[2021] Thi thử TN liên trường Nghệ An (Đề 2)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Giải chi tiết và đáp án:

41C 42C 43B 44B 45C 46A 47B 48B 49B 50D
51B 52C 53A 54D 55D 56D 57C 58B 59B 60B
61C 62A 63B 64B 65C 66A 67A 68B 69A 70B
71D 72D 73B 74B 75C 76A 77D 78C 79B 80C

Câu 41: Công thức của sắt (II) hiđroxit là

A. FeO       B. Fe2O3       C. Fe(OH)2       D. Fe(OH)3

Câu 42: Chất nào sau đây là polisaccarit?

A. Fructozơ       B. Saccarozơ       C. Amilozơ       D. Glucozơ

Câu 43: Polime nào sau đây chỉ chứa C và H trong phân tử?

A. Poli(metyl metacrylat)       B. Polietilen        C. Poli acrilonitrin       D. Poli(vinyl clorua)

Câu 44: Tính chất nào sau đây là tính chất vật lí chung của kim loại?

A. nhiệt độ sôi       B. tính dẻo       C. khối lượng riêng       D. tính cứng

Câu 45: Khí X màu xanh nhạt, tập trung ở tầng bình lưu của khí quyển, có tác dụng ngăn chặn tia tử ngoại của mặt trời chiếu xuống Trái đất. X còn được dùng để tẩy trắng dầu ăn, chữa sâu răng. Khí X là

A. CO2       B. O2       C. O3       D. N2

Câu 46: Trong các kim loại: Na, Fe, Mg, Ag. Kim loại có tính khử yếu nhất là

A. Ag       B. Mg       C. Fe       D. Na

Câu 47: Để sản xuất vôi sống CaO, người ta nung chất X ở nhiệt độ cao. Chất X là

A. Ca(OH)2       B. CaCO3       C. CaSO4       D. CaCl2

Câu 48: Số oxi hóa của Cr trong NaCrO2 là

A. +1       B. +3       C. +2       D. +6

Câu 49: Xà phòng hóa metyl axetat trong dung dịch NaOH thu được natri axetat và

A. HCOONa       B. CH3OH       C. C2H5OH       D. CH3COONa

Câu 50: Độ dinh dưỡng của phân kali được đánh giá bằng thành phần phần trăm khối lượng của

A. P       B. P2O5       C. N       D. K2O

Câu 51: Kim loại nào sau đây tác dụng được với dung dịch FeSO4 tạo ra sắt kim loại?

A. Ag       B. Zn       C. Cu       D. Ba

Câu 52: Dùng chất khử CO, H2, Al, … khử oxit kim lọai ở nhiệt độ cao tạo thành nguyên tử kim loại là phương pháp nào sau đây dùng để điều chế kim loại?

A. điện phân nóng chảy       B. điện phân dung dịch       C. nhiệt luyện       D. thủy luyện

Câu 53: Một phân tử axit panmitic có bao nhiêu nguyên tử cacbon?

A. 16       B. 15       C. 18       D. 17

Câu 54: Dung dịch nào sau đây không làm quỳ tím đổi màu?

A. Axit glutamic       B. Lysin       C. Metylamin       D. Alanin

Câu 55: Bột nhôm có thể bốc cháy trong khí clo tạo thành sản phẩm

A. AlCl2       B. Al2O3       C. NaAlO2       D. AlCl3

Câu 56: Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp thủy luyện?

A. Mg       B. Al       C. K       D. Ag

Bạn đã xem chưa:  [2021] Thi thử THPT trường Chuyên Thái Bình (Lần 2)

Câu 57: Phát biểu nào sau đây về axit glutamic là đúng?

A. công thức phân tử là C5H10O4N       B. có ba loại nhóm chức

C. là hợp chất lưỡng tính       D. là hợp chất đa chức

Câu 58: Natri clorua là gia vị quen thuộc đối với cuộc sống. Công thức của natri clorua là

A. Na2O       B. NaCl       C. NaOH       D. Na2CO3

Câu 59: Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch HCl?

A. Al       B. Cu       C. Fe       D. Na

Câu 60: Cặp chất nào sau đây là đồng phân vi trí nhóm chức?

A. Axit axetic và metyl fomat       B. Propan-1-amin và propan-2-amin

C. Tinh bột và xenlulzơ       D. Glucozơ và fructozơ

(Xem giải) Câu 61: Cho các este sau: etyl fomat, metyl axetat, etyl benzoat, phenyl fomat. Số este có thể tráng bạc là

A. 4       B. 1       C. 2       D. 3

Câu 62: Cho 5,4 gam Al tác dụng với dung dịch HCl dư tạo ra V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là

A. 6,72 lít       B. 4,48 lít       C. 3,36 lít       D. 2,24 lít

Câu 63: HNO3 thể hiện tính axit mạnh khi tác dụng với

A. FeCl2       B. Fe2O3       C. Fe       D. Fe(OH)2

(Xem giải) Câu 64: Đốt cháy hoàn toàn m gam một amino axit X no, mạch hở, phân tử có một nhóm amino và một nhóm cacboxyl thu được 13,2 gam CO2 và 6,3 gam nước. Cho m gam X tác dụng với dung dịch KOH vừa đủ thu được x gam muối. Giá trị của x là

A. 6,35       B. 12,70       C. 11,10       D. 5,55

(Xem giải) Câu 65: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp Mg và MgO vào dung dịch HCl dư thu được 2,24 lít khí H2 (đktc) và 19,0 muối. Giá trị của m là

A. 4,8       B. 8,0       C. 6,4       D. 5,6

(Xem giải) Câu 66: Xà phòng hóa hoàn toàn hỗn hợp metyl axetat và phenyl fomat trong dung dịch NaOH vừa đủ thu được dung dịch chứa

A. 3 muối và 1 ancol       B. 1 muối và 2 ancol

C. 2 muối, 1 ancol và 1 phenol       D. 2 muối và 2 ancol

(Xem giải) Câu 67: Chất X màu trắng, vô định hình, không tan trong nước lạnh, trương phồng trong nước nóng tạo dung dịch keo. X có nhiều trong các loại hạt ngũ cốc, là nguồn dinh dưỡng cơ bản của con người và động vật. Thủy phân hoàn toàn X được chất Y sử dụng làm thuốc tăng lực cho người già, trẻ em, người bệnh. X và Y lần lượt là

A. tinh bột và glucozơ       B. xenlulozơ và fructozơ

C. xenlulozơ và glucozơ       D. glucozơ và tinh bột

Câu 68: Máy kiểm tra nồng độ cồn có nguyên lí hoạt động khá đơn giản. Khi hơi thở có etanol (thành phần có trong rượu bia) gặp chất X (có màu đỏ thẩm) sẽ bị chất X oxi hóa thành chất Y có màu đen. Dựa vào sự biến đổi màu sắc, người ta định lượng được lượng cồn có trong hơi thở. Chất X là

A. Cr2O3       B. CrO3       C. Cr(OH)2       D. K2Cr2O7

Câu 69: Phát biểu nào sau đây là đúng?

A. Chất dẻo là vật liệu polime có tính dẻo         B. Tơ tằm bền trong môi trường axit và bazơ

Bạn đã xem chưa:  [2022] Thi thử TN của sở GDĐT Hòa Bình (Lần 1)

C. Khoảng 98% thành phần sợi bông là protein         D. Trùng hợp isopren thu được cao su thiên nhiên

(Xem giải) Câu 70: Để sản xuất 5 lít ancol etylic 46° bằng phương pháp lên men người ta cần dùng m kg gạo nếp (chứa 80% tinh bột, các tạp chất còn lại không tạo ancol). Biết hiệu suất mỗi giai đoạn trong quá trình lên men đều là 80%, ancol nguyên chất có khối lượng riêng bằng 0,8 gam/ml. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 5,0       B. 6,3       C. 7,5       D. 7,9

(Xem giải) Câu 71: Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Cho Ba vào dung dịch CuSO4
(b) Cho phèn chua vào dung dịch Ba(OH)2 dư
(c) Cho dung dịch FeCl2 tác dụng với dung dịch AgNO3 dư
(d) Cho dung dịch Ba(HCO3)2 vào dung dịch Ca(OH)2 dư
(e) Cho dung dịch Ba(OH)2 tác dụng với dung dịch H3PO4 theo tỉ lệ mol 6 : 5
Số trường hợp thu được hỗn hợp hai kết tủa là

A. 3       B. 5       C. 2       D. 4

(Xem giải) Câu 72: Dẫn từ từ 1,12 lít khí CO2 vào dung dịch X chứa hỗn hợp a mol NaOH và b mol Na2CO3 được dung dịch Y. Chia Y thành hai phần bằng nhau:
• Cho rất từ từ đến hết phần 1 vào 400 ml dung dịch HCl 1M thu được 3,584 lít CO2 (đktc)
• Cho rất từ từ đến hết 400 ml dung dịch HCl 1M vào phần 2 thu được 2,24 lít CO2 (đktc).
Tỉ lệ a : b có giá trị là

A. 3 : 2       B. 1 : 1       C. 4 : 3       D. 6 : 7

(Xem giải) Câu 73: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm các triglixerit thu được 47,52 gam CO2 và 18,342 gam H2O. Mặt khác, m gam X làm mất màu tối đa 3,36 gam brom trong dung dịch. Nếu cho m gam X xà phòng hóa bằng dung dịch KOH vừa đủ thu được x gam muối. Giá trị của x gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 16,5       B. 18,5       C. 15,5       D. 16,0

(Xem giải) Câu 74: Cho các phát biểu sau:
(a) Dung dịch saccarozơ, Gly-Ala-Gly đều hòa tan được Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường
(b) Một số este ở dạng lỏng có thể làm dung môi dùng để tách, chiết các chất hữu cơ
(c) Nilon-6,6 bền, dai, có ứng dụng để bện sợi dây cáp, dây dù, dệt lưới, dệt bít tất, vải lót xăm lốp xe.
(d) Amino axit là những chất rắn kết tinh, có nhiệt độ nóng chảy cao, khi nóng chảy thường kèm theo sự phân hủy
(e) Tinh bột, xenlulozơ, protein đều là các polime thiên nhiên, bị thủy phân trong môi trường axit và kiềm
Số phát biểu đúng là

A. 3       B. 4       C. 2       D. 5

(Xem giải) Câu 75: Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:
• Bước 1: Cho vào hai ống nghiệm mỗi ống 2 ml etyl axetat
• Bước 2: Thêm 2 ml dung dịch H2SO4 20% vào ống nghiệm thứ nhất, 4 ml dung dịch NaOH 30% vào ống thứ hai
• Bước 3: Lắc đều cả hai ống nghiệm, lắp ống sinh hàn, đun sôi nhẹ trong khoảng 5 phút, để nguội
Cho các phát biểu sau:
(a) Sau bước 2, chất lỏng trong ống thứ nhất phân thành hai lớp, ống thứ 2 đồng nhất
(b) Sau bước 3, chất lỏng trong cả hai ống nghiệm đều phân lớp
(c) Sau bước 3, ở ống thứ 2 có lớp chất rắn màu trắng nổi lên
(d) Ở bước 3, có thể thay việc đun sôi nhẹ bằng đun cách thủy (ngâm trong nước nóng)
(e) Ống sinh hàn có tác dụng hạn chế sự thất thoát của các chất lỏng trong ống nghiệm
Số phát biểu đúng là

Bạn đã xem chưa:  [2022] Thi học kỳ 1 sở GDĐT Nam Định (Đợt 2)

A. 5       B. 3       C. 2       D. 4

(Xem giải) Câu 76: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Ba, BaO, Na, Na2O trong một lượng nước dư thu được dung dịch Y và 2,24 lít khí. Sục từ từ CO2 vào dung dịch Y ta thấy mối quan hệ giữa thể tích V của CO2 và khối lượng a của kết tủa như bảng sau:

V 2,24 4,48 11,2
m x 1,5x x

Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 31       B. 38       C. 32       D. 30

(Xem giải) Câu 77: Este X đa chức, chứa vòng benzen có công thức phân tử C12H12O6 thỏa mãn sơ đồ chuyển hóa sau theo đúng tỉ lệ mol:
(a) X + 4NaOH → X1 + X2 + X3 + Y + Z
(b) X1 + HCl → Y1 + NaCl
(c) X2 + 2HCl → Y2 + 2NaCl
(d) X3 + HCl → Y3 + NaCl
(e) Y + CO → Y1
Biết rằng M(Y2) > M(Y3). Cho các phát biểu sau:
(1) X có 3 công thức cấu tạo thảo mãn
(2) Cho 1 mol hỗn hợp Y2, Y3 tác dụng với Na dư thu được 1 mol H2
(3) Nhiệt độ sôi của Y1> Y > Z
(4) Y3 là hợp chất đa chức
(5) Y là thành phần chính của “xăng sinh học”
Số phát biểu đúng là

A. 4       B. 2       C. 3       D. 1

(Xem giải) Câu 78: Hòa tan hoàn toàn 28,56 gam hỗn hợp X gồm FeS và FeS2 trong dung dịch chứa 1,11 mol HNO3 thu được dung dịch Y. Dung dịch Y có thể hòa tan tối đa 8,4 gam Fe và tạo thành dung dịch chỉ chứa một chất tan duy nhất và V lít khí. Biết rằng NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5. Giá trị của V là

A. 2,24       B. 3,36       C. 0,336       D. 0,224

(Xem giải) Câu 79: Hỗn hợp E gồm axit ađipic, etylamin và hiđrocacbon X (thể khí ở điều kiện thường). Đốt cháy hoàn toàn 0,6 mol hỗn hợp E cần vừa đủ 61,6 lít khí O2 (đktc), sau phản ứng thu được N2, 83,6 gam CO2 và 37,8 gam H2O. Mặt khác, 18,1 gam hỗn hợp E tác dụng tối đa với 0,25 mol HCl. Phần trăm khối lượng của X trong E gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 34       B. 35       C. 25       D. 40

(Xem giải) Câu 80: Hỗn hợp E gồm ba este X, Y, Z (MX < MY < MZ) đều có công thức phân tử dạng CnHnO2 (M < 150). Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp E cần vừa đủ 55,44 lít oxi, sau phản ứng thu được nước và 101,2 gam CO2. Nếu xà phòng hoàn toàn 21,35 gam hỗn hợp E cần vừa đủ dung dịch chứa 0,25 mol NaOH thu được phần hữu cơ gồm hỗn hợp hai ancol và 23,7 gam hỗn hợp M chứa 3 muối F, G, T (80 < MF < MG < MT). Cho các phát biểu sau:
(a) Y chiếm 38,64% về khối lượng trong E
(b) F và G là muối của axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở
(c) Trong M, muối G chiếm khối lượng lớn nhất
(d) Z có hai công thức cấu tạo thỏa mãn.
Số phát biểu đúng là

A. 4       B. 2       C. 3         D. 1

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!