[2020] Thi thử Tốt nghiệp Chuyên Lương Văn Chánh – Phú Yên (Lần 1)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Giải chi tiết và đáp án:

1D 2C 3C 4B 5A 6C 7A 8B 9D 10A
11B 12A 13D 14D 15A 16D 17D 18B 19D 20D
21C 22A 23A 24A 25A 26C 27D 28C 29B 30C
31B 32C 33C 34B 35A 36B 37D 38B 39C 40B

Câu 1. Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây không tan được trong dung dịch NaOH ?

A. Na.       B. Al.       C. K.       D. Fe.

Câu 2. Sản phẩm của phản ứng nhiệt nhôm luôn có:

A. Fe2O3.       B. Al.       C. Al2O3.       D. Fe.

Câu 3. Kim loại Fe tác dụng với dung dịch nào sau đây sinh ra khí H2?

A. H2SO4 đặc, nóng.       B. HNO3 đặc, nóng.       C. HCl.       D. CuSO4.

(Xem giải) Câu 4. Dựa trên tiêu chuẩn của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ, nước bị ô nhiễm chì sẽ có chứa hàm lượng chi vượt mức cho phép là 0,015 mg/lít. Vậy nguồn nước nào dưới đây bị ô nhiễm?

A. Có 0,045 mg Pb2+ trong 4 lit nước.       B. Có 0,02 mg Pb2+ trong 0,5 lit nước

C. Có 0,025 mg Pb2+ trong 2 lit nước.       D. Có 0,04 mg Pb2+ trong 3 lít nước

(Xem giải) Câu 5. Thể tích (ml) dung dịch KOH 0,5M cần dùng để hòa tan hết 5,1 gam bột nhôm oxit là

A. 200.       B. 400.       C. 50.       D. 100.

Câu 6. Đun nóng vinyl axetat với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là

A. CH3COONa và CH2=CHOH.       B. CH2=CHCOONa và CH3OH.

C. CH3COONa và CH3CH=O.       D. CH3CH2COONa và CH3OH.

Câu 7. Kim loại kiềm nào được dùng trong tế bào quang điện ?

A. Cs.       B. Li       C. Na.       D. K.

Câu 8. Chất không có khả năng tham gia phản ứng trùng hợp là:

A. Propen.       B. Toluen.       C. Stiren.       D. Isopren.

Câu 9. Cacbohiđrat nào say đây không tham gia phản ứng thủy phân?

A. Saccarozơ.       B. Xenlulozơ.       C. Tinh bột.       D. Fructozơ.

Câu 10. Chất không tác dụng với dung dịch HCl là:

A. Na2SO4.       B. Al2O3.       C. Ca(HCO3)2       D. Fe(NO3)2

Câu 11. Mô tả nào dưới đây về tính chất vật lý của AI là không đúng?

A. Màu trắng bạc.       B. Dẫn điện tốt hơn Cu.

C. Là kim loại nhẹ.       D. Mềm dễ kéo sợi và dát mỏng.

Câu 12. Chất nào sau đây thuộc loại amin bậc một ?

A. CH3NH2       B. CH3NHCH3.       C. (CH3)3N.       D. CH3CH2NHCH3.

Câu 13. Kim loại nào sau đây không phải kim loại nhóm IIA?

A. Mg.       B. Be.       C. Ba.       D. Li.

(Xem giải) Câu 14. Hoà tan hoàn toàn 28 gam bột Fe vào dung dịch AgNO3 dư thì khối lượng chất rắn thu được là

Bạn đã xem chưa:  [2024] Thi thử TN sở GDĐT Lào Cai

A. 154 gam.       B. 108 gam.       C. 216 gam.       D. 162 gam.

(Xem giải) Câu 15. Cho 2,52 gam kim loại M hóa trị 2 tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, vừa đủ, sau phản ứng thu được 6,84 gam muối sunfat trung hòa. Kim loại M là

A. Fe.       B. Ca.       C. Mg.       D. Zn.

Câu 16. Chất béo là trieste của axit béo với

A. Ancol etylic.       B. Ancol metylic.       C. Etylen glicol.       D. Glixerol.

Câu 17. Sắt bị ăn mòn điện hóa khi tiếp xúc với kim loại M ngoài không khí ẩm. Kim loại M là

A. Zn.       B. Al.       C. Mg.       D. Cu.

Câu 18. Ở nhiệt độ thường, không khí oxi hoá được hiđroxit nào sau đây ?

A. Mg(OH)2.       B. Fe(OH)2.       C. Cu(OH)2.       D. Fe(OH)3.

Câu 19. Chất lỏng hòa tan được xenlulozơ là

A. Benzen.       B. etanol.       C. ete.       D. Nước Svayde.

Câu 20. Trong các chất dưới đây, chất nào là đipeptit ?

A. H2N-CH(CH3)-CO-NH-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH        B. H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH2-COOH.

C. H2N-CH2-CO-NH-CH2-CH2-COOH.         D. H2N-CH2-CO-NH-CH(CH3)-COOH

Câu 21. Hợp chất X có công thức cấu tạo: CH3OOCCH2CH3. Tên gọi của X là

A. Etyl axetat.       B. Propyl axetat.       C. Metyl propionat.       D. Metyl axetat.

Câu 22. Hợp chất M2SO4.Al2(SO4)3.24H2O sẽ có tên gọi là phèn chua khi M+ là ?

A. K+       B. Li+       C. Na+.       D. NH4+

Câu 23. Chất nào sau đây không dẫn điện được?

A. KCl rắn, khan       B. KOH nóng chảy

C. CH3COONa trong nước       D. NaOH trong nước.

Câu 24. Thành phần chính của đá vôi là canxi cacbonat. Công thức của canxi cacbonat là

A. CaCO3.       B. CaCl2.        C. CaSO3.       D. Ca(HCO3)2.

Câu 25. Thí nghiệm nào sau đây không xảy ra sự oxi hóa kim loại.

A. Cho Fe vào cốc đựng dung dịch Mg(NO3)2.        B. Cho Mg vào dung dịch chứa AgNO3.

C. Cho Al vào cốc đựng dung dịch HNO3 loãng nguội.        D. Đốt cháy AI trong khí Cl2.

(Xem giải) Câu 26. Cho các phát biểu sau:
(1) Kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất là Hg, kim loại dẫn điện tốt nhất là Ag.
(2) Cho Al tan trong dung dịch NaOH thì Al là chất khử còn NaOH là chất oxi hóa.
(3) Natri cacbonat là nguyên liệu quan trọng trong công nghiệp sản xuất thủy tinh.
(4) Nước chứa nhiều ion HCO3- là nước cứng tạm thời.
(5) Trong thiết bị điện phân, ở catot xảy ra quá trình khử.
Số phát biểu đúng là

A. 5.       B. 4       C. 3       D. 2

(Xem giải) Câu 27. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol hỗn hợp X gồm metylamin, đimetylamin và trimetylamin cần dùng 0,3 mol O2, thu được CO2, H2O và N2. Nếu lấy 11,4 gam X trên tác dụng với dung dịch HNO3 dư, thu được lượng muối là

Bạn đã xem chưa:  [2020] Giải chi tiết 20 đề thầy Tào Mạnh Đức (09/20)

A. 23,08 gam.       B. 22,35 gam.       C. 31,56 gam.       D. 30,30 gam

(Xem giải) Câu 28. Cho 0,15 mol axit glutamic vào 150 ml dung dịch HCl 2M, thu được dung dịch X. Cho 350 ml dung dịch NaOH 2M vào dung dịch X. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là:

A. 48,4.       B. 46,2.       C. 50,2.       D. 61,0.

(Xem giải) Câu 29. Bộ dụng cụ như hình bên mô tả cách tách chất theo phương nào sau đây?

A. Phương pháp sắc ký.         B. Phương pháp chưng cất.

C. Phương pháp chiết.       D. Phương pháp kết tinh.

Câu 30. Chọn phát biểu đúng:

A. Thạch cao sống để bó bột trong y tế, nặn tượng trong nghệ thuật.

B. Al và Fe không tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng, nguội.

C. Hỗn hợp Fe và Fe2(SO4)3 (tỉ lệ mol 1 : 1) tan hết trong nước dư.

D. Ag có thể tan trong dung dịch FeCl3.

(Xem giải) Câu 31. Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:
Bước 1: Cho vào ống nghiệm 1-2 giọt dung dịch CuSO4 2% và 1 ml dung dịch NaOH 30%.
Bước 2: Cho tiếp vào ống nghiệm 4 ml dung dịch lòng trắng trứng, lắc nhẹ ống nghiệm. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Ở bước 1, có thể thay 1 ml dung dịch NaOH 30% bằng 1 ml dung dịch KOH 30%.

B. Sau bước 1, thu được dung dịch có màu xanh thẫm

C. Thí nghiệm trên chứng minh rằng protein của lòng trắng trứng có phản ứng màu biure.

D. Sau bước 2, trong ống nghiệm xuất hiện màu tím đặc trưng.

(Xem giải) Câu 32. Xà phòng hóa hoàn toàn 3,7 gam HCOOC2H5 bằng một lượng dung dịch NaOH vừa đủ. Cô cạn dung dịc sau phản ứng, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

A. 4,8.       B. 5,2.       C. 3,4.       D. 3,2.

(Xem giải) Câu 33. Cho các đặc tính sau:
(1) Dạng tinh thể tan tốt trong nước, có vị ngọt;
(2) Làm mất màu nước brom;
(3) Trong y học, được dùng làm thuốc tăng lực;
(4) Trong công nghiệp, được dùng tráng gương, tráng ruột phích;
(5) Hòa tan được Cu(OH)2 ở điều kiện thường tạo phức xanh lam.
Sổ đặc tính đúng khi nói về glucozơ là.

A. 3.       B. 2.       C. 5.       D. 4.

(Xem giải) Câu 34. Cho dãy các chất: C2H2, CH3CHO, CH3COOH, HCOOH, HCOOCH3. Số chất trong dãy tham gia được phản ứng tráng gương là:

A. 2.       B. 3.       C. 4.       D. 5

(Xem giải) Câu 35. Cho hơi nước đi qua tan nóng đỏ thu được 78,4 lít hỗn hợp khí X (đo đktc) gồm khí CO, CO2, H2. Oxi hóa hết 1/2 hỗn hợp X bằng CuO dư nung nóng thu được chất rắn Y. Hoà tan hoàn toàn Y trong dung dịch HNO3 loãng thu được 22,4 lít (đo đktc) khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5). Phần trăm thể tích khí CO trong X là

Bạn đã xem chưa:  [2023] Thi thử TN của sở GDĐT Sơn La (Lần 2)

A. 28,57%.       B. 33,3%.       C. 57,15%.       D. 18,42%.

(Xem giải) Câu 36. Hỗn hợp X chứa ba este đều no, mạch hở gồm một este đơn chức và hai este hai chức, trong mỗi phân tử este chỉ chứa một loại nhóm chức. Đun nóng 0,2 mol X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được muối natri axetat duy nhất và hỗn hợp Y gồm ba ancol, trong đó có hai ancol hơn kém nhau một nguyên tử cacbon. Đốt cháy toàn bộ Y cần dùng 0,545 mol O2, thu được 10,62 gam H2O. Phần trăm khối lượng của este hai chức có khối lượng phân tử lớn trong X là.

A. 21,72%.       B. 23,62%.       C. 36,20%.       D. 39,37%.

(Xem giải) Câu 37. Cho 0,2 mol hỗn hợp E gồm chất X (CnH2n+4O4N2) và chất Y (CmH2m+3O2N) đều mạch hở tác dụng vừa đủ với 0,25 mol NaOH, đun nóng, thu được hỗn hợp sản phẩm hữu cơ gồm 21,25 gam hỗn hợp X gồm hai muối và 5,5 gam hỗn hợp hai khí làm quỳ tím ẩm hóa xanh có tỉ khối so với H2 là 13,75. Khối lượng lớn nhất của X có thể đạt được trong 0,2 mol hỗn hợp E gần với giá trị nào nhất?

A. 11 gam.       B. 8 gam.       C. 9,5 gam.       D. 12 gam.

(Xem giải) Câu 38. Một bình kín chứa hỗn hợp X gồm 0,06 mol axetilen; 0,09 mol vinyl axetilen; 0,16 mol H2 và một ít bột Ni. Nung hỗn hợp X thu được hỗn hợp Y có tỉ khối hơi đối với H2 là 328/15 trong đó không có but-1-in). Cho toàn bộ hỗn hợp Y đi qua bình đựng dung dịch AgNO3/NH3 dư, thu được m gam kết tủa vàng nhạt và 1,792 lít hỗn hợp khí Z thoát ra khỏi bình. Để làm no hoàn toàn hỗn hợp X cần vừa đúng 50 ml dung dịch Br2 1M. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 15,18.       B. 13,56       C. 28,71.       D. 14,37.

(Xem giải) Câu 39. Hợp chất hữu cơ X mạch hở có công thức phân tử C4H6O4. Biết rằng khi đun X với dung dịch NaOH dư, thu được hai muối và một ancol no, đơn chức, mạch hở. Cho 0,2 mol X tác dụng với 450 ml dung dịch KOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được khối lượng chất rắn khan là

A. 35,2 gam.       B. 39,6 gam.       C. 42,4 gam.       D. 36,4 gam.

(Xem giải) Câu 40. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm xenlulozơ và saccarozơ cần dùng 0,96 mol O2, thu được CO2 và H2O. Nếu đun nóng m gam X với dung dịch H2SO4 loãng, dư; thu lấy toàn bộ sản phẩm hữu cơ cho tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 (dùng dư), thu được x gam Ag. Giá trị của x là

A. 51,84 gam.       B. 34,56 gam.       C. 69,12 gam.         D. 17,28 gam

2
Bình luận

200
Mới nhất Cũ nhất Thích nhiều nhất
Iso butan

câu 25 là c chứ ạ

error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!