[2021] KSCL trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc (Lần 1)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Giải chi tiết và đáp án:

41C 42A 43C 44C 45C 46D 47C 48D 49B 50C
51B 52A 53B 54D 55D 56D 57B 58B 59C 60B
61A 62D 63A 64B 65C 66A 67B 68D 69A 70D
71A 72D 73A 74D 75C 76A 77B 78B 79C 80A

Câu 41: Đốt cháy 1 mol este C4H8O2 thì thu được khối lượng nước là

A. 144 gam.       B. 48 gam.       C. 72 gam.       D. 44,8 gam.

Câu 42: Anđehit được điều chế bằng phản ứng oxi hóa ancol nào?

A. ancol bậc 1       B. ancol no       C. ancol không no       D. ancol bậc 2

Câu 43: Công thức phân tử của fructozơ là

A. C6H10O5.       B. (C6H10O5)n.       C. C6H12O6.       D. C12H22O11.

Câu 44: Axit axetic CH3COOH không phản ứng với chất nào sau đây?

A. NaOH       B. Na2CO3       C. NaCl       D. Na

Câu 45: Chất X là một khí rất độc, có trong thành phần của khí than. Chất X là

A. CO2.       B. HCl.       C. CO.       D. N2.

Câu 46: Chất béo nào sau đây ở dạng lỏng?

A. (C15H31COO)2(C17H35COO)C3H5       B. (C15H31COO)3C3H5

C. (C17H35COO)3C3H5       D. (C17H33COO)3C3H5

Câu 47: Etyl butirat là tên của este có công thức nào sau đây?

A. CH3CH2COOCH2CH2CH2CH3       B. CH3CH2COOCH2CH2CH2CH3

C. CH3CH2CH2COOCH2CH3       D. CH3CH2COOCH2CH3

Câu 48: Tripanmitin có công thức cấu tạo là

A. C3H5(OCOC17H35)3.       B. C3H5(OCOC17H31)3.

C. C3H5(OCOC17H33)3.       D. C3H5(OCOC15H31)3.

Câu 49: Cacbohidrat nào sau đây có tính khử?

A. Tinh bột       B. Glucozơ       C. Xenlulozơ       D. Saccarozơ

Câu 50: Ancol X hòa tan Cu(OH)2 thành dung dịch màu xanh lam. X là

A. CH3OH       B. C3H7OH       C. C3H5(OH)3       D. C2H5OH

Câu 51: Chất nào sau đây không phải este?

A. HCOOCH=CH2       B. HOOCCH3

C. C3H5(OOCCH3)3       D. C6H5COOCH3

Câu 52: Chất nào sau đây có 1 liên kết pi (π) trong phân tử?

A. C2H4       B. C6H6       C. C2H2       D. CH4

Câu 53: Khi có 1 mol anđehit nào sau đây tham gia phản ứng tráng bạc tạo thành 4 mol Ag?

A. anđehit axetic       B. anđehit fomic       C. anđehit propionic       D. anđehit benzoic

Câu 54: Mệnh đề nào sau đây sai khi nói về este?

A. Este thường ít tan trong nước.

B. Este sôi ở nhiệt độ thấp hơn axit tương ứng.

C. Phản ứng thủy phân este trong môi trường kiềm gọi là phản ứng xà phòng hóa.

D. Este CH3COOC6H5 được điều chế bằng phản ứng giữa CH3COOH và C6H5OH.

Câu 55: Cacbohidrat X có các tính chất sau:

Tình chất Hòa tan Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường Tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 Tác dụng với dung dịch brom Lên men khi có enzim xúc tác
Hiện tượng Tạo dung dịch màu xanh lam Tạo kết tủa trắng bạc Làm mất màu dung dịch brom Có khí thoát ra làm đục nước vôi trong
Bạn đã xem chưa:  [2023] Thi tốt nghiệp THPT (Đề 4)

X là

A. Xenlulozơ.       B. Fructozơ.       C. Saccarozơ.       D. Glucozơ.

Câu 56: Chọn mệnh đề sai về cacbohidrat?

A. Thủy phân tinh bột và xenlulozơ trong môi trường axit đều thu được glucozơ.

B. Bông, đay, gỗ đều là những nguyên liệu chứa xenlulozơ.

C. Tinh bột có 2 dạng amilozơ và amilopectin.

D. Saccarozơ là một polisaccarit có nhiều trong cây mía, củ cải, …

Câu 57: Phản ứng nào sau đây không được dùng để điều chế CH3COOH?

A. Lên men giấm C2H5OH       B. Cho CH4 tác dụng với O2 (t°, xt)

C. Cho CH3OH tác dụng với CO       D. Oxi hóa CH3CHO

Câu 58: Chất nào sau đây làm mất màu dung dịch brom?

A. butan       B. but-1-en       C. benzen       D. metylpropan

Câu 59: Ure là một loại phân bón hóa học được sử dụng rộng rãi trong nông nghiệp. Ure thuộc loại phân bón hóa học nào?

A. Phân hỗn hợp       B. Phân kali       C. Phân đạm       D. Phân lân

(Xem giải) Câu 60: Thủy phân este C4H6O2 trong môi trường axit thu được hỗn hợp gồm 2 chất hữu cơ đều có khả năng tráng gương. Công thức cấu tạo của este đó là

A. HCOO-CH2-CH=CH2       B. HCOOCH=CH-CH3

C. CH3COOCH=CH2       D. CH2=CH-COOCH3

(Xem giải) Câu 61: Một este no, đơn chức, mạch hở có 48,65% cacbon trong phân tử thì số đồng phân este là

A. 2.       B. 1.       C. 3.       D. 4.

Câu 62: Tính chất nào sau đây không phải của triolein?

A. Tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường axit.

B. Tham gia phản ứng xà phòng hóa.

C. Có phản ứng cộng hidro vào gốc hidrocacbon không no.

D. Có phản ứng este hóa.

Câu 63: Mệnh đề nào sau đây đúng khi nói về chất béo?

A. Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước.

B. Trong công nghiệp, một lượng lớn chất béo dùng để sản xuất xà phòng và etylen glicol.

C. Dầu mỡ để lâu thường bị ôi là do phản ứng oxi hóa ở liên kết C=O.

D. Dầu ăn và dầu hỏa có thành phần nguyên tố giống nhau.

Câu 64: Cho phản ứng hóa học: CaCO3 (r) + 2HCl → CaCl2 + CO2↑ + H2O. Phương trình ion thu gọn của phản ứng trên là

A. CO32- + 2H+ → CO2↑ + H2O

B. CaCO3 (r) + 2H+ → Ca2+ + CO2↑ + H2O

C. Ca2+ + CO32- + 2HCl → CaCl2 + CO2↑ + H2O

D. CaCO3 (r) + 2H+ + 2Cl- → CaCl2 + CO2↑ + H2O

(Xem giải) Câu 65: Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 4,83 mol O2, thu được 3,42 mol CO2 và 3,18 mol H2O. Mặt khác, cho a gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch brom. Khối lượng Br2 đã phản ứng là

A. 48 gam.       B. 28,8 gam.       C. 19,2 gam.       D. 9,6 gam.

Bạn đã xem chưa:  [2024] Thi thử TN sở GDĐT Nghệ An (05/05)

(Xem giải) Câu 66: Đốt cháy hoàn toàn 7,4 gam hỗn hợp hai este đồng phân, thu được 6,72 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. CTPT của hai este là

A. C3H6O2.       B. C4H6O2.       C. C2H4O2.       D. C4H8O2.

(Xem giải) Câu 67: Cho khí CO qua ống chứa 15,2g hỗn hợp gồm CuO và FeO nung nóng. Sau một thời gian thu được hỗn hợp khí B và 13,6g chất rắn C Cho B tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 dư thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 20g.       B. 10g.       C. 25g.       D. 15g.

(Xem giải) Câu 68: Tiến hành các thí nghiệm sau:
(a) Cho dung dịch NaI vào dung dịch AgNO3;
(b) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2;
(c) Dẫn khí CO dư qua bột CuO nung nóng;
(e) Nhiệt phân AgNO3;
(g) Đốt FeS2 trong không khí.
Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được kim loại là

A. 4.       B. 3.       C. 1.       D. 2.

(Xem giải) Câu 69: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm xenlulozơ, tinh bột, glucozơ và saccarozơ cần 2,52 lít khí O2 (đktc), thu được 1,8 gam nước. Giá trị của m là

A. 3,15.       B. 3,60.       C. 5,25.       D. 6,20.

(Xem giải) Câu 70: Cho 5,1 gam este đơn chức Y tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 4,80 gam muối và 2,3 gam một ancol. Công thức cấu tạo của Y là

A. C3H7COOC2H5.       B. C3H7COOCH3.       C. HCOOCH3.       D. C2H5COOC2H5.

(Xem giải) Câu 71: Đun nóng 37,5 gam dung dịch glucozơ với lượng AgNO3/dung dịch NH3 dư, thu được 6,48 gam bạc. Nồng độ % của dung dịch glucozơ là

A. 14,4%.       B. 12,4%.       C. 13,4%.       D. 11,4%.

(Xem giải) Câu 72: Cho các mệnh đề sau:
(1) Công thức phân tử của tristearin là C54H110O6.
(2) Polime thiên nhiên khi hấp phụ I2 tạo thành màu xanh tím là tinh bột.
(3) Fructozơ được gọi là đường nho.
(4) Thủy phân hoàn toàn chất béo luôn thu được glixerol.
(5) Xenlulozơ và tinh bột là đồng phân của nhau.
(6) Xenlulozơ trinitrat được dùng làm thuốc súng không khói.
Số mệnh đề đúng là

A. 5.       B. 2.       C. 4.       D. 3.

(Xem giải) Câu 73: Hỗn hợp khí X gồm 0,3 mol H2 và 0,1 mol vinylaxetilen. Nung X một thời gian với xúc tác Ni thu được hỗn hợp Y có tỉ khối so với không khí là 1. Dẫn hỗn hợp Y qua dung dịch brom dư, phản ứng hoàn toàn. Tính khối lượng brom đã phản ứng?

A. 16 gam       B. 32 gam       C. 24 gam       D. 8 gam

(Xem giải) Câu 74: Cho 6 gam một ancol đơn chức mạch hở tác dụng Na vừa đủ thu được 1,12 lít khí H2 (đkc). Số CTCT của X là

Bạn đã xem chưa:  Đề thi thử THPT Quốc gia 2018 môn Hóa THPT Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh (Lần 1)

A. 4.       B. 3.       C. 1.       D. 2.

(Xem giải) Câu 75: Xà phòng hóa hoàn toàn 17,24 gam chất béo cần vừa đủ 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng xà phòng là

A. 16,68 gam.       B. 18,38 gam.       C. 17,80 gam.       D. 18,24 gam.

(Xem giải) Câu 76: Thực hiện phản ứng este hóa giữa 4,6 gam ancol etylic với lượng dư axit axetic, thu được 4,4 gam este. Hiệu suất phản ứng este hóa là

A. 50%.       B. 30%.       C. 25%.       D. 60%.

(Xem giải) Câu 77: Đốt cháy hoàn toàn 10,58 gam hỗn hợp X chứa ba este đều đơn chức, mạch hở bằng lượng oxi vừa đủ, thu được 8,96 lít khí CO2 (đktc). Mặt khác, hidro hóa hoàn toàn 10,58 gam X cần dùng 0,07 mol H2 (xúc tác, t°), thu được hỗn hợp Y. Đun nóng toàn bộ Y với 250 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được một ancol Z duy nhất và m gam rắn khan. Giá trị của m là

A. 15,45.       B. 15,60.       C. 15,46.       D. 13,36.

(Xem giải) Câu 78: Cho m gam hỗn X gồm Fe và Al tan hoàn toàn trong 1,2 lít dung dịch HCl 1M (dư), thu được dung dịch Y và thoát ra 10,752 lít H2 (đktc). Mặt khác cho m gam hỗn hợp X vào dung dịch H2SO4 đặc nóng, dư, khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 14,112 lít SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất của S+6). Thêm 0,1 mol NaNO3 vào dung dịch Y, khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Z và thoát ra V lít khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất của N+5). Khối lượng muối có trong Z là

A. 72,93 gam.       B. 67,42 gam.       C. 82,34 gam.       D. 54,38 gam.

(Xem giải) Câu 79: Hỗn hợp X gồm một este, một axit cacboxylic và một ancol (đều no, đơn chức, mạch hở). Thủy phân hoàn toàn 6,18 gam X bằng lượng vừa đủ dung dịch chứa 0,1 mol NaOH thu được 3,2 gam một ancol. Cô cạn dung dịch sau thủy phân rồi đem lượng muối khan thu được đốt cháy hoàn toàn thu được 0,05 mol H2O. Hỏi phần trăm khối lượng của este trong X là

A. 56,34%.       B. 23,34%.       C. 87,38%.         D. 62,44%.

(Xem giải) Câu 80: Chất hữu cơ Z có công thức phân tử C17H16O4, không làm mất màu dung dịch brom, Z tác dụng với NaOH theo phương trình hóa học: Z + 2NaOH → 2X + Y; trong đó Y hòa tan Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh lam. Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Thành phần % khối lượng của cacbon trong X là 58,3%.

B. Không thể tạo ra Y từ hidrocacbon tương ứng bằng một phản ứng.

C. Z có 2 đồng phân cấu tạo thỏa mãn điều kiện bài toán.

D. Cho 15,2 gam Y tác dụng với Na dư thu được 2,24 lít H2 (đktc).

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!