Bài toán phi kim tác dụng với oxi, axit (Phần 1)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

(Xem giải) Câu 1. Cho 5,64 gam hỗn hợp X gồm C, S và P tác dụng hết với lượng dư dung dịch HNO3 đặc nóng, thu được 29,12 lít hỗn hợp khí gồm NO2 và CO2. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn 5,64 gam hỗn hợp X vào 70 gam dung dịch H2SO4 98% đun nóng thu được 15,68 lít hỗn hợp khí Y và dung dịch Z. Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào Z thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 47,52        B. 35,32        C. 70,64        D. 58,62

(Xem giải) Câu 2. Hòa tan hoàn toàn 6,0 gam hỗn hợp X gồm C và S trong lượng dư dung dịch H2SO4 đặc, nóng, thu được 0,75 mol hỗn hợp Y gồm khí CO2 và SO2. Cho Y hấp thụ hết vào dung dịch Z chứa 0,5 mol NaOH và 0,3 mol KOH, thu được dung dịch chứa m gam chất tan. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 82,8       B. 78,3       C. 82,0       D. 81,9

(Xem giải) Câu 3. Cho 3,5a gam hỗn hợp X gồm C và S tác dụng với lượng dư dung dịch HNO3 đặc, nóng, thu được hỗn hợp Y gồm NO2 và CO2 có thể tích 3,584 lít (đktc). Dẫn toàn bộ Y qua bình đựng dung dịch nước vôi trong dư thu được 12,5a gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a

A. 0,20.       B. 0,16.       C. 0,12.       D. 0,14

(Xem giải) Câu 4. Đốt cháy hỗn hợp gồm C và S trong khí O2 dư thì có 2,24 lít phản ứng, thu được hỗn hợp khí X. Hấp thụ hoàn toàn X vào 100 ml dung dịch chứa NaOH 3aM và Ba(OH)2 2aM, thu được m1 gam kết tủa và dung dịch Y. Cho dung dịch Y tác dụng với V ml dung dịch Ba(OH)2 1M, khi giá trị V nhỏ nhất bằng 50 ml thì lượng kết tủa là lớn nhất, sau phản ứng thu được dung dịch Z chứa m2 gam chất tan. Biết thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn và các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m2 là?

A. 3        B. 4,5        C. 5        D. 6

(Xem giải) Câu 5. Cho 1 gam hỗn hợp X gồm C và S tác dụng hết với lượng dư dung dịch H2SO4 đặc, nóng, thu được a mol hỗn hợp khí Y gồm SO2 và CO2. Hấp thụ toàn bộ sản phẩm vào 500 ml dung dịch NaOH 1M thu được dung dịch chứa 26,3 gam chất tan. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là

A. 0,12.       B. 0,15.       C. 0,25.       D. 0,27.

(Xem giải) Câu 6. Cho m gam hỗn hợp C và S vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư thu được hỗn hợp khí X (chỉ gồm 2 oxit) có tỉ khối hơi so với H2 bằng 29,5. Dẫn toàn bộ hỗn hợp X vào dung dịch Ba(OH)2 dư thì khối lượng của dung dich giảm 183,6 gam. Giá trị của m là?

A. 32,4        B. 22,8        C. 6,8        D. 13,2

(Xem giải) Câu 7. Cho 3,5a gam hỗn hợp X gồm C và S tác dụng với lượng dư dung dịch HNO3 đặc,nóng thu được hỗn hợp Y gồm NO2 và CO2 có thể tích 3,584 lít. Dẫn toàn bộ Y qua bình đựng dung dịch nước vôi trong dư thu được 12,5a gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là:

A. 0,16         B. 0,12          C. 0,2         D. 0,14

(Xem giải) Câu 8. Cho 0,88 gam hỗn hợp X gồm C và S tác dụng hết với lượng dư dung dịch HNO3 đặc, nóng, thu được 4,928 lít hỗn hợp khí gồm NO2 và CO2. Mặt khác, đốt cháy 0,88 gam X trong O2 dư rồi hấp thu toàn bộ sản phẩm vào dung dịch Y chứa 0,01 mol Ba(OH)2 và 0,03 mol KOH, thu được dung dịch chứa m gam chất tan. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

Bạn đã xem chưa:  Chất khử với H+ và NO3- (Phần 19)

A. 3,58.        B. 5,55.        C. 5,37.        D. 3,30.

(Xem giải) Câu 9. Cho 0,56 gam hỗn hợp X gồm C và S tác dụng hết với lượng dư dung dịch HNO3 đặc, nóng, thu được 0,16 mol hỗn hợp khí gồm NO2 và CO2. Mặt khác, đốt cháy 0,56 gam X trong O2 dư rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm vào dung dịch Y chứa 0,02 mol NaOH và 0,03 mol KOH, thu được dung dịch chứa m gam chất tan. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 3,64.       B. 3,04.       C. 3,33.       D. 3,82.

(Xem giải) Câu 10. Hỗn hợp X gồm C và S. Hòa tan hoàn toàn m gam X trong dung dịch HNO3 đặc, nóng, thu được 0,8 mol hỗn hợp khí gồm NO2 và CO2 có tỉ khối so với H2 bằng 22,875 (không có khí nào khác). Khối lượng của S trong m gam X là

A. 1,60 gam.           B. 1,28 gam.           C. 0,96 gam.           D. 1,92 gam.

(Xem giải) Câu 11. Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm C và S vào dung dịch HNO3 dư, thu được dung dịch Y và hỗn hợp khí Z (đktc) gồm hai khí, dZ/H2 bằng 22,929. Cho toàn bộ lượng khí Z ở trên hấp thụ hết trong dung dịch 800 ml dung dịch KOH 2M thu được dung dịch chứa m1 gam chất tan. Mặt khác, cho dung dịch Y tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl2 thấy tạo thành 34,95 gam kết tủa. Tổng của (m + m1) có giá trị là ?

A. 115,9        B. 154,8        C. 137,9         D. 146,3

(Xem giải) Câu 12. Đốt cháy hoàn toàn 3,68 gam hỗn hợp C và S trong O2 vừa đủ thu được hỗn hợp X gồm CO2 và SO2. Dẫn X từ từ qua 100 ml dung dịch Y chứa NaOH và KOH đến phản ứng hoàn toàn thu được V1 ml dung dịch Z chứa m1 gam muối. Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào dung dịch Z thì thấy xuất hiện 38,83 gam kết tủa. Nếu dẫn X từ từ qua 160 ml dung dịch Y đến phản ứng hoàn toàn  thì thu được V2 ml dung dịch T, cô cạn T thu được m2 gam rắn khan. Biết m2 – m1 = 8,82 và khi trộn 6V1 ml dung dịch Z với V2 ml dung dịch T thì dung dịch sau phản ứng chỉ chứa các muối trung hòa. Giá trị m1 + m2 gần nhất với

A. 51.            B. 52           C. 53.           D. 54.

(Xem giải) Câu 13. Hòa tan hoàn toàn 4 gam hỗn hợp X gồm C, S trong dung dịch H2SO4 đặc nóng dư thu được hỗn hợp khí Y gồm CO2, SO2. Hấp thụ hoàn toàn hỗn hợp khí Y vào dung dịch chứa 0,8 mol NaOH thu được dung dịch chứa 64,4 gam hỗn hợp chứa 4 muối. Tỉ lệ số mol C : S trong hỗn hợp X tương ứng là

A. 1: 2.       B. 3:2.       C. 1: 1.       D. 5:3.

(Xem giải) Câu 14. Chia 2,24 gam hỗn hợp X gồm C và S thành 2 phần bằng nhau.
– Cho phần 1 tác dụng với lượng dư dung dịch HNO3 (đặc, nóng), thu được 7,168 lít hỗn hợp khí Y gồm CO2 và NO2.
– Cho phần 2 tác dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 (đặc, nóng), thu được hỗn hợp khí Z. Cho toàn bộ lượng khí Z tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được m gam kết tủa.
Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 5,6.       B. 20,8.       C. 6,2.       D. 6,4.

(Xem giải) Câu 15. Hòa tan m gam hỗn hợp gồm S và C vào dung dịch H2SO4 đặc nóng, thu được hỗn hợp khí Z gồm CO2 và SO2. Dẫn từ từ khí Z vào dung dịch T gồm NaOH 1M và KOH 0,5M, thu được dung dịch X. Kết quả thí nghiệm ghi ở bảng sau:

Thể tích dung dịch T (ml) 100 150
Khối lượng chất tan trong X (gam) 11,28 14,14
Bạn đã xem chưa:  Bài tập este tổng hợp (Phần 2)

Giá trị của m là

A. 0,76.       B. 1,40.        C. 2,68.        D. 2,04.

(Xem giải) Câu 16. Hòa tan m gam hỗn hợp X gồm C và P bằng dung dịch HNO3 đặc, đun nóng thì thu được 0,7 mol hỗn hợp khí gồm CO2, NO2 và dung dịch Y chỉ chứa một chất tan. Cho dung dịch Y phản ứng với 200ml dung dịch gồm NaOH 0,5M và KOH 0,4M thì thu được dung dịch chứa 17 gam muối. Giá trị của m là bao nhiêu?

A. 3,96.       B. 4,08.       C. 5,01.       D. 5,25.

(Xem giải) Câu 17. Cho 3,94 gam hỗn hợp X gồm C, P, S vào dung dịch HNO3 đặc, nóng, dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp hai khí trong đó có 0,9 mol khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất) và dung dịch Y. Đem dung dịch Y tác dụng với dung dịch BaCl2 dư thu được 4,66 gam một chất kết tủa. Mặt khác, khi đốt cháy hoàn toàn 3,94 gam hỗn hợp X trong oxi dư, lấy toàn bộ khí tạo thành hấp thụ hết vào dung dịch chứa 0,1 mol KOH và 0,15 mol NaOH thu được dung dịch chứa m gam chất tan. Giá trị của m là

A. 16,15.       B. 16,18.       C. 20,68       D. 15,64

(Xem giải) Câu 18. Hòa tan hoàn toàn 3,1 gam P trong 100 gam dung dịch HNO3 63%, đun nóng, thu được dung dịch X (không chứa NH4+). Thêm tiếp 900 ml dung dịch NaOH 1M vào X, thu được dung dịch Y chỉ chứa muối có khối lượng 73,7 gam. Nồng độ % của H3PO4 trong X là:

A. 9,80%.          B. 11,24%.          C. 10,78%.          D. 9,51%.

(Xem giải) Câu 19. Cho 5,9 gam hỗn hợp C, S, P tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,55 mol H2SO4 đặc, nóng thu được 15,68 lít (đktc) hỗn hợp khí Y và dung dịch Z. Cho Z tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 dư, thu được a gam kết tủa. Giá trị của a là

A. 14,90.         B. 15,50.         C. 18,65.         D. 13,85.

(Xem giải) Câu 20. Hòa tan hết hỗn hợp X gồm C và S và dung dịch HNO3 dư, kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y và hỗn hợp khí Z gồm hai khí, tỉ khối của Z so với H2 bằng 22,929. Cho toàn bộ lượng khí Z hấp thụ hết trong 800ml dung dịch KOH 2M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 140,3 gam chất rắn T. Mặt khác, cho dung dịch Y tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl2 thấy tạo thành m gam kết tủa. Giá trị của m gần nhất là

A. 34,95.       B. 46,60.       C. 28.59.       D. 40,16.

(Xem giải) Câu 21. Hòa tan 2,06 gam hỗn hợp X gồm C, S, P vào một lượng dư vừa đủ dung dịch HNO3 đặc, nóng thu được 10,752 lít hỗn hợp 2 khí (trong đó có một khí màu nâu đỏ) và dung dịch Y. Cho Y vào dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 13,00 gam kết thủa. Mặt khác, đốt cháy hết 2,06 gam X trong khí oxi dư, rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm vào dung dịch Z gồm 0,12 mol NaOH và 0,08 mol KOH, thu được dung dịch gồm m gam chất tan. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây:

A. 11          B. 13           C. 15           D. 17

(Xem giải) Câu 22. Cho m gam C và S vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư thu được hỗn hợp khí X gồm CO2 và SO2 có tỉ khối hơi so với H2 bằng 29,436. Dẫn toàn bộ X vào dung dịch chứa 0,08 mol Na2CO3 và 0,54 mol NaOH thì thu được 50,34 gam muối. Giá trị của m gần nhất là:

A. 1,92        B. 3,20        C. 2,15         D. 4,48

(Xem giải) Câu 23. Hòa tan hoàn toàn 2,24 gam hỗn hợp X gồm C, S và P vào 32 gam H2SO4 98% đun nóng thu được 0,25 mol hỗn hợp Y gồm hai khí có tỉ khối so với H2 là 30,8 và dung dịch Z. Cho dung dịch Z tác dụng với V ml dung dịch gồm NaOH 1M và KOH 1,2M thu được dung dịch T chỉ chứa 25,82 gam muối. Giá trị của V là

Bạn đã xem chưa:  Hóa hữu cơ tổng hợp (Phần 1)

A. 150.       B. 135.       C. 164.       D. 170.

(Xem giải) Câu 24. Cho 1,6 gam hỗn hợp X gồm C và S vào lượng dư dung dịch HNO3 (đặc nóng), thu được 11,648 lít hỗn hợp khí Y gồm NO2 và CO2. Đốt cháy hoàn toàn 1,6 gam X, thu được hỗn hợp khí Z. Hấp thụ toàn bộ Z vào 100 ml dung dịch chứa hỗn hợp NaOH 1M và KOH 0,5 M, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

A. 9,75.       B. 10,70.       C. 9,25.       D. 10,65

(Xem giải) Câu 25. Hòa tan hoàn toàn 4,4 gam hỗn hợp X gồm C và S trong 100 gam dung dịch HNO3 63% đun nóng, thu được dung dịch Y chứa hai axit và 15,68 lít hỗn hợp khí Z gồm CO2, NO2 và NO. Dung dịch Y hòa tan tối đa 14,4 gam Cu, thu được khí NO và dung dịch sau phản ứng chứa hai muối của kim loại. Nồng độ % của H2SO4 trong Y là

A. 12,96%.       B. 14,68%.       C. 15,72%.       D. 16,28%.

(Xem giải) Câu 26. Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp rắn E gồm cacbon, phi kim X trong 200 gam dung dịch HNO3 63% (đun nóng) thu được 1,85 mol hỗn hợp khí Y (trong đó có một khí màu nâu đỏ) và dung dịch F có khối lượng giảm 75,67 gam so với dung dịch ban đầu. Để trung hoà hết F cần dùng dung dịch có chứa 0,51 mol Ba(OH)2, thu được a gam kết tủa. Giá trị của a gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 67        B. 75        C. 45        D. 58

(Xem giải) Câu 27. Hòa tan hoàn toàn 4 gam hỗn hợp X gồm C và S trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư, thu được hỗn hợp khí Y gồm CO2, SO2. Hấp thụ toàn bộ hỗn hợp khí Y vào dung dịch chứa 0,8 mol NaOH, thu được dung dịch Z chứa 64,4 gam hỗn hợp gồm bốn muối. Khối lượng của C trong 4 gam X là

A. 0,96 gam.       B. 1,44 gam.        C. 1,20 gam.         D. 1,80 gam.

(Xem giải) Câu 28. Cho m gam hỗn hợp A gồm bột lưu huỳnh và photpho vào 500 ml dung dịch HNO3 0,4M thu được 3,36 lít khí NO duy nhất và dung dịch B. Dung dịch B có chứa H2SO4, H3PO4 và HNO3 dư. Để trung hòa hết dung dịch B cần vừa đủ 300 ml dung dịch NaOH 0,8M. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 2,51.       B. 2,53.       C. 2,47.       D. 2,49.

(Xem giải) Câu 29. Cho 0,03 mol hỗn hợp X gồm C và S tác dụng hết với lượng dư dung dịch H2SO4 đặc, nóng thu được V lít hỗn hợp khí Y gồm SO2 và CO2. Hấp thụ V/3 lít hỗn hợp Y vào 0,01 mol NaOH và 0,02 mol Ca(OH)2 thu được 2,3 gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng S trong 0,03 mol X là:

A. 65,71%       B. 32,73%       C. 57,14%       D. 47,06%

(Xem giải) Câu 30. Cho 12,49 gam hỗn hợp X gồm C, P, S vào dung dịch HNO3 đặc, nóng, dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y và hỗn hợp khí Z gồm CO2, NO2 (sản phẩm khử duy nhất). Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào Y, thu được 91,675 gam kết tủa. Để hấp thụ hết khí Z cần dung dịch chứa tối thiểu 2,55 mol NaOH. Phần trăm khối lượng của C trong X bằng bao nhiêu?

A. 30,74.       B. 51,24.       C. 11,53.       D. 38,43.

5
Bình luận

200
Mới nhất Cũ nhất Thích nhiều nhất
Toàn

Khi nào có file th ơi

Lưu Thị Hoa

cho xin link này với bạn ơi

vantay147258369@gmail.com

thầy ơi có file pdf chưa ạ
tại gần thi rồi thầy thầy cho e xin với ạ

tiendung2108

Ad ơi có file download chưa ạ

Nguyễn Mai Huyền

Anh ơi có file để down về in kh ạ?

error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!