[2022] Thi thử TN trường Đông Hà – Quảng Trị (Lần 1)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Giải chi tiết và đáp án:

⇒ Mã đề: 081

41B 42A 43B 44A 45C 46C 47C 48A 49D 50D
51A 52B 53A 54A 55C 56B 57D 58B 59B 60D
61C 62A 63B 64C 65B 66D 67D 68C 69A 70A
71A 72C 73A 74D 75C 76D 77C 78C 79C 80A

Câu 41: Chất X có cấu tạo CH3CH2COOCH3. Tên gọi của X là:

A. metyl axetat       B. metyl propionat       C. propyl axetat         D. etyl axetat

Câu 42: Xà phòng hóa chất nào sau đây thu được glixerol?

A. Tristearin.       B. Metyl axetat.       C. Metyl fomat.       D.Benzyl axetat.

Câu 43: Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh nhất?

A. Fe.       B. K.       C. Mg.       D. Al.

Câu 44: Thuỷ phân hoàn toàn tinh bột trong môi trường axit, thu được chất nào sau đây?

A. Glucozơ.       B. Saccarozơ.       C. Ancol etylic.       D. Fructozơ.

Câu 45: Polime nào sau đây thuộc loại polime thiên nhiên?

A. Polistiren.       B. Polipropilen.       C. Tinh bột.       D. Polietilen.

Câu 46: Trong tự nhiên, canxi sunfat tồn tại dưới dạng muối ngậm nước (CaSO4.2H2O) được gọi là:

A. boxit.       B. đá vôi.       C. thạch cao sống.       D. thạch cao nung.

Câu 47: Trong phân tử Gly-Ala, amino axit đầu C chứa nhóm:

A. CH2.       B. NH2.       C. COOH.       D. CHO.

Câu 48: Dung dịch chất nào sau đây hòa tan được Al(OH)3?

A. H2SO4.       B. NaCl.       C. Na2SO4.       D. KCl.

Câu 49: Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit?

A. Glucozơ.       B. Fructozơ.       C. Saccarozơ.       D. Xenlulozơ.

(Xem giải) Câu 50: Dãy gồm các ion không cùng tồn tại đồng thời trong dung dịch là:

A. K+, Na+, CO32-, OH-.       B. K+, H+, NO3-, Cl-.

C. Mg2+, Na+, SO42-, Cl-.       D. Al3+, CH3COO-, Cl-, H+.

(Xem giải) Câu 51: Cho dung dịch NaOH vào dung dịch chất X, thu được kết tủa màu nâu đỏ. Chất X là:

A. FeCl3.       B. MgCl2.       C. CuCl2.       D. FeCl2

(Xem giải) Câu 52: Cho dung dịch KOH dư vào dung dịch AlCl3 và FeCl2 thu được kết tủa X. Cho X tác dụng với lượng dư dung dịch HNO3 loãng dư thu được dung dịch chứa muối?

A. Fe(NO3)2 và Al(NO3)3.       B. Fe(NO3)3.

C. Fe(NO3)3 và Al(NO3)3.       D. Fe(NO3)3 và KNO3.

Câu 53: Chất khí X gây ra hiệu ứng nhà kính và tham gia vào quá trình quang hợp của cây xanh tạo tinh bột. Chất X là:

A. CO2.        B. N2.       C. O2.       D. H2.

Câu 54: Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh?

A. etylamin.        B. glyxin.       C. axit glutamic.       D. alanin.

Câu 55: Kim loại dẫn nhiệt tốt nhất là:

A. Cu       B. Al       C. Ag        D. Au

(Xem giải) Câu 56: X là kim loại phản ứng được với dung dịch H2SO4 loãng, Y là kim loại tác dụng được với dung dịch Fe(NO3)3. Hai kim loại X, Y là

Bạn đã xem chưa:  [2024] Thi thử TN chuyên Hưng Yên

A. Cu, Fe.       B. Fe, Cu.       C. Mg, Ag.       D. Ag, Mg.

(Xem giải) Câu 57: Chất nào sau đây được dùng để làm mềm nước cứng có tính cứng vĩnh cửu?

A. HNO3.       B. KCl.       C. NaNO3.       D. Na2CO3.

Câu 58: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ?

A. Al.       B. Mg.       C. Cu.       D. Fe.

(Xem giải) Câu 59: Xà phòng hóa hoàn toàn 3,7 gam HCOOC2H5 bằng một lượng dung dịch NaOH vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là:

A. 5,2.       B. 3,4.       C. 3,2.       D. 4,8.

(Xem giải) Câu 60: Hòa tan hết 2,04 gam kim loại R (hóa trị II) trong dung dịch H2SO4 loãng, thu được 0,085 mol H2. Kim loại R là:

A. Zn.       B. Ca.       C. Fe.       D. Mg.

Câu 61: Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp nhiệt luyện?

A. Al.       B. Mg.       C. Fe.       D. Na

(Xem giải) Câu 62: Cho 6,75 gam Al vào dung dịch H2SO4 (loãng, dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là:

A. 8,40.       B. 2,24.       C. 5,60.       D. 3,36.

Câu 63: Số nguyên tử cacbon trong phân tử saccarozơ là:

A. 11.       B. 12.       C. 6.       D. 10.

(Xem giải) Câu 64: Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây có thể khử được ion Fe3+ trong dung dịch muối Fe(NO3)3 thành kim loại sắt?

A. Cu.       B. K.       C. Zn.       D. Fe.

(Xem giải) Câu 65: Biết rằng A tác dụng với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau pứng được chất rắn B, hỗn hợp hơi C. Chưng cất C được D, D tráng bạc tạo sản phẩm E, E tác dụng với dung dịch NaOH lại thu được B. Công thức cấu tạo của A là:

A. HCOOCH2CH=CH2.       B. CH3COOCH=CH2.

C. HCOOCH=CH-CH2.       D. HCOOCH=CH2.

(Xem giải) Câu 66: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Các peptit đều có phản ứng màu biure.

B. Polietilen được tạo thành từ phản ứng trùng ngưng etilen.

C. Liên kết -CO-NH- của các đơn vị amino axit gọi là liên kết peptit.

D. Glucozơ và fructozơ đều có phản ứng tráng bạc.

(Xem giải) Câu 67: Cho 4,5 gam anđehit X (no, đơn chức, mạch hở) tác dụng hết với dung dịch AgNO3/NH3 dư, thu được 64,8 gam Ag. Chất X là:

A. andehit axetic.       B. andehit acrylic.       C. anđehit oxalic.       D. anđehit fomic.

(Xem giải) Câu 68: Cho m gam fructozơ tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng, thu được 3,24 gam Ag. Giá trị của m là:

A. 1,35.       B. 5,40.       C. 2,70.       D. 10,80.

(Xem giải) Câu 69: Hòa tan hoàn toàn Fe3O4 trong dung dịch HCl dư, thu được dung dịch X. Dung dịch X không tác dụng với chất nào sau đây?

Bạn đã xem chưa:  [2021] Thi thử Tốt nghiệp trường Tiên Du 1 - Bắc Ninh (Lần 1 - Đề 2)

A. KI.       B. KMnO4.       C. CuS.       D. NaNO3

(Xem giải) Câu 70: Cacbohiđrat X là chất rắn, kết tinh không màu, ngọt, có chứa nhiều trong cây mía. Thủy phân X, thu được 2 monosaccarit Y và Z. Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Có thể dùng dung dịch AgNO3 trong NH3 để phân biệt Y với Z.

B. Y, Z là đồng phân của nhau.

C. Phân tử khối của X bằng 342.

D. Hiđro hóa Y, Z cho cùng một sản phẩm.

(Xem giải) Câu 71: Hòa tan m gam hỗn hợp X gồm MgO, CuO, Fe2O3 bằng dung dịch HCl thu được dung dịch Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch NaOH dư thì thu được (m + 8,1) gam kết tủa. Biết trong X, nguyên tố oxi chiếm 25,741% về khối lượng. Giá trị của m là:

A. 28,0.       B. 12,0.       C. 31,5.       D. 29,6.

(Xem giải) Câu 72: Có các phát biểu sau:
(1) NH2CH2CONHCH2CH2COOH có chứa 1 liên kết peptit trong phân tử.
(2) Etylamin, metylamin ở điều kiện thường đều là chất khí, có mùi khai, độc.
(3) Anilin làm xanh quỳ tím.
(4) Glu-Ala tác dụng với dung dịch NaOH theo tỉ lệ mol 1 : 2.
(5) Phân tử Gly-Val-Ala có 4 nguyên tử oxi.
Số phát biểu đúng là:

A. 1.       B. 4.       C. 2.       D. 3.

(Xem giải) Câu 73: Đun nóng a gam hỗn hợp E chứa triglixerit X và các axit béo với 200 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ), thu được glixerol và hỗn hợp muối Y. Hiđro hóa hoàn toàn Y cần vừa đủ 0,1 mol H2 chỉ thu được muối natri panmitat. Đốt cháy 0,07 mol E thu được 1,645 mol CO2. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là

A. 52,14       B. 54,56       C. 50,16       D. 55,40

(Xem giải) Câu 74: Chất X (C6H16O4N2) là muối amoni của axit cacboxylic, chất Y (C7H18O3N4) là muối amoni của đipeptit. Cho 9,52 gam hỗn hợp E gồm X và Y tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH, thu được 0,05 mol một amin đa chức và m gam hỗn hợp Z gồm ba muối (trong đó có một muối của axit cacboxylic). Phần trăm khối lượng của muối axit cacboxylic trong Z gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 38,0.       B. 49,7.       C. 54,2.       D. 55,1.

(Xem giải) Câu 75: Cho các phát biểu:
(a) Al tan được trong dung dịch NH3.
(b) Nhỏ dung dịch NaHSO4 vào dung dịch Fe(NO3)2 có khí thoát ra.
(c) Kim loại Na khử được ion Cu2+ trong dung dịch thành Cu.
(d) Nhôm bị ăn mòn điện hóa khi cho vào dung dịch chứa Na2SO4 và H2SO4.
(e) Cho Fe vào dung dịch AgNO3 dư, sau phản ứng thu được dung dịch chứa hai muối.
(f) Điện phân dung dịch NaCl tại điện cực catot xảy ra quá trình khử ion Na+.
(g) Cho a mol hỗn hợp Fe3O4 và Cu (tỉ lệ mol 1:1) vào dung dịch chứa 3a mol HCl, phản ứng xảy ra hoàn toàn, phần dung dịch thu được chứa hai chất tan.
Số phát biểu đúng là:

A. 1.       B. 2.       C. 3.       D. 4.

Bạn đã xem chưa:  [2020] Thi thử Tốt nghiệp Chuyên Vĩnh Phúc (Lần 3)

(Xem giải) Câu 76: Cho X, Y là hai axit cacboxylic đơn chức, mạch hở, chưa no (một nối đôi C=C, MX < MY); Z là ancol có cùng số nguyên tử C với X; T là este ba chức tạo bởi X, Y và Z. Chia 40,38 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z, T làm 3 phần bằng nhau.
+ Đốt cháy hoàn toàn phần 1 thu được 0,5 mol CO2 và 0,53 mol nước
+ Phần 2 cho tác dụng với dung dịch brom dư thấy có 0,05 mol Br2 phản ứng
+ Phần 3 cho tác dụng với lượng vừa đủ dung dịch hỗn hợp gồm KOH 1M và NaOH 3M rồi cô cạn được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là:

A. 6,66       B. 6,80       C. 5,04       D. 5,18

(Xem giải) Câu 77: Hỗn hợp E gồm amin X (no, mạch hở, đơn chức, bậc III) và hai ankin. Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol E cần dùng 0,5 mol O2, thu được N2, CO2 và H2O. Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch NaOH đặc dư, thấy khối lượng bình tăng 20,8 gam. Khối lượng của amin X trong 10,72 gam hỗn hợp E là

A. 3,54 gam       B. 2,36 gam       C. 4,72 gam         D. 7,08 gam

(Xem giải) Câu 78: Hòa tan hết 12,8 gam hỗn hợp X gồm (Na, Na2O, K, K2O, Ba và BaO), (trong đó oxi chiếm 8,75% về khối lượng) vào nước thu được 600 ml dung dịch Y và 1,568 lít khí H2 (đktc). Trộn 300 ml dung dịch Y với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,4M và H2SO4 0,3M thu được 400 ml dung dịch Z (Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn). Dung dịch Z có giá trị pH là.

A. 12.       B. 2.       C. 13.       D. 1.

(Xem giải) Câu 79: Chất X (C9H8O4) là một loại thuốc cảm. Cho 1 mol X phản ứng hết với dung dịch NaOH thu được 1 mol chất Y, 1 mol chất Z và 2 mol H2O. Nung Y với hỗn hợp CaO và NaOH, thu được ankan đơn giản nhất. Chất Z phản ứng với dung dịch H2SO4 loãng dư, thu được hợp chất hữu cơ tạp chức T không có khả năng tham gia phản ứng tráng gương. Cho các phát biểu sau về X, Y, Z và T:
(1) Chất X phản ứng với NaOH (t°) theo tỉ lệ mol tương ứng 1 : 3.
(2) Từ Y bằng một phản ứng có thể điều chế được axit axetic.
(3) Chất Z có công thức phân tử C7H4O4Na2.
(4) Chất T không tác dụng với CH3COOH nhưng có phản ứng với CH3OH (xúc tác H2SO4 đặc, t°).
(5) Chất X có 3 cấu tạo phù hợp.
Số phát biểu đúng là

A. 1.           B. 2.           C. 3.           D. 4.

(Xem giải) Câu 80: Cho 66,2 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4, Fe(NO3)2, Al tan hoàn toàn trong dung dịch chứa 3,1 mol KHSO4 loãng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y chỉ chứa 466,6 gam muối sunfat trung hòa và 10,08 lít (đktc) khí Z gồm 2 khí trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí. Biết tỉ khối của Z so với He là 23/18. Phần trăm khối lượng của Al trong hỗn hợp X gần nhất với giá trịnào sau đây?

A. 15.            B. 20.             C. 25.           D. 30.

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!