[2020] KSCL Hóa 12 trường THPT Chuyên Bắc Giang

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Giải chi tiết và đáp án:

41C 42A 43D 44B 45B 46B 47D 48D 49D 50B
51C 52A 53A 54C 55A 56A 57B 58D 59B 60C
61A 62D 63B 64C 65D 66A 67A 68C 69D 70B
71D 72C 73A 74C 75C 76A 77C 78B 79B 80D

Câu 41: Một chiếc nhiệt kế bị vỡ, để thu hồi thuỷ ngân rơi vãi tránh độc, người ta có thể dùng:

A. Cát.       B. Bột sắt.       C. Bột lưu huỳnh.       D. Bột than.

Câu 42: Polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp là :

A. Poliacrilonitrin       B. Xelulozơ triaxetat

C. Poli(etylen-terephtalat)       D. Nilon 6-6

(Xem giải) Câu 43: Cho phản ứng: FeO + HNO3 → Fe(NO3)3 + NO + H2O. Tỉ lệ số phân tử HNO3 đóng vai trò là chất oxi hóa và môi trường trong phản ứng là bao nhiêu?

A. 1 : 10.       B. 1 : 3.       C. 1 : 2.       D. 1 : 9.

(Xem giải) Câu 44: Cho các dung dịch sau: KCl, Na2SO4, KNO3, AgNO3, ZnSO4, NaCl, NaOH, CaCl2, H2SO4. Dung dịch nào khi điện phân thực chất là điện phân nước?

A. KCl, Na2SO4, KNO3.       B. Na2SO4, KNO3, H2SO4, NaOH.

C. Na2SO4, KNO3, CaCl2, H2SO4, NaOH.       D. KNO3, AgNO3, ZnSO4, NaCl, NaOH.

Câu 45: Trong phân tử chất nào sau đây không chứa nguyên tố nitơ

A. axit glutamic.       B. amilopectin.       C. glyxin.       D. anilin.

(Xem giải) Câu 46: Cho các phát biểu sau:
(a) Dầu mỡ sau khi sử dụng, có thể tái chế thành nhiên liệu.
(b) Muối mononatri của axit glutamic được dùng làm bột ngọt (mì chính).
(c) Amilopectin, tơ tằm, lông cừu là polime thiên nhiên.
(d) Chất độn amiăng làm tăng tính chịu nhiệt của chất dẻo.
(e) Khi cho giấm ăn (hoặc chanh) vào sữa bò hoặc sữa đậu nành thì thấy có kết tủa xuất hiện.
(g) Cao su buna có tính đàn hồi và độ bền tốt hơn cao su thiên nhiên.
Số phát biểu đúng là

A. 4.       B. 5.       C. 6.       D. 3.

(Xem giải) Câu 47: Cho 0,25 mol lysin vào 400 ml dung dịch KOH 1M thu được dung dịch X. Dung dịch X phản ứng vừa đủ với a mol HCl. Giá trị của a là

A. 0,15.       B. 0,65.       C. 0,5.       D. 0,9.

(Xem giải) Câu 48: X, Y, Z, T là một trong các dung dịch sau: (NH4)2SO4, K2SO4, NH4NO3, KOH. Thực hiện thí nghiệm để nhận xét chúng và có được kết quả như sau:

Chất X Z T Y
Ba(OH)­2­­, t ↓ và ↑

Các dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là

A. K2SO4, (NH4)2SO4, KOH, NH4NO3.       B. (NH4)2SO4, KOH, NH4NO3, K2SO4.

C. KOH, NH4NO3, K2SO4, (NH4)2SO4.       D. K2SO4, NH4NO3, KOH, (NH4)2SO4.

(Xem giải) Câu 49: Cho các phản ứng sau:
Fe + 2Fe(NO3)3 → 3Fe(NO3)2 ;
AgNO3 + Fe(NO3)2 → Fe(NO3)3 + Ag
Dãy sắp xếp theo thứ tự tăng dần tính oxi hóa của các ion kim loại là

A. Ag+, Fe2+, Fe3+.       B. Fe2+, Ag+, Fe3+.       C. Ag+, Fe3+, Fe2+.       D. Fe2+, Fe3+, Ag+.

(Xem giải) Câu 50: Cho sơ đồ phản ứng sau:

Biết muối X là muối nitrat của kim loại M và X5 là khí NO. Các chất X, X1 và X4 lần lượt là:

A. Fe(NO3)2, FeO, HNO3.       B. Fe(NO3)3, Fe2O3, HNO3.

C. Fe(NO3)3, Fe2O3, AgNO3.       D. Fe(NO3)2, Fe2O3, HNO3.

(Xem giải) Câu 51: Dãy gồm các ion cùng tồn tại trong một dung dịch là

A. Na+, K+, OH-, HCO3-.       B. Al3+, PO43-, Cl-, Ba2+.

C. K+, Ba2+, OH-, Cl-.       D. Ca2+, Cl-, Na+, CO32-.

(Xem giải) Câu 52: Nhỏ từ từ đến hết 100 ml dung dịch chứa K2CO3 2M và KHCO3 3M vào 200 ml dung dịch HCl 2,1M, thu được khí CO2. Dẫn toàn bộ khí CO2 thu được vào 100 ml dung dịch chứa NaOH 2M và Ba(OH)2 0,8M, kết thúc các phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

Bạn đã xem chưa:  Giải đề thi thử 2018 thầy Tào Mạnh Đức (Lần 35)

A. 11,82.       B. 27,58.       C. 15,76.       D. 31,52.

(Xem giải) Câu 53: Cho 1,365 gam một kim loại kiềm X tan hết trong dung dịch HCl thu được dung dịch có khối lượng lớn hơn dung dịch HCl đã dùng là 1,33 gam. X là

A. K.       B. Na.       C. Rb.       D. Cs.

(Xem giải) Câu 54: Cho dãy chất: Fe(NO3)2, Cu(NO3)2, Fe, Al, ZnCl2, ZnO, BaCl2. Số chất trong dãy vừa tác dụng với dung dịch AgNO3, vừa tác dụng với dung dịch NaOH là:

A. 2.       B. 4.       C. 3.       D. 1.

(Xem giải) Câu 55: X là ancol mạch hở, bền, có công thức phân tử C4H8O. Số công thức cấu tạo thỏa mãn X là

A. 4.       B. 5.       C. 2.       D. 3.

Câu 56: Dãy kim loại nào sau đây được xếp theo chiều độ dẫn điện tăng:

A. Fe, Al, Au, Cu, Ag.       B. Cu, Ag, Au, Al, Fe.       C. Fe, Cu, Au, Al, Ag.       D. Ag, Cu, Au, Al, Fe.

(Xem giải) Câu 57: Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Nhiệt phân NaNO3.
(b) Cho Na vào dung dịch CuSO4.
(c) Cho dung dịch Fe dư vào dung dịch AgNO3.
(d) Dẫn luồng khí CO (dư) qua ống sứ chứa CuO nung nóng.
(e) Cho bột Fe vào lượng dư dung dịch Fe(NO3)3.
(g) Nung nóng hỗn hợp gồm Al và Fe2O3 trong điều kiện không có không khí.
Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm tạo ra đơn chất khí là

A. 3.       B. 2.       C. 4.       D. 1.

(Xem giải) Câu 58: Este X đa chức có tỉ khối so với H2 bằng 83. X phản ứng tối đa với NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 4 và nếu cho 1 mol X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 và NH3 cho tối đa 4 mol Ag. Số công thức cấu tạo thỏa mãn điều kiện trên của X là

A. 2.       B. 6.       C. 1.       D. 3.

(Xem giải) Câu 59: Hỗn hợp X gồm Fe2O3, CuO và Al2O3. Để hòa tan vừa đủ 29,1 gam hỗn hợp X cần 2,2 lít dung dịch HCl 0,5M. Lấy 14,55 gam hỗn hợp X cho tác dụng hoàn toàn với H2 dư (nung nóng) thu được 3,6 gam H2O. Phần trăm khối lượng Fe2O3 trong X là

A. 55,00%.       B. 54,98%.       C. 57,10%.       D. 42,09%.

Câu 60: Chất X có màu trắng, dạng sợi, không mùi vị, không tan trong nước, là thành phần chính tạo nên màng tế bào thực vật. Chất X là

A. glucozơ.       B. tinh bột.       C. xenlulozơ.       D. saccarozơ.

Câu 61: Tên gọi của amin có công thức cấu tạo CH3–NH–CH2–CH3 là?

A. etylmetylamin.       B. N–metyletylamin.       C. metyletanamin.       D. metyletylamin.

(Xem giải) Câu 62: Cho dãy các chất sau: phenyl fomat, glyxylvalin (Gly-Val), saccarozơ, triolein. Số chất bị thủy phân trong môi trường axit là

A. 3.         B. 2.         C. 1.         D. 4.

Câu 63: Isoamyl axetat là este có mùi thơm của chuối chín. Công thức của isoamyl axetat là

A. C2H5COOC2H5.       B. CH3COOCH2CH2CH(CH3)2.

C. CH3COOCH3.       D. HCOOCH2CH2CH(CH3)2.

(Xem giải) Câu 64: Từ 32,4 tấn mùn cưa (chứa 50% xenlulozơ) người ta sản xuất được m tấn thuốc súng không khói (xenlulozơ trinitrat) với hiệu suất phản ứng tính theo xenlulozơ là 90%. Giá trị của m là

Bạn đã xem chưa:  [2021] Thi thử TN chuyên Nguyễn Quang Diêu - Đồng Tháp (Lần 1)

A. 29,70.       B. 25,46.       C. 26,73.       D. 33,00.

Câu 65: Công thức phân tử tristearin là :

A. C54H98O6       B. C54H104O6       C. C57H104O4       D. C57H110O6

(Xem giải) Câu 66: Cho 8,96 lít CO2 (đktc) sục vào dung dịch chứa 100 ml dung dịch chứa hỗn hợp Ca(OH)2 2M và NaOH 1,5M thu được a gam kết tủa và dung dịch X. Đun nóng kĩ dung dịch X thu được thêm b gam kết tủa. Giá trị (a + b) là

A. 20gam.       B. 5 gam.       C. 40gam.       D. 15 gam.

(Xem giải) Câu 67: Cho 200ml dung dịch Ba(OH)2 1M vào 100ml dung dịch Al2(SO4)3 0,5M, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 34,95.       B. 36,51.       C. 46,60.       D. 37,29.

Câu 68: Mệnh đề nào sau đây là sai

A. Fe thuộc chu kì 4, nhóm VIIIB.        B. Al thuộc chu kì 3, nhóm IIIA.

C. Al3+ và Fe3+ có cấu hình electron lớp ngoài cùng giống nhau.

D. Trong hợp chất, Fe có số oxi hóa +2,+3.

(Xem giải) Câu 69: Cho chuỗi phản ứng sau: C2H2 (+H2O / Hg2+, 80°C) → X (+AgNO3/NH3) → Y (+NaOH, t°) → Z (+NaOH/CaO, t°) → T. Nhận định nào sau đây là sai?

A. Ở điều kiện thường, X là chất khí, tan tốt trong nước.        B. T là hiđrocacbon đơn giản nhất.

C. Y có tính lưỡng tính.        D. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol Z được 2 mol CO2.

(Xem giải) Câu 70: Hỗn hợp khí X gồm propen, etan, buta-1,3-đien, but-1-in có tỉ khối hơi so với SO2 là 0,75. Đốt cháy hoàn toàn 0,02 mol hỗn hợp X, cho hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy vào bình dung dịch Ca(OH)2 dư thì thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 8,3.         B. 7,0.         C. 7,3.         D. 10,4.

Câu 71: Chất nào sau đây là chất khí ở điều kiện thường?

A. CH3COCH3.       B. CH3OH.       C. CH3COOH.       D. HCHO.

Câu 72: Cấu hình electron của nguyên tử Na (Z = 11) là

A. 1s2 2s2 2p6.       B. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1.       C. 1s2 2s2 2p6 3s1.       D. 1s2 2s2 2p6 3s2.

(Xem giải) Câu 73: Nung nóng m gam hỗn hợp X gồm bột Al và FexOy trong điều kiện không có không khí đến phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp Y. Nghiền nhỏ, trộn đều hỗn hợp Y rồi chia thành 2 phần: Phần 1 có khối lượng 14,49 gam được hòa tan hết trong dung dịch HNO3 loãng, dư, đun nóng thu được dung dịch Z và 0,165 mol NO (sản phẩm khử duy nhất). Phần 2 đem tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng thu được 0,015 mol khí H2 và còn lại 2,52 gam chất rắn. Công thức của oxit sắt và giá trị của m lần lượt là:

A. Fe3O4 và 19,32.       B. Fe2O3 và 28,98.       C. Fe3O4 và 28,98.       D. FeO và 19,32.

(Xem giải) Câu 74: Cho 0,3 mol hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 2M đun nóng, thu được hợp chất hữu cơ no mạch hở Y có phản ứng tráng bạc và 37,6 gam hỗn hợp muối hữu cơ. Đốt cháy hoàn toàn Y rồi cho sản phẩm hấp thụ hết vào bình chứa dung dịch nước vôi trong dư, thấy khối lượng bình tăng 24,8 gam. Khối lượng của X là

A. 30,8 gam.       B. 33.6 gam.       C. 32,2 gam.       D. 35,0 gam.

(Xem giải) Câu 75: Nung nóng 1,26 mol hỗn hợp X gồm Mg, Fe(NO3)2 và FeCO3 trong một bình kín đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Y và 13,44 lít hỗn hợp khí Z (đktc) có tỉ khối đối với H2 là 22,8. Cho toàn bộ chất rắn Y tác dụng với dung dịch hỗn hợp 2,7 mol HCl và 0,38 mol HNO3 đun nhẹ thu được dung dịch A và 7,168 lít hỗn hợp khí B (đktc) gồm NO và N2O. Cho toàn bộ dung dịch A tác dụng với một lượng dư dung dịch AgNO3, thu được 0,448 lít NO (đktc) là sản phẩm khử duy nhất và m gam kết tủa. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

Bạn đã xem chưa:  [2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Phụ Dực - Thái Bình (Lần 1)

A. 415.       B. 414.       C. 413.       D. 411.

(Xem giải) Câu 76: Hỗn hợp X gồm glyxin, axit glutamic và hai axit cacboxylic no, đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng. Cho m gam X tác dụng vừa đủ với 500 ml dung dịch NaOH 1M, thu được 41,05 gam hỗn hợp muối. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn m gam X cần dùng 17,64 lít khí O2. Cho sản phẩm cháy qua dung dịch H2SO4 đặc, dư thì thu được 20,72 lít hỗn hợp khí CO2 và N2. Thể tích các khí đo ở đktc. Thành phần % theo khối lượng của axit cacboxylic có phân tử khối lớn hơn trong X gần nhất là

A. 20,0%.       B. 19,6%.       C. 30,6%.       D. 14,0%.

(Xem giải) Câu 77: Tiến hành điện phân dung dịch chứa x mol Cu(NO3)2 và y mol NaCl bằng điện cực trơ, với cường độ dòng điện không đổi I = 5A trong thời gian 5790 giây thì dừng điện phân. Cho 0,25 mol bột Fe vào dung dịch sau điện phân, kết thúc phản ứng, thấy thoát ra 0,045 mol khí NO (sản phẩm khử duy nhất); đồng thời còn lại 10,86 gam rắn không tan. Tỉ lệ x : y gần nhất là.

A. 1,80           B. 1,75          C. 1,90           D. 1,95

(Xem giải) Câu 78: Hỗn hợp X gồm hai peptit mạch hở hơn kém nhau một liên kết peptit và một este mạch hở của α-amino axit. Đốt cháy hoàn toàn 41,49 gam X cần dùng 1,755 mol O2, thu được CO2, H2O và 0,255 mol N2. Mặt khác đun nóng 41,49 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được ancol Y và 50,45 gam hỗn hợp Z gồm ba muối của glyxin, alanin và valin. Số đồng phân cấu tạo của peptit có khối lượng phân tử nhỏ trong hỗn hợp X là

A. 2.       B. 4.       C. 1.       D. 3.

(Xem giải) Câu 79: Hỗn hợp rắn gồm CaC2 và Al4C3 (tỉ lệ mol 1 : 2). Tiến hành thí nghiệm cho H2O dư vào hỗn hợp rắn như hình vẽ:

Cho các phát biểu sau, số phát biểu đúng là
(1) Hỗn hợp X gồm hai khí là C2H4 và CH4.
(2) Khí Y là CH4.
(3) Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí X thu được số mol H2O lớn hơn CO2.
(4) Thay vì cho CaC2 và Al4C3 phản ứng với nước, ta có thể cho hỗn hợp này phản ứng với dung dịch axit HCl.
(5) Trong hợp chất CaC2, C có hóa trị 1; trong hợp chất Al4C3, C có hóa trị 4.
(6) Phản ứng xảy ra trong bình Br2 dư là phản ứng oxi hóa khử

A. 3.       B. 4.       C. 5.       D. 6.

(Xem giải) Câu 80: Thủy phân hoàn toàn a gam triglixerit X trong dung dịch KOH, thu được glixerol và dung dịch chứa m gam hỗn hợp muối (gồm kali stearat, kali panmitat và C17HyCOOK). Đốt cháy hoàn toàn a gam X cần vừa đủ 1,56 mol O2, thu được H2O và 1,1 mol CO2. Giá trị của m là

A. 19,24.       B. 17,2.       C. 17,72.         D. 18,72.

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!