[2021] Thi thử TN sở GDĐT Bình Phước (Lần 1)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Giải chi tiết và đáp án:

41A 42D 43D 44C 45D 46B 47B 48D 49A 50A
51A 52D 53D 54B 55C 56C 57A 58D 59A 60C
61D 62C 63B 64B 65D 66B 67C 68B 69B 70B
71A 72A 73A 74C 75A 76D 77D 78C 79C 80D

Câu 41: Dãy gồm các ion được sắp xếp theo thứ tự tính oxi hóa giảm dần từ trái sang phải là

A. Cu2+, Al3+, K+       B. Al3+ , Cu2+ , K+       C. K+ , Cu2+ , Al3+         D. K+ , Al3+ , Cu2+

Câu 42: Cho dung dỊch Ca(OH)2 vào dung dịch Ca(HCO3)2 thấy có

A. bọt khí bay ra       B. kết tủa trắng sau đó kết tủa tan dần

C. bọt khí và kết tủa trắng       D. kết tủa trắng xuất hiện

Câu 43: Thủy phân este X trong môi trường kiềm, thu được natri axetat và ancol etylic. Công thức của X là

A. C2H5COOCH3       B. C2H3COOC2H5       C. CH3COOCH3       D. CH3COOC2H5

Câu 44: Chất có chứa 6 nguyên tử cacbon trong một phân tử là

A. glixerol       B. saccarozơ       C. glucozơ       D. etanol

Câu 45: Cặp chất không xảy ra phản ứng là

A. dung dịch NaOH và Al2O3        B. K2O và H2O

C. dung dịch AgNO3 và dung dịch KCl        D. dung dịch NaNO3 và dung dịch MgCl2

Câu 46: Nếu cho dung dịch NaOH vào dung dịch FeCl3 thì xuất hiện

A. kết tủa màu trắng hơi xanh, sau đó chuyển sang màu nâu đỏ        B. kết tủa màu nâu đỏ

C. kết tủa màu trắng hơi xanh        D. kết tủa màu xanh lam

Câu 47: Nếu cho dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3 thấy xuất hiện

A. kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa không tan        B. kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan dần

C. kết tủa màu nâu đỏ        D. kết tủa màu xanh

Câu 48: Dung dịch nào sau đây có pH < 7?

A. Ba(OH)2       B. NaOH       C. NaCl       D. H2SO4

Câu 49: Hai dung dịch đều tác dụng được với Fe là

A. CuSO4 và HCl       B. HCl và CaCl2       C. MgCl2 và FeCl3       D. CuSO4 và ZnCl2

Câu 50: Chất phản ứng được với dung dịch NaOH tạo kết tủa là

A. FeCl3       B. BaCl2       C. KNO3       D. K2SO4

Câu 51: Quặng boxit là nguyên liệu dùng để điều chế kim loại

A. nhôm       B. đồng       C. chì       D. natri

Câu 52: Một mẫu khí thải công nghiệp có chứa các khí: CO2, SO2, NO2, H2S. Đề loại bỏ các khí này một cách hiệu quả nhất có thể dùng dung dịch nào sau đây?

A. CaCl2       B. HCl       C. NaCl       D. Ca(OH)2

Câu 53: Poli(vinyl clorua) (PVC) được điều chế từ vinyl clorua bằng phản ứng

A. trùng ngưng       B. axit – bazơ       C. trao đổi       D. trùng hợp

Bạn đã xem chưa:  [2021] Thi thử TN trường Lê Hồng Phong - Hải Phòng (Lần 3)

Câu 54: Ở điều kiện thường, chất nào sau đây làm mất màu dung dịch nước Br2?

A. Propan       B. axetilen       C. Metan       D. Butan

Câu 55: Nước cứng là nước có nhiều các ion

A. Al3+ , Fe3+       B. Cu2+ , Fe3+       C. Ca2+ , Mg2+       D. Na+ , K+

Câu 56: Cho dãy các kim loại: Ag, Cu, Au, Al. Kim loại có độ dẫn điện tốt nhất là

A. Cu       B. Al       C. Ag       D. Au

Câu 57: Chất X vừa tác dụng được với axit, vừa tác dụng được với bazơ. Chất X là

A. H2NCH2COOH       B. CH3NH2       C. CH3COOH       D. CH3CHO

Câu 58: Anilin (C6H5NH2) phản ứng với dung dịch

A. NaOH       B. Na2CO3       C. NaCl       D. HCl

Câu 59: Chất chỉ có tính khử là

A. Fe       B. FeCl3       C. Fe2O3       D. Fe(OH)3

Câu 60: Số electron lớp ngoài cùng của các nguyên tử kim loại thuộc nhóm IIA là

A. 3       B. 1       C. 2       D. 4

Câu 61: Phát biểu không đúng là

A. Metylamin tan trong nước cho dung dịch có môi trường kiềm

B. Dung dịch protein có phản ứng màu biure với Cu(OH)2

C. Triolein không tác dụng với Cu(OH)2 (ở nhiệt độ thường)

D. Triglyxerit là hợp chất cacbohidrat

Câu 62: Lên men 1,08kg glucozơ chứa 20% tạp chất, thu được 0,368kg ancol etylic. Hiệu suất của quá trình lên men là

A. 60,0%       B. 50,0%       C. 83,3%       D. 70,0%

Câu 63: Cho Fe vào dung dịch AgNO3 dư, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X và kết tủa Y. Trong dung dịch X có chứa

A. Fe(NO3)2       B. Fe(NO3)3, AgNO3

C. Fe(NO3)2, AgNO3       D. Fe(NO3)2, AgNO3, Fe(NO3)3

Câu 64: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tơ xenlulozơ axetat là tơ tổng hợp.

B. Các mắt xích isopren của cao su thiên nhiên có cấu hình cis.

C. Trùng ngưng acrilonitrin thu được tơ nitron.

D. Trùng hợp buta-1,3-đien có mặt lưu huỳnh, thu được cao su buna-S.

(Xem giải) Câu 65: Khử hoàn toàn 8,12 gam FexOy bằng CO, sau đó hòa tan toàn bộ Fe tạo thành bằng dung dịch HCl dư thu được 2,352 lít H2 (đktc). Công thức của sắt oxit là

A. Fe2O3       B. FeO       C. FeO hoặc Fe2O3       D. Fe3O4

(Xem giải) Câu 66: Xenlulozơ trinitrat là chất rất dễ cháy và nổ mạnh không sinh ra khói nên được dùng làm thuốc súng không khói. Một đoạn mạch xenlulozơ trinitrat có phân tử khối là 1782000 chứa bao nhiêu mắt xích?

A. 8400       B. 6000       C. 11000       D. 10080

(Xem giải) Câu 67: Xà phòng hóa hoàn toàn 16,4 gam hai este đơn chức X, Y (MX < MY) cần 250ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được một muối và hai ancol đồng đẳng liên tiếp. Phần trắm khối lượng của X trong hỗn hợp ban đầu là

Bạn đã xem chưa:  [2021] Thi thử THPT của sở GDĐT Cần Thơ (Đề 3)

A. 67,68%       B. 60,00%       C. 54,88%       D. 51,06%

(Xem giải) Câu 68: Nung nóng hỗn hợp Al và 3,2 gam Fe2O3 (không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được chất rắn X. Cho X tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch NaOH 2M, thu được 0,672 lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là

A. 10       B. 30       C. 15       D. 20

(Xem giải) Câu 69: Cho anilin tác dụng vừa đủ với 100ml dung dịch Br2 0,3M thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 9,90       B. 3,30       C. 2,51       D. 1,72

(Xem giải) Câu 70: Dẫn V lít khí CO2 vào 200ml dung dịch NaOH 1M, sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X. Cho rất từ từ đến hết 125ml dung dịch HCl 1M vào dung dịch X thì thấy tạo thành 1,68 lít khí CO2. Biết các thể tích đều được đo ở đktc. Giá trị của V là

A. 2,24       B. 3,36       C. 1,12       D. 4,48

(Xem giải) Câu 71: Cho hỗn hợp bột Al, Fe vào dung dịch chứa Cu(NO3)2 và AgNO3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được hỗn hợp rắn gồm 3 kim loại là

A. Fe, Cu, Ag       B. Al, Fe, Cu       C. Al, Cu, Ag       D. Al, Fe, Ag

(Xem giải) Câu 72: Một α-amino axit no X chỉ chứa 1 nhóm -NH2 và 1 nhóm -COOH. Cho 3,56 gam X tác dụng vừa đủ với HCl tạo ra 5,02 gam muối. Tên gọi của X là

A. Alanin       B. Glyxin       C. Lysin       D. Valin

(Xem giải) Câu 73: Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Nung nóng Cu(NO3)2.
(b) Cho FeCO3 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư).
(c) Hòa tan hỗn hợp rắn Al và Na (tỉ lệ mol 1 : 1) vào nước dư.
(d) Cho dung dịch KHSO4 vào dung dịch NaHCO3.
(e) Cho Na vào dung dịch NH4Cl đun nóng.
(g) Cho hơi nước qua than nóng nung đỏ dư.
Sau khi các phản ứng xảy ra, số thí nghiệm sinh ra hỗn hợp khí là

A. 4       B. 6       C. 2       D. 5

(Xem giải) Câu 74: Cho một ít lòng trắng trứng vào 2 ống nghiệm:
Ống (1): thêm vào một ít nước rồi đun nóng.
Ống (2): thêm vào một ít giấm ăn rồi lắc đều.
Hiện tượng quan sát được ở ống nghiệm (1) và ống nghiệm (2) là

A. (1): xuất hiện kết tủa trắng; (2): thu được dung dịch nhầy

B. Cả hai ống đều thu được dung dịch nhầy

C. Cả hai ống đều xuất hiện kết tủa trắng

D. (1): xuất hiện kết tủa trắng; (2): thu được dung dịch trong suốt

(Xem giải) Câu 75: Cho các phát biểu sau:
(a) Vinylaxetilen và glucozơ đều phản ứng với dung dịch AgNO3/NH3 dư.
(b) Phenol và alanin đều tạo kết tủa với nước brom.
(c) Hidro hóa hoàn toàn chất béo lỏng thu được chất béo rắn.
(d) 1,0 mol Val-Val-Lys tác dụng tối đa với dung dịch chứa 3,0 mol HCl.
(e) Dung dịch lysin làm quỳ tím hóa xanh.
(g) Thủy phân đến cùng amilopectin thu được hai loại monosaccarit.
Số phát biểu đúng là

Bạn đã xem chưa:  [2021] Thi thử THPT trường Chuyên Thái Bình (Lần 4)

A. 3       B. 1       C. 2       D. 4

(Xem giải) Câu 76: Trong quá trình bảo quản, một mẫu muối FeSO4.7H2O (có khối lượng m gam) bị oxi hóa bởi oxi không khí tạo thành hỗn hợp X chứa các hợp chất của Fe(II) và Fe(III). Hòa tan toàn bộ X trong dung dịch loãng chứa 0,02 mol H2SO4, thu được 100 ml dung dịch Y. Tiến hành hai thí nghiệm với Y:
Thí nghiệm 1: Cho lượng dư dung dịch BaCl2 vào 25ml dung dịch Y, thu được 2,33 gam kết tủa.
Thí nghiệm 2: Thêm dung dịch H2SO4 (loãng, dư) vào 25ml dung dịch Y, thu được dung dịch Z.
Nhỏ từ từ dung dịch KMnO4 0,04M vào Z đến khi phản ứng vừa đủ thì hết 22ml.
Giá trị của m và phần trăm số mol Fe(II) đã bị oxi hóa trong không khí lần lượt là

A. 5,56 và 6%.       B. 11,12 và 56%.        C. 11,12 và 44%.       D. 5,56 và 12%.

(Xem giải) Câu 77: Hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức, tạo thành từ cùng một ancol Y với 3 axit cacboxylic (phân tử chỉ có nhóm COOH); trong đó, có hai axit no là đồng đẳng kế tiếp nhau và một axit không no (có đồng phân hình học, chứa một liên kết đôi C=C trong phân tử). Thủy phân hoàn toàn 5,88 gam X bằng dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp muối và m gam ancol Y. Cho m gam Y vào bình đựng Na dư, sau phản ứng thu được 896 ml khí (đktc) và khối lượng bình tăng 2,48 gam. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn 5,88 gam X thì thu được CO2 và 3,96 gam H2O. Phần trăm khối lượng của este không no trong X là

A. 29,25%.         B. 38,76%.         C. 40,82%.         D. 34,01%.

(Xem giải) Câu 78: Chất hữu cơ mạch hở X có công thức C8H15O4N. Cho m gam X tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, thu được (m + 1) gam muối Y của amino axit và hỗn hợp Z gồm hai ancol. Giá trị của m là

A. 7,27       B. 47,25       C. 94,50       D. 15,75

(Xem giải) Câu 79: Đốt cháy hoàn toàn m gam một triglixerit X cần vừa đủ x mol O2, sau phản ứng thu được CO2 và y mol H2O. Biết m = 78x – 103y. Nếu cho a mol X tác dụng với dung dịch nước Br2 dư thì lượng Br2 phản ứng tối đa là 0,15 mol. Giá trị của a là

A. 0,08       B. 0,15       C. 0,05       D. 0,20

(Xem giải) Câu 80: Thực hiện chuỗi phản ứng sau (đúng với tỉ lệ mol các chất):
(a) X + 2NaOH → X1 + 2X3.
(b) X1 + 2NaOH → X4 + 2Na2CO3.
(c) C6H12O6 (glucozơ) → 2X3 + 2CO2.
(d) X3 → X4 + H2O.
Biết X có mạch cacbon không phân nhánh. Nhận định nào sau đây là đúng?

A. X có công thức phân tử là C8H14O4.

B. X1 hoà tan được Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.

C. Nhiệt độ sôi của X4 lớn hơn X3.

D. X tác dụng với nước Br2 theo tỉ lệ mol 1 : 1.

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!