[2021] Thi học kỳ 1 sở GDĐT Bình Thuận

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Giải chi tiết và đáp án:

1A 2D 3C 4C 5A 6C 7B 8D 9C 10D
11B 12A 13C 14C 15D 16B 17D 18A 19C 20A
21C 22B 23B 24D 25C 26C 27A 28A 29D 30A
31B 32D 33B 34B 35A 36D 37C 38D 39C 40B

Câu 1. Thành phần chính của cao su thiên nhiên là

A. Poliisopren       B. Polietilen       C. Polibutadien       D. Polipropilen

Câu 2. Nhận xét nào sau đây là đúng?

A. Khi thủy phân CH3COOH=CH2 bằng dung dịch NaOH thu được muối và ancol tương ứng

B. Phản ứng thủy phân este trong môi trường axit là phản ứng một chiều

C. Các este đều được điều chế bằng phản ứng este hóa

D. Vinyl axetat và metyl metacrylat đều có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp

(Xem giải) Câu 3. Đốt cháy hoàn toàn một amin đơn chức thu được thể tích nước bằng 1,5 lần thể tích CO2 (đo ở cùng điều kiện). Công thức phân tử của amin là

A. C2H7N       B. C3H7N       C. C3H9N       D. C4H11N

(Xem giải) Câu 4. Thủy phân 486 gam tinh bột với hiệu suất 80%, khối lượng glucozơ thu được là

A. 549,0 gam       B. 459,0 gam       C. 432,0 gam       D. 675,0 gam

Câu 5. Khi nói về peptit và protein, phát biểu nào sau đây là sai?

A. Tất cả các protein đều tan trong nước tạo thành dung dịch keo

B. Thủy phân hoàn toàn protein đơn giản thu được các α-amino axit

C. Protein có phản ứng màu biure với Cu(OH)2

D. Liên kết của nhóm CO với nhóm NH giữa 2 đơn vị α-amino axit được gọi là liên kết peptit

(Xem giải) Câu 6. Cho các este: etyl fomat, phenyl fomat, vinyl axetat, tripanmitin, metyl acrylat. Số este thủy phân trong môi trường axit thu được sản phẩm tham gia phản ứng tráng bạc là

A. 1       B. 4       C. 3       D. 2

Câu 7. Đề điều chế etyl axetat trong phòng thí nghiệm, người ta lắp dung cụ như hình vẽ sau:

Hóa chất được cho vào bình cầu có nhánh là

A. CH3COOH, C2H5OH và H2SO4 loãng       B. CH3COOH, C2H5OH và H2SO4 đặc

C. CH3COOH, CH3OH và H2SO4 đặc       D. CH3COOH, CH3OH và HCl đặc

(Xem giải) Câu 8. Có ba dung dịch: glucozơ, saccarozơ và lòng trắng trứng đựng riêng biệt trong ba lọ mất nhãn. Thuốc thử để phân biệt các dung dịch trên là

A. Quì tím, dung dịch AgNO3/NH3       B. Quì tím, Cu(OH)2

C. Cu(OH)2, dung dịch iot       D. Cu(OH)2, dung dịch AgNO3/NH3

Câu 9. Hợp chất nào sau đây thuộc loại đisaccarit ?

A. Xenlulozơ       B. Glucozơ       C. Saccarozơ       D. Fructozơ

Câu 10. Polime nào sau đây được tạo ra từ phản ứng trùng ngưng?

Bạn đã xem chưa:  [2021] Thi thử TN trường Kim Liên - Hà Nội (Lần 2)

A. Nhựa PE       B. Cao su Buna-S       C. Nhựa PVC       D. Tơ nilon-7

Câu 11. Chất nào sau đây là amin bậc III?

A. (CH3)2CHNH2       B. (CH3)3N       C. H2NCH2COOH       D. C6H5NHCH3

Câu 12. Dung dịch amino axit làm quỳ tím hóa xanh là

A. Lysin       B. Alanin       C. axit glutamic       D. Glyxin

Câu 13. Saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ đều tam gia phản ứng

A. Với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường       B. Với dung dịch NaCl

C. Thủy phân trong môi trường axit       D. Tráng bạc

Câu 14. Hợp chất X có công thức cấu tạo CH3COOCH3. Tên gọi của X là

A. Propyl axetat       B. Metyl propionate         C. Metyl axetat       D. Etyl axetat

Câu 15. Chất có tính lưỡng tính là

A. CH3COOH       B. CH3CHO       C. CH3NH2       D. H2NCH2COOH

Câu 16. Số đồng phân este ứng bới công thức phân tử C3H6O2 là

A. 4       B. 2       C. 1       D. 3

Câu 17. Tơ lapsan thuộc loại

A. Tơ axetat       B. Tơ poliamit       C. Tơ visco       D. Tơ polieste

(Xem giải) Câu 18. Cho 5,55 gam este Y no, đơn chức, mạch hở tác dụng hết với dung dịch KOH thu được muối và 3,45 gam ancol etylic. Công thức của Y là

A. HCOOC2H5       B. CH3COOC2H5       C. C2H5COOCH3       D. CH3COOCH3

(Xem giải) Câu 19. Tráng bạc hoàn toàn m gam glucozơ thu được 43,2 gam bạc. Nếu lên men hoàn toàn m gam glucozơ thì thể tích khí cacbonic (đktc) thu được là

A. 17,92 lít       B. 4,48 lít       C. 8,96 lít       D. 3,36 lít

Câu 20. Dãy các chất được sắp xếp theo chiều nhiệt độ sôi tăng dần là

A. CH3COOC2H5, CH3CH2CH2OH, CH3COOH

B. CH3COOC2H5, CH3COOH, CH3CH2CH2OH

C. CH3CH2CH2OH, CH3COOH, CH3COOC2H5

D. CH3COOH, CH3COOC2H5, CH3CH2CH2OH

Câu 21. Thủy phân tripamitin trong dung dịch NaOH, thu được muối có công thức là

A. C17H31COONa       B. C17H33COONa

C. C15H31COONa       D. C17H35COONa

(Xem giải) Câu 22. Cacbohiđrat X là một trong những chất dinh dưỡng cơ bản của con người, một số động vật. X được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp. X là

A. Glucozơ       B. Tinh bột       C. Xenlulozơ       D. Saccarozơ

(Xem giải) Câu 23. Phần trăm khối lượng Nitơ trong phân tử axit glutamic là

A. 9,59%       B. 9,52%       C. 19,18%       D. 19,05%

(Xem giải) Câu 24. Thủy phân hoàn toàn 1 mol peptit mạch hở X chỉ thu được 2 mol Gly và 1 mol Ala. Số công thức peptit X thỏa mãn điều kiện trên là

A. 1       B. 4       C. 2       D. 3

Câu 25. Chất nào sau đây không có phản ứng với dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng?

Bạn đã xem chưa:  [2021] Thi thử TN trường Nguyễn Khuyến - Lê Thánh Tông (13/06)

A. Axit fomic       B. Glucozơ       C. Saccarozơ       D. Anđêhit fomic

Câu 26. Công thức phân tử của đimetylamin là

A. CH6N2       B. C2H8N2       C. C2H7N       D. C4H11N

(Xem giải) Câu 27. Phân tử khối trung bình của xenlulozơ (C6H10O5)n là 1296000u. Giá trị n là

A. 8000       B. 10000       C. 9000       D. 7000

(Xem giải) Câu 28. Ứng với công thức C4H9O2N có bao nhiêu đồng phân α-amino axit?

A. 2       B. 3       C. 4       D. 5

(Xem giải) Câu 29. Các loại polime: tơ nilon-6,6; tơ tằm; tơ visco; nhựa PVC; sợi bông; cao su Buna. Số polime thuộc loại thiên nhiên, tổng hợp, và bán tổng hợp (nhân tạo) lần lượt là

A. 2; 3; 0       B. 2; 2; 1       C. 3; 1; 1       D. 2; 3; 1

(Xem giải) Câu 30. Cho 3,255 gam anilin tác dụng với nước brom dư thu được lượng kết tủa là

A. 11,55 gam       B. 9,99 gam       C. 11,68 gam       D. 5,19 gam

(Xem giải) Câu 31. Cho các chất sau: (1) metyl metacrylat, (2) buta-1,3-đien, (3) etilen, (4) glyxin, (5) vinyl clorua. Dãy các chất có thể tham gia phản ứng trùng hợp là

A. (1), (2), (3), (4)       B. (1), (2), (3), (5)

C. (1), (3), (4), (5)       D. (1), (2), (4), (5)

(Xem giải) Câu 32. Xà phòng hóa hoàn toàn 35,60 gam chất béo bằng dung dịch NaOH thu được 3,68 gam glixerol. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, khối lượng muối natri (xà phòng) thu được là

A. 29,99 gam       B. 47,80 gam       C. 33,52 gam       D. 36,72 gam

Câu 33. Tơ nitron được tổng hợp từ monome nào sau đây?

A. CH2=C(CH3)-COOCH3       B. CH2=CH-CN

C. CH3COOCH=CH2       D. CH2=CH-CH=CH2

(Xem giải) Câu 34. Cho 18,5 gam hỗn hợp X gồm etyl fomat, axit propionic, metyl axetat tác dụng với m gam dung dịch NaOH 4% (biết NaOH dùng dư 25% so với lượng cần thiết). Giá trị gần nhất của m là

A. 437       B. 188       C. 312       D. 63

(Xem giải) Câu 35. Cho 0,15 mol hỗn hợp X gồm axit glutamic và lysin vào 200ml dung dịch HCl 1M, thu được dung dịch Y. Y phản ứng vừa hết với 400ml dung dịch NaOH 1M. Số mol axit glutamic trong 0,15 mol hỗn hợp X là

A. 0,050       B. 0,075       C. 0,100       D. 0,125

(Xem giải) Câu 36. Khi thủy phân hoàn toàn một triglixerit X, thu được các axit béo gồm axit oleic, axit panmitic, axit stearic. Thể tích H2 (đktc) cần dùng vừa đủ để hiđro hóa hoàn toàn 32,25 gam X là

A. 1,68 lít       B. 1,26 lít       C. 2,52 lít       D. 0,84 lít

Bạn đã xem chưa:  [2021] Thi thử TN sở GDĐT Lào Cai

(Xem giải) Câu 37. Cho các phát biểu sau:
(a) Glucozơ và saccarozơ đều là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước
(b) Xenlulozơ trinitrat dùng làm thuốc nổ, thuốc súng không khói
(c) Một số este có mùi thơm được dùng làm chất tạo hương trong công nghiệp thực phẩm
(d) Khi nấu canh cua, hiện tượng rêu cua nổi lên trên là do sự đông tụ protein
(e) Vải làm từ nilon-6,6 bền trong nước xà phòng có tính kiềm
(f) Dùng Cu(OH)2 để phân biệt Gly-Ala-Gly và Ala-Ala-Gly-Ala
Số phát biểu đúng là

A. 3       B. 6       C. 4       D. 5

(Xem giải) Câu 38. Đun nóng m gam hỗn hợp gồm a mol tetrapeptit mạch hở X và 2a mol tripeptit mạch hở Y với 600 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ). Sau khi các phản ứng kết thúc, cô cạn dung dịch thu được 72,48 gam muối khan của các amino axit đều có một nhóm –NH2 và một nhóm –COOH trong phân tử. Giá trị của m là

A. 44,48       B. 53,68       C. 54,30       D. 51,72

(Xem giải) Câu 39. Xà phòng hóa hoàn toàn m gam một este no, đơn chức, mạch hở E bằng 26 gam dung dịch MOH 28% (M là kim loại kiềm). Cô cạn hỗn hợp sau phản ứng thu được 24,72 gam chất lỏng X và 10,08 gam chất rắn khan Y. Đốt cháy hoàn toàn Y, thu được sản phẩm gồm CO2, H2O và 8,97 gam muối cacbonat khan. Mặt khác, cho X tác động với Na dư, thu được 12,768 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là

A. 11,1       B. 13,2       C. 8,8       D. 7,4

(Xem giải) Câu 40. Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:
Bước 1: Cho vào cốc thủy tinh chịu nhiệt khoảng 5 gam mỡ lợn và 10ml dung dịch NaOH 40%
Bước 2: Đun sôi nhẹ hỗn hợp, liên tục khuấy đều bằng đũa thủy tinh khoảng 30 phút và thỉnh thoảng thêm nước cất để giữ cho thể tích hỗn hợp không đổi. Để nguội hỗn hợp
Bước 3: Rót thêm vào hỗn hợp 15-20ml dung dịch NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ. Để yên hỗn hợp.
Cho các phát biểu sau:
(a) Sau bước 3 thấy có lớp chất rắn màu trắng nổi lên là glixerol
(b) Ở bước 1 nếu thay mỡ lợn bằng dầu bôi trơn máy thì hiện tượng thí nghiệm sau bước 3 vẫn xảy ra tương tự
(c) Sau bước 2, nếu không thêm nước cất, hỗn hợp sẽ cạn khô thì phản ứng thủy phân sẽ không xảy ra
(d) Vai trò của dung dịch NaCl bão hòa ở bước 3 là để tách muối natri của axit béo ra khỏi hỗn hợp
(e) Sản phẩm thu được sau phản ứng là este có mùi thơm
Số phát biểu đúng là

A. 5       B. 2       C. 4         D. 3

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!