[2021] Giao lưu kiến thức thi THPT trường Quảng Xương 1 – Thanh Hóa (Lần 1)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Giải chi tiết và đáp án:

1D 2C 3C 4B 5A 6C 7A 8C 9A 10C
11B 12C 13B 14C 15D 16A 17B 18C 19C 20A
21A 22D 23A 24D 25D 26A 27B 28B 29B 30C
31A 32B 33A 34B 35D 36D 37C 38B 39A 40C

Câu 1: Chất nào sau đây khi nhiệt phân, sinh ra sản phẩm khí chỉ có một đơn chất?

A. Cu(NO3)2.       B. NH4HCO3.       C. CaCO3.       D. NaNO3.

Câu 2: Ở nhiệt độ thường, kim loại Fe tác dụng được với dung dịch nào sau đây?

A. Mg(NO3)2.       B. AICI3.       C. FeCl3.       D. BaCl2.

Câu 3: Chất nào sau đây tác dụng với alanin (có xúc tác) sinh ra hợp chất chứa chức este trong phân tử

A. CH3NH2.       B. CH3COOH.       C. C2H5OH.       D. NaOH.

Câu 4: Polime nào sau đây được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng?

A. Polibutadien.       B. Poli(hexametylen-adipamit).       C. Poli(vinyl clorua).       D. Polietilen.

Câu 5: Ở điều kiện thường, chất nào sau đây làm mất màu dung dịch Br2:

A. Propen.       B. Etan.       C. Toluen.       D. Metan.

(Xem giải) Câu 6: Phương pháp chiết như hình vẽ:

Phương pháp chiết trên dùng để tách.

A. hai chất tan trong dung dịch.       B. chất rắn và chất lỏng.

C. hai chất lỏng không tan vào nhau.       D. hai chất lỏng có nhiệt độ sôi khác nhau.

Câu 7: Thủy phân triolein trong dung dịch KOH, thu được muối có công thức là

A. C17H33COOK.       B. CH3COOK.       C. C15H31COOK.       D. C17H35COOK.

Câu 8: Muối nào sau đây dễ bị phân hủy khi đun nóng?

A. CaCl2.       B. NaCl.       C. Ca(HCO3)2.       D. Na2SO4.

Câu 9: Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh nhất?

A. Ca.       B. Fe.       C. Cu.       D. Al.

(Xem giải) Câu 10: Dung dịch chất nào sau đây khi tác dụng với dung dịch H2SO4 vừa tạo khí, vừa tạo kết tủa?

A. Na2CO3.       B. BaCl2.       C. Ba(HCO3)2.       D. NaHCO3.

Câu 11: Dung dịch nào sau đây không làm quỳ tím chuyển màu?

A. etylamin.       B. glyxin.       C. metylamin.       D. amoniac.

Câu 12: Sắt có số oxi hóa +2 trong hợp chất nào sau đây?

A. Fe(OH)3.       B. Fe2(SO4)3.       C. FeO.       D. Fe2O3.

Câu 13: Dung dịch nào sau đây có pH < 7?

A. KOH.       B. HNO3.       C. Ca(OH)2.       D. Na2CO3.

Câu 14: Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp điện phân dung dịch?

A. Na.       B. Ca.       C. Cu.       D. Al.

Câu 15: Hóa chất nào sau đây không sử dụng làm phân bón hóa học?

A. KCI.       B. Ca(H2PO4)2.       C. NH4CI.       D. CaSO4.

(Xem giải) Câu 16: Trong khí thải công nghiệp thường có chứa các khí SO2 và NO2. Có thể dùng chất nào sau đây để loại bỏ các chất khí đó trong hệ thống xử lý khí thải?

A. Ca(OH)2.       B. H2O.       C. H2SO4.       D. NH3.

Bạn đã xem chưa:  [2021] Thi thử TN trường Phụ Dực - Thái Bình (Lần 1)

Câu 17: Số nguyên tử cacbon trong phân tử saccarozơ là

A. 22.       B. 12.       C. 11.       D. 6.

Câu 18: Tên gọi của este HCOOC2H5 là

A. metyl axetat.       B. etyl acrylat.       C. etyl fomat.       D. etyl axetat.

Câu 19: Dung dịch nào sau đây tác dụng được với AI?

A. NaNO3.       B. CaCl2.       C. NaOH.       D. NaCl.

Câu 20: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm?

A. K.       B. Ba.       C. AI.       D. Ca.

(Xem giải) Câu 21: Cho hỗn hợp gồm Al, FeCO3 và Fe(OH)3 tan vào dung dịch HCl dư thu được dung dịch X. Cho dung dịch KOH dư vào X, thu được hỗn hợp chất rắn Y. Cho Y tác dụng với dung dịch HNO3 dư, thu được dung dịch chứa muối

A. Fe(NO3)3.       B. Fe(NO3)2 và AI(NO3)3.

C. Fe(NO3)3 và Al(NO3)3.       D. Fe(NO3)3 và Fe(NO3)2

Câu 22: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Trong công nghiệp nitơ được điều chế bằng cách chưng cất phân đoạn không khí.

B. Amoniac là nguyên liệu để sản xuất axit nitric trong công nghiệp.

C. Bón nhiều phân đạm amoni sẽ làm cho đất chua.

D. Axit nitric và axit photphoric là những chất vừa có tính axit mạnh vừa có tính oxi hóa mạnh.

(Xem giải) Câu 23: Cho mẫu natri vào ống nghiệm đựng 3ml chất lỏng X, thấy natri không tan và lắng xuống dưới. Chất X là

A. hexan.       B. etanol.       C. nước.       D. axit axetic.

(Xem giải) Câu 24: Hòa tan hết m gam hỗn hợp Na và Al trong dung dịch chứa 0,2 mol NaOH, thu được dung dịch X chứa một chất tan duy nhất và 15,68 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là

A. 10,0.       B. 20,0.       C. 12,2.       D. 15,4.

Câu 25: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Dung dịch anilin làm quỳ tím hóa xanh.

B. Glucozơ tham gia phản ứng thủy phân.

C. Tristearin làm mất màu dung dịch Br2.

D. Phenol là chất rắn, tan ít trong nước lạnh, tan nhiều trong nước nóng.

(Xem giải) Câu 26: Thuỷ phân 17,6 gam etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 0,8M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 13,12.       B. 16,40.       C. 8,20.       D. 16,32.

(Xem giải) Câu 27: Có bao nhiêu tơ tổng hợp trong các tơ sau: nilon-6, xenlulozơ axetat, visco, olon?

A. 3.       B. 2.       C. 4.       D. 1.

(Xem giải) Câu 28: Đốt cháy hoàn toàn 20,79 gam hỗn hợp gồm glucozơ, saccarozơ và tinh bột cần vừa đủ 16,128 lít O2 (đktc). Hấp thụ hoàn toàn sản phẩm cháy vào dung dịch chứa 0,66 mol Ca(OH)2, thu được dung dịch X có khối lượng giảm m gam so với dung dịch Ca(OH)2 ban đầu. Giá trị của m là

A. 28,32.       B. 16,17.       C. 15,36.       D. 18,15.

(Xem giải) Câu 29: Cho các phát biểu sau:
(a) Chất béo nhẹ hơn nước và không tan trong nước.
(b) Để rửa ống nghiệm có dính anilin, ta tráng ống nghiệm bằng dung dịch HCl.
(c) Trong phân tử peptit mạch hở Gly-Ala-Lys có 4 nguyên tử oxi.
(d) Oxi hóa glucozơ thu được sobitol.
(e) Các chất béo bị thủy phân trong môi trường kiềm đều tạo muối và ancol.
Số phát biểu đúng là

Bạn đã xem chưa:  [2021] Thi thử TN chuyên Phan Ngọc Hiển - Cà Mau (Lần 1)

A. 2.       B. 4.       C. 5.       D. 3.

(Xem giải) Câu 30: Cho m gam hỗn hợp gồm Na, Na2O, Ba, BaO (trong đó oxi chiếm 9,639% khối lượng) tác dụng với một lượng dư H2O, thu được 0,672 lít H2 (đktc) và 200 ml dung dịch X. Cho X tác dụng với 200 ml dung dịch chứa hỗn hợp gồm H2SO4 0,2M và HCl 0,1M, thu được 400 ml dung dịch có pH = 13. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 7,2.       B. 6,8.       C. 6,6.       D. 5,4.

(Xem giải) Câu 31: Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch BaCl2.
(b) Sục CO2 đến dư vào dung dịch nước vôi trong.
(c) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ba(HCO3)2.
(d) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch AgNO3.
(e) Cho dung dịch H3PO4 vào dung dịch AgNO3.
Số thí nghiệm có kết tủa sau khi kết thúc phản ứng là

A. 2.       B. 4.       C. 3.       D. 5.

(Xem giải) Câu 32: Cho các phát biểu sau:
(a) Khi nấu canh cua, hiện tượng riêu cua nổi lên trên là do sự đông tụ protein.
(b) Vải làm từ nilon-6,6 kém bền trong nước xà phòng có tính kiềm cao.
(c) Khi ăn cá, người ta thường chấm vào nước chấm có chanh hoặc giấm thì thấy ngon và dễ tiêu hơn.
(d) Ở điều kiện thường, amino axit là những chất lỏng.
(e) Khác với anilin ít tan trong nước, các muối của nó đều tan tốt.
Số phát biểu đúng là

A. 3.       B. 4.       C. 5.       D. 2.

(Xem giải) Câu 33: Hỗn hợp X gồm một ancol, một anđehit và một axit (các chất đều no, mạch hở và có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử). Cho X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được kết tủa và dung dịch Y. Cho Y tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 0,448 lít khí ở đktc. Mặt khác, cũng lượng hỗn hợp X trên đem đốt cháy hoàn toàn thu được CO2 và 0,06 mol H2O. Phần trăm số mol của ancol trong X là

A. 50,00%.       B. 33,33%.       C. 66,67%.       D. 40,00%.

(Xem giải) Câu 34: Đốt cháy hoàn toàn 43,52 gam hỗn hợp E gồm các triglixerit cần dùng vừa đủ 3,91 mol O2. Nếu thủy phân hoàn toàn 43,52 gam E bằng dung dịch NaOH, thu được glixerol và hỗn hợp gồm ba muối C17HxCOONa, C17HyCOONa và C15H31COONa có tỷ lệ mol tương ứng là 8 : 5 : 2. Mặt khác m gam hỗn hợp E tác dụng với dung dịch Br2 dư thì có 0,105 mol Br2 phản ứng. Giá trị của m là

A. 32,64.       B. 21,76.       C. 65,28.       D. 54,40.

(Xem giải) Câu 35: Tiến hành hai thí nghiệm hấp thụ khí CO2 ở đktc vào 200 ml dung dịch chứa NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,2M. Kết quả thí nghiệm được mô tả theo bảng sau

Thể tích CO2 (lít) bị hấp thụ V V + 0,224
Khối lượng chất tan trong dung dịch thu được 5,95 8,54

Giá trị của V và tổng khối lượng kết tủa (gam) thu được sau hai thí nghiệm lần lượt là:

Bạn đã xem chưa:  [2021] Thi thử TN liên trường Quỳnh Lưu - Hoàng Mai - Nghệ An

A. 2,016 và 5,91.       B. 2,464 và 7,88.       C. 2,240 và 9,85.       D. 2,016 và 9,85.

(Xem giải) Câu 36: Cho sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol:
(1) X + 2NaOH → X1 + X2 + X3
(2) X1 + H2SO4 → X4 (axit ađipic) + Na2SO4.
(3) X2 + CO → X5
(4) X3 + X5 ⇔ X6 (este có mùi chuối chín) + H2O
Phát biểu sau đây sai?

A. Phân tử khối của X5 là 60.       B. Phân tử khối của X là 230.

C. Phân tử khối của X6 là 130.       D. Phân tử khối của X3 là 74.

(Xem giải) Câu 37: Cho hỗn hợp E gồm hai chất hữu cơ X (C3H11N3O5) và Y (C4H9NO4, tạo bởi axit cacboxylic đa chức) đều mạch hở. Lấy 22,63 gam E tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch thu được 23,46 gam hỗn hợp muối Z; một ancol và một amin đều đơn chức. Mặt khác, 0,3 mol E tác dụng với dung dịch KOH (dùng dư 15% so với lượng phản ứng), cô cạn dung dịch thu được m gam chất rắn khan. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 58,68.       B. 69,48.       C. 61,56.         D. 64,44.

(Xem giải) Câu 38: Trong phòng thí nghiệm, etyl axetat được điều chế theo các bước:
– Bước 1: Cho 1 ml ancol etylic,1 ml axit axetic nguyên chất và 1 giọt axit sunfuric đặc vào ống nghiệm.
– Bước 2: Lắc đều, đồng thời đun cách thủy trong nồi nước nóng 65°C – 70°C.
– Làm lạnh rồi rót thêm vào ống nghiệm 2 ml dung dịch NaCl bão hòa.
(a) Có thể thay dung dịch axit sunfuric đặc bằng dung dịch axit sunfuric loãng.
(b) Có thể thực hiện thí nghiệm bằng cách đun sôi hỗn hợp.
(c) Để kiểm soát nhiệt độ trong quá trình đun nóng có thể dùng nhiệt kế.
(d) Có thể thay dung dịch NaCl bão hòa bằng dung dịch KCl bão hòa.
(e) Có thể dung dung dịch axit axetic 5% và ancol etylic 10° để thực hiện phản ứng este hóa.
Số phát biểu đúng là

A. 5.       B. 2.       C. 3.       D. 4.

(Xem giải) Câu 39: Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 vào dung dịch HCl dư, thu được 0,03 mol H2 và dung dịch chứa a gam hỗn hợp muối. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn m gam X trong dung dịch chứa 0,6 mol H2SO4 (đặc) đun nóng, thu được dung dịch Y và 0,14 mol SO2 (sản phẩm khử duy nhất của S+6). Cho 500 ml dung dịch NaOH 1M vào Y, sau khi phản ứng kết thúc thu được 10,7 gam một chất kết tủa. Giá trị của a là

A. 31,19.       B. 38,29.       C. 31,90.       D. 37,58.

(Xem giải) Câu 40: Cho X, Y là hai axit cacboxylic đơn chức, mạch hở, phân tử đều có chứa 2 liên kết π, Z là ancol hai chức có cùng số nguyên tử cacbon với X; T là este tạo bởi X, Y, Z. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z và T cần 28,56 lít O2 (đktc), thu được 45,1 gam CO2 và 19,8 gam H2O. Mặt khác, m gam E tác dụng với tối đa 16 gam Br2 trong dung dịch. Phần trăm khối lượng của Z trong E là

A. 40,24%.       B. 20,54%.       C. 63,07%.         D. 50,26%.

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!