[2023] Thi thử TN của sở GDĐT Đắk Nông

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Giải chi tiết và đáp án:

⇒ Mã đề: 163

41B 42D 43B 44B 45D 46C 47A 48C 49C 50B
51A 52C 53B 54D 55D 56D 57C 58D 59C 60A
61C 62A 63C 64B 65D 66C 67C 68A 69A 70D
71B 72C 73C 74C 75A 76C 77B 78B 79B 80C

Câu 41. Phèn chua được dùng trong ngành thuộc da, công nghiệp giấy, làm trong nước,… Công thức phèn chua là

A. Al(NO3)3.9H2O.         B. K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.

C. Al(NO3)3.6H2O.       D. Al2O3.2H2O.

(Xem giải) Câu 42. Nung hoàn toàn Ca(HCO3)2 ở nhiệt độ cao đến khối lượng không đổi, thu được chất rắn X. Chất X là

A. CaCl2       B. Ca(OH)2.       C. CaCO3.       D. CaO.

(Xem giải) Câu 43. Tốc độ thoát khí H2 khi cho thanh kim loại Zn vào dung dịch nào sau đây lớn nhất?

A. HCl lẫn KNO3.       B. HCl lẫn CuSO4.       C. HCl lẫn MgCl2.       D. HCl lẫn NaCl.

Câu 44. Chất không tham gia phản ứng thuỷ phân là:

A. Saccarozơ       B. Fructozơ       C. Xenlulozơ       D. Tinh bột

Câu 45. Điện phân dung dịch CuCl2, ở catot xảy ra quá trình nào sau đây ?

A. Oxi hóa ion Cl- thành Cl2.       B. khử ion Cl- thành Cl2.

C. Oxi hóa ion Cu2+ thành Cu .       D. khử ion Cu2+ thành Cu .

Câu 46. Kim loại nào sau đây tác dụng với H2O (dư) tạo thành dung dịch kiềm ?

A. Hg.       B. Ag.       C. K.       D. Cu.

Câu 47. Kim loại Mg tác dụng với HCl trong dung dịch tạo ra H2 và chất nào sau đây?

A. MgCl2.       B. Mg(HCO3)2.       C. MgO.       D. Mg(OH)2

Câu 48. Tính chất nào sau đây không phải tính chất vật lý chung của kim loại?

A. Dẫn điện.       B. Tính dẻo.       C. Tính cứng.       D. Ánh kim.

(Xem giải) Câu 49. Cho mẫu nước cứng chứa các ion: Ca2+, Mg2+ và HCO3-. Hoá chất được dùng để làm mềm mẫu nước cứng trên là

A. HCl.       B. H2SO4.       C. Na2CO3.       D. NaCl.

Câu 50. Oxi hóa Y hoặc Z bằng dung dịch AgNO3/NH3, thu được chất hữu cơ T. Hai chất Y, T lần lượt là:

A. saccarozơ và glucozơ.       B. fructozơ và amoni gluconat.

C. saccarozơ và amoni gluconat.       D. glucozơ và sobitol.

Câu 51. Metyl axetat có công thức cấu tạo là

A. CH3COOCH3.       B. CH3COOC2H5.       C. HCOOCH3.       D. CH3COOH

Câu 52. Trên bề mặt của đồ vật làm bằng nhôm được phủ kín một lớp hợp chất X rất mỏng, bền và mịn, không cho nước và khí thấm qua. Chất X là

A. nhôm nitrat.       B. nhôm sunfat.       C. nhôm oxit.       D. nhôm clorua.

Câu 53. Chất nào sau đây có 3 nguyên tử cacbon trong phân tử?

A. metanol.       B. Propan-1-ol.       C. Butan-2-ol.       D. Etanol.

Câu 54. Chất nào sau đây là muối trung hòa?

A. NaH2PO4.       B. NaHSO4.       C. NaHCO3.       D. K2SO4.

Câu 55. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Tơ nitron thuộc loại tơ tổng hợp.

B. Tơ nilon-6,6 thuộc loại tơ tổng hợp.

C. Tơ axetat thuộc loại tơ bán tổng hợp.

D. Tơ visco thuộc loại tơ thiên nhiên.

Câu 56. Polime nào sau đây không thuộc loại tơ poliamit?

Bạn đã xem chưa:  [2021] Thi thử TN trường Bình Giang - Hải Dương (Lần 1)

A. nilon-6.       B. Nilon-6,6.       C. Nilon-7.       D. olon.

Câu 57. Kim loại kiềm không có tính chất nào sau đây?

A. màu trắng bạc.       B. có ánh kim.       C. Độ cứng cao.       D. dẫn điện tốt.

Câu 58. Chất nào sau đây không phải chất béo?

A. Triolein.       B. Tripamitin.       C. Tristearin.       D. Axit oleic.

Câu 59. Công thức hoá học của kali cromat là

A. K2SO4.       B. KNO3.       C. K2CrO4.       D. K2Cr2O7.

Câu 60. Điện phân nóng chảy NaCl, ở anot thu được chất nào sau đây?

A. Cl2.       B. NaOH.       C. HCl.       D. Na.

(Xem giải) Câu 61. Cho dung dịch chứa m gam hỗn hợp glucozơ và fructozơ tác dụng với lượng dư AgNO3 trong dung dịch NH3, sau phản ứng hoàn toàn thu được 10,8 gam Ag. Giá trị của m là

A. 2,7.       B. 18,0.       C. 9,0.       D. 3,6.

(Xem giải) Câu 62. Trong phân tử chất nào sau đây tỷ lệ nguyên tử N và O là 1 : 2?

A. Alanin.       B. Axit glutamic.       C. Lysin.       D. Axit fomic.

Câu 63. Trong bảng tuần hoàn Fe thuộc chu kỳ nào sau đây?

A. 2.       B. 3.       C. 4.       D. 1.

(Xem giải) Câu 64. Cho 3,65 gam lysin tác dụng với dung dịch HCl dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

A. 4,540.       B. 5,475.       C. 5,425.       D. 4,563.

(Xem giải) Câu 65. Đốt cháy 7,02 gam kim loại M (có hóa trị không đổi) trong 0,0405 mol khí O2 đến phản ứng hoàn toàn được chất rắn X. Hòa tan hết X trong dung dịch H2SO4 loãng dư, thu được 0,6048 lít khí H2. Kim loại M là

A. Ca.       B. Mg.       C. Al.       D. Zn.

(Xem giải) Câu 66. Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Cho Ag vào dung dịch hỗn hợp HCl, KNO3 (tỉ lệ mol tương ứng 3 : 1).
(b) Nhiệt phân hỗn hợp NaHCO3 và Na2CO3 (tỉ lệ mol tương ứng 2 : 1) ở nhiệt độ cao.
(c) Cho dung dịch HCl vào dung dịch Fe(NO3)2.
(d) Cho từ từ dung dịch chứa 1,1a mol KHSO4 vào dung dịch chứa a mol NaHCO3.
(e) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch NH4Cl rồi đun nóng.
Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm tạo thành chất khí là

A. 3.       B. 2.       C. 5.       D. 4.

(Xem giải) Câu 67. Hòa tan hết 7,2 gam hỗn hợp gồm Fe3O4, Al2O3 và MgO cần vừa đủ V lít dung dịch hỗn hợp chứa HCl 0,16M và H2SO4 0,1M, sau phản ứng thu được dung dịch chứa 19,6 gam hỗn hợp muối. Giá trị của V là

A. 1,5.       B. 2,0.       C. 1,0.       D. 2,5.

(Xem giải) Câu 68. Cho hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4 vào lượng dư dung dịch H2SO4 loãng. Kết thúc các phản ứng thu được dung dịch Y và chất rắn Z. Dãy các chất mà khi tác dụng lần lượt với dung dịch Y thì đều xảy ra phản ứng oxi hóa – khử là

A. KMnO4, NaNO3, Fe, Cl2.       B. NH4NO3, Mg(NO3)2, KCl, Cu.

C. BaCl2, Mg, SO2, KMnO4.       D. Fe2O3, K2MnO4, K2Cr2O7, HNO3.

(Xem giải) Câu 69. Hợp chất hữu cơ X, mạch hở (C7H10O4) tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu được sản phẩm hữu cơ gồm muối (C4H2O4Na2) và ancol. Số công thức cấu tạo của X là

Bạn đã xem chưa:  [2021] Giao lưu kiến thức thi THPT trường Quảng Xương 1 - Thanh Hóa (Lần 2)

A. 6.       B. 3.       C. 5.       D. 4.

(Xem giải) Câu 70. Cho 4,2 gam este no, đơn chức X tác dụng hết với dung dịch NaOH, thu được 4,76 gam muối natri. Công thức cấu tạo của X là

A. CH3COOC2H5.       B. C2H5COOCH3.       C. HCOOC2H5.       D. HCOOCH3.

(Xem giải) Câu 71. Cho các phát biểu sau:
(a) Chất béo nhẹ hơn nước và không tan trong nước.
(b) Để rửa sạch ống nghiệm có dính anilin, thường tráng bằng dung dịch HCl.
(c) Cao su buna thuộc loại cao su tổng hợp.
(d) Tinh bột và xenlulozơ đều thuộc loại polisaccarit.
(e) Trong phân tử Gly-Ala-Glu có 4 nguyên tử oxi.
(f) Các este bị thủy phân trong môi trường kiềm đều tạo muối và ancol.
Số phát biểu đúng là

A. 3.       B. 4.       C. 2.       D. 5.

(Xem giải) Câu 72. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hơp X gồm hai hiđrocacbon thuộc cùng dãy đồng đẳng, thu được CO2 và H2O với tỉ lệ khối lượng tương ứng là 17/9, đồng thời tỏa ra một năng lượng là 797,23 kJ. Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy ở trên vào bình đựng 500 ml dung dịch Ba(OH)2 aM, thấy khối lượng dung dịch tăng 3,25 gam. Biết năng lượng tỏa ra khi đốt cháy các hiđrocacbon này được cho bởi công thức Q = (612n + 197) kJ/mol với n là số cacbon trong hiđrocacbon. Giá trị của m và a lần lượt là

A. 17,36 và 0,79.       B. 16,66 và 0,79.       C. 17,36 và 1,58.       D. 16,66 và 1,58.

(Xem giải) Câu 73. Cho sơ đồ:

Các chất X, T (đều có chứa nguyên tố C trong phân tử) lần lượt là

A. CO, NH4HCO3.       B. CO2, Ca(HCO3)2.       C. CO2, NH4HCO3.       D. CO2, (NH4)2CO3.

(Xem giải) Câu 74. Một loại phân bón tổng hợp trên bao bì ghi tỉ lệ NPK là 10-20-15. Các con số này chính là độ dinh dưỡng của đạm, lân, kali tương ứng. Giả sử một nhà máy sản xuất loại phân bón này bằng cách trộn ba loại hoá chất Ca(NO3)2, KH2PO4 và KNO3 với nhau. Trong phân bón đó Ca(NO3)2 chiếm x% về khối lượng. Biết tạp chất không chứa N, P, K. Giá trị của x là

A. 37,50.       B. 3,78.       C. 55,50.       D. 38,31.

(Xem giải) Câu 75. Cho các phát biểu sau:
(a) Etylamoni nitrat vừa tác dụng với dung dịch NaOH vừa tác dụng với dung dịch HCl.
(b) Thủy phân chất béo trong dung dịch Ba(OH)2, thu được xà phòng và glixerol.
(c) Amilopectin trong tinh bột có mạch cacbon phân nhánh.
(d) Cho giấm ăn (hoặc chanh) vào sữa bò hoặc sữa đậu nành, thấy có kết tủa xuất hiện.
(e) Tiêu hủy túi nilon và đồ nhựa bằng cách đốt cháy sẽ gây ra sự ô nhiễm môi trường.
Số phát biểu đúng là

A. 3.       B. 2.       C. 5.       D. 4.

(Xem giải) Câu 76. Cho m gam hỗn hợp X gồm FeS2, FeCO3, CuO và Fe2O3 (trong X nguyên tố oxi chiếm 15,2% về khối lượng) vào bình kín (thể tích không đổi) chứa 0,54 mol O2 (dư). Nung nóng bình đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn rồi đưa về nhiệt độ bali đầu thì áp suất trong bình giảm 10% so với áp suất ban đầu (coi thể tích chất rắn thay đổi không đáng kể). Mặt khác, hòa tan hết m gam X bằng dung dịch H2SO4 đặc nóng, thu được dung dịch Y chứa 1,8m gam hỗn hợp muối (gồm Fe2(SO4)3, CuSO4) và 1,08 mol hỗn hợp khí gồm CO2, SO2. Giá trị của m là

Bạn đã xem chưa:  [2023] Thi thử TN cụm Sóc Sơn - Mê Linh - Hà Nội

A. 20.       B. 25.       C. 30.       D. 15.

(Xem giải) Câu 77. Cho E, Z, F, T đều là các hợp chất hữu cơ no, mạch hở và thỏa mãn sơ đồ các phản ứng:
(1) E + NaOH → X + Y + Z
(2) X + HCl → F + NaCl
(3) Y + HCl → T + NaCl
Biết E chỉ chứa nhóm chức este và trong phân tử có số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử oxi; (113 < ME < 175); MZ < MF < MT. Cho các phát biểu sau:
(a) Chất F được dùng để điều chế khí CO trong phòng thí nghiệm.
(b) 1 mol chất T phản ứng với kim loại Na dư, thu được tối đa 1 mol H2.
(c) Nhiệt độ sôi của Z cao hơn nhiệt độ sôi của C2H5OH.
(d) Có hai công thức cấu tạo của E thỏa mãn sơ đồ trên.
(e) Trong phân từ Z và F đều không có liên kết pi.
(g) T là hợp chất đa chức.
Số phát biểu đúng là

A. 4.       B. 2.       C. 1.       D. 3.

(Xem giải) Câu 78. Dung dịch X gồm CuSO4 và NaCl. Tiến hành điện phân dung dịch X với điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện 0,5A, hiệu suất điện phân là 100%. Lượng khí sinh ra từ bình điện phân và lượng kim loại Cu sinh ra ở catot theo thời gian điện phân được cho ở bảng sau:

Thời gian điện phân (giây) t t + 17370 3t
Lượng khí sinh ra từ bình điện phân (mol) a a + 0,075 4,5a
Lượng kim loại Cu sinh ra ở catot (mol) 0,06 0,075 0,075

Số mol NaCl trong X là

A. 0,40 mol.       B. 0,30 mol.       C. 0,35 mol.       D. 0,45 mol.

(Xem giải) Câu 79. Cho các hợp chất hữu cơ no, mạch hở sau: X và Y (có cùng số mol) là hai axit cacboxylic đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng, Z là ancol ba chức (có số nguyên tử cacbon nhỏ hơn 5). Đun 5 mol hỗn hợp E gồm X, Y, Z với xúc tác H2SO4 đặc (giả sử chỉ xảy ra phản ứng este hóa với hiệu suất 50% được tính theo hai axit X và Y) thu được 3,5 mol hỗn hợp F gồm X, Y, Z và các sản phẩm hữu cơ (chỉ chứa nhóm chức este). Tiến hành các thí nghiệm sau:
Thí nghiệm 1: Cho a mol F tác dụng với Na dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được 0,6 mol khí H2.
Thí nghiệm 2: Đốt cháy hoàn toàn (a + 0,35) mol F cần vừa đủ 5,925 mol khí O2 thu được CO2 và H2O.
Phần trăm khối lượng của các este trong F gần nhất với

A. 43%.       B. 35%.       C. 52%.       D. 12%.

(Xem giải) Câu 80. Chất béo là thực phẩm quan trọng. Thiếu chất béo cơ thể bị suy nhược, thừa chất béo dễ bị bệnh béo phì, tim mạch. Một loại dầu thực vật T chứa chất béo X và một lượng nhỏ axit panmitic, axit oleic (tỉ lệ mol của X và axit tương ứng là 10 : 1). Cho m gam T phản ứng hết với dung dịch NaOH dư, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 90,032 gam chất rắn khan Y chỉ chứa 3 chất. Đốt cháy hoàn toàn Y thu được Na2CO3, 4,994 mol CO2 và 4,922 mol H2O. Phần trăm khối lượng của X trong T là

A. 77,20%.       B. 74,88%.       C. 96,96%.       D. 75,12%.

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!