[2021] Thi thử TN Chuyên Hùng Vương – Phú Thọ (Lần 2)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Giải chi tiết và đáp án:

41C 42A 43A 44B 45B 46D 47D 48C 49C 50A
51B 52A 53D 54D 55A 56C 57C 58A 59D 60C
61B 62D 63C 64C 65A 66B 67B 68B 69C 70B
71D 72A 73D 74D 75A 76C 77B 78B 79D 80A

Câu 41: Hợp chất C6H5NH2 có tên là

A. Alanin.       B. Glyxin.       C. Anilin.       D. Valin.

Câu 42: Để bảo vệ ống thép (dẫn nước, dẫn dầu, dẫn khí đốt) bằng phương pháp điện hóa, người ta gắn vào mặt ngoài của ống thép khối kim loại nào sau đây?

A. Zn.       B. Pb.       C. Ag.       D. Cu.

Câu 43: Dung dịch nào sau đây phản ứng với NH4Cl sinh ra NH3?

A. Ca(OH)2.       B. NaNO3.       C. HNO3.       D. NaCl.

Câu 44: Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh?

A. Glyxin.       B. Metyl amin.        C. Alanin.       D. Anilin.

Câu 45: Tơ nào dưới đây thuộc loại tơ nhân tạo?

A. Tơ nilon-6,6.       B. Tơ axetat.        C. Tơ capron.       D. Tơ tằm.

Câu 46: Chất nào sau đây không phải là este?

A. C3H5(COOCH3)3.       B. HCOOCH3.        C. CH3COOC2H5.       D. CH3COC2H5.

Câu 47: Có bốn kim loại: K, Al, Fe, Cu. Thứ tự tính khử giảm dần là

A. Al, K, Cu, Fe.       B. Cu, K, Al, Fe.

C. K, Fe, Cu, Al.       D. K, Al, Fe, Cu.

Câu 48: Chất nào sau đây thuộc loại monosaccarit?

A. Tinh bột.       B. Saccarozo.        C. Glucozo.       D. Amilozo.

Câu 49: Chất hòa tan được Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường thu được phức chất màu tím là

A. Gly-Ala.       B. Glucozơ.        C. Lòng trắng trứng.       D. Glixerol.

Câu 50: Ở nhiệt độ cao, khí CO khử được oxit nào sau đây?

A. CuO.       B. CaO.       C. Al2O3.       D. MgO.

Câu 51: Chất nào sau đây thuộc loại hiđrocacbon no?

A. Etilen.       B. Metan.       C. Benzen.       D. Axetilen.

Câu 52: Etyl axetat có công thức phân tử là

A. C4H8O2.       B. C2H4O2.       C. C3H6O2.       D. C4H6O2.

Câu 53: Cho dãy các kim loại: Cu, Al, Fe, Ag. Kim loại dẫn điện tốt nhất trong dãy là

A. Al.       B. Fe.       C. Cu.       D. Ag .

Câu 54: Công thức phân tử của tristearin là

A. C54H110O6.       B. C54H104O6.        C. C57H104O6.       D. C57H110O6.

Câu 55: Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

A. CH3COOH.       B. NaCl.         C. NaOH.       D. HNO3.

Câu 56: Số nguyên tử hiđro trong phân tử fructozơ là

A. 6.       B. 22.       C. 12.       D. 10.

(Xem giải) Câu 57: Cho 4,48 lít khí CO (đktc) phản ứng với 8 gam một oxit kim loại, sau khi phản ứng hoàn toàn, thu được m gam kim loại và hỗn hợp khí có tỉ khối với H2 là 20. Giá trị của m là

Bạn đã xem chưa:  [2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Hậu Lộc 4 - Thanh Hóa (Lần 2)

A. 0,56.       B. 3,2.       C. 5,6.       D. 6,4.

(Xem giải) Câu 58: Thuỷ phân 8,8 gam este X có CTPT C4H8O2 bằng dung dịch NaOH vừa đủ thu được 4,6 gam ancol Y và m gam muối. Giá trị của m là

A. 8,2 gam.       B. 4,2 gam.       C. 3,4 gam.       D. 4,1 gam.

(Xem giải) Câu 59: Chất X có nhiều trong nước ép quả nho chín. Ở điều kiện thường, X là chất rắn kết tinh không màu. Hiđro hóa X nhờ xúc tác Ni thu được chất Y được sử dụng làm thuốc nhuận tràng. Chất X và Y lần lượt là

A. fructozơ và tinh bột.       B. saccarozơ và glucozơ.

C. tinh bột và xenlulozơ.       D. glucozơ và sobitol.

(Xem giải) Câu 60: Công thức C4H8 có bao nhiêu đồng phân cấu tạo là anken?

A. 4.       B. 5.       C. 3.       D. 2.

(Xem giải) Câu 61: Cho dãy các chất: H2NCH2COOH, H2NCH2CONHCH(CH3)COOH, CH3COONH3C2H5, C6H5NH2, CH3COOH. Số chất trong dãy phản ứng được với dung dịch NaOH và HCl là

A. 2.       B. 3.       C. 5.       D. 4.

(Xem giải) Câu 62: Đốt cháy hoàn toàn một lượng xenlulozơ cần vừa đủ 2,24 lít O2, thu được V lít CO2. Các khí đều đo ở đktc. Giá trị của V là

A. 1,12.       B. 3,36.       C. 4,48.       D. 2,24.

Câu 63: Este nào sau đây thủy phân trong môi trường axit thu được hỗn hợp 2 chất hữu cơ đều tham gia phản ứng tráng bạc?

A. HCOOCH2CH=CH2.       B. CH3COOCH3.

C. HCOOCH=CHCH3.       D. CH3COOCH=CH2.

(Xem giải) Câu 64: Trong các polime sau: (1) poli (metyl metacrylat); (2) polistiren; (3) nilon-7; (4) poli (etylen- terephtalat); (5) nilon- 6,6; (6) poli (vinyl axetat), các polime là sản phẩm của phản ứng trùng ngưng là

A. (1), (3), (6).       B. (1), (2), (3).        C. (3), (4), (5).       D. (1), (3), (5).

(Xem giải) Câu 65: Nhúng các cặp kim loại dưới đây (tiếp xúc trực tiếp với nhau) vào dung dịch HCl. Trường hợp Fe không bị ăn mòn điện hóa là:

A. Fe và Zn.       B. Fe và Cu.       C. Fe và Pb.       D. Fe và Ag.

(Xem giải) Câu 66: Trong ancol X, oxi chiếm 26,667% về khối lượng. Đun nóng X với H2SO4 đặc thu được anken Y. Phân tử khối của Y là

A. 28.       B. 42.       C. 56.       D. 70.

Câu 67: Thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T với các thuốc thử được ghi dưới bảng sau :

Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng
X Dung dịch I2 Có màu xanh tím
Y Cu(OH)2/ Môi trường kkiềm Có màu tím
Z Dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng Kết tủa Ag trắng bạc
T Nước Br2 Kết tủa trắng

Dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là

A. Hồ tinh bột, lòng trắng trứng, anilin, glucozơ.        B. Hồ tinh bột, lòng trắng trứng, glucozo, anilin.

C. Hồ tinh bột, anilin, lòng trắng trứng, glucozơ.        D. Lòng trắng trứng, hồ tinh bột, glucozo, anilin.

(Xem giải) Câu 68: Đốt cháy hoàn toàn 9 gam etylamin thu được sản phẩm có chứa V lít khí N2 (đktc). Giá trị của V là

A. 3,36.       B. 2,24.       C. 1,12.       D. 4,48.

Bạn đã xem chưa:  [2021] Thi thử TN trường Trần Phú - Hà Tĩnh (Lần 1)

(Xem giải) Câu 69: Cho 2,8 gam hỗn hợp X gồm C và S vào lượng dư dung dịch HNO3 (đặc, nóng), thu được 17,92 lít hỗn hợp khí (đktc). Đốt cháy hoàn toàn 2,8 gam X, thu được hỗn hợp khí Y. Hấp thụ toàn bộ Y vào 100 ml dung dịch chứa hỗn hợp NaOH 1M và KOH 1M, thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

A. 17,2.       B. 14,5.       C. 16,3.       D. 15,4.

(Xem giải) Câu 70: Cho các phát biểu sau:
(a) Thủy phân vinyl axetat bằng NaOH đun nóng, thu được natri axetat và fomanđehit.
(b) Polietilen được điều chế bằng phản ứng trùng hợp etilen.
(c) Ở điều kiện thường, anilin là chất lỏng.
(d) Xenlulozo thuộc loại polisaccarit.
(e) Tất cả các polipeptit đều có phản ứng với Cu(OH)2 tạo phức màu tím.
(g) Tripanmitin tham gia phản ứng cộng H2 (t°, Ni).
Số phát biểu đúng là

A. 5.       B. 4.       C. 3.       D. 2.

(Xem giải) Câu 71: Đốt cháy hoàn toàn 2,38 gam hỗn hợp E gồm hai este mạch hở X và Y (MX < MY < 148) cần dùng vừa đủ 1,68 lít O2 (đktc), thu được 1,792 lít CO2 (đktc). Mặt khác, đun nóng 2,38 gam E với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, thu được một ancol và 2,7 gam hỗn hợp muối Z. Đốt cháy hoàn toàn Z, thu được H2O, Na2CO3 và 0,02 mol CO2. Phần trăm khối lượng của X trong E có giá trị gần nhất là

A. 37%.       B. 62%.       C. 75%.       D. 50%.

(Xem giải) Câu 72: Cho 0,45 mol H2NC3H5(COOH)2 (axit glutamic) vào 275 ml dung dịch HCl 2M thu được dung dịch X. Cho NaOH dư vào dung dịch X . Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số mol NaOH đã phản ứng là

A. 1,45.       B. 0,70.       C. 0,65.       D. 1,00.

(Xem giải) Câu 73: X, Y, Z là ba este đều mạch hở và không chứa nhóm chức khác (trong đó X, Y đều đơn chức; Z hai chức). Đun nóng 19,28 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z với dung dịch NaOH vừa đủ thu được hỗn hợp F chỉ chứa hai muối có tỉ lệ số mol 1:1 và hỗn hợp G gồm hai ancol đều no, có cùng số nguyên tử cacbon. Dẫn toàn bộ hỗn hợp G qua bình đựng Na dư thấy khối lượng bình tăng 8,1 gam. Đốt cháy hoàn toàn F thu được CO2; 0,39 mol H2O và 0,13 mol Na2CO3. Phần trăm khối lượng este có phân tử khối nhỏ nhất trong E là

A. 3,96%.       B. 3,92%.       C. 3,78%.       D. 3,84%.

(Xem giải) Câu 74: Hỗn hợp X chứa hai amin kế tiếp thuộc dãy đồng đẳng của metylamin. Hỗn hợp Y chứa glyxin và lysin. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp Z (gồm X và Y) cần vừa đủ 1,035 mol O2, thu được 16,38 gam H2O; 18,144 lít (đktc) hỗn hợp CO2 và N2. Phần trăm khối lượng của amin có khối lượng phân tử lớn hơn trong Z có giá trị gần nhất là

A. 10%.       B. 13%.       C. 16%.       D. 14%.

(Xem giải) Câu 75: Cho các phát biểu sau:
(a) Khi điện phân dung dịch CuSO4 (điện cực trơ), tại anot H2O bị khử tạo ra khí O2.
(b) Để lâu hợp kim gang, thép trong không khí ẩm thì Fe bị ăn mòn điện hóa học.
(c) Nguyên tắc điều chế kim loại là khử ion kim loại thành kim loại.
(d) Các kim loại có độ dẫn điện khác nhau do mật độ electron tự do của chúng không giống nhau.
(e) Thổi khí CO qua ống đựng FeO nung nóng ở nhiệt độ cao thu được đơn chất.
Số phát biểu đúng là

Bạn đã xem chưa:  [2022] Thi thử TN trường Quốc Oai - Hà Nội (Lần 2)

A. 4.       B. 3.       C. 5.       D. 2.

(Xem giải) Câu 76: Tiến hành thí nghiệm xà phòng hoá theo các bước sau:
Bước 1: Cho vào bát sứ khoảng 1 gam mỡ động vật và 2 – 2,5 ml dung dịch NaOH nồng độ 40%.
Bước 2: Đun sôi nhẹ hỗn hợp khoảng 30 phút và khuấy liên tục bằng đũa thuỷ tinh, thỉnh thoảng thêm vài giọt nước cất để giữ cho thể tích của hỗn hợp không đổi.
Bước 3: Rót thêm vào hỗn hợp 4 – 5 ml dung dịch NaCl bão hoà nóng, khuấy nhẹ rồi để nguội.
Có các phát biểu sau:
(a) Sau bước 1, thu được chất lỏng đồng nhất.
(b) Sau bước 3, thấy có lớp chất rắn màu trắng nổi lên.
(c) Mục đích chính của việc thêm dung dịch NaCl là làm tăng tốc độ của phản ứng xà phòng hoá.
(d) Sản phẩm thu được sau bước 3 đem tách hết chất rắn không tan, chất lỏng còn lại hòa tan được Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh lam.
(e) Có thể thay thế mỡ động vật bằng dầu thực vật.
Số phát biểu đúng là

A. 2.       B. 5.       C. 3.         D. 4.

(Xem giải) Câu 77: Hỗn hợp E gồm muối của axit hữu cơ X (C2H8N2O4) và đipeptit Y (C5H10N2O3). Cho E tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng, thu được khí Z. Cho E tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được chất hữu cơ Q và 3 muối T1, T2, T3. Nhận định nào sau đây sai?

A. Chất Z là NH3 và chất Y có một nhóm COOH.

B. 3 muối T1, T2, T3 đều là muối của hợp chất hữu cơ.

C. Chất Y có thể là Gly – Ala.

D. Chất Q là HOOC-COOH.

(Xem giải) Câu 78: Đốt cháy hết 25,56 gam hỗn hợp X gồm một amino axit Z thuộc dãy đồng đẳng của glyxin (MZ >75) và hai este đơn chức cần đúng 1,09 mol O2, thu được CO2 và H2O với tỉ lệ mol tương ứng 48 : 49 và 0,02 mol khí N2. Cũng lượng X trên cho tác dụng hết với dung dịch KOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng được m gam rắn khan và một ancol duy nhất. Biết dung dịch KOH đã dùng dư 20% so với lượng phản ứng. Giá trị của m là

A. 34,760.       B. 38,792.       C. 31,880.       D. 34,312.

(Xem giải) Câu 79: Cho 70,72 gam một triglixerit X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được glixerol và 72,96 gam muối. Cho 70,72 gam X tác dụng với a mol H2 (Ni, t°), thu được hỗn hợp chất béo Y. Đốt cháy hoàn toàn Y cần vừa đủ 6,475 mol O2, thu được 4,56 mol CO2. Giá trị của a là

A. 0,30.       B. 0,114.       C. 0,25.       D. 0,15.

(Xem giải) Câu 80: Cho 14,2 gam P2O5 vào V ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 1M, phản ứng xong cô cạn dung dịch thu được 27,3 gam chất rắn. Giá trị của V là

A. 350.       B. 452,5.       C. 600.         D. 462,5.

2
Bình luận

200
Mới nhất Cũ nhất Thích nhiều nhất
Khang ủn

45 sao B dị ạ

Khang ủn

dạ em biết r ạ

error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!