Bài tập este tổng hợp (Phần 12)

(Xem giải) Câu 1. X, Y là hai este hai chức mạch hở và đều chứa 4 liên kết pi trong phân tử. Cho 48,85 gam hỗn hợp (H) gồm X, Y tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch thu được m gam hỗn hợp muối khan Z (gồm ba muối của axit cacboxylic) và hỗn hợp T gồm hai ancol có cùng số nguyên tử cacbon; tỉ khối hơi của T so với He bằng 16,1875. Đốt cháy toàn bộ T cần vừa đủ 1,6 mol O2, thu được 52,8 gam CO2. Phần trăm khối

Xem thêm

Bài tập hình vẽ thí nghiệm (Phần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 1. Trong thí nghiệm ở hình bên người ta dẫn khí clo mới điều chế từ MnO2 rắn với dung dịch HCl đậm đặc vào ống hình trụ A có đặt một miếng giấy mầu. Hiện tượng gì sẽ xảy ra khi (a) Đóng khóa K; (b) Mở khóa K? A. (a) Mất màu, (b) Không mất màu.       B. (a) Không mất màu, (b) Mất màu. C. (a) Mất màu, (b) Mất màu.       C. (a) Không mất màu, (b) Không mất màu. (Xem giải) Câu 2. Bóp mạnh quả bóp cao

Xem thêm

Bài tập hình vẽ thí nghiệm (Phần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 1. Hình vẽ sau đây mô tả thí nghiệm điều chế chất hữu cơ Y: Phản ứng nào sau đây xảy ra trong thí nghiệm trên? A. CH3COOH + C2H5OH ⇔ CH3COOC2H5 + H2O. B. CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O. C. C2H5OH → C2H4 + H2O D. 2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 → (C3H7O3)2Cu + 2H2O. (Xem giải) Câu 2. Điều chế este CH3COOC2H5 trong phòng thí nghiệm được mô tả theo hình vẽ sau Cho các phát biểu sau: (a) Etyl axetat có nhiệt độ sôi thấp (77°C) nên dễ bị bay hơi khi đun nóng.

Xem thêm

Bài tập muối amoni hữu cơ (Phần 2)

(Xem giải) Câu 1. X là tripeptit, Y là tetrapeptit, Z là hợp chất hữu cơ có công thức phân tử C4H12N2O4 (đều mạch hở). Cho 0,14 mol hỗn hợp E gồm X, Y, Z tác dụng với dung dịch chứa 0,46 mol NaOH. Sau phản ứng hoàn toàn thu được 0,03 mol một amin đơn chức, dung dịch T chứa 3 muối (trong đó có muối của Ala và muối của một axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở) có tổng khối lượng 45,85 gam. Khối lượng của X trong E gần nhất với A. 8,7 gam.      

Xem thêm

Bài tập điện phân (Phần 6)

(Xem giải) Câu 1. Hòa tan 31,76 gam hỗn hợp CuSO4 và NaCl vào nước thu được 300 gam dung dịch X. Điện phân dung dịch X (điện cực trơ, màng ngăn xốp) thì thu được 283,32 gam dung dịch Y (không còn màu xanh) và có V lít khí (đktc) thoát ra ở anot. Cho Y tác dụng với Mg dư thấy giải phóng 1,344 lít khí H2 (đktc). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, hiệu suất phản ứng điện phân bằng 100% (bỏ qua sự hòa tan của khí trong nước và sự bay hơi của nước).

Xem thêm

Bài tập hỗn hợp Peptit – Este (Phần 4)

Chú ý: Phần này dễ hơn các phần còn lại cùng chủ đề, gồm 50 câu với những nhóm câu có nội dung tương tự nhau. ⇒ Tải file đề bài: Download Chuyên đề đang cập nhật lời giải….  (Xem giải) Câu 1: E là peptit mạch hở được tạo bởi Gly, Ala và Val. Người ta lấy 0,03 mol E trộn với một lượng este Y (no, đơn chức, mạch hở) thu được 20,52 gam hỗn hợp T. Đốt cháy hoàn toàn T cần dùng vừa đủ 1,225 mol O2. Sản phẩm cháy thu được có chứa a mol

Xem thêm

Chất khử với H+ và NO3- (Phần 17)

(Xem giải) Câu 1. Cho m gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe3O4, Fe(NO3)2 tác dụng với dung dịch chứa 2,98 mol HCl và 0,5 mol KNO3 thu được dung dịch Y chỉ chứa (m + 133,65) gam muối và 0,02 mol khí NO duy nhất. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được kết tủa. Nung kết tủa trong không khí thấy khối lượng giảm 27,02 gam. Mạt khác, cho m gam X tác dụng với dung dịch H2SO4 (đặc, nóng dư) thu được 0,33 mol SO2. Biết rằng các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần

Xem thêm

Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao – Tào Mạnh Đức (Phần 25)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 961. Hỗn hợp X gồm glyxin, alanin, valin và axit glutamic; trong đó tỉ lệ mN : mO = 11 : 32. Cho 22,78 gam X tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 30,81 gam muối. Nếu cho 22,78 gam X tác dụng với dung dịch KOH vừa đủ, thu được m gam muối. Giá trị của m là A. 28,94.       B. 33,42.       C. 33,98.       D. 38,46. (Xem giải) Câu 962. Đốt cháy hoàn toàn 18,24 gam hỗn hợp X

Xem thêm

Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao – Tào Mạnh Đức (Phần 24)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 921. Hòa tan hết 11,44 gam hỗn hợp gồm Ca, CaO, Mg và MgO trong dung dịch HCl loãng dư, thu được 3,36 lít khí H2 (đktc) và dung dịch X có chứa 14,25 gam MgCl2. Đem cô cạn dung dịch X thu được lượng muối khan là A. 31,02 gam.          B. 29,79 gam.          C. 30,12 gam.         D. 29,97 gam. (Xem giải) Câu 922. Đốt cháy hoàn toàn m gam chất béo X bằng lượng oxi vừa đủ, thu được

Xem thêm

Bài tập hỗn hợp Peptit – Este (Phần 3)

(Xem giải) Câu 1. Hỗn hợp A gồm peptit X và hexapeptit Y, hỗn hợp B gồm đipeptit Z và este 2 chức T (X và Z có cùng số C, X được cấu tạo từ 3 aminoaxit). Cho 265,1 gam hỗn hợp Q gồm a mol A và a mol B tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 2,8 mol hỗn hợp gồm 4 muối khan của Gly, Ala, val và axit hữu cơ có cùng số C với Gly; và hỗn hợp 2 ancol cùng dãy đồng đẳng. Đốt

Xem thêm

Bài tập Peptit (Phần 6)

(Xem giải) Câu 1. Hỗn hợp X gồm ba peptit mạch hở không cùng số mol, có số nguyên tử cacbon tương ứng là 6; 8 và 12. Đun nóng m gam X cần dùng tối đa dung dịch chứa 46,4 gam NaOH, thu được (m + 42,44) gam hỗn hợp Y gồm ba muối của glyxin, alanin và valin. Nếu đốt cháy hoàn toàn m gam X cần dùng 2,79 mol O2, thu được CO2, H2O và N2. Phần trăm khối lượng của peptit có khối lượng phân tử nhỏ nhất trong hỗn hợp X là A.  4,46%.     

Xem thêm

Kim loại và dung dịch muối (Phần 3)

(Xem giải) Câu 1. Cho m gam hỗn hợp gồm Mg, Al và Fe vào 200ml dung dịch FeCl3 0,8M và CuCl2 0,6M. Sau khi phản ứng kết thúc, thu được dung dịch x và 1,8275m gam chất rắn Y. Cho dung dịch AgNO3 dư vào X, thu được 109,8 gam kết tủa. Nếu cho dung dịch NaOH dư vào X, thấy lượng NaOH phản ứng là 31,2 gam. Giá trị của m là: A. 6            B. 10            C. 12          D. 8 (Xem giải) Câu 2. Cho 1,68

Xem thêm

Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao – Tào Mạnh Đức (Phần 23)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 881. Cho 10,02 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al và Cu vào dung dịch HCl loãng dư, thu được 2,688 lít khí H2 (đktc) và dung dịch chứa 10,86 gam muối. Nếu hòa tan hết 10,02 gam X trên vào dung dịch HNO3 loãng dư, thu được 0,12 mol khí NO duy nhất và dung dịch chứa x gam muối. Giá trị của x là A. 40,98 gam.        B. 39,78 gam.        C. 41,78 gam.        D. 41,38 gam. (Xem giải) Câu 882.

Xem thêm

Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao – Tào Mạnh Đức (Phần 22)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 841. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp gồm hai cacbohiđrat cần dùng 1,2 mol O2, thu được CO2 và H2O có tổng khối lượng là 72,96 gam. Mặt khác đun nóng 0,2 mol X trên với dung dịch AgNO3/NH3 (dùng dư), thu được x gam Ag. Giá trị của x là A. 25,92 gam.         B. 43,20 gam.         C. 60,48 gam.         D. 17,28 gam. (Xem giải) Câu 842. Để 15,68 gam phôi Fe ngoài không khí, sau một thời gian thu

Xem thêm

Bài tập este tổng hợp (Phần 11)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 1. Hỗn hợp E gồm este hai chức X và este ba chức Y; X và Y đều mạch hở; X tạo bởi axit đa chức. Đốt cháy hoàn toàn 0,07 mol E cần vừa đủ 0,85 mol O2 thu được 9,72 gam H2O. Cho 12,416 gam E tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được hỗn hợp Z gồm 3 muối cùng số nguyên tử cacbon và hỗn hợp T gồm hai ancol có số nguyên tử C liên tiếp nhau. Cho T tác dụng với Na dư thấy

Xem thêm

Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao – Tào Mạnh Đức (Phần 21)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 801. Cho 18,24 gam hỗn hợp chứa Mg và Cu với tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2 vào dung dịch chứa 0,12 mol Fe(NO3)3. Sau khi các phản ứng hoàn toàn, thu được m gam rắn. Giá trị của m là A. 18,72 gam.       B. 19,84 gam.      C. 17,60 gam.      D. 14,40 gam. (Xem giải) Câu 802. Hòa tan hoàn toàn 9,0 gam hỗn hợp gồm Mg và Al bằng lượng vừa đủ dung dịch HNO3, sau khi các phản ứng kết

Xem thêm

Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao – Tào Mạnh Đức (Phần 20)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 761. Đốt cháy 13,92 gam hỗn hợp gồm Al, Zn và Mg trong 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm O2 và Cl2, thu được hỗn hợp rắn X (không thấy khí thoát ra). Cho toàn bộ X vào dung dịch chứa a mol HCl loãng (dùng dư), thấy thoát ra 0,12 mol khí H2; đồng thời thu được dung dịch Y chứa các chất tan có cùng nồng độ mol/l. Giá trị của a là A. 0,72.         B. 0,84.         C. 0,76.       

Xem thêm

Chất khử với H+ và NO3- (Phần 16)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 1. Hỗn hợp X chứa Fe và Mg. Cho m gam X tác dụng HCl vừa đủ thu được V lít H2 và dung dịch chứa (2m + 13,53) gam muối. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng dung dịch HNO3 dư thu được 0,5V lít hỗn hợp khí Y (gồm NO và N2O có tỷ khối so với H2 là 216/13) và dung dịch Z thu được 73,02 gam muối khan. Giá trị của m là A. 14,16         B. 19,76          C. 19,52   

Xem thêm

Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao – Tào Mạnh Đức (Phần 19)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 721. Cho 12,76 gam hỗn hợp gồm Na và Al2O3 vào nước dư, thu được 2,24 lít khí H2 (đktc) và dung dịch X. Cho 200 ml dung dịch HCl 0,8M vào dung dịch X, kết thúc phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị m là A. 9,36 gam.         B. 12,48 gam.         C. 7,80 gam.         D. 6,24 gam. (Xem giải) Câu 722. Cho một nhúm bông (trong đó hàm lượng xenlulozơ chiếm 90%) có khối lượng m gam vào

Xem thêm

Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao – Tào Mạnh Đức (Phần 18)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 681. Đun nóng este X đơn chức, mạch hở với dung dịch KOH 12% (vừa đủ), thu được 87,1 gam dung dịch Y. Chưng cất dung dịch Y, thu được 6,9 gam ancol etylic. Giả sử nước bay hơi không đáng kể. Công thức phân tử của X là. A. C6H10O2.         B. C5H10O2.         C. C5H8O2.         D. C6H12O2. (Xem giải) Câu 682. Hỗn hợp X chứa hai chất béo được tạo bởi từ axit stearic và axit oleic. Xà phòng hóa hoàn toàn

Xem thêm

Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao – Tào Mạnh Đức (Phần 17)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 641. X, Y là hai este mạch hở, trong phân tử chỉ chứa một loại nhóm chức và đều có công thức phân tử CnH2n-6O4. Thủy phân hoàn toàn 46,75 gam hỗn hợp E chứa X, Y với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Z chứa hai ancol đều no và 47,2 gam hỗn hợp gồm hai muối; trong đó có a gam muối A và b gam muối B. Lấy toàn bộ Z đem đốt cháy cần dùng 27,16 lít O2 (đktc), thu được 22,95 gam nước.

Xem thêm
error: Vui lòng không sao chép !!