[2021] Khảo sát kiến thức – Sở GDĐT Vĩnh Phúc (Lần 1 – Đề 4)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Giải chi tiết và đáp án:

41D 42B 43A 44B 45B 46A 47C 48B 49A 50A
51C 52D 53C 54C 55C 56B 57D 58D 59D 60A
61A 62A 63C 64B 65D 66A 67C 68D 69A 70C
71A 72C 73B 74D 75B 76B 77D 78C 79B 80D

Câu 41: Tơ nào sau đây thuộc loại tơ tổng hợp?

A. Tơ visco.       B. Tơ tằm.

C. Tơ xenlulozơ axetat.       D. Tơ capron.

Câu 42: Dung dịch chất nào sau đây không làm quỳ tím chuyển màu?

A. Etylamin.       B. Anilin.       C. Metylamin.       D. Trimetylamin.

Câu 43: Dung dịch nào sau đây có pH > 7?

A. NaOH.       B. HNO3.       C. H2SO4.       D. NaCl.

Câu 44: Cho các chất X, Y, Z thỏa mãn sơ đồ phản ứng sau: Mg + HCl → dung dịch X; X + dung dịch NaOH → Y↓; Nung Y → Z. Các chất X và Z lần lượt là

A. MgCl2 và Mg(OH)2.       B. MgCl2 và MgO.

C. MgO và MgCO3.       D. MgCO3 và MgO.

Câu 45: Kim loại Fe tác dụng với dung dịch nào sau đây sinh ra khí H2?

A. HNO3 đặc, nóng.       B. HCl.       C. CuSO4.       D. H2SO4 đặc, nóng.

Câu 46: Este nào sau đây có phản ứng tráng bạc?

A. HCOOCH3.       B. CH3COOCH3.

C. CH2=CHCOOCH3.       D. CH3COOCH2CH3.

(Xem giải) Câu 47: Cho dãy các chất: glucozơ, xenlulozơ, saccarozơ, etyl fomat, tinh bột. Có bao nhiêu chất trong dãy tham gia phản ứng tráng gương?

A. 3.       B. 4.       C. 2.       D. 5.

Câu 48: Poli (metyl metacrylat) được điều chế bằng phản ứng trùng hợp chất nào sau đây?

A. CH2=CHCOOCH3.       B. CH2=C(CH3)COOCH3.

C. C6H5CH=CH2.       D. CH3COOCH=CH2.

Câu 49: Công thức phân tử nào sau đây là của saccarozơ?

A. C12H22O11.       B. C6H12O6.       C. (C6H10O5)n.       D. C2H4O2.

Câu 50: Phản ứng nào sau đây có phương trình ion rút gọn là H+ + OH- → H2O?

A. Ba(OH)2 + 2HCl → BaCl2 + 2H2O.

B. CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O.

C. Ba(OH)2 + H2SO4 → BaSO4 + 2H2O.

D. Cu(OH)2 + 2HCl → CuCl2 + 2H2O.

Câu 51: Este nào sau đây khi thủy phân trong môi trường axit thu được anđehit?

A. CH3COOCH3.       B. CH2=CHCOOCH3.

C. CH3COOCH=CH2.       D. HCOOCH2CH=CH2.

Câu 52: Dung dịch nào sau đây hòa tan được Al(OH)3?

A. KCl.       B. NaNO3.       C. MgCl2.       D. NaOH.

(Xem giải) Câu 53: Polime thiên nhiên X được sinh ra trong quá trình quang hợp của cây xanh. Ở nhiệt độ thường, X tạo với dung dịch iot hợp chất có màu xanh tím. Polime X có tên gọi nào sau đây?

A. Saccarozơ.       B. Glicogen.       C. Tinh bột.       D. Xenlulozơ.

(Xem giải) Câu 54: Lên men m gam glucozơ thành ancol etylic với hiệu suất 100%, thu được 4,48 lít khí CO2 (đktc). Giá trị của m bằng bao nhiêu?

A. 36,0.       B. 16,2.       C. 18,0.       D. 32,4.

(Xem giải) Câu 55: Thủy phân hoàn toàn m gam tristearin bằng dung dịch NaOH, đun nóng, thu được 9,2 gam glixerol. Giá trị của m bằng bao nhiêu?

A. 85.       B. 101.       C. 89.       D. 93.

Câu 56: Công thức phân tử nào sau đây là của khí cacbonic?

A. SO2.       B. CO2.       C. NO2.       D. CO.

Câu 57: Phát biểu nào sau đây đúng?

Bạn đã xem chưa:  [2020] Thi thử THPT Quốc gia trường Quang Hà - Vĩnh Phúc (Lần 1)

A. Ở nhiệt độ thường, tất cả các amin đều tan nhiều trong nước.

B. Các amin đều không độc, được sử dụng trong chế biến thực phẩm.

C. Tất cả các amin đều làm quỳ tím ẩm chuyển màu xanh.

D. Để rửa sạch ống nghiệm có dính anilin, có thể dùng dung dịch HCl.

Câu 58: Dung dịch Ala-Gly phản ứng được với dung dịch nào sau đây?

A. NaNO3.       B. NaCl.       C. KNO3.       D. HCl.

Câu 59: Chất nào sau đây có một liên kết ba trong phân tử?

A. Etilen.       B. Metan.       C. Benzen.       D. Axetilen.

Câu 60: Cặp dung dịch chất nào sau đây phản ứng với nhau tạo ra kết tủa?

A. Na2CO3 và BaCl2.       B. KOH và H2SO4.

C. NH4Cl và NaOH.       D. Na2CO3 và HCl.

Câu 61: Cho vài giọt nước brom vào dung dịch phenol, lắc nhẹ. Hiện tượng nào sau đây đúng?

A. Kết tủa trắng.       B. Kết tủa đỏ nâu.

C. Bọt khí.       D. Dung dịch màu xanh.

Câu 62: Cho dung dịch NaOH dư vào dung dịch gồm Fe2(SO4)3, thu được kết tủa X. X là chất nào dưới đây?

A. Fe(OH)3.       B. Fe(OH)2.       C. Na2SO4.       D. Fe3O4.

Câu 63: Thí nghiệm nào sau đây thu được muối sắt(III) sau khi phản ứng kết thúc?

A. Cho Fe(OH)2 vào dung dịch HCl dư.       B. Cho FeO vào dung dịch H2SO4 loãng.

C. Cho Fe vào dung dịch HNO3 loãng, dư.       D. Cho Fe vào dung dịch CuCl2.

Câu 64: Polime nào sau đây có cấu trúc mạch phân nhánh?

A. Xenlulozơ.       B. Amilopectin.       C. Polietilen.       D. Amilozơ.

(Xem giải) Câu 65: Cho 2,8 gam hỗn hợp X gồm C và S tác dụng hết với lượng dư dung dịch HNO3 đặc, nóng, thu được 0,8 mol hỗn hợp khí gồm NO2 và CO2. Mặt khác, đốt cháy 2,8 gam X trong O2 dư rồi hấp thụ toàn bộ sản phẩm vào dung dịch Y chứa 0,1 mol NaOH và 0,15 mol KOH, thu được dung dịch chứa m gam chất tan. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m bằng bao nhiêu?

A. 23,04.       B. 23,82.       C. 33,39.       D. 18,20.

(Xem giải) Câu 66: Cho m gam hỗn hợp gồm các triglixerit tác dụng với dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được hỗn hợp muối X gồm C17HxCOONa, C17HyCOONa và C15H31COONa (có tỉ lệ mol tương ứng là 5 : 2 : 2). Đốt cháy hoàn toàn X cần vừa đủ 2,235 mol O2, thu được Na2CO3, H2O và 1,535 mol CO2. Giá trị của m bằng bao nhiêu?

A. 25,96.       B. 27,36.       C. 24,68.       D. 34,80.

(Xem giải) Câu 67: Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Sục khí CO2 vào dung dịch NaOH dư.
(b) Cho CaCl2 vào dung dịch Na2CO3.
(c) Cho dung dịch NH3 dư vào dung dịch Al2(SO4)3.
(d) Cho dung dịch BaCl2 vào dung dịch NaHSO4 dư.
(e) Cho dung dịch NaHCO3 vào dung dịch Ca(OH)2.
Sau khi các phản ứng kết thúc. Có bao nhiêu thí nghiệm thu được kết tủa?

A. 2.       B. 3.       C. 4.       D. 5.

(Xem giải) Câu 68: Trộn x mol hỗn hợp X gồm alanin, axit glutamic và vinyl fomat với y mol hỗn hợp Y gồm etilen và metylamin thu được hỗn hợp Z. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Z cần dùng vừa đủ 2,28 mol oxi, thu được sản phẩm gồm CO2, H2O, N2. Cho sản phẩm hấp thụ hoàn toàn vào bình chứa dung dịch Ca(OH)2 dư, sau phản ứng thấy khối lượng bình tăng 113,724 gam và có 0,1 mol khí duy nhất thoát ra. Mặt khác, để phản ứng hết với x mol X cần dùng vừa đủ V ml dung dịch NaOH 2M, đun nóng. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của V bằng bao nhiêu?

Bạn đã xem chưa:  [2023] Thi thử TN sở GDĐT Vĩnh Phúc (Lần 2 - Đề 3)

A. 125,0.       B. 500,0.       C. 250,2.       D. 230,5.

(Xem giải) Câu 69: Cho sơ đồ các phản ứng theo đúng tỉ lệ mol:
(1) X + 4AgNO3 + 6NH3 + 2H2O → X1 + 4Ag + 4NH4NO3.
(2) X1 + 2NaOH → X2 + 2NH3 + 2H2O.
(3) X2 + 2HCl → X3 + 2NaCl.
(4) X3 + C2H5OH → X4 + H2O.
Biết X là hợp chất hữu cơ no, mạch hở, chỉ chứa một loại nhóm chức. Khi đốt cháy hoàn hoàn toàn X2, sản phẩm thu được chỉ gồm CO2 và Na2CO3. Phân tử khối của X4 bằng bao nhiêu?

A. 118.       B. 138.       C. 90.       D. 146.

(Xem giải) Câu 70: Cho E, Z, F, T đều là các hợp chất hữu cơ no, mạch hở và thỏa mãn sơ đồ các phản ứng:
E + NaOH → X + Y + Z.
X + HCl → F + NaCl.
Y + HCl → T + NaCl.
Biết: E chỉ chứa nhóm chức este và trong phân tử có số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử oxi; ME < 168; MZ < MF < MT. Cho các phát biểu sau:
(a) Có hai công thức cấu tạo của E thỏa mãn sơ đồ trên.
(b) Trong phân tử Z và T đều không có liên kết pi.
(c) Chất F được dùng để điều chế khí CO trong phòng thí nghiệm.
(d) 1 mol chất T phản ứng với kim loại Na dư, thu được tối đa 1 mol H2.
(e) Nhiệt độ sôi của F cao hơn nhiệt độ sôi của Z.
Trong các phát biểu trên, có bao nhiêu phát biểu đúng?

A. 4.       B. 2.       C. 3.       D. 1.

(Xem giải) Câu 71: Hỗn hợp E gồm 0,15 mol X (C6H10O4, là este hai chức) và 0,1 mol Y (C6H13O4N). Thủy phân hoàn toàn E trong dung dịch NaOH đun nóng (phản ứng vừa đủ), thu được hỗn hợp F gồm hai ancol no, mạch hở có cùng số nguyên tử cacbon và m gam hỗn hợp G gồm hai muối trong đó có một muối của amino axit. Giá trị của m bằng bao nhiêu?

A. 42,5.       B. 38,2       C. 44,6.       D. 40,2.

(Xem giải) Câu 72: Cho các phát biểu sau:
(a) Phản ứng thế brom vào vòng thơm của anilin dễ hơn benzen.
(b) Trong phân tử các amino axit đều chỉ có một nhóm NH2 và một nhóm COOH.
(c) Hợp chất H2N-CH2-COO-CH3 tác dụng được với dung dịch NaOH và dung dịch HCl.
(d) Thủy phân hoàn toàn tinh bột và xenlulozơ đều thu được glucozơ.
(e) Mỡ động vật và dầu thực vật chứa nhiều chất béo.
Trong các phát biểu trên, có bao nhiêu phát biểu đúng?

A. 2.       B. 3.       C. 4.       D. 5.

(Xem giải) Câu 73: Thí nghiệm xác định định tính nguyên tố cacbon và hiđro trong phân tử saccarozơ được tiến hành theo các bước sau :
Bước 1: Trộn đều khoảng 0,2 gam saccarozơ với 1 đến 2 gam đồng(II) oxit, sau đó cho hỗn hợp vào ống nghiệm khô (ống số 1) rồi thêm tiếp khoảng 1 gam đồng(II) oxit để phủ kín hỗn hợp. Nhồi một nhúm bông có rắc bột CuSO4 khan vào phần trên ống số 1 rồi nút bằng nút cao su có ống dẫn khí.
Bước 2: Lắp ống số 1 lên giá thí nghiệm rồi nhúng ống dẫn khí vào dung dịch Ca(OH)2 đựng trong ống nghiệm (ống số 2).
Bước 3: Dùng đèn cồn đun nóng ống số 1 (lúc đầu đun nhẹ, sau đó đun tập trung vào phần có hỗn hợp phản ứng).
Phát biểu nào sau đây sai?

Bạn đã xem chưa:  [2021] Thi thử cụm Ngô Quyền - Kiến An - An Lão Hải Phòng (Lần 1)

A. CuSO4 khan được dùng để nhận biết H2O sinh ra trong ống nghiệm.

B. Kết thúc thí nghiệm: tắt đèn cồn, để ống số 1 nguội hẳn rồi mới đưa ống dẫn khí ra khỏi dung dịch.

C. Thí nghiệm trên, trong ống số 2 có xuất hiện kết tủa trắng.

D. Ở bước 2, lắp ống số 1 sao cho miệng ống hướng xuống dưới.

(Xem giải) Câu 74: Hợp chất hữu cơ X (C5H11O2N) tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng thu được muối natri của α-amino axit và ancol. Có bao nhiêu công thức cấu tạo X thỏa mãn?

A. 2.       B. 6.       C. 3.       D. 5.

(Xem giải) Câu 75: Hỗn hợp M gồm một anken và hai amin no, đơn chức, mạch hở X và Y là đồng đẳng kế tiếp (MX < MY). Đốt cháy hoàn toàn 0,3 mol hỗn hợp M cần dùng 0,9 mol O2, thu được H2O, N2 và 0,5 mol CO2. Số gam chất Y trong M bằng bao nhiêu?

A. 3,1.       B. 4,5.       C. 6,2.       D. 9,0.

(Xem giải) Câu 76: Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Nhỏ dung dịch NaOH đến dư vào ống nghiệm dung dịch phenol.
(b) Nhỏ dung dịch NaOH vào ống nghiệm chứa dung dịch phenylamoni clorua.
(c) Thủy phân chất béo trong môi trường axit.
(d) Cho vài giọt benzen vào ống nghiệm chứa dung dịch nước brom, lắc đều.
(e) Nhỏ dung dịch HCl đến dư vào ống nghiệm chứa anilin, lắc đều.
Sau khi kết thúc thí nghiệm, có bao nhiêu thí nghiệm thu được dung dịch đồng nhất?

A. 3.       B. 2.       C. 1.       D. 4.

(Xem giải) Câu 77: Cho a mol este X (C9H10O2) tác dụng vừa đủ với 2a mol NaOH, thu được dung dịch không có phản ứng tráng bạc. Có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp với X?

A. 2.       B. 5.       C. 3.       D. 4.

(Xem giải) Câu 78: Hỗn hợp X gồm ba este mạch hở đều tạo bởi axit cacboxylic với ancol, trong đó hai este có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử. Xà phòng hóa hoàn toàn 7,76 gam X bằng dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Y gồm hai ancol đơn chức, kế tiếp trong dãy đồng đẳng và hỗn hợp Z gồm hai muối. Cho toàn bộ Y vào bình đựng kim loại Na dư, sau phản ứng có khí H2 thoát ra và khối lượng bình tăng 4 gam. Đốt cháy hoàn toàn Z cần vừa đủ 0,09 mol O2, thu được Na2CO3 và 4,96 gam hỗn hợp CO2 và H2O. Phần trăm khối lượng của este có phân tử khối nhỏ nhất trong X bằng bao nhiêu?

A. 19,07.       B. 15,46.       C. 61,86.       D. 77,32.

(Xem giải) Câu 79: Hòa tan hết 32 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO và Fe2O3 vào 1 lít dung dịch HNO3 1,7M, thu được dung dịch Y và V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Biết Y hòa tan tối đa 12,8 gam Cu, phản ứng không có khí thoát ra. Giá trị của V bằng bao nhiêu?

A. 9,52.       B. 6,72.       C. 3,92.       D. 4,48.

(Xem giải) Câu 80: Đốt cháy hoàn toàn 0,33 mol hỗn hợp X gồm metyl propionat, metyl axetat và 2 hiđrocacbon mạch hở cần vừa đủ 1,27 mol O2, thu được CO2 và 14,4 gam H2O. Nếu cho 0,33 mol X vào dung dịch Br2 dư thì số mol Br2 phản ứng tối đa bằng bao nhiêu?

A. 0,26.       B. 0,33.       C. 0,30.         D. 0,40 .

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!