[2021] Thi thử TN trường Nguyễn Đức Cảnh – Hải Phòng

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Giải chi tiết và đáp án:

41B 42B 43C 44A 45C 46D 47C 48D 49A 50C
51A 52B 53D 54C 55D 56B 57C 58C 59C 60A
61C 62B 63D 64D 65B 66A 67D 68B 69C 70B
71D 72A 73B 74D 75A 76A 77D 78B 79A 80A

Câu 41: Polipropilen (PP) được điều chế từ phản ứng trùng hợp chất nào sau đây ?

A. CH2=CH2.       B. CH2=CH-CH3.       C. CH2=CH2Cl.       D. CH3-CH3.

Câu 42: Chất nào dưới đây có phản ứng tráng bạc?

A. CH3NH2.       B. HCOOCH3.       C. CH3COOH.       D. CH3COOC2H5.

Câu 43: Thủy phân este CH3CH2COOCH3 thu được ancol có công thức là

A. C2H5OH.       B. C3H7OH.       C. CH3OH.       D. C3H5OH.

Câu 44: Ở trạng thái cơ bản, cấu hình electron của nguyên tử Na (Z=11) là

A. 1s2 2s2 2p6 3s1.       B. 1s1 2s2 2p6 3s2.       C. 1s2 2s2 2p4 3s1.       D. 1s2 2s2 2p5 3s2.

Câu 45: Crom (VI) oxit (CrO3) có màu gì ?

A. Màu da cam.       B. Màu xanh lục.       C. Màu đỏ thẫm.       D. Màu vàng.

Câu 46: Kim loại nào sau đây có khối lượng riêng nhỏ nhất (nhẹ nhất) ?

A. Cs.       B. Na.       C. Os.       D. Li.

Câu 47: X là chất khí gây ra hiện tượng nhà kính. X tham gia vào quá trình quang hợp của cây xanh tạo tinh bột. Chất X là

A. H2.       B. O2.       C. CO2.       D. N2.

Câu 48: Trong số các kim loại: Na, Mg, Al, Fe, kim loại có tính khử mạnh nhất là

A. Al.       B. Mg.       C. Fe.       D. Na.

Câu 49: Kim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch FeCl3 nhưng không tác dụng với dung dịch HCl ?

A. Cu.       B. Ag.       C. Al.       D. Fe.

Câu 50: Muối nào sau đây dễ bị nhiệt phân khi đun nóng ?

A. CuSO4.       B. Na3PO4.       C. (NH4)2CO3.       D. Na2SO4.

Câu 51: Công thức của anđehit axetic là

A. CH3CHO.       B. CH3CH2CHO.       C. HCHO.       D. CH2=CHCHO.

Câu 52: Có thể điều chế Cu bằng cách dùng H2 để khử

A. CuCl2.       B. CuO.       C. CuSO4.       D. Cu(OH)2.

Câu 53: Canxi cacbonat được dùng sản xuất vôi, thủy tinh, xi măng. Công thức của canxi cacbonat là

A. CaO.       B. CaCl2.       C. Ca(OH)2.       D. CaCO3.

Câu 54: Chất nào dưới đây tạo phức màu tím với Cu(OH)2 ?

A. Metylamin.       B. Anilin.       C. Ala – Gly – Val.       D. Gly – Val.

Câu 55: Số nguyên tử cacbon trong phân tử saccarozơ là

A. 6.       B. 11.       C. 10.       D. 12.

Câu 56: Kim loại Al không tan trong dung dịch nào sau đây ?

A. Dung dịch H2SO4 loãng, nguội.       B. Dung dịch HNO3 đặc, nguội.

Bạn đã xem chưa:  [2021] Thi thử TN trường Thăng Long - Hải Phòng

C. Dung dịch NaOH.       D. Dung dịch HCl.

Câu 57: Sắt có số oxi hóa +3 trong hợp chất nào sau đây?

A. FeCl2.       B. Fe(NO3)2.       C. Fe2(SO4)3.       D. FeO.

Câu 58: Thủy phân triolein trong dung dịch NaOH, thu được glixerol và muối X. Công thức của X là

A. CH3COONa.       B. C17H35COONa.       C. C17H33COONa.       D. C15H31COONa.

Câu 59: Bột nhôm trộn với bột sắt oxit (hỗn hợp tecmit) để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm dùng

A. làm vật liệu chế tạo máy bay.       B. Làm dây dẫn điện thay cho đồng.

C. Hàn đường ray.       D. Làm dụng cụ làm bếp.

Câu 60: Kim loại phản ứng được với H2SO4 loãng là

A. Fe.       B. Cu.       C. Ag.       D. Au.

(Xem giải) Câu 61: Cho 5,4 gam Al tác dụng hết với khí Cl2 (dư), thu được m gam muối. Giá trị của m là

A. 12,5.       B. 25,0.       C. 26,7.       D. 19,6.

(Xem giải) Câu 62: Để khử ion Fe3+ trong dung dịch thành Fe2+ có thể dùng một lượng dư kim loại nào sau đây ?

A. Mg.       B. Cu.       C. Ag.       D. Ba.

(Xem giải) Câu 63: Cho hỗn hợp Cu và Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 loãng dư. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và một lượng kim loại không tan. Muối trong dung dịch X là

A. FeSO4.       B. Fe2(SO4)3.

C. FeSO4, Fe2(SO4)3.       D. CuSO4, FeSO4.

(Xem giải) Câu 64: Cho dãy các chất: phenyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, tripanmitin, vinyl axetat. Số chất trong dãy khi thủy phân trong dung dịch NaOH loãng, đun nóng sinh ra ancol là

A. 4.       B. 2.       C. 5.       D. 3.

Câu 65: Este nào sau đây khi đốt cháy thu được số mol CO2 bằng số mol H2O

A. CH3COOC3H5.       B. CH3COOCH3.       C. HCOOC2H3.       D. C2H3COOCH3.

(Xem giải) Câu 66: Cho 54 gam glucozơ lên men rượu với hiệu suất 75% thu được m gam C2H5OH. Giá trị của m là

A. 20,70.       B. 10,35.       C. 36,80.       D. 27,60.

(Xem giải) Câu 67: Polisaccarit X là chất rắn dạng sợi, màu trắng, không mùi. X có nhiều trong bông nõn, gỗ, đay, gai… Thủy phân X thu được monosaccarit Y. Phát biểu nào sau đây đúng ?

A. X có cấu trúc mạch phân nhánh.

B. Y không tan trong nước lạnh.

C. Phân tử khối của X là 162.

D. Y tham gia phản ứng AgNO3 trong NH3 tạo amoni gluconat.

(Xem giải) Câu 68: Dẫn khí CO dư qua ống sứ đựng 16 gam Fe2O3 nung nóng, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam kim loại. Giá trị của m là

A. 16,8 gam.       B. 11,2 gam.       C. 5,6 gam.       D. 8,4 gam.

(Xem giải) Câu 69: Dung dịch X chứa 0,375 mol K2CO3 và 0,3 mol KHCO3. Thêm từ từ dung dịch chứa 0,525 mol HCl và dung dịch X được dung dịch Y và V lít CO2 (đktc). Thêm dung dịch nước vôi trong dư vào Y thấy tạo thành m gam kết tủa. Giá trị của V và m là

Bạn đã xem chưa:  [2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Lê Văn Thịnh - Bắc Ninh (Lần 3)

A. 6,72 lít; 26,25 gam.       B. 3,36 lít; 17,5 gam.       C. 3,36 lít; 52,5 gam.       D. 8,4 lít; 52,5 gam.

(Xem giải) Câu 70: Cho 17,82 gam hỗn hợp gồm Na, Na2O, Ba, BaO (trong đó oxi chiếm 12,57% về khối lượng) vào nước dư, thu được a mol khí H2 và dung dịch X. Cho dung dịch CuSO4 dư vào X, thu được 35,54 gam kết tủa. Giá trị của a là

A. 0,06.       B. 0,08.       C. 0,10.       D. 0,12.

(Xem giải) Câu 71: Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Cho dung dịch Ba(HCO3)2 vào dung dịch KHSO4
(b) Cho K vào dung dịch CuSO4 dư
(c) Cho dung dịch NH4NO3 vào dung dịch Ba(OH)2
(d) Cho dung dịch HCl tới dư vào dung dịch C6H5ONa
(e) Cho dung dịch CO2 tới dư vào dung dịch gồm NaOH và Ca(OH)2
Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được cả chất rắn và chất khí là

A. 4.       B. 3.       C. 5.       D. 2.

(Xem giải) Câu 72: Cho các phát biểu sau:
(a) Ở điều kiện thường, chất béo (C17H33COO)3C3H5 ở trạng thái lỏng
(b) Fructozơ là monosaccarit duy nhất có trong mật ong
(c) Thành phần dầu mỡ bôi trơn xe máy có thành phần chính là chất béo
(d) Thành phần chính của giấy là xenlulozơ
(e) Amilozơ và amilopectin đều cấu trúc mạch phân nhánh
(f) Dầu chuối (chất tạo hương liệu mùi chuối) có chứa isoamyl axetat
Số phát biểu đúng là

A. 3.       B. 5.       C. 2.       D. 4.

(Xem giải) Câu 73: Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp E chứa hai triglixerit X và Y trong dung dịch NaOH (đun nóng, vừa đủ), thu được 3 muối C15H31COONa, C17H33COONa, C17H35COONa với tỉ lệ mol tương ứng 2,5 : 1,75 : 1 và 6,44 gam glixerol. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn 47,488 gam E cần vừa đủ a mol khí O2. Giá trị của a là

A. 4,254.       B. 4,296.       C. 4,100.       D. 5,370.

(Xem giải) Câu 74: Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol một amin X no, đơn chức, mạch hở bằng khí oxi vừa đủ thu được 1,2 mol hỗn hợp gồm CO2, H2O và N2. Số đồng phân bậc 1 của X là

A. 1.       B. 3.       C. 4.       D. 2.

Câu 75: Phát biểu nào sau đây là sai ?

A. Các tơ poliamit bền trong môi trường kiềm hoặc axit.

B. Cao su là những vật liệu có tính đàn hồi.

C. Trùng hợp vinyl clorua, thu được poli (vinyl clorua).

D. Tơ xenlulozơ axetat là polime nhân tạo.

(Xem giải) Câu 76: Cho các sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol:
(1) X + 2NaOH → X1 + Y1 + Y2 + 2H2O
(2) X2 + 2NaOH → X3 + 2H2O
(3) X3 + 2NaOH → CH4 + 2Y2 (CaO, t°)
(4) 2X1 + X2 → X4
Cho biết: X là muối có công thức phân tử là C3H12O3N2: X1, X2, X3, X4 là những hợp chất hữu cơ khác nhau: X1, Y1 đều làm quỳ tím ẩm hóa xanh. Phân tử khối của X4 bằng bao nhiêu?

A. 194.       B. 236.       C. 218.       D. 152.

(Xem giải) Câu 77: Hỗn hợp E chứa 2 amin đều no, đơn chức và một hiđrocacbon X thể khí điều kiện thường. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp E cần dùng 2,7 mol không khí (20% O2 và 80% N2 về thể tích) thu được hỗn hợp F gồm CO2, H2O và N2. Dẫn toàn bộ F qua bình đựng NaOH đặc dư thấy khối lượng bình tăng 21,88 gam, đồng thời có 49,616 lít (đktc) khí thoát ra khỏi bình. Công thức phân tử X là công thức nào sau đây ?

Bạn đã xem chưa:  [2021] Khảo sát học kỳ 1 chuyên ĐH Vinh - Nghệ An

A. C3H4.       B. C3H6.       C. C2H6.       D. C2H4.

(Xem giải) Câu 78: Este X hai chức mạch hở, tạo bởi một ancol no với hai axit cacboxylic no, đơn chức. Este Y ba chức, mạch hở, tạo bởi glixerol với một axit cacboxylic không no, đơn chức (phân tử có hai liên kết pi). Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm X và Y cần vừa đủ 0,5 mol O2 thu được 0,45 mol CO2. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 0,16 mol E cần vừa đủ 210 ml dung dịch NaOH 2M, thu được hai ancol (có cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử) và a gam hỗn hợp ba muối. Phần trăm khối lượng của muối không no trong a gam là

A. 53,28%.       B. 69,53%.       C. 50,84%.       D. 61,34%.

(Xem giải) Câu 79: Thí nghiệm xác định tính nguyên tố cacbon và hiđro trong phân tử glucozơ được tiến hành theo các bước sau:
Bước 1: Trộn đều khoảng 0,2 gam glucozơ với 1 đến 2 gam đồng (II) oxit, sau đó hỗn hợp ống nghiệm khô (ống số 1) rồi thêm tiếp khoảng 1 gam đồng (II) oxit để phủ kín hỗn hợp. Nhồi một nhúm bông có rắc bột CuSO4 khan vào phần trên của ống số 1 rồi nút bằng nút cao su có ống dẫn khí
Bước 2: Lắp ống số 1 lên giá thí nghiệm rồi nhúng ống dẫn khí vào dung dịch Ca(OH)2 đựng trong ống nghiệm (ống số 2)
Bước 3: Dùng đèn cồn đun nóng ống số 1 (lúc đầu đun nhẹ, sau đó đun tập trung vào phần có hỗn hợp phản ứng)
Cho các phát biểu sau:
(a) Sau bước 3, màu trắng của CuSO4 khan chuyển thành màu xanh của CuSO4.5H2O
(b) Thí nghiệm trên, trong ống số 2 có xuất hiện kết tủa vàng
(c) Ở bước 2, lắp ống số 1 sao cho miệng ống hướng xuống dưới
(d) Thí nghiệm trên còn được dùng để xác định định tính nguyên tố oxi trong phân tử glucozơ
(e) Kết thúc thí nghiệm: Tắt đèn cồn, để ống số 1 nguội hẳn rồi mới đưa ống dẫn khí ra khỏi dung dịch trong ống số 2
Số phát biểu sai là

A. 3.       B. 4.       C. 1.       D. 2.

(Xem giải) Câu 80: Hòa tan hoàn toàn 13,12 gam hỗn hợp Cu, Fe và Fe2O3 trong 240 gam dung dịch HNO3 7,35% và H2SO4 6,125% thu được dung dịch X chứa 37,24 gam chất tan chỉ gồm các muối và thấy thoát ra khí NO (NO là sản phẩm khử duy nhất). Cho Ba(OH)2 dư vào dung dịch X, lấy kết tủa nung nóng trong không khí đến phản ứng hoàn toàn thu được 50,95 gam chất rắn. Dung dịch X hòa tan tối đa m gam Cu, giá trị của m là

A. 2,56.       B. 3,20.       C. 2,88.         D. 3,52.

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!