[2023] Thi thử TN sở GDĐT Nghệ An (Lần 1)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Giải chi tiết và đáp án:

⇒ Mã đề: 109

41D 42B 43D 44C 45B 46D 47B 48B 49B 50B
51D 52A 53B 54D 55C 56B 57A 58C 59B 60A
61A 62C 63D 64D 65C 66B 67A 68C 69B 70D
71A 72A 73A 74B 75B 76C 77B 78A 79D 80D

Câu 41: Kim loại nào sau đây tác dụng với nước ở nhiệt độ thường?

A. Be.       B. Ag.       C. Cu.         D. Na.

Câu 42: Trong phản ứng của kim loại Al với khí Cl2, một nguyên tử Al nhường bao nhiêu electron?

A. 4.       B. 3.       C. 2.       D. 1.

Câu 43: Chất nào sau đây là amin bậc hai?

A. C6H5NH2.       B. (CH3)3N.       C. C2H5NH2.       D. CH3NHCH3.

Câu 44: Kim loại nào sau đây có độ cứng lớn nhất?

A. W.       B. Fe.       C. Cr.       D. Al.

Câu 45: Chất nào sau đây khi thủy phân hoàn toàn trong môi trường axit, thu được sản phẩm hữu cơ chỉ chứa glucozơ?

A. Saccarozơ.       B. Tinh bột.       C. Protein.       D. Fructozơ.

Câu 46: Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện?

A. Mg.       B. K.       C. Al.       D. Fe.

Câu 47: Tác nhân chủ yếu gây nên hiện tượng “mưa axit” là

A. hơi nước và CH4.       B. SO2 và NO2.       C. CO và CH4.       D. CH4 và NH3.

Câu 48: Oxit nào sau đây tác dụng với H2O tạo thành dung dịch kiềm?

A. CrO3.       B. Na2O.       C. Cr2O3.       D. CO2.

Câu 49: Crom(VI) oxit là chất rắn, màu đỏ thẫm, là một oxit axit có tính oxi hóa mạnh. Công thức của crom(VI) oxit là

A. CrO.       B. CrO3.       C. Cr2O3.       D. Cr2O5.

Câu 50: Polietilen được tạo thành bằng phản ứng trùng hợp chất nào sau đây?

A. Propilen.       B. Etilen.       C. Stiren.       D. Buta-1,3-dien.

Câu 51: Công thức của metyl axetat là

A. CH3COOC2H5.       B. HCOOCH3.       C. HCOOC2H5.       D. CH3COOCH3.

Câu 52: Dung dịch chất nào sau đây không hòa tan được Al2O3?

A. NaCl.       B. Ca(OH)2.       C. HCl.       D. NaOH.

Câu 53: Điện phân nóng chảy CaCl2, ở catot thu được chất nào sau đây?

A. CaO.       B. Ca.       C. Cl2.       D. HCl.

Câu 54: Chất nào sau đây là axit béo?

A. Tristearin.       B. Axit axetic.       C. Axit oxalic.       D. Axit stearic.

Câu 55: Trong phân tử chất nào sau đây có 1 nhóm amino (-NH2) và 2 nhóm cacboxyl (-COOH)?

A. Lysin.       B. Alanin.       C. Axit glutamic.       D. Axit axetic.

Câu 56: Hợp chất nào sau đây tác dụng với dung dịch HCl tạo ra FeCl3?

A. Fe2(SO4)3.       B. Fe2O3.       C. Fe(OH)2.       D. FeO.

Câu 57: Kim loại nào sau đây có tính khử yếu nhất?

Bạn đã xem chưa:  [2023] Thi thử TN của sở GDĐT Cà Mau

A. Ag.       B. Fe.       C. Mg.       D. Al.

Câu 58: Hợp chất nào sau đây là hợp chất đơn chức?

A. Glucozơ.       B. Glyxin.       C. Ancol etylic.       D. Glixerol.

Câu 59: Chất nào sau đây không phải là là muối axit?

A. NH4HS.       B. NH4NO3.       C. (NH4)2HPO4.       D. NH4HCO3.

Câu 60: Trong hợp chất MgCO3, kim loại Mg có số oxi hóa là

A. +2.       B. +1.       C. +4.       D. +3.

(Xem giải) Câu 61: Xà phòng hóa este X có công thức phân tử C4H8O2 bằng dung dịch NaOH dư thu được muối Y có công thức C2H3O2Na và ancol Z. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. CH3COOC2H5.       B. C2H5COOCH3.

C. HCOOCH(CH3)2.       D. HCOOCH2CH2CH3.

(Xem giải) Câu 62: Cho 108 gam glucozơ lên men rượu với hiệu suất 75% thu được m gam C2H5OH. Giá trị của m là

A. 27,60.       B. 36,80.       C. 41,40.       D. 55,20.

(Xem giải) Câu 63: Lấy 7,4 gam metyl axetat cho tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 1M đun nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 10,4 gam.       B. 16,4 gam.       C. 8,2 gam.       D. 12,2 gam.

(Xem giải) Câu 64: Cho 2,82 gam hỗn hợp X gồm Al và Al2O3 tác dụng vừa đủ với 180 ml dung dịch HCl 1M thu được V lít khí H2. Giá trị của V là

A. 0,244.       B. 0,672.       C. 0,448.       D. 0,336.

(Xem giải) Câu 65: Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra phản ứng hóa học?

A. Cho dung dịch HCl vào dung dịch NaHCO3.

B. Cho dung dịch H2SO4 vào dung dịch BaCl2.

C. Cho thanh kim loại Fe vào dung dịch HNO3 đặc, nguội.

D. Cho mẩu kim loại Na vào nước.

(Xem giải) Câu 66: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Tinh bột là chất rắn, tan nhiều trong nước lạnh.

B. Bông và tơ tằm thuộc loại tơ thiên nhiên.

C. Dung dịch glyxin làm đổi màu quỳ tím.

D. Ở nhiệt độ thường, dung dịch glucozơ không phản ứng với Cu(OH)2.

(Xem giải) Câu 67: Đốt cháy hết một lượng kim loại Mg trong khí O2 dư thu được sản phẩm là 6,0 gam magie oxit. Thể tích khí O2 đã tham gia phản ứng là

A. 1,68 lít.       B. 3,36 lít.       C. 4,48 lít.       D. 1,12 lít.

(Xem giải) Câu 68: Ở điều kiện thường, khi cho Fe3O4 tác dụng với lượng dư dung dịch nào sau đây thì thu được sản phẩm chứa 2 muối?

A. HNO3.       B. CuSO4.       C. H2SO4 (loãng).       D. FeSO4.

(Xem giải) Câu 69: Cho m gam hỗn hợp X gồm 2 amin, no, mạch hở phản ứng vừa đủ với 200ml dung dịch HCl 1M thu được 14,90 gam muối. Giá trị của m là

A. 3,95.       B. 7,60.       C. 11,25.       D. 11,20.

(Xem giải) Câu 70: X và Y là hai cacbohiđrat đều có nhiều trong cây mía. X là chất rắn, tinh thể không màu, dễ tan trong nước, có vị ngọt. Y là chất rắn ở dạng sợi, màu trắng, không có mùi vị. Thủy phân hoàn toàn X, Y trong môi trường axit đều thu được chất Z. Tên gọi của Y, Z lần lượt là

Bạn đã xem chưa:  [2021] Thi thử TN sở GDĐT Yên Bái (Đề 1)

A. xenlulozơ, fructozơ.       B. saccarozơ, glucozơ.

C. tinh bột, glucozơ.       D. xenlulozơ, glucozơ.

(Xem giải) Câu 71: Hỗn hợp E gồm X, Y là hai axit cacboxylic đơn chức, mạch hở là đồng đẳng kế tiếp nhau và Z là ancol no, mạch hở, trong phân tử có hai nhóm chức (MX < MZ < MY). Đun 0,50 mol hỗn hợp E với xúc tác H2SO4 đặc (giả sử chỉ xảy ra các phản ứng este hóa) thì thu được 0,38 mol hỗn hợp F gồm X, Y, Z và các sản phẩm hữu cơ. Tiến hành các thí nghiệm sau:
• Thí nghiệm 1: Đốt cháy hoàn toàn 0,38 mol F thu được 22,14 gam H2O.
• Thí nghiệm 2: Cho 0,38 mol F tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH, cô cạn dung dịch được chất rắn G. Đốt cháy hoàn toàn G thu được 50,60 gam CO2 và 27,60 gam K2CO3.
Thành phần % về khối lượng của X trong E là

A. 46,75%.       B. 27,07%.       C. 53,88%.       D. 33,51%.

(Xem giải) Câu 72: Khi phân tích một loại chất béo (kí hiệu là X) chứa đồng thời các triglixerit và axit béo tự do, (không có tạp chất khác) thấy mC/mO = 99/14. Xà phòng hóa hoàn toàn a gam X bằng dung dịch NaOH dư đun nóng, sau phản ứng thu được dung dịch chứa m gam hỗn hợp các muối C17H35COONa, C17H33COONa, C17H31COONa và 18,4 gam glixerol. Mặt khác, a gam X phản ứng tối đa với 0,46 mol H2 (xúc tác Ni, t°). Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 213.       B. 215.       C. 210.       D. 218.

(Xem giải) Câu 73: Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Cho kim loại Na vào dung dịch Ca(HCO3)2.
(b) Cho dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch (NH4)2SO4 đun nóng nhẹ
(c) Đun nóng dung dịch Ba(HCO3)2.
(d) Cho HCl vào dung dịch NaHCO3.
(e) Cho tinh thể BaCl2 tác dụng với H2SO4 đặc, đun nóng.
Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm vừa thu được kết tủa vừa thu được chất khí là

A. 4.       B. 5.       C. 3.       D. 2.

(Xem giải) Câu 74: Phân NPK là phân bón hóa học chứa đồng thời đạm, lân, kali. Phân DAP là phân bón hóa học chứa đồng thời đạm và lân. Trong công nghiệp, để sản xuất 1 tấn phân bón NPK (có hàm lượng dinh dưỡng tương ứng 16-16-8), người ta trộn lẫn x kg ure (độ dinh dưỡng là 46%), y kg DAP (có độ dinh dưỡng tương ứng là 18-46-0), z kg phân kali đỏ (độ dinh dưỡng là 60%) và một lượng chất nền (không chứa nguyên tố dinh dưỡng). Tổng giá trị (x + y + z) gần nhất là

A. 829.       B. 693.       C. 481.       D. 965.

(Xem giải) Câu 75: Cho các phát biểu sau:
(a) Một số polime của este được dùng để sản xuất chất dẻo như poli(metyl metacrylat).
(b) Lưu hóa cao su buna thu được cao su buna-S.
(c) Dầu ăn và mỡ bôi trơn có cùng thành phần nguyên tố.
(d) Trong công nghiệp thực phẩm, saccarozơ là nguyên liệu để làm bánh kẹo, nước giải khát.
(e) Nhỏ dung dịch Gly-Ala-Gly vào ống nghiệm chứa Cu(OH)2 xuất hiện hợp chất màu tím.
Số phát biểu đúng là

Bạn đã xem chưa:  [2023] Thi thử TN trường Phúc Trạch - Hà Tĩnh (Lần 1)

A. 4.       B. 3.       C. 5.       D. 2.

(Xem giải) Câu 76: Dung dịch X chứa m gam hỗn hợp Cu(NO3)2 và NaCl. Tiến hành điện phân dung dịch X với điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện 2A. Lượng khí sinh ra từ bình điện phân và lượng kim loại Cu sinh ra ở catot theo thời gian điện phân được cho ở bảng sau:

Thời gian điện phân (giây) t t + 19300 2t
Lượng khí sinh ra từ bình điện phân (mol) a a + 0,25 2,6a
Lượng kim loại Cu sinh ra ở catot (mol) 0,30 0,35 0,35

Biết hiệu suất điện phân 100%, các khí sinh ra không tan trong dung dịch. Giá trị của m gần nhất với

A. 78.       B. 86.       C. 89.       D. 96.

(Xem giải) Câu 77: Cho sơ đồ các phản ứng sau:
(1) CaCO3 + CO2 + H2O → X
(2) X + 2Y → CaCO3 + Z + 2H2O
(3) X + Y → CaCO3 + T + H2O.
Các chất Z, T thỏa mãn sơ đồ trên lần lượt là

A. NaHCO3, NaCl.       B. Na2CO3, NaHCO3.

C. NaOH, Na2CO3.       D. NaCl, Na2CO3.

(Xem giải) Câu 78: Hỗn hợp E gồm Fe, FeO, Fe2O3, Fe(NO3)2 và FeCO3 (trong E oxi chiếm 28,07% khối lượng). Nung m gam E trong chân không thu được chất rắn X (chỉ gồm Fe và các oxit) và 0,05 mol hỗn hợp khí CO2 và NO2. Hòa tan hết X bằng dung dịch HCl (vừa đủ) thu được 0,06 mol khí H2 và dung dịch Y chứa 16,66 gam muối. Cho tiếp dung dịch AgNO3 dư vào Y thu được 48,82 gam kết tủa gồm Ag và AgCl. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị m gần nhất với giá trị nào sau đây ?

A. 10.       B. 14.       C. 12.       D. 8.

(Xem giải) Câu 79: Cho hợp chất hữu cơ mạch hở E có công thức phân tử C7H12O5. Thực hiện sơ đồ chuyển hóa sau theo đúng tỉ lệ mol:
E + 2NaOH → 2X + Y
2X + H2SO4 → 2Z + Na2SO4
Z (H2SO4 đặc, 170°C) → CH2=CH-COOH + H2O
Cho các nhận định sau:
(a) Chất E có hai công thức cấu tạo thỏa mãn điều kiện trên.
(b) Cho 1 mol chất Z phản ứng hoàn toàn với kim loại Na dư thì thu được 1 mol khí H2.
(c) Nhiệt độ sôi của chất Y cao hơn nhiệt độ sôi của axit fomic.
(d) Axit axetic được điều chế trực tiếp từ chất Y.
(e) Trong X oxi chiếm 29,63% về khối lượng.
Số phát biểu đúng là

A. 4.       B. 2.       C. 1.       D. 3.

(Xem giải) Câu 80: Khí “ga” hay khí hóa lỏng (LPG) là hỗn gồm propan và butan. Khi được đốt cháy hoàn toàn, 1 mol propan tỏa ra lượng nhiệt là 2220 kJ và 1 mol butan tỏa ra lượng nhiệt là 2850 kJ. Trung bình, lượng nhiệt tiêu thụ từ đốt khí “ga” của hộ gia đình Y là 12000 kJ/ngày và hiệu suất sử dụng nhiệt là 74,75%. Với bình “ga” 12 kg thì hộ gia đình Y sử dụng được 37 ngày. Tỉ lệ mol giữa propan và butan tương ứng trong loại “ga” nói trên gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 1 : 1.       B. 2 : 3.       C. 3 : 5.       D. 1 : 2.

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!