[2021] Thi thử TN sở GDĐT Nghệ An (Lần 1 – Đề 2)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Giải chi tiết và đáp án:

41A 42B 43C 44B 45C 46B 47B 48A 49A 50C
51C 52A 53C 54D 55B 56A 57D 58D 59C 60B
61B 62D 63B 64B 65D 66C 67C 68D 69C 70B
71A 72D 73A 74D 75A 76C 77D 78D 79A 80C

Câu 41: Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit?

A. Xenlulozơ.       B. Glucozơ.       C. Saccarozơ.       D. Fructozơ.

Câu 42: Cho kim loại Cu dư vào 200 ml dung dịch AgNO3 0,1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thì khối lượng Cu đã phản ứng là

A. 2,16 gam.       B. 0,64 gam.       C. 1,28 gam.       D. 1,08 gam.

Câu 43: Kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất là

A. Cr.       B. Os.       C. Li.       D. Fe.

Câu 44: Etylamin có công thức là

A. (C2H5)2NH.       B. C2H5NH2.       C. CH3NH2.       D. (CH3)2NH.

Câu 45: Polisaccarit X là một trong những chất dinh dưỡng cơ bản của con người. X được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp. Chất X là

A. xenlulozơ.       B. fructozơ.       C. tinh bột.       D. saccarozơ.

Câu 46: Công thức của tristearin là

A. (C17H31COO)3C3H5.       B. (C17H35COO)3C3H5.

C. (C17H33COO)3C3H5.       D. (C15H31COO)3C3H5.

Câu 47: Dung dịch nào sau đây có pH > 7?

A. HCl.       B. NaOH.       C. NaCl.       D. H2SO4.

Câu 48: Tơ nào sau đây thuộc loại tơ thiên nhiên?

A. Tơ tằm.       B. Tơ nitron.       C. Tơ visco.       D. Tơ nilon-6,6.

Câu 49: Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol metyl axetat trong dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được m gam ancol. Giá trị của m là

A. 3,2.       B. 4,6.       C. 6,7.       D. 8,2.

Câu 50: Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây được điều chế được bằng phương pháp điện phân nóng chảy?

A. Au.       B. Cu.       C. Al.       D. Fe.

Câu 51: Chất nào sau đây thuộc loại anđehit?

A. CH3COOH.       B. C2H5OH.       C. CH3CHO.       D. CH3NH2.

Câu 52: Este X có công thức phân tử C4H8O2. Thủy phân X trong dung dịch H2SO4 loãng, thu được sản phẩm có HCOOH. Số công thức cấu tạo thỏa mãn tính chất của X là tính chất của X là

A. 2.       B. 1.       C. 3.       D. 4.

Câu 53: Số liên kết peptit trong pentapeptit mạch hở

A. 3.       B. 5.       C. 4.       D. 2.

Câu 54: Este HCOOCH3 có tên gọi là

A. etyl axetat.       B. etyl fomat.       C. metyl axetat.       D. metyl fomat.

Câu 55: Số nguyên tử cacbon trong phân tử fructozơ là

A. 12.       B. 6.       C. 11.       D. 22.

Câu 56: Nhiệt phân muối nào sau đây thu được oxit kim loại?

A. Cu(NO3)2.       B. NaNO3.       C. AgNO3.       D. KNO3.

Bạn đã xem chưa:  [2022] Khảo sát chất lượng cụm Thuận Thành - Bắc Ninh

Câu 57: Đun nóng dung dịch chứa m gam glucozơ với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 16,2 gam Ag. Biết hiệu suất phản ứng đạt 75%. Giá trị m là

A. 16,2.       B. 36,0.       C. 13,5.       D. 18,0.

Câu 58: Poli(vinyl clorua) được tạo ra bằng phản ứng trùng hợp monome nào sau đây?

A. CF2 = CF2.       B. CH3 – CH2Cl.       C. CH2=CH2.       D. CH2=CHCl.

Câu 59: Trong phân tử chất nào sau đây có liên kết ba?

A. Benzen.       B. Etilen.       C. Axetilen.       D. Etan.

Câu 60: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Anilin tác dụng với nước brom tạo kết tủa trắng.

B. Amino axit không phản ứng với dung dịch NaOH.

C. Ở nhiệt độ thường, các amino axit đều là chất rắn.

D. Dung dịch glyxin không làm quỳ tím đổi màu.

(Xem giải) Câu 61: Đun nóng hỗn hợp gồm 2,76 gam C2H5OH với 3,0 gam CH3COOH có H2SO4 đặc làm chất xúc tác, thu được m gam este. Biết hiệu suất phản ứng đạt 80%. Giá trị của m là

A. 4,40.       B. 3,52.       C. 4,22.       D. 5,28.

Câu 62: Thí nghiệm nào sau đây có xảy ra ăn mòn điện hóa học?

A. Đốt sợi magie trong khí clo.

B. Cho lá nhôm vào dung dịch KOH.

C. Cho lá đồng vào dung dịch gồm Fe2(SO4)3 và H2SO4.

D. Cho đinh sắt vào dung dịch gồm CuSO4 và H2SO4.

(Xem giải) Câu 63: Khi cho 3 – 4 giọt dung dịch bạc nitrat vào ống nghiệm chứa 1 ml dung dịch natri photphat, thấy xuất hiện

A. kết tủa màu trắng.       B. kết tủa màu vàng.       C. kết tủa màu đen.       D. bọt khí thoát ra.

Câu 64: Cho m gam anilin (C6H5NH2) tác dụng hết với dung dịch HCl dư. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 15,54 gam muối khan. Giá trị của m là

A. 10,68 gam.       B. 11,16 gam.       C. 11,02 gam.       D. 11,25 gam.

Câu 65: Cho kim loại Cu tác dụng với HNO3 đặc, nóng, thu được khí X có màu nâu đỏ. Khí X là

A. N2.       B. N2O.       C. NO.       D. NO2.

Câu 66: Este nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH thu được CH3COONa?

A. C2H3COOCH3.       B. HCOOCH.       C. CH3COOC2H5       D. HCOOC2H5.

Câu 67: Số nhóm cacboxyl và số nhóm amino có trong một phân tử lysin tương ứng là

A. 1 và 1.       B. 2 và 1.       C. 1 và 2.       D. 2 và 2.

Câu 68: Trong các kim loại sau, kim loại có tính khử yếu nhất là

A. Mg.       B. Zn.       C. Fe.       D. Cu.

(Xem giải) Câu 69: Cho E, Y, Z là các chất hữu cơ thỏa mãn các sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol:
E + 2NaOH → 2X + Y
X + HCl → Z + NaCl.
Biết E có công thức phân tử là C4H6O4 và chỉ chứa một loại nhóm chức.
Cho các phát biểu:
(a) Chất Z có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.
(b) Nhiệt độ sôi của Z cao hơn nhiệt độ sôi của CH3OH.
(c) Có hai công thức cấu tạo của E thỏa mãn sơ đồ trên.
(d) Chất Y hòa tan được Cu(OH)2 trong môi trường kiềm
Số phát biểu đúng là

Bạn đã xem chưa:  [2021] Thi thử TN trường Nguyễn Khuyến - Lê Thánh Tông

A. 1.       B. 4.       C. 3.       D. 2.

(Xem giải) Câu 70: Chất X (chứa vòng benzen) có công thức phân tử C7H6O2, tác dụng được với Na sinh ra khí H2. Số công thức cấu tạo thỏa mãn tính chất của X là

A. 3.       B. 4.       C. 2.       D. 1.

(Xem giải) Câu 71: Hỗn hợp E gồm một ancol no, đơn chức, mạch hở X và hai hiđrocacbon Y, Z, Đốt cháy hoàn toàn E cần vừa đủ 2,85 mol O2, thu được H2O và 1,8 mol CO2. Biết: Y, Z đều là chất lỏng ở điều kiện thường và kế tiếp nhau trong cùng dãy đồng đẳng; MY < MZ. Công thức phân tử của Z là

A. C6H14.       B. C6H12.       C. C7H16       D. C7H14

(Xem giải) Câu 72: Cho các phát biểu sau:
(a) Xenlulozơ là nguyên liệu để chế tạo thuốc súng không khói và chế tạo phim ảnh.
(b) Dùng giấm ăn hoặc nước quả chanh để khử bớt mùi tanh của cá (do amin gây ra).
(c) Vải làm từ tơ tằm nên giặt trong nước nóng với xà phòng có độ kiềm cao.
(d) 1 mol peptit Lys-Ala-Gly phản ứng được tối đa với 3 mol HCl trong dung dịch.
(e) Dùng nước dễ dàng rửa sạch các vật dụng dính dầu mỡ động thực vật.
Số phát biểu đúng là

A. 3.       B. 5.       C. 4.       D. 2.

(Xem giải) Câu 73: Hỗn hợp X gồm CuO và MO (M là kim loại có hóa trị không đổi) có tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2. Cho khí CO dư đi qua 2,4 gam X nung nóng, thu được hỗn hợp chất rắn Y. Hòa tan hết Y trong 100 ml dung dịch HNO3 1M, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và dung dịch chỉ chứa muối. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của MO trong X là

A. 50,00%.       B. 58,33%.       C. 75,00%.       D. 46,67%.

(Xem giải) Câu 74: Supephotphat kép được sản xuất từ H2SO4 đặc và nguyên liệu là quặng photphorit (chứa 40% Ca3(PO4)2, còn lại là tạp chất không chứa photpho). Từ 387,5 tấn quặng photphorit ở trên sản xuất được tối đa m tấn supephotphat kép có độ dinh dưỡng 50%. Biết hiệu suất của cả quá trình sản xuất là 90%. Giá trị của m là

A. 284,0.       B. 210,6.       C. 142,0.       D. 127,8.

(Xem giải) Câu 75: Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:
Bước 1: Cho vào ống nghiệm khô 4-5 gam hỗn hợp bột mịn được trộn đều gồm CH3COONa, NaOH và CaO.
Bước 2: Nút ống nghiệm bằng nút cao su có ống dẫn khí rồi lắp lên giá thí nghiệm.
Bước 3: Đun nóng phần đáy ống nghiệm tại vị trí hỗn hợp bột phản ứng bằng đèn cồn.
Cho các phát biểu sau:
(a) Thí nghiệm trên là thí nghiệm điều chế metan.
(b) Nếu thay CH3COONa bằng HCOONa thì sản phẩm phản ứng vẫn thu được hiđrocacbon.
(c) Dẫn khí thoát ra vào dung dịch KMnO4 thì dung dịch này bị mất màu và xuất hiện kết tủa màu đen.
(d) Nên lắp ống nghiệm chứa hỗn hợp phản ứng sao cho miệng ống nghiệm hơi dốc xuống.
(e) Muốn thu khí thoát ra ở thử nghiệm trên ít lẫn tạp chất ta phải thu bằng phương pháp dời nước.
Số phát biểu đúng là

Bạn đã xem chưa:  [2021] Thi thử TN trường Lê Thành Phương - Phú Yên

A. 3.       B. 4.       C. 2.       D. 1.

(Xem giải) Câu 76: Hỗn hợp A gồm một amin X (no, hai chức, mạch hở) và hai hiđrocacbon mạch hở Y, Z (đồng đẳng kế tiếp, MY < MZ). Đốt cháy hoàn toàn 19,3 gam hỗn hợp A cần vừa đủ 1,825 mol O2, thu được CO2, H2O và 2,24 lít N2 (ở đktc). Mặt khác, 19,3 gam A phản ứng cộng được tối đa với 0,1 mol brom trong dung dịch. Biết trong A có hai chất cùng số nguyên tử cacbon. Phần trăm khối lượng của Z trong A là

A. 17,62%.       B. 18,13%.       C. 21,76%.       D. 21,24%.

(Xem giải) Câu 77: Đốt cháy 8,56 gam hỗn hợp E gồm hai este mạch hở X, Y (đều được tạo thành từ axit cacboxylic và ancol; MX < MY) cần vừa đủ 0,34 mol O2, thu được CO2 và H2O. Mặt khác, cho 8,56 gam E tác dụng với dung dịch NaOH (lấy dư 25% so với lượng phản ứng), thu được dung dịch Z. Cô cạn Z thu được các ancol cùng dãy đồng đẳng và hỗn hợp chất rắn T. Đốt cháy T, thu được sản phẩm gồm CO2; 0,27 gam H2O và 0,075 mol Na2CO3. Biết các chất trong T đều có phân tử khối nhỏ hơn 180 và các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng của Y trong 8,56 gam E là

A. 1,74.       B. 7,10.       C. 8,70.       D. 1,46.

Câu 78: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Nhôm thường được dùng làm dây truyền tải điện là do nhôm dẫn điện tốt hơn đồng.

B. Khi cho Mg vào lượng dư dung dịch Fe2(SO4)3 thì thu được kim loại Fe.

C. Các nguyên tử kim loại đều có 1 hoặc 2 hoặc 3 electron ở lớp ngoài cùng.

D. Kim loại Na được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy.

(Xem giải) Câu 79: Hỗn hợp E gồm triglixerit X, axit panmitic và axit stearic. Đốt cháy hoàn toàn m gam E cần vừa đủ 2,06 mol O2, thu được H2O và 1,44 mol CO2. Mặt khác, m gam E phản ứng tối đa với dung dịch chứa 0,05 mol KOH và 0,03 mol NaOH thu được a gam hỗn hợp muối của hai axit cacboxylic. Giá trị của a là

A. 24,44.       B. 24,80.       C. 26,28.       D. 26,64.

(Xem giải) Câu 80: Đốt cháy hoàn toàn 34,1 gam hỗn hợp X gồm glyxin, alanin, axit glutamic và axit oleic cần vừa đủ 2,025 mol O2, thu được CO2, N2 và 27,9 gam H2O. Mặt khác, nếu cho 34,1 gam X vào 500 ml dung dịch NaOH 1M rồi cô cạn cẩn thận dung dịch, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 50,5.       B. 40,7.       C. 48,7.         D. 45,1.

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!