[2021] Khảo sát kiến thức – Sở GDĐT Vĩnh Phúc (Lần 1 – Đề 2)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Giải chi tiết và đáp án:

41A 42C 43C 44B 45B 46D 47A 48B 49D 50A
51B 52A 53A 54D 55C 56D 57C 58D 59A 60A
61C 62A 63C 64A 65D 66D 67C 68B 69B 70C
71D 72D 73A 74B 75C 76B 77C 78B 79B 80D

(Xem giải) Câu 41: Xà phòng hoá hoàn toàn 8,8 gam CH3COOC2H5 trong dung dịch NaOH vừa đủ. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m bằng bao nhiêu?

A. 8,20.       B. 14,80.       C. 12,30.       D. 10,20.

Câu 42: Chất nào sau đây là tripeptit?

A. Ala-Gly-Ala-Val.       B. Alanin.       C. Gly-Gly-Gly.       D. Gly-Ala.

Câu 43: Chất nào sau đây là hợp chất hữu cơ?

A. CaCO3.       B. H2CO3.       C. HCHO.       D. NaHCO3.

Câu 44: Trong dung dịch, BaCl2 tác dụng với chất nào sau đây tạo thành kết tủa?

A. NaNO3.       B. NaHSO4.       C. HCl.       D. HNO3.

Câu 45: Tơ nào sau đây thuộc loại tơ tổng hợp?

A. Tơ visco.       B. Tơ nilon-6,6.

C. Tơ tằm.       D. Tơ xenlulozơ axetat.

Câu 46: Kim loại sắt bị thụ động hóa trong dung dịch nào sau đây?

A. H2SO4 loãng, nguội.       B. HNO3 loãng, nguội.

C. HCl đặc, nguội.       D. HNO3 đặc, nguội.

(Xem giải) Câu 47: Cho 4 chất: poli(vinyl clorua), xenlulozơ, policaproamit, nilon-6,6. Có bao nhiêu polime tổng hợp?

A. 3.       B. 2.       C. 4.       D. 1.

Câu 48: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển màu xanh?

A. C2H5OH.       B. CH3NH2.       C. C6H5OH.       D. C6H5NH2.

Câu 49: Cacbohiđrat nào sau đây không bị thủy phân trong môi trường axit?

A. Saccarozơ.       B. Tinh bột.       C. Xenlulozơ.       D. Glucozơ.

Câu 50: PVC được tổng hợp trực tiếp từ monome nào sau đây?

A. Vinyl clorua.       B. Acrilonitrin.       C. Propilen.       D. Vinyl axetat.

Câu 51: Chất nào sau đây là muối axit?

A. CaCO3.       B. NaHS.       C. NH4Cl.       D. NaNO3.

(Xem giải) Câu 52: Trong dung dịch, phương trình ion nào sau đây viết sai?

A. Na+ + Cl- → NaCl.         B. CO32- + 2H+ → CO2 + H2O

C. H+ + OH- → H2O.         D. Ba2+ + CO32- → BaCO3

Câu 53: Chất nào sau đây là hiđrocacbon no?

A. Etan.       B. Benzen.       C. Axetilen.       D. Etilen.

Câu 54: Công thức phân tử nào sau đây là của “đường nho”?

A. C12H22O11.       B. C6H10O5.       C. CH3COOH.       D. C6H12O6.

Câu 55: Nung nóng FeCO3 trong không khí đến khối lượng không đổi. Chất rắn thu được là chất nào sau đây?

A. Fe.       B. Fe3O4.       C. Fe2O3.       D. FeO.

(Xem giải) Câu 56: Chất khí X gây ra hiệu ứng nhà kính và tham gia quá trình quang hợp của cây xanh tạo tinh bột. Chất X là chất nào sau đây?

A. O2.       B. H2.       C. N2.       D. CO2.

(Xem giải) Câu 57: Cho 1,6 gam Fe2O3 tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch H2SO4 0,2M. Giá trị của V bằng bao nhiêu?

A. 100.       B. 300.       C. 150.       D. 200.

Bạn đã xem chưa:  [2025] Đề minh họa thi THPT 2025 (Lần 1 - Lớp 10)

(Xem giải) Câu 58: Cho 90 gam glucozơ lên men rượu với hiệu suất 80%, thu được V lít khí CO2 (đktc). Giá trị của V bằng bao nhiêu?

A. 22,40.       B. 11,20.       C. 8,96.       D. 17,92.

Câu 59: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh.

B. Glucozơ oxi hóa AgNO3/NH3 tạo thành Ag kim loại.

C. Phân tử xenlulozơ được cấu tạo từ các gốc β-fructozơ.

D. Saccarozơ không tham gia phản ứng thuỷ phân.

(Xem giải) Câu 60: Để khử hoàn toàn 4,176 gam Fe3O4 tạo thành Fe, cần vừa đủ m gam Al. Giá trị của m bằng bao nhiêu?

A. 1,296.       B. 3,456.       C. 0,432.       D. 0,864.

Câu 61: Chất nào dưới đây không phải là este?

A. HCOOC6H5.       B. HCOOCH3.       C. CH3COOH.       D. CH3COOCH3.

Câu 62: Có bao nhiêu nguyên tử oxi trong phân tử Ala-Gly-Ala-Gly?

A. 5.       B. 4.       C. 2.       D. 3.

Câu 63: Xà phòng hóa chất nào sau đây thu được glixerol?

A. Metyl fomat.       B. Benzyl axetat.       C. Tristearin.       D. Metyl axetat.

Câu 64: Nước vôi trong chứa chất nào sau đây?

A. Ca(OH)2.       B. CaO.       C. NaCl.       D. NaOH.

(Xem giải) Câu 65: Cho các phát biểu sau:
(a) Trong phân tử peptit mạch hở Gly-Ala-Gly có 7 nguyên tử cacbon.
(b) Một số este có mùi thơm, không độc được dùng làm chất tạo hương trong công nghiệp thực phẩm.
(c) Trùng ngưng axit ε-aminocaproic thu được policaproamit.
(d) Dung dịch anbumin có phản ứng màu biure.
(e) Fructozơ phản ứng cộng H2 (xúc tác Ni, t°) tạo thành poliancol.
Trong các phát biểu trên, có bao nhiêu phát biểu đúng?

A. 4.       B. 2.       C. 3.       D. 5.

(Xem giải) Câu 66: Cho các phát biểu sau:
(a) Tất cả các amino axit đều là chất lưỡng tính.
(b) Công thức phân tử của axit glutamic là C5H9NO4.
(c) Có thể phân biệt Gly-Ala và Gly-Gly-Gly bằng phản ứng màu biure.
(d) Dung dịch các amin đều làm phenolphtalein chuyển sang màu hồng.
(e) H2NCH2CH2CONHCH2COOH là một đipeptit.
Trong các phát biểu trên, có bao nhiêu phát biểu đúng?

A. 4.       B. 5.       C. 2.       D. 3.

(Xem giải) Câu 67: Đốt cháy hoàn toàn 0,03 mol hỗn hợp X gồm ba triglixerit cần vừa đủ 2,385 mol O2, thu được CO2 và 1,57 mol H2O. Mặt khác, hiđro hóa hoàn toàn 39,45 gam X (xúc tác Ni, t°), thu được hỗn hợp Y. Đun nóng Y với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được glixerol và m gam muối. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 55.       B. 50.       C. 40.       D. 45.

(Xem giải) Câu 68: Chất hữu cơ X mạch hở có công thức phân tử C8H12O4. Từ X thực hiện các phản ứng sau:
(a) X + 2NaOH → Y + Z +T      (b) X + H2 → E
(c) E + 2NaOH → 2Y + T          (d) Y + HCl → NaCl + F
Các phản ứng theo đúng tỉ lệ mol. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Y là ancol etylic.       B. T là etylen glicol.

C. Z là anđehit axetic.       D. F là hợp chất không no.

(Xem giải) Câu 69: Trong phòng thí nghiệm, etyl axetat được điều chế theo các bước:
– Bước 1: Cho 1 ml ancol etylic, 1 ml axit axetic nguyên chất và 1 giọt axit sunfuric đặc vào ống nghiệm.
– Bước 2: Lắc đều, đồng thời đun cách thủy 5 – 6 phút trong nồi nước nóng 65 – 70°C.
– Bước 3: Làm lạnh rồi rót thêm vào ống nghiệm 2 ml dung dịch NaCl bão hòa.
Cho các phát biểu sau:
(a) Có thể thay dung dịch axit sunfuric đặc bằng dung dịch axit sunfuric loãng.
(b) Có thể tiến hành thí nghiệm bằng cách đun sôi mạnh hỗn hợp.
(c) Để kiểm soát nhiệt độ trong quá trình đun nóng có thể dùng nhiệt kế.
(d) NaCl làm tăng khả năng phân tách este với hỗn hợp phản ứng thành hai lớp.
(e) Có thể thay dung dịch NaCl bão hòa bằng dung dịch HCl bão hòa.
Trong các phát biểu trên, có bao nhiêu phát biểu sai?

Bạn đã xem chưa:  [2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Trần Nguyên Hãn - Vĩnh Phúc (Lần 1)

A. 5.       B. 3.       C. 4.       D. 2.

(Xem giải) Câu 70: Đốt cháy hoàn toàn 6,46 gam hỗn hợp E gồm ba este no, mạch hở X, Y, Z (đều tạo bởi axit cacboxylic và ancol; MX < MY < MZ) cần vừa đủ 0,235 mol O2, thu được 5,376 lít (đktc) khí CO2. Cho 6,46 gam E tác dụng hết với dung dịch NaOH (lấy dư 20% so với lượng phản ứng) rồi chưng cất dung dịch, thu được hỗn hợp hai ancol đồng đẳng kế tiếp và hỗn hợp chất rắn khan T. Đốt cháy hoàn toàn T, thu được Na2CO3, CO2 và 0,18 gam H2O. Phân tử khối của Z có giá trị bằng bao nhiêu?

A. 186.       B. 156.       C. 146.       D. 164.

(Xem giải) Câu 71: Hỗn hợp X gồm 2 chất có công thức phân tử là C3H12N2O3 và C2H8O3N2. Cho 3,40 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH (đun nóng), thu được dung dịch Y chỉ gồm các chất vô cơ và 0,04 mol hỗn hợp 2 chất hữu cơ đơn chức (đều làm xanh giấy quỳ tím ẩm). Cô cạn Y, thu được m gam muối khan. Giá trị của m bằng bao nhiêu?

A. 2,97.       B. 3,36.       C. 3,12.       D. 2,76.

(Xem giải) Câu 72: Tiến hành các thí nghiệm sau:
(a) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ba(HCO3)2.
(b) Cho dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch AlCl3.
(c) Sục khí CO2 đến vào dung dịch Ca(OH)2 dư.
(d) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch MgCl2.
(e) Cho Mg dư vào dung dịch FeCl3.
Sau khi các phản ứng kết thúc, có bao nhiêu thí nghiệm thu được sản phẩm kết tủa?

A. 2.       B. 3.       C. 4.       D. 5.

(Xem giải) Câu 73: Khi thủy phân hoàn toàn 7,22 gam hỗn hợp X gồm hai este đơn chức, mạch hở cần vừa đủ 0,09 mol NaOH, thu được hỗn hợp Y gồm hai muối của hai axit cacboxylic trong cùng dãy đồng đẳng và 2,88 gam một ancol. Đốt cháy hết Y trong O2 dư, thu được Na2CO3, H2O và V lít khí CO2 (đktc). Giá trị của V bằng bao nhiêu?

A. 3,920.       B. 2,912.       C. 4,928.       D. 1,904.

(Xem giải) Câu 74: Thủy phân hoàn toàn chất hữu cơ X (C8H12O4, chứa 2 chức este) bằng dung dịch NaOH, thu được sản phẩm gồm ancol Z và hỗn hợp Y gồm hai muối. Axit hóa Y, thu được hai axit cacboxylic Y1 và Y2 có cùng số nguyên tử hiđro Cho các phát biểu sau:
(a) Phân tử khối của Z là 76.
(b) Có 2 công thức cấu tạo thỏa mãn tính chất của X.
(c) Nung nóng muối natri của Y2 với hỗn hợp rắn gồm NaOH và CaO, thu được CH4.
(d) Chất Y1 oxi hoá được dung dịch Br2.
(e) Có thể điều chế trực tiếp Y2 từ ancol metylic.
Trong các phát biểu trên, có bao nhiêu phát biểu đúng?

Bạn đã xem chưa:  [2021] Thi thử TN sở GDĐT Hưng Yên (Lần 1)

A. 1.       B. 3.       C. 2.       D. 4.

(Xem giải) Câu 75: Hỗn hợp E gồm amin X (no, mạch hở) và hiđrocacbon Y (trong đó số mol X lớn hơn số mol Y). Đốt cháy hết 0,26 mol E cần dùng vừa đủ 2,51 mol O2, thu được N2, CO2 và 1,94 mol H2O. Mặt khác, nếu cho 0,26 mol E tác dụng với dung dịch HCl dư thì lượng HCl phản ứng tối đa là 0,28 mol. Khối lượng của Y trong 0,26 mol E bằng bao nhiêu?

A. 10,32 gam.       B. 10,55 gam.       C. 12,00 gam.       D. 10,00 gam.

(Xem giải) Câu 76: Thủy phân hoàn toàn trieste X bằng dung dịch NaOH, thu được glixerol, natri oleat, natri stearat. Có bao nhiêu công thức cấu tạo phù hợp với X?

A. 6.       B. 4.       C. 3.       D. 5.

(Xem giải) Câu 77: Hỗn hợp X gồm cacbon, photpho và lưu huỳnh. Cho 3,94 gam X vào dung dịch HNO3 (đặc, nóng, dư), thu được dung dịch Y và hỗn hợp hai khí trong đó có 0,9 mol khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất). Cho Y tác dụng với dung dịch BaCl2 dư, thu được 4,66 gam một chất kết tủa. Mặt khác, khi đốt cháy hoàn toàn 3,94 gam X trong oxi dư, lấy toàn bộ sản phẩm khí tạo thành hấp thụ hết vào dung dịch chứa 0,1 mol KOH và 0,15 mol NaOH, thu được dung dịch chứa m gam chất tan. Giả sử các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m bằng bao nhiêu?

A. 20,68.       B. 19,15.       C. 16,18.       D. 15,64.

(Xem giải) Câu 78: Cho các phát biểu sau:
(a) Dùng giấm ăn hoặc một số loại quả chua để khử mùi tanh của cá.
(b) Este isoamyl axetat có mùi thơm của chuối chín.
(c) Dầu ăn và mỡ bôi trơn có cùng thành phần nguyên tố.
(d) Dịch truyền glucozơ 5% được dùng để cung cấp đạm cho cơ thể bệnh nhân.
(e) Ở nhiệt độ thường, nhỏ vài giọt dung dịch iot vào hồ tinh bột, thu được dung dịch màu xanh tím.
Trong các phát biểu trên, có bao nhiêu phát biểu đúng?

A. 2.       B. 3.       C. 5.       D. 4.

(Xem giải) Câu 79: Chất X (CnH2n+4O4N2) là muối amoni của axit cacboxylic đa chức, chất Y (CmH2m-3O6N5) là pentapeptit được tạo bởi một amino axit. Cho 0,26 mol E gồm X và Y tác dụng tối đa với dung dịch chứa 0,7 mol NaOH, đun nóng thu được etylamin và dung dịch T chỉ chứa 62,9 gam hỗn hợp muối. Phần trăm khối lượng của X trong E có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 47,24.       B. 63,42.       C. 51,78.       D. 46,63.

(Xem giải) Câu 80: Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 vào dung dịch HCl dư, thu được a mol H2 và dung dịch chứa 62,38 gam hỗn hợp muối. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn m gam X trong dung dịch chứa 1,1 mol H2SO4 (đặc) đun nóng, thu được dung dịch Y và 0,28 mol SO2 (sản phẩm khử duy nhất của S+6). Cho 800 ml dung dịch NaOH 1M vào Y, sau khi phản ứng kết thúc thu được 21,4 gam một chất kết tủa. Giá trị của a bằng bao nhiêu?

A. 0,05.       B. 0,04.       C. 0,03.         D. 0,06.

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!