Neo Pentan

Cho 0,9 gam glucozơ (C6H12O6) tác dụng hết với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được m gam Ag. Giá trị của m là

A. 0,54.       B. 2,16.       C. 1,08.       D. 1,62.

Neo Pentan chọn trả lời