Neo Pentan

Cho 5,9 gam amin X (no, đơn chức, mạch hở) tác dụng hết với dung dịch HCl dư, thu được 9,55 gam muối. Số nguyên tử H trong phân tử X là

A. 7.          B. 11.          C. 5.          D. 9.

Neo Pentan đã chọn câu trả lời