[2023 – 2024] Thi học sinh giỏi lớp 12 – Tỉnh Quảng Ninh

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Thời gian làm bài: 180 phút                        

⇒ Đề thi, đáp án và giải chi tiết:

Câu 1. (4,5 điểm)

(Xem giải) 1. Tổng số hạt p, n, e trong ion X3- là 49, trong đó tổng số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 17. Xác định p, n, e của X và viết cấu hình electron của X, X3-.

(Xem giải) 2. Xác định chất khử, chất oxi hóa và cân bằng phương trình hóa học của các phản ứng oxi hóa – khử sau bằng phương pháp thăng bằng electron.
a. P + NH4ClO4 → H3PO4 + N2 + Cl2 + H2O
b. C2H4 + KMnO4 + H2O → C2H4(OH)2 + KOH + MnO2

(Xem giải) 3. Nước muối sinh lí thường là dung dịch NaCl 0,9%. Nêu cách pha chế để thu được 500 ml dung dịch NaCl 0,9% (D = 1,009 gam/ml) từ NaCl nguyên chất và nước cất.

(Xem giải) 4. Thêm một cách cẩn thận 1 gam chất rắn X vào 200 ml dung dịch HCl 0,2M, phản ứng xong, thu được dung dịch T và 0,56 lít khí H2 thoát ra (đktc). Xác định X.

Câu 2. (3,0 điểm)

(Xem giải) 1. Cho thí nghiệm như hình vẽ:

a. Nêu tên các dụng cụ thí nghiệm đã đánh số trong hình vẽ.
b. Chỉ ra hai chất có thể là X trong sơ đồ trên, viết phương trình phản ứng minh họa.
c. Hãy giải thích tại sao trong thí nghiệm trên:
– Khí O2 được thu bằng phương pháp đẩy nước?
– Khi kết thúc thí nghiệm phải tháo ống dẫn khí trước khi tắt đèn cồn?

(Xem giải) 2. Hãy giải thích:
a. Nguyên nhân gây mưa axit.
b. Mật ong có vị ngọt, để lâu thường có những hạt rắn xuất hiện ở đáy chai.
c. Dùng bạc kim loại để cạo gió cho người bị cảm.
d. Dùng chăn chiên (được làm từ sợi cotton với nguyên liệu chính là sợi bông) thấm nước để dập tắt các đám cháy xăng dầu nhỏ.

Bạn đã xem chưa:  [2013 - 2014] Thi học sinh giỏi lớp 12 - Hà Nội

(Xem giải) 3. Khi 1 gam metan cháy tỏa ra 55,6 kJ. Cần đốt bao nhêu lít khí metan (đktc) để lượng nhiệt sinh ra đủ đun 2 lít nước (D = 1 gam/cm³) từ 25°C lên 100°C. Biết rằng muốn nâng 1 gam nước lên 1°C cần tiêu tốn 4,18 J và giả sử nhiệt sinh ra chỉ dùng để làm tăng nhiệt độ của nước.

Câu 3. (4,5 điểm)

(Xem giải) 1. Viết các phương trình hóa học:
a. Phenyl axetat + dung dịch NaOH dư đun nóng.
b. Axit glutamic + dung dịch NaOH dư.
c. Điều chế cao su buna-S từ các monome tương ứng.
d. Anđehit fomic + dung dịch AgNO3/NH3 dư, đun nóng.

(Xem giải) 2. Có 5 lọ không có nhãn đựng riêng biệt từng dung dịch sau: Na2CO3, (NH4)2SO4, NH4Cl, Al(NO3)3 và Fe(NO3)3. Chỉ dùng dung dịch Ba(OH)2 hãy phân biệt hóa chất trong mỗi lọ.

(Xem giải) 3. Hỗn hợp X gồm tinh bột, xenlulozơ, glucozơ và saccarozơ. Khi đốt m gam hỗn hợp X cần V lít O2 (đktc), thu được tổng khối lượng CO2 và H2O là (2m + 2) gam. Khi đun nóng m gam hỗn hợp X với dung dịch H2SO4 cho đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, trung hòa dung dịch sau phản ứng rồi cho tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư (đun nóng), thu được (3m – 20) gam kết tủa. Tính giá trị của V và m.

(Xem giải) 4. Thủy phân hoàn toàn 12,08 gam Gly-Ala-Val-Gly trong dung dịch chứa 0,03 mol NaOH đun nóng, thu được dung dịch X. Cho X tác dụng với 150ml dung dịch HCl 1M. Sau khi kết thúc các phản ứng thu được dung dịch Y. Cô cạn cẩn thận dung dịch Y thu được m gam chất rắn khan. Tính giá trị của m.

Câu 4. (4,5 điểm)

(Xem giải) 1. Một học sinh tiến hành thủy phân chất béo trong phòng thí nghiệm như sau:
Bước 1: Cho vào bát sứ nhỏ khoảng 1 gam mỡ động vật (giả sử chỉ chứa tristearin) và 2 – 2,5 ml dung dịch NaOH 40%.
Bước 2: Đun sôi hỗn hợp đồng thời khuấy đều một thời gian, thỉnh thoảng thêm vài giọt nước cất.
Bước 3: Sau 8 – 10 phút khi hỗn hợp đã đồng nhất, rót thêm vào hỗn hợp 4 – 5 ml dung dịch NaCl bão hòa nóng, khuấy cho tan hết thấy hỗn hợp tách thành hai lớp: phía trên là chất rắn màu trắng X, phía dưới là chất lỏng.
a. Viết phương trình hoá học xảy ra của thí nghiệm trên và chỉ ra chất rắn X.
b. Cho biết vai trò của NaCl bão hòa khi cho vào hỗn hợp ở bước 3.

Bạn đã xem chưa:  [2023 - 2024] Thi học sinh giỏi lớp 12 - Nghệ An

(Xem giải) 2. Cho các sơ đồ phản ứng theo đúng tỉ lệ mol:
(1) X + 2NaOH → X1 + Y1 + Y2 + 2H2O
(2) X2 + 2NaOH → X3 + 2H2O
(3) X3 + 2NaOH (CaO, t°) → CH4 + 2Y2
(4) 2X1 + X2 → X4
Biết: X là muối có công thức phân tử là C3H12O3N2; X1, X2, X3, X4 là những hợp chất hữu cơ khác nhau; X1, Y1 đều làm quỳ tím ẩm hóa xanh; số nguyên tử cacbon trong X4 là 7. Xác định công thức cấu tạo của X, X1, X2, X3, X4, Y1, Y2 và hoàn thành các phản ứng hóa học trong sơ đồ trên?

(Xem giải) 3. Hấp thụ hoàn toàn 6,72 lít khí CO2 (đktc) vào 200 ml dung dịch X chứa KOH và K2CO3 thu được dung dịch Y. Chia Y thành hai phần bằng nhau. Cho từ từ đến hết phần 1 vào 450 ml dung dịch HCl 0,5M, thu được 7,92 gam khí CO2. Phần 2 cho tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 30 gam kết tủa. Tính nồng độ mol/lít của các chất trong dung dịch X.

(Xem giải) 4. Trong bình kín chứa a mol hỗn hợp A gồm propen, axetilen và hiđro. Tiến hành nung nóng A với xúc tác Ni (chỉ xảy ra phản ứng cộng H2), sau một thời gian thu được hỗn hợp khí B có tỉ khối so với A là 1,25. Đốt cháy hết B thu được 9,744 lít CO2 (đktc) và 9,45 gam H2O. Mặt khác, B phản ứng tối đa với 33,6 gam brom trong dung dịch. Tính giá trị của a.

Bạn đã xem chưa:  [2021 - 2022] Thi học sinh giỏi lớp 12 - Tỉnh Phú Thọ

Câu 5. (3,5 điểm)

(Xem giải) 1. Trong công nghiệp, axit nitric được sản xuất từ amoniac theo sơ đồ sau: NH3 → NO → NO2 → HNO3
a. Viết phương trình hóa học cho sơ đồ phản ứng trên.
b. Để sản xuất 10 tấn axit nitric nồng độ 60% cần dùng bao nhiêu tấn amoniac? Biết rằng sự hao hụt amoniac trong quá trình sản xuất là 4%.

(Xem giải) 2. Hỗn hợp X gồm R, RS, RCO3 (R là kim loại). Khi cho 16,5 gam X tác dụng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng, dư thu được hỗn hợp khí Y gồm SO2, CO2 và dung dịch Z. Hỗn hợp khí Y làm mất màu tối đa 240 ml dung dịch KMnO4 0,5M. Mặt khác, nếu cho Y tác dụng với dung dịch Ca(OH)2 dư thì dung dịch thu được sau phản ứng có khối lượng giảm 21 gam so với khối lượng dung dịch Ca(OH)2 ban đầu. Cho NaOH dư vào Z rồi lấy kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi thu được 16 gam oxit. Các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Xác định kim loại R và tính phần trăm khối lượng các chất trong hỗn hợp X.

(Xem giải) 3. Cho 120,24 gam hỗn hợp X gồm ba este mạch hở Y, Z, T trong đó có một este hai chức và hai este đơn chức (MY < MZ < MT). Chia X thành hai phần bằng nhau. Đốt cháy hoàn toàn phần 1 cần dùng vừa hết 2,37 mol O2. Sản phẩm cháy dẫn vào bình nước vôi trong dư thu được 228 gam kết tủa và khối lượng dung dịch sau phản ứng giảm đi 92,04 gam so với trước phản ứng. Thủy phân phần 2 trong dung dịch NaOH dư thì thu được hỗn hợp gồm các ancol no và 66,24 gam hỗn hợp muối của hai axit cacboxylic kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng.
Xác định công thức cấu tạo các chất Y, Z, T và tính khối lượng của chúng trong X.

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!