[2023] Thi học kỳ 1 sở GDĐT Quảng Nam

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Giải chi tiết và đáp án:

⇒ Mã đề: 015

1B 2B 3C 4C 5C 6D 7A 8A 9C 10D
11C 12C 13C 14C 15C 16B 17D 18B 19C 20C
21D 22C 23D 24B 25C 26A 27A 28A 29A 30A

Câu 1: Đun nóng CH3COOCH3 trong dung dịch KOH thì xảy ra phản ứng

A. trùng ngưng.       B. xà phòng hóa.       C. trùng hợp.         D. este hóa.

Câu 2: Chất béo là

A. este của etanol với axit béo.       B. trieste của glixerol với axit béo.

C. este của etanol với axit axetic.       D. trieste của glixerol với axit axetic.

Câu 3: Để tham gia phản ứng trùng hợp, các phân tử monome phải có đặc điểm nào sau đây?

A. Chứa ít nhất hai nhóm chức có khả năng phản ứng.

B. Có kích thước và khối lượng đủ lớn.

C. Chứa liên kết đôi hoặc vòng kém bền.

D. Chứa vòng thơm hoặc nhóm chức kém bền.

Câu 4: Chất nào sau đây là este?

A. C2H5COOH.       B. CH3COONH4.       C. C2H5COOC2H5.       D. C2H5COONa.

Câu 5: Polime nào sau đây thuộc loại polime tổng hợp?

A. Tơ visco.       B. Xenlulozơ.       C. Polietilen.       D. Tinh bột.

Câu 6: Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit?

A. Fructozơ.       B. Saccarozơ.       C. Glucozơ.       D. Tinh bột.

(Xem giải) Câu 7: So với các axit cacboxylic có cùng phân tử lượng, các este

A. có nhiệt độ sôi thấp hơn.

B. có độ tan trong nước cao hơn.

C. có nhiệt độ sôi cao hơn và độ tan trong nước nhỏ hơn.

D. có nhiệt độ nóng chảy cao hơn.

Câu 8: Trong phân tử glucozơ, nguyên tử của nguyên tố nào chiếm số lượng nhiều nhất?

A. Hiđro.         B. Cacbon.         C. Oxi.          D. Nitơ.

(Xem giải) Câu 9: Dung dịch Ala-Gly phản ứng được với dung dịch chất nào sau đây?

A. KNO3.       B. NaCl.       C. HCl.       D. NaNO3.

Câu 10: Chất nào sau đây có thể tham gia phản ứng thủy phân?

A. Fructozơ.       B. Amino axit.       C. Glucozơ.       D. Xenlulozơ.

Câu 11: Chất nào sau đây là amino axit?

Bạn đã xem chưa:  [2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Hậu Lộc 4 - Thanh Hóa (Lần 3)

A. H2NCH2COOC2H5.       B. H2N[CH2]6NH2.

C. H2N[CH2]5COOH.       D. H2NCH2CONHCH2COOH.

(Xem giải) Câu 12: Số nguyên tử cacbon có trong một phân tử propylamin là

A. 2.       B. 5.       C. 3.       D. 4.

(Xem giải) Câu 13: Geranyl axetat là este có mùi hoa hồng, có công thức cấu tạo là CH3COOC10H17. Phần trăm khối lượng của cacbon trong geranyl axetat là

A. 72,00%.       B. 74,23%.       C. 73,47%.       D. 71,43%.

(Xem giải) Câu 14: Chất nào sau đây là amin bậc một?

A. CH3NHCH3.       B. (CH3)3N.       C. CH3CH2NH2.       D. CH3CH2NHCH3.

(Xem giải) Câu 15: Thủy phân este X trong môi trường kiềm, thu được C2H5COONa và CH3OH. Công thức cấu tạo của X là

A. HCOOC3H7.       B. CH3COOC2H5.       C. C2H5COOCH3.       D. CH3COOCH3.

(Xem giải) Câu 16: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Metyl amin có lực bazơ mạnh hơn amoniac.

B. Dung dịch glyxin làm quỳ tím chuyển sang màu hồng.

C. Có thể phân biệt phenol lỏng và anilin lỏng bằng dung dịch NaOH.

D. Anilin phản ứng với lượng dư nước brom tạo thành kết tủa màu trắng.

(Xem giải) Câu 17: Cho hai phân tử polietilen khác nhau là X và Y (MX > MY). Gọi a và b lần lượt là phần trăm về khối lượng của cacbon trong X và Y. Mối liên hệ giữa a và b là

A. a= b/2.       B. a < b.       C. a > b.       D. a = b.

(Xem giải) Câu 18: Cho các phát biểu sau:
(1) Khi bị thủy phân hoàn toàn, mỗi phân tử đisaccarit sinh ra hai phân tử monosaccarit.
(2) Cacbohiđrat là hợp chất hữu cơ tạp chức.
(3) Ở điều kiện thường, cacbohiđrat tồn tại ở trạng thái rắn.
(4) Dung dịch glucozơ có thể hòa tan Cu(OH)2/OH- tạo thành dung dịch màu xanh lam.
Số phát biểu đúng là

A. 2.       B. 4.       C. 3.       D. 1.

(Xem giải) Câu 19: Phân tử khối của peptit Ala-Gly là

A. 174.       B. 164.       C. 146.       D. 160.

(Xem giải) Câu 20: Cho các phát biểu sau:
(1) Các este chỉ tồn tại ở thể lỏng hoặc thể rắn trong điều kiện thường.
(2) Metyl amin, anilin đều có tính bazơ mạnh.
(3) Thủy phân hoàn toàn tinh bột và saccarozơ đều thu được một loại monosacrit.
Số phát biểu đúng là

Bạn đã xem chưa:  [2021] Thi định kỳ Chuyên Bắc Ninh (Lần 2)

A. 0.       B. 3.       C. 1.       D. 2.

(Xem giải) Câu 21: Cho 0,2 mol anilin (C6H5NH2) phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch HCl, tạo thành m gam muối. Giá trị của m là

A. 26,01.       B. 22,50.       C. 25,70.       D. 25,90.

(Xem giải) Câu 22: Cho các phát biểu:
(1) Trong môi trường axit, tất cả các este và cacbohiđrat đều bị thủy phân, tạo thành các phân tử nhỏ hơn.
(2) Trong môi trường kiềm, cacbohiđrat bị thủy phân nhanh hơn trong môi trường axit.
(3) Cacbohiđrat có thể được tạo thành ở thực vật thông qua quá trình quang hợp.
(4) Các phân tử tinh bột thường có khối lượng lớn hơn so với các phân tử xenlulozơ.
Số phát biểu sai là

A. 2.       B. 1.       C. 3.       D. 4.

(Xem giải) Câu 23: Một loại PVC có phân tử khối trung bình là 275000. Hệ số polime hóa trung bình của loại PVC đó là

A. 4632.       B. 3750.       C. 3275.       D. 4400.

(Xem giải) Câu 24: Thủy phân hoàn toàn m gam este E no, đơn chức, mạch hở, cần dùng vừa đủ 500 ml dung dịch NaOH 0,5 M, thu được 17 gam muối và 11,5 gam ancol. Công thức cấu tạo của E là

A. HCOOCH3.       B. HCOOC2H5.       C. C2H5COOCH3.       D. CH3COOC2H5.

(Xem giải) Câu 25: Biết m gam hỗn hợp gồm glyxin và axit glutamic tác dụng vừa đủ với 400 ml dung dịch KOH 1M, sau phản ứng, thu được 44,9 gam muối khan. Phần trăm (%) khối lượng của glyxin trong hỗn hợp là

A. 49,5.       B. 25,3.       C. 50,5.       D. 66,6.

(Xem giải) Câu 26: Cho các phát biểu sau:
(1) Để rửa sạch ống nghiệm dính anilin, nên tráng bằng dung dịch HCl rồi rửa bằng nước.
(2) Đinatri glutamat được dùng làm gia vị thức ăn với tên gọi là mì chính hay bột ngọt.
(3) Khi luộc trong nước sôi, protein trong trứng bị đông tụ.
(4) Các aminoaxit là hợp chất đa chức, có tính lưỡng tính.
(5) Axit ε-aminocaproic là nguyên liệu để sản xuất tơ nilon-7.
Số phát biểu đúng là

Bạn đã xem chưa:  [2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Hàm Rồng - Thanh Hóa (Lần 2)

A. 2.       B. 5.       C. 4.       D. 3.

(Xem giải) Câu 27: Cho các chất sau: axit axetic, anilin, metyl axetat, glucozơ, glixerol, glyxin, triolein. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Có 3 chất phản ứng được với brom (trong nước).

B. Có 1 chất bị thủy phân trong dung dịch NaOH, đun nóng.

C. Có 1 chất phản ứng được với Cu(OH)2 trong NaOH tạo dung dịch xanh lam.

D. Có 2 chất có thể tham gia phản ứng tráng bạc.

(Xem giải) Câu 28: Hợp chất palmitoyl pentapeptit-4 (chất X) là một peptit có tác dụng kích thích sản sinh collagen, elastin và các protein để làm chậm quá trình lão hóa da, do vậy, được sử dụng khá phổ biến làm mỹ phẩm. Công thức cấu tạo thu gọn của X như sau:

Phần trăm (%) khối lượng của cacbon trong X là

A. 58,43.       B. 58,28.       C. 57,94.       D. 57,44.

(Xem giải) Câu 29: Đốt cháy hoàn toàn a gam một triglixerit X, cần dùng 24,15 mol O2, thu được 17,1 mol CO2 và 15,9 mol H2O.
Cho các phát biểu sau:
(1) Tỉ khối hơi của X so với hiđro là 444.
(2) a gam chất X có thể cộng tối đa 0,4 mol Br2.
(3) Xà phòng hóa hoàn toàn a gam X bằng dung dịch NaOH thì thu được 274,2 gam muối.
Số phát biểu đúng là

A. 1.       B. 3.       C. 0.       D. 2.

(Xem giải) Câu 30: Từ một loại tinh bột (chứa 5% tạp chất trơ về khối lượng), người ta thủy phân rồi xử lý, thu được glucozơ ở dạng ngậm nước gọi là glucozơ monohiđrat (gọi là X), có công thức hóa học là C6H12O6.H2O. Hiệu suất quá trình đạt 85%. Pha 27,5 g X với nước cất pha tiêm và tá dược vừa đủ thì thu được 250 ml dung dịch glucozơ 10% (dung dịch Y), dùng truyền tĩnh mạch, liều dùng đối với bệnh nhân (người lớn) tối đa 30 ml/kg thể trọng/ngày.
Áp dụng quy trình trên, từ m gam tinh bột, thu được a gam X. Pha chế hoàn toàn X thành dung dịch Y có thể dùng cho tối thiểu b bệnh nhân người lớn có thể trọng 50 kg. Giá trị của m và b tính theo a lần lượt là

A. 1,01a và 6,1×10^-3a.       B. 0,96a và 6,7×10^-3a

C. 1,01a và 6,7×10^-3a.       D. 0,96a và 6,1×10^-3a.

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!