[2024] Thi thử TN trường Lê Văn Thịnh – Bắc Ninh (Lần 3)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Giải chi tiết và đáp án:

⇒ Mã đề: 092

41D 42A 43C 44C 45D 46C 47D 48C 49B 50B
51C 52C 53B 54B 55B 56D 57C 58D 59A 60B
61D 62D 63B 64D 65C 66D 67C 68A 69A 70B
71A 72C 73D 74A 75B 76A 77A 78A 79B 80A

Câu 41: Cho CaO tác dụng với dung dịch HCl dư thu được chất nào sau đây?

A. CaOCl2.       B. Ca(ClO)2.       C. Ca(OH)2.         D. CaCl2.

Câu 42: Chất nào sau đây là amin bậc hai?

A. (CH3)2NH.       B. (CH3)3N.       C. C2H5NH2.       D. C6H5NH2.

Câu 43: Trong một số chất thải ở dạng dung dịch có chứa các ion: Cu2+, Zn2+, Fe3+, Pb2+, Hg2+,…Có thể dùng chất nào sau đây để xử lí sơ bộ các chất thải trên?

A. Giấm ăn.       B. Etanol.       C. Nước vôi dư.       D. Phèn chua.

Câu 44: Một trong những loại thuốc kháng axit dùng để hỗ trợ bệnh nhân chữa trị bệnh đau dạ dày là Gastropulgite. Thành phần của loại thuốc này chứa nhôm hiđroxit và magie cacbonat. Công thức của magie cacbonat là

A. Na2CO3.       B. NaHCO3.       C. MgCO3.       D. K2CO3.

Câu 45: Tính chất vật lí nào sau đây không phải của nhôm?

A. Dẫn điện tốt.       B. Tính dẻo.       C. Màu trắng bạc.       D. Tính nhiễm từ.

Câu 46: Sắt (III) hiđroxit có màu nào sau đây?

A. Xanh tím.       B. Trắng xanh.       C. Nâu đỏ.       D. Vàng nhạt.

Câu 47: X là kim loại phản ứng được với dung dịch HCl; Y là kim loại tác dụng được với dung dịch Fe(NO3)3. Hai kim loại X, Y lần lượt là

A. Cu, Fe.       B. Mg, Ag.       C. Ag, Fe.       D. Mg, Fe.

Câu 48: Cây xanh được coi là “lá phổi của trái đất” vì trong quá trình quang hợp của cây xanh làm giảm nồng độ CO2 và tạo ra khí

A. CO.       B. Cl2.       C. O2.       D. N2.

Câu 49: Số nguyên tử cacbon trong phân tử metyl fomat là

A. 4.       B. 2.       C. 3.       D. 5.

Câu 50: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh?

A. NH2CH2COOH.       B. CH3NH2.       C. CH3OH.       D. CH3COOCH3.

Câu 51: Kim loại nào sau đây có độ cứng lớn nhất?

A. Au.       B. Ag.       C. Cr.       D. Os.

Câu 52: Ở Việt Nam, xăng sinh học E5 (được pha chế từ 5% etanol nguyên chất và 95% xăng RON92) được sử dụng thử nghiệm từ năm 2010. Công thức etanol là

A. CH4.       B. CH3CHO.       C. C2H5OH.       D. C2H6.

Câu 53: Biogas là một loại khí sinh học, được sản xuất bằng cách ủ kín các chất thải hữu cơ trong chăn nuôi, sinh hoạt. Biogas được dùng để đun nấu, chạy máy phát điện sinh hoạt gia đình. Thành phần chính của biogas là

A. CO2.       B. CH4.       C. N2.       D. NH3.

Câu 54: Ở dạng mạch hở glucozơ có số nhóm -OH là

Bạn đã xem chưa:  [2020] Thi thử THPT Quốc gia trường Lý Thái Tổ - Bắc Ninh (Lần 1)

A. 2.       B. 5.       C. 1.         D. 3.

Câu 55: Tên gọi của chất béo (C17H33COO)3C3H5 là

A. tristearin.       B. triolein.       C. trilinolein.       D. tripanmitin.

Câu 56: Kim loại Cr bị oxi hóa bởi chất nào sau đây tạo ra hợp chất Cr(II)?

A. Cl2.       B. O2.       C. S.       D. H2SO4 loãng.

Câu 57: Cho thanh kim loại Zn vào dung dịch chất nào sau đây chỉ xảy ra ăn mòn hóa học?

A. AgNO3.       B. FeCl2.       C. H2SO4 loãng.       D. CuSO4.

Câu 58: Điều kiện thường, chất nào sau đây ở trạng thái rắn?

A. Etylamin.       B. Đimetylamin.       C. Metylamin.       D. Alanin.

Câu 59: Natri hiđroxit phản ứng với chất nào sau đây sinh ra natri nitrat?

A. HNO3.       B. KNO3.       C. NO.       D. BaCl2.

Câu 60: Polime nào sau đây thuộc loại polime bán tổng hợp?

A. Tơ tằm.       B. Tơ visco.

C. Poli(vinyl clorua).       D. Polistiren.

(Xem giải) Câu 61: Cho m gam kim loại Na tác dụng với nước dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được 1,68 lít khí H2. Giá trị của m là

A. 1,725.       B. 2,30.       C. 4,60.       D. 3,45.

(Xem giải) Câu 62: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là Hg.

B. Ở nhiệt độ thường Na, K, Ba đều dễ dàng tác dụng với nước.

C. Độ dẫn điện của kim loại Ag tốt hơn của kim loại Au.

D. Thành phần chính của đá vôi là Ca(OH)2.

(Xem giải) Câu 63: Cho 7,4 gam este X đơn chức phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH dư, thu được 3,2 gam CH3OH. Tên của X là

A. etyl axetat.       B. metyl axetat.       C. propyl fomat.       D. metyl propionat.

(Xem giải) Câu 64: Cho 45 gam glucozơ lên men rượu với hiệu suất 60%, thu được m gam C2H5OH. Giá trị của m là

A. 23,0.       B. 11,5.       C. 6,9.       D. 13,8.

(Xem giải) Câu 65: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Trùng ngưng etilen thu được polietilen.

B. Tơ visco thuộc loại tơ tổng hợp.

C. PVC được điều chế bằng phản ứng trùng hợp.

D. Cao su thiên nhiên có thành phần chính là polibutađien.

(Xem giải) Câu 66: Hỗn hợp X gồm propylamin, lysin (trong đó nguyên tố nitơ chiếm 20,9% về khối lượng). Cho m gam X tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 36,225 gam muối. Giá trị của m là

A. 23,80.       B. 27,35.       C. 27,10.       D. 23,45.

(Xem giải) Câu 67: Cho mẫu Na vào dung dịch CuCl2 thì quan sát được hiện tượng là

A. xuất hiện kết tủa màu xanh, sau đó kết tủa tan.

B. chỉ có khí bay ra.

C. có khí bay ra và xuất hiện kết tủa màu xanh.

D. xuất hiện kim loại đồng màu đỏ bám lên mẫu kim loại Na.

(Xem giải) Câu 68: Cho 2,16 gam kim loại M có hóa trị n tác dụng hoàn toàn với 0,672 lít khí O2. Chất rắn thu được sau phản ứng đem hòa tan hoàn toàn vào dung dịch HCl dư thấy thoát ra 1,344 lít H2. Kim loại M đó là

Bạn đã xem chưa:  [2021] Thi thử TN sở GDĐT Cà Mau (Đề 1)

A. Al.       B. Zn.       C. Ca.       D. Mg.

(Xem giải) Câu 69: Vitamin E là chất chống oxi hoá tự nhiên có tác dụng ngăn chặn các phản ứng có thể gây tổn thương tế bào. Butylated hydroxy toluene (BHT) là chất chống oxi hoá tổng hợp thường được thêm vào thực phẩm đóng gói và chế biến sẵn để ngăn chặn quá trình oxi hóa và hư hỏng. Cấu trúc của 2 chất được cho dưới đây:

Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Công thức phân tử của BHT là C15H36O.

B. Cả vitamin E và BHT đều có chứa nhóm chức phenol.

C. BHT có nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi cao hơn etanol.

D. Vitamin E là một hợp chất hữu cơ tạp chức.

(Xem giải) Câu 70: Kim loại sắt phản ứng với dung dịch hoặc chất nào sau đây thu được muối sắt (II)?

A. Khí clo.       B. Dung dịch CuCl2.

C. Dung dịch H2SO4 đặc nóng dư.       D. Dung dịch AgNO3 dư.

(Xem giải) Câu 71: Cho các phát biểu sau:
(1) Fructozơ là monosaccarit duy nhất có trong mật ong.
(2) Axit axetic có nhiệt độ sôi cao hơn ancol etylic.
(3) Dung dịch lysin không làm đổi màu quỳ tím.
(4) Quần áo dệt bằng tơ tằm không nên giặt bằng xà phòng có tính kiềm.
(5) Dùng giấm ăn khử được mùi tanh trong cá do amin gây ra.
(6) Nhỏ vài giọt nước brom vào dung dịch phenol (C6H5OH) xuất hiện kết tủa.
Số phát biểu đúng là

A. 4.       B. 2.       C. 5.       D. 3.

(Xem giải) Câu 72: Hòa tan hoàn toàn m gam Al2O3 cần dùng 245 gam dung dịch H2SO4 36%, thu được dung dịch X. Làm lạnh X đến 10°C thì có a gam tinh thể Al2(SO4)3.18H2O tách ra. Biết ở 10°C, cứ 100 gam H2O hòa tan được tối đa 33,5 gam Al2(SO4)3. Giá trị của a gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 84,8.       B. 145,6.       C. 127,2.       D. 169,6.

(Xem giải) Câu 73: Cho các phát biểu sau:
(1) Trong công nghiệp, Al được sản xuất bằng phương pháp điện phân nóng chảy AlCl3.
(2) Trộn bột Al với bột sắt oxit thu được hỗn hợp tecmit dùng để hàn đường ray.
(3) Công thức của phèn chua là Na2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.
(4) Thạch cao nung có công thức CaSO4.2H2O.
(5) Có thể dùng giấm ăn để làm tan cặn trong phích hoặc ấm đun nước.
(6) Vỏ các loài ốc, sò, hến có chứa muối canxi cacbonat.
Số phát biểu đúng là

A. 5.       B. 4.       C. 2.       D. 3.

(Xem giải) Câu 74: Hỗn hợp E gồm Fe, Fe3O4, Fe2O3 và Fe(NO3)2. Nung 28,8 gam E trong môi trường trơ thu được chất rắn X (chỉ gồm Fe và các oxit) và 0,1 mol khí NO2. Hòa tan hết X trong dung dịch HCl nồng độ 5,84% thu được 1,12 lít khí H2 và dung dịch Y chỉ chứa muối. Cho tiếp dung dịch AgNO3 dư vào Y thu được 135,475 gam kết tủa gồm Ag và AgCl. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Nồng độ phần trăm của muối FeCl2 trong Y gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 2,86%.       B. 5,86%.       C. 2,54%.       D. 3,24%.

(Xem giải) Câu 75: Aspirin là một hợp chất được sử dụng làm giảm đau, hạ sốt được điều chế theo phản ứng sau:
(CH3CO)2O + HOC6H4COOH → CH3COOC6H4COOH + CH3COOH
Để sản xuất 2 triệu viên thuốc aspirin cần tối thiểu m kg axit salixylic. Biết rằng mỗi viên thuốc có chứa 81 mg aspirin và hiệu suất phản ứng đạt 75%.
Giá trị của m là

Bạn đã xem chưa:  Thi thử THPT Quốc gia 2018 - Sở GD-ĐT Hà Tĩnh (Lần 2)

A. 114,6.       B. 165,6.       C. 124,2.       D. 184,5.

(Xem giải) Câu 76: Để pha chế 10,0 lít dung dịch sát khuẩn sử dụng trong phòng dịch Covid-19, Tổ chức Y tế Thế giới WHO giới thiệu một công thức như sau:

Dung dịch etanol (rượu etylic) 96o 8333 ml
Dung dịch hiđro peroxit 3% 417 ml
Dung dịch glixerol 98% 145 ml
Nước cất đã đun sôi, để nguội phần còn lại

Độ rượu cho biết số ml rượu etylic nguyên chất (d = 0,8 g/ml) có trong 100 ml dung dịch rượu. Khối lượng etanol có trong 8333 ml rượu 96° (96 độ) ở trên là

A. 6399,74 gam.       B. 7999,68 gam.       C. 8333,00 gam.       D. 6808,00 gam.

(Xem giải) Câu 77: Tiến hành thí nghiệm: Đánh sạch gỉ một chiếc đinh sắt rồi thả vào dung dịch CuSO4. Sau 10 phút quan sát hiện tượng xảy ra.
Trong các phát biểu sau:
(a) Màu xanh của dung dịch bị nhạt dần.
(b) Có kim loại màu đỏ bám quanh đinh sắt.
(c) Thí nghiệm trên chứng tỏ sắt có tính khử mạnh hơn đồng.
(d) Ở thí nghiệm trên xảy ra hiện tượng ăn mòn điện hóa học.
(đ) Nếu thay đinh sắt bằng một miếng kẽm thì thí nghiệm không xảy ra.
Số phát biểu đúng là

A. 4.       B. 2.       C. 3.       D. 5.

(Xem giải) Câu 78: Hỗn hợp E gồm X và Y đều là các hợp chất hữu cơ no, mạch hở, chỉ chứa nhóm chức este, trong đó X (đơn chức) và Y (hai chức); MX < MY. Thủy phân hoàn toàn 10,56 gam hỗn hợp E trong dung dịch NaOH (vừa đủ), cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp Z gồm hai ancol và 12,12 gam hỗn hợp chất rắn T gồm 3 chất hữu cơ. Đốt cháy hoàn toàn T thu được 0,07 mol Na2CO3, 0,21 mol CO2 và 0,21 mol H2O. Phần trăm khối lượng của Y trong E có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 49.       B. 74.       C. 68.       D. 32.

(Xem giải) Câu 79: Xà phòng hóa hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm các triglixerit bằng dung dịch NaOH, thu được glixerol và hỗn hợp X gồm ba muối C15H31COONa, C17HxCOONa, C17HyCOONa có tỉ lệ mol tương ứng là 4 : 3 : 5. Hiđro hóa hoàn toàn m gam E, thu được 34,48 gam hỗn hợp Y. Nếu đốt cháy hoàn toàn m gam E thì cần vừa đủ 3,07 mol O2. Giá trị của m là

A. 34,42.       B. 34,20.       C. 30,10.       D. 34,40.

(Xem giải) Câu 80: Có 2 dung dịch X và Y chứa các ion khác nhau. Mỗi dung dịch chứa đúng 2 loại cation và 2 loại anion trong số các ion sau:

Ion Na+ Mg2+ NH4+ H+ Cl SO42- NO3 CO32-
Số mol 0,2 0,15 0,25 0,3 0,4 0,1 0,25 0,1

Biết X hoà tan được Cu(OH)2. Khối lượng chất tan có trong Y gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 30,5.       B. 27,5.       C. 31,0.       D. 28,0.

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!