[2024] Khảo sát đầu năm chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Giải chi tiết và đáp án:

⇒ Mã đề: 001

1D 2C 3B 4B 5C 6C 7B 8A 9B 10C
11A 12D 13C 14D 15A 16D 17C 18C 19D 20A
21C 22A 23B 24C 25B 26D 27D 28B 29B 30A
31B 32A 33D 34D 35A 36D 37A 38B 39C 40A

Câu 1. Thành phần chính của mỡ lợn, dầu vừng, dầu lạc là

A. Tinh bột.       B. Glucozơ.       C. Protein.         D. Chất béo.

Câu 2. Trùng hợp CH2=C(CH3)-COO-CH3 tạo thành polime nào sau đây?

A. Poliacrilonitrin.       B. Poli (vinyl clorua).       C. Poli (metyl metacrylat).       D. Polibutađien.

Câu 3. Chất ứng với công thức cấu tạo nào sau đây là đồng đẳng của axit focmic (HCOOH)?

A. H-COO-CH3.       B. CH3-COOH.       C. HO-CH2-CHO.       D. HOOC-COOH.

Câu 4. Thủy phân este nào sau đây trong dung dịch NaOH thu được ancol etylic?

A. CH3-COO-CH3.       B. CH3-COO-C2H5.       C. C2H5-COO-C3H7.       D. C2H3-COO-CH3.

Câu 5. Số nhóm chức este có trong 1 phân tử chất béo là

A. 1.       B. 4.       C. 3.       D. 2.

Câu 6. Chất X có công thức cấu tạo thu gọn CH3-COO-C6H5. Tên gọi của X là

A. etyl benzoat.       B. benzyl axetat.       C. phenyl axetat.       D. metyl benzoat.

Câu 7. Thủy phân tristearin (C17H35COO)3C3H5 trong dung dịch NaOH, thu được muối có công thức là

A. C17H33COONa.       B. C17H35COONa.       C. HCOONa.       D. C2H3COONa.

Câu 8. Hợp chất nào sau đây thuộc loại anđehit đa chức?

A. O=CH-CH=O.       B. C6H5-CH=O.       C. CH2=CH-CH=O.       D. CH3-CH=O.

Câu 9. Ancol ứng với công thức hóa học C2H4(OH)2 có tên gọi là

A. Propan-1,2-điol.       B. Etylen glicol.       C. Ancol etylic.       D. Glixerol.

Câu 10. Ankin là hiđrocacbon không no, mạch hở, có công thức chung là

A. CnH2n+2 (n ≥ 1).       B. CnH2n-6 (n ≥ 6).       C. CnH2n-2 (n ≥ 2).       D. CnH2n (n ≥ 2).

Câu 11. Chất nào sau đây là chất béo?

A. Triolein.       B. Benzyl axetat.       C. Glixerol.       D. Metyl axetat.

Câu 12. Este nào sau đây có phản ứng tráng bạc?

A. CH3COOC2H3.       B. CH3COOCH3.       C. C2H5COOCH3.       D. HCOOC2H5.

Câu 13. Este nào sau đây có mùi hoa nhài?

A. Metyl axetat.       B. Etyl butirat.       C. Benzyl axetat.       D. Etyl propionat.

Câu 14. Chất nào sau đây làm quỳ tím ẩm chuyển sang màu đỏ?

A. CH3-CHO.       B. H-COO-CH3.       C. CH3OH.       D. CH3-COOH.

(Xem giải) Câu 15. Chất nào sau đây tác dụng được với dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được kết tủa?

Bạn đã xem chưa:  [2024] Thi thử TN sở GDĐT Hải Phòng (Lần 1)

A. Propin.       B. Benzen.       C. Metan.       D. Etilen.

Câu 16. Trong phân tử axit cacboxylic có nhóm chức

A. -CHO.       B. -CH=CH2.       C. -OH.       D. -COOH.

(Xem giải) Câu 17. Khi đốt cháy hoàn toàn một este no, đơn chức thì số mol CO2 sinh ra bằng số mol O2 đã phản ứng. Tên gọi của este là

A. etyl axetat.       B. propyl axetat.       C. metyl fomat.       D. Metyl axetat.

(Xem giải) Câu 18. Khi cho 1 mol anđehit X tác dụng với dung dịch AgNO3 dư trong NH3, thu được tối đa 4 mol Ag. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn X thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ mol 2 : 1. Công thức cấu tạo của X là

A. CH3-CH=O.       B. HCH=O.       C. O=CH-CH=O.       D. O=CH-CH2-CH=O.

(Xem giải) Câu 19. Thủy phân hoàn toàn este X đơn chức mạch hở trong 50 gam dung dịch NaOH 8% (phản ứng vừa đủ) thu được 9,6 gam muối và 3,2 gam ancol. Công thức cấu tạo của X là

A. CH3-COO-CH3.       B. C2H3-COO-CH3.       C. CH3-COO-C2H5.       D. C2H5-COO-CH3.

(Xem giải) Câu 20. Este X mạch hở có công thức phân tử C5H8O2. Thủy phân X trong dung dịch NaOH đun nóng thu được muối Y có công thức phân tử C3H3O2Na và chất hữu cơ Z. Công thức cấu tạo của Z là

A. CH3CH2OH.       B. CH2=CH-CH2OH.       C. CH3OH.       D. HOCH2-CH2OH.

(Xem giải) Câu 21. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm metyl axetat và etyl axetat bằng oxi, thu được 8,96 lít khí CO2 (đktc) và m gam H2O. Giá trị của m là

A. 6,3.       B. 5,4.       C. 7,2.       D. 3,6.

(Xem giải) Câu 22. Cho dãy các chất sau: HCOOH (1), CH3CH2OH (2), CH3-O-CH3 (3). Sự sắp xếp đúng với nhiệt độ sôi của các chất là

A. (1) > (2) > (3).       B. (2) > (1) > (3).       C. (1) > (3) > (2).       D. (3) > (1) > (2).

(Xem giải) Câu 23. Lycopen có công thức phân tử C40H56, là chất màu đỏ trong quả cà chua và có cấu tạo mạch hở, phân tử chỉ chứa liên kết đôi và liên kết đơn trong phân tử. Số kết đôi có trong phân tử Lycopen là

A. 11.       B. 13.       C. 14.       D. 12.

(Xem giải) Câu 24. Axit axetic tác dụng với tất cả các chất trong dãy nào sau đây?

A. NaCl, NaOH, C2H5OH.       B. Mg, CaCO3, CH3-O-CH3.

C. Na, NaHCO3, NaOH.       D. Cu, NaHCO3, NaOH.

Câu 25. Chất nào sau đây là đồng phân của axit axetic?

A. Axit fomic.       B. Metyl fomat.       C. Etanol.       D. Metyl axetat.

Câu 26. Metyl axetat có công thức phân tử là

Bạn đã xem chưa:  [2024] Thi thử TN sở GDĐT Bà Rịa - Vũng Tàu (Lần 2)

A. C2H4O2.       B. C4H6O2.       C. C3H4O2.       D. C3H6O2.

(Xem giải) Câu 27. Cho sơ đồ phản ứng sau: C2H2 + H2O/Hg2+, t° → X; X + Br2 + H2O → Y; Y + C2H5OH (xt H2SO4 đặc) → CH3COOC2H5. Các chất X, Y tương ứng là

A. C2H4, HOCH2-CH2OH.       B. C2H4, CH3CHO.

C. CH3CHO, C2H5OH.       D. CH3CHO, CH3COOH.

(Xem giải) Câu 28. Số chất este đơn chức có cùng công thức phân tử C4H8O2 là

A. 2.       B. 4.       C. 5.       D. 3.

(Xem giải) Câu 29. Cho 15,6 gam hỗn hợp X gồm hai ancol đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng với Na dư, sau khi các phản ứng hoàn toàn thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Hai ancol trong X là

A. CH3OH và C2H5OH.       B. C2H5OH và C3H7OH.

C. C3H7OH và C4H9OH.       D. C3H5OH và C4H7OH.

Câu 30. Ở điều kiện thường, chất nào sau đây tồn tại ở trạng thái rắn?

A. Tristearin.       B. Metyl axetat.       C. Triolein.       D. Etanol.

Câu 31. Số nguyên tử oxi có trong phân tử este đơn chức là

A. 1.       B. 2.       C. 4.       D. 3.

(Xem giải) Câu 32. Từ glixerol và hai axit béo ứng với công thức C17H35COOH và C15H31COOH có thể tổng hợp được tối đa bao nhiêu trieste?

A. 6.       B. 4.       C. 5.       D. 3.

(Xem giải) Câu 33. Este X hai chức mạch hở có công thức phân tử C5H8O4. Thủy phân hoàn toàn X trong dung dịch NaOH đun nóng, thu được muối cacboxylat Y và ancol Z. Số công thức cấu tạo của X thỏa mãn là

A. 5.       B. 4.       C. 2.       D. 3.

(Xem giải) Câu 34. Trong phòng thí nghiệm, etyl axetat được điều chế theo các bước:
– Bước 1: Cho 1 ml ancol etylic, 1 ml axit axetic nguyên chất và 1 giọt axit sunfuric đặc vào ống nghiệm.
– Bước 2: Lắc đều, đồng thời đun cách thủy 5 – 6 phút trong nồi nước nóng 65 – 70°C.
– Bước 3: Làm lạnh rồi rót thêm vào ống nghiệm 2 ml dung dịch NaCl bão hòa.
Cho các phát biểu sau:
(a) Có thể thay dung dịch axit sunfuric đặc bằng dung dịch axit sunfuric loãng.
(b) Có thể tiến hành thí nghiệm bằng cách đun sôi hỗn hợp.
(c) Để kiểm soát nhiệt độ trong quá trình đun nóng có thể dùng nhiệt kế.
(d) Dung dịch NaCl bão hòa được thêm vào ống nghiệm để phản ứng đạt hiệu suất cao hơn.
(e) Có thể thay dung dịch NaCl bão hòa bằng dung dịch HCl bão hòa.
(f) Để hiệu suất phản ứng cao hơn nên dùng dung dịch axit axetic 15%.
Số phát biểu sai là

A. 2.       B. 3.       C. 4.       D. 5.

(Xem giải) Câu 35. Cho hai chất hữu cơ no, mạch hở E, F (đều có công thức phân tử C4H6O4 và có 2 nhóm chức este) tham gia phản ứng theo đúng tỉ lệ mol như sơ đồ dưới đây:
E + 2NaOH (t°) → 2Y + Z
F + 2NaOH (t°) → Y + T + Z
Biết X và Z là các ancol có số nhóm chức khác nhau; T là chất hữu cơ no, mạch hở. Phát biểu nào sau đây là sai?

Bạn đã xem chưa:  [2024] Thi thử TN trường Ngô Sĩ Liên - Bắc Giang (Lần 2)

A. Có hai công thức cấu tạo thoả mãn tính chất của E.

B. Chất X có nhiệt độ sôi thấp hơn ancol etylic.

C. Chất Z thuộc loại ancol no, hai chức, mạch hở.

D. Chất Y có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.

(Xem giải) Câu 36. Cho hỗn hợp X gồm ancol metylic, etylen glicol và glixerol. Đốt cháy hoàn toàn m gam X thu được 6,72 lít khí CO2 (đktc). Cũng m gam X trên cho tác dụng với Na dư thu được tối đa V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là

A. 6,72.       B. 11,20.       C. 5,60.       D. 3,36.

(Xem giải) Câu 37. Este X hai chức mạch hở và có công thức phân tử C6H8O4. Thủy phân hoàn toàn 1 mol X trong dung dịch NaOH dư đun nóng thu được muối cacboxylat Y và 2 mol ancol Z. Nhận định nào sau đây đúng?

A. Có hai công thức cấu tạo phù hợp với chất X.

B. Chất Z tác dụng với Cu(OH)2 ở nhiệt độ thường.

C. Chất X phản ứng với Br2 trong CCl4 theo tỉ lệ mol 1 : 3.

D. Chất Y có công thức phân tử là C4H4O4Na2.

(Xem giải) Câu 38. Thủy phân hoàn toàn a mol triglixerit X trong dung dịch NaOH vừa đủ, thu được glixerol và m gam hỗn hợp muối. Đốt cháy hoàn toàn a mol X thu được 1,375 mol CO2 và 1,275 mol H2O. Mặt khác, a mol X tác dụng tối đa với 0,05 mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của m là

A. 23,35.       B. 22,15.       C. 20,15.       D. 20,60.

(Xem giải) Câu 39. Cho hỗn hợp E gồm ancol X và axit cacboxylic Y đều no, đơn chức mạch hở và có cùng số nguyên tử hiđro trong phân tử. Cho 10,8 gam E tác dụng với Na dư thu được 2,8 lít khí H2 (đktc). Mặt khác, đun nóng 10,8 gam E với dung dịch H2SO4 đặc (xúc tác) thu được 4,44 gam este. Hiệu suất phản ứng este hóa là

A. 75%.       B. 50%.       C. 60%.       D. 80%.

(Xem giải) Câu 40. Cho các phát biểu sau:
(a) Các hợp chất este no mạch hở đều có công thức chung là CnH2nO2.
(b) Thủy phân hoàn toàn chất béo trong dung dịch kiềm luôn thu được glixerol.
(c) Thủy phân hoàn toàn este trong dung dịch kiềm đều thu được muối cacboxylat và ancol.
(d) So với các axit cacboxylic và ancol có cùng phân tử khối, các este có nhiệt độ sôi cao hơn.
(e) Phản ứng điều chế este từ axit cacboxylic và ancol (xúc tác H2SO4 đặc) là phản ứng thuận nghịch.
Số phát biểu đúng là

A. 2.       B. 4.       C. 5.       D. 3.

2
Bình luận

200
Mới nhất Cũ nhất Thích nhiều nhất
Duy Tùng

thầy cho em hỏi sao câu 34 lại 5 v ạ?

error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!