[2021] Thi thử TN trường Quỳnh Côi – Thái Bình (Lần 1)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Giải chi tiết và đáp án:

41B 42C 43C 44D 45A 46D 47C 48C 49A 50C
51D 52C 53B 54D 55A 56A 57C 58D 59C 60B
61A 62B 63D 64B 65A 66D 67B 68D 69D 70A
71D 72B 73B 74B 75A 76A 77A 78B 79C 80C

Câu 41: Công thức của chất béo tristearin là

A. (C17H31COO)3C3H5       B. (C17H35COO)3C3H5

C. (C15H31COO)3C3H5       D. (C17H33COO)3C3H5

Câu 42: Thủy phân metylaxetat (CH3COOCH3) trong dung dịch NaOH thu được muối nào sau đây?

A. HCOONa       B. CH3ONa       C. CH3COONa       D. C2H5COONa

Câu 43: Khi nhỏ vài giọt dung dịch I2 vào hồ tinh bột (lát cắt quả xanh) thấy xuất hiện màu

A. vàng       B. tím       C. Xanh tím       D. Hồng

Câu 44: Este C2H5COOC2H5 có mùi thơm của dứa, tên gọi của este này là

A. etyl butirat       B. metyl propionat       C. etyl axetat       D. etyl propionat

Câu 45: Thí nghiệm không chứng minh được phân tử glucozơ chứa nhóm -CH=O là

A. Phản ứng lên men rượu

B. Tác dụng với H2 (Ni, đun nóng)

C. Tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng

D. Làm mất màu (hoặc nhạt màu) nước Br2

Câu 46: Nhận định nào sau đây là không đúng?

A. Tính chất vật lý chung của kim loại chủ yếu do các electron tự do gây ra

B. Tính chất hóa học chung của kim loại là tính khử

C. Nguyên tắc điều chế kim loại là khử ion kim loại thành nguyên tử

D. Trong ăn mòn kim loại và trong điện phân, ở cực âm đều xảy ra quá trình khử ion kim loại.

Câu 47: Nếu vật làm bằng hợp kim Zn-Cu bị ăn mòn điện hóa thì trong quá trình ăn mòn

A. Đồng đóng vai trò anot và bị oxi hóa        B. Kẽm đóng vai trò catot và bị oxi hóa

C. Đồng đóng vai trò catot và ion H+ bị khử        D. Kẽm đóng vai trò catot và bị oxi hóa

Câu 48: Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch FeCl3?

A. Cu       B. Zn       C. Ag       D. Fe

Câu 49: Tơ nào sau đây thuộc loại tơ bán tổng hợp?

A. Tơ visco       B. Tơ nilon-6,6       C. Tơ nitron       D. Tơ tằm

Câu 50: Kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất?

A. Cr       B. Hg       C. Ag       D. Au

Câu 51: Xenlulozơ là thành phần chính tạo nên lớp màng tế bào thực vật, có nhiều trong gỗ, bông nõn. Công thức phân tử của xenlulozơ là

A. C6H12O6       B. C2H4O2       C. C12H22O11       D. (C6H10O5)n

Câu 52: Polime nào sau đây có cấu trúc mạch phân nhánh?

A. PVC       B. Xenlulozơ       C. Amilopectin       D. Cao su lưu hóa

Câu 53: Amin nào sau đây là amin bậc hai?

A. CH3-CH(NH2)-CH3       B. CH3-NH-CH2-CH2-CH3

C. CH3-CH2-NH2       D. CH3-CH2-CH2-NH2

Câu 54: Kim loại Al không phản ứng được với dung dịch

A. NaOH       B. H2SO4 (loãng)

C. Cu(NO3)2       D. HNO3 (đặc, nguội)

Bạn đã xem chưa:  [2021] Thi thử TN Chuyên Lê Quý Đôn - Đà Nẵng (Lần 2)

Câu 55: Xà phòng hóa chất nào sau đây thu được glixerol?

A. Tripanmitin       B. Isoamyl axetat       C. Benzyl axetat       D. Đimetyl oxalat

Câu 56: Chất nào sau đây thuộc loại đisaccarit?

A. Saccarozơ       B. Xenlulozơ       C. Tinh bột       D. Glucozơ

Câu 57: Peptit nào sau đây không có phản ứng màu biure?

A. Gly4       B. Gly5       C. Gly2       D. Gly3

Câu 58: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Triolein tác dụng với Br2 dư/CCl4 theo tỉ lệ mol 1 : 3

B. Triolein là chất lỏng ở điều kiện thường

C. Triolein tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được xà phòng và glixerol

D. Triolein có 3 liên kết π trong phân tử

(Xem giải) Câu 59: Cho vào ống nghiệm sạch khoảng 2 ml chất hữu cơ X; 1 ml dung dịch NaOH 30% và 5 ml dung dịch CuSO4 2%, sau đó lắc nhẹ, thấy ống nghiệm xuất hiện màu tím đặc trưng. Chất X là

A. Triolein       B. Glucozơ       C. Lòng trắng trứng       D. Glixerol

Câu 60: Đốt cháy hoàn toàn polime nào sau đây bằng lượng oxi vừa đủ, chỉ thu được CO2 và H2O?

A. cao su Buna-N       B. polipropilen       C. Tơ nilon-7       D. Tơ olon

(Xem giải) Câu 61: Cho 9 gam amin no đơn chức phản ứng vừa đủ với dung dịch HCl thu được 16,3 gam muối. Công thức phân tử của X là

A. C2H7N       B. CH5N       C. C3H9N       D. C4H11N

(Xem giải) Câu 62: Phân tử khối của một đoạn mạch tơ nitron (trùng hợp vinyl xianua) là 768500. Hệ số polime hoá của loại tơ trên là

A. 14658.       B. 14500.       C. 14350.       D. 14615.

(Xem giải) Câu 63: Hợp chất tác dụng được với dung dịch NaOH nhưng không tác dụng với dung dịch HCl là

A. HCOOCH3NH3       B. CH3NH3HCO3       C. H2NCH2COOH       D. CH3NH3Cl

(Xem giải) Câu 64: Cho m gam anilin (C6H5-NH2) tác dụng vừa đủ với 200ml dung dịch Br2 1,5M thu được x gam kết tủa 2,4,6-tribromanilin. Giá trị của x là

A. 33,1       B. 33       C. 66       D. 99

(Xem giải) Câu 65: X, Y là hai este chứa vòng benzen đều có công thức phân tử C8H8O2. Đun nóng 16,32 gam hỗn hợp E chứa X, Y cần dùng 200 ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp chứa hai muối có khối lượng m gam. Giá trị m là

A. 18,56.       B. 18,12.       C. 17,32.       D. 16,48.

(Xem giải) Câu 66: Đốt cháy hoàn toàn 86,2 gam hỗn hợp X chứa ba chất béo, thu được 242,88 gam CO2 và 93,24 gam H2O. Hiđro hóa hoàn toàn 86,2 gam X bằng lượng H2 vừa đủ (xúc tác Ni, t°), thu được hỗn hợp Y. Đun nóng toàn bộ Y với dung dịch KOH dư, thu được x gam muối. Giá trị của x là

A. 93,94.       B. 89,28.       C. 89,20.       D. 94,08.

(Xem giải) Câu 67: Hỗn hợp M gồm 2 chất X (C5H14N2O4) và chất Y (C8H22N4O6) trong đó X là muối của axit cacboxylic, Y là muối của đipeptit. Khi cho M tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH vừa đủ thu được hỗn hợp Z gồm 4 muối trong đó có 2 muối có cùng số nguyên tử C và 2,24 lít hỗn hợp T (đktc), gồm 2 khí làm xanh quỳ ẩm, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, có tỉ khối so với H2 bằng 16,9. Thành phần phần trăm khối lượng của muối có khối lượng mol nhỏ nhất trong Z gần nhất với giá trị:

Bạn đã xem chưa:  [2021] Thi thử THPT của sở GDĐT Hà Nội

A. 22%       B. 24%       C. 27%       D. 26%

(Xem giải) Câu 68: Thuỷ phân hoàn toàn 1 mol pentapeptit X mạch hở thu được 1 mol glyxin (Gly), 2 mol alanin (Ala), 2 mol valin (Val). Mặt khác nếu thuỷ phân không hoàn toàn X thu được sản phẩm có chứa Ala-Gly và Gly-Val. Số công thức cấu tạo phù hợp của X là

A. 4.       B. 8.       C. 5.       D. 6.

(Xem giải) Câu 69: Cho 24,16 gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4 phản ứng với dung dịch HCl loãng dư, thấy còn lại 6,4 gam Cu không tan. Khối lượng (gam) của Fe3O4 trong X là

A. 17,76       B. 23,2       C. 9,28       D. 13,92

Câu 70: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Hầu hết các polime là chất rắn, có nhiệt độ nóng chảy xác định.

B. Polipeptit và poliamit kém bền trong môi trường axit và bazơ.

C. Tinh bột và xenlulozơ đều do các mắt xích -C6H10O5- liên kết với nhau tạo nên.

D. Nilon-6; nilon-7; nilon-6,6 đều thuộc loại tơ poliamit.

(Xem giải) Câu 71: Điện phân 200ml dung dịch CuSO4 1M đến khi dung dịch không còn màu xanh thì dừng lại, thu được dung dịch Y. Khối lượng dung dịch Y giảm so với dung dịch ban đầu là (gam)

A. 3,2.       B. 19,2.       C. 12,8.       D. 16,0.

(Xem giải) Câu 72: Cho hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch Y chứa Cu(NO3)2 và AgNO3, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y và rắn Z gồm hai kim loại. Nhận định nào sau đây là sai?

A. Cho Z vào dung dịch HCl loãng, dư không thấy khí thoát ra

B. Dung dịch Y chứa tối đa ba loại ion

C. Lượng Mg trong X đã phản ứng hết

D. Dung dịch Y chứa ít nhất hai muối

(Xem giải) Câu 73: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm glucozơ, fructozơ, saccarozơ và xenlulozơ thu được 105,6 gam CO2 và 40,5 gam H2O. Giá trị m là

A. 83,16.       B. 69,30.       C. 55,44.       D. 76,23.

(Xem giải) Câu 74: Cho X, Y, Z, T là các chất khác nhau trong số bốn chất: HCOOH, CH3COOH, HCl, C6H5OH (phenol). Giá trị pH của các dung dịch trên cùng nồng đ ộ 0,001M, ở 25°C đo được như sau:

Chất X Y Z T
pH 6,48 3,47 3,00 3,91

Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Chất T tạo kết tủa trắng với dung dịch AgNO3.

B. Chất Y cho được phản ứng tráng bạc.

C. Chất X có thể được điều chế trực tiếp từ ancol etylic.

D. Chất Z tạo kết tủa trắng với nước brom.

(Xem giải) Câu 75: Điện phân dung dịch chứa AgNO3 với điện cực trơ trong thời gian t giây, cường độ dòng điện 2A thu được dung dịch X. Cho m gam bột Mg vào dung dịch X, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,336 gam hỗn hợp kim loại; 0,112 lít hỗn hợp khí Z (đktc) gồm NO và N2O có tỉ khối đối với H2 là 19,2 và dung dịch Y chứa 3,04 gam muối. Cho toàn bộ hỗn hợp bột kim loại trên tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 0,112 lít khí H2 (đktc). Giá trị của t là

Bạn đã xem chưa:  [2023] Thi thử TN liên trường Vĩnh Phúc (Lần 3)

A. 2316,0.       B. 2219,4.       C. 2267,75.       D. 2895,1.

(Xem giải) Câu 76: Hòa tan hết 15,84 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Al2O3 và MgCO3 trong dung dịch chứa 1,08 mol NaHSO4 và 0,32 mol HNO3. Kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y chỉ chứa các muối trung hòa có khối lượng 149,16 gam và 2,688 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm hai khí có tỉ khối so với H2 bằng 22. Cho dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch Y, lấy kết tủa nung ngoài không khí đến khối lượng không đổi, thu được 13,6 gam rắn khan. Phần trăm khối lượng của Al đơn chất có trong hỗn hợp X có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây ?

A. 20,0%.       B. 24,0%.       C. 27,0%.       D. 17,0%.

(Xem giải) Câu 77: Hóa hơi hoàn toàn 19,98 gam hỗn hợp X gồm ba este đều no, mạch hở thì thể tích hơi chiếm 3,36 lít (đktc). Mặt khác, đun nóng 19,98 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Y gồm hai ancol hơn kém nhau một nguyên tử cacbon và 22,06 gam hỗn hợp Z gồm hai muối của hai axit có mạch không phân nhánh. Đốt cháy hoàn toàn Y, thu được 5,6 lít khí CO2 (đktc) và 8,28 gam H2O. Phần trăm khối lượng của este có khối lượng phân tử lớn nhất trong hỗn hợp X là

A. 52,3%.       B. 28,9%.       C. 38,2%.       D. 43,4%.

Câu 78: Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử được ghi ở bảng sau:

Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng
X Dung dịch I2 Có màu xanh tím
Y Quỳ tím Chuyển màu xanh
Z Cu(OH)2 Có màu tím
T Nước brom Kết tủa trắng

Các dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là

A. anilin, etyl amin, lòng trắng trứng, hồ tinh bột.

B. hồ tinh bột, etyl amin, lòng trắng trứng, anilin.

C. etylamin, lòng trắng trứng, hồ tinh bột, anilin.

D. hồ tinh bột, etyl amin, anilin, lòng trắng trứng.

(Xem giải) Câu 79: Có các phát biểu sau:
(a) Fructozơ làm mất màu dung dịch nước brom.
(b) Trong phản ứng este hoá giữa CH3COOH với CH3OH, H2O tạo ra từ -OH của axit và H trong nhóm -OH của ancol.
(c) Etyl fomat có phản ứng tráng bạc.
(d) Trong y học, glucozơ được dùng làm thuốc tăng lực cho người già, trẻ em, người ốm.
(e) Trong công nghiệp, một lượng lớn chất béo dùng để sản xuất xà phòng.
(g) Muối mononatri α-aminoglutarat dùng làm gia vị thức ăn (mì chính).
(h) Trùng ngưng buta-1,3-đien với acrilonitrin có xúc tác Na được cao su buna-N.
Số phát biểu đúng là

A. 5.       B. 6.       C. 4.       D. 3.

(Xem giải) Câu 80: Cho 0,2 mol hỗn hợp X gồm phenylamoni clorua, alanin và glyxin tác dụng với 300ml dung dịch H2SO4 nồng độ a (mol/l) thu được dung dịch Y. Dung dịch Y tác dụng vừa đủ với 500ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của a là

A. 1,0.       B. 1,5.       C. 0,5.         D. 2,0.

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!