You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Bài tập đồ thị (Phần 4)

(Xem giải) Câu 1. Cho từ từ dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch chứa x mol Na2SO4 và y mol AlCl3, sự phụ thuộc của số mol kết tủa và số mol Ba(OH)2 được biểu diễn theo đồ thị sau: Giá trị của x + y là: A. 0,35         B. 0,3         C. 0,4         D. 0,45 (Xem giải) Câu 2. Dung dịch X chứa Ba(HCO3)2 và BaCl2. Dung dịch Y chứa NaOH 1M và Na2CO3 1M. Nhỏ từ từ đến dư dung dịch Y vào dung dịch X. Đồ thị biểu

Xem thêm

Bài tập este tổng hợp (Phần 14)

(Xem giải) Câu 1. Hỗn hợp T gồm ba este X, Y, Z đều mạch hở (X, Y đơn chức, MX < MY và Z hai chức). Thủy phân 23,36 gam T trong dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được 18,32 gam hỗn hợp E gồm 2 muối của axit cacboxylic no và 15,44 gam hỗn hợp F gồm ba ancol có cùng số cacbon (có khối lượng phân tử khác nhau). Mặt khác, đốt cháy 23,36 gam T cần dùng 29,12 lít O2 (đktc) và đốt cháy 15,44 gam F cần dùng 25,312 lít O2 (đktc). Biết các phản

Xem thêm

Chất khử với H+ và NO3- (Phần 18)

(Xem giải) Câu 1. Hỗn hợp X gồm Fe2O3, Fe, Cr, FeO và CuO trong đó kim loại chiếm 80% khối lượng hỗn hợp. Cho 6,72 lít khí CO (đktc) đi qua m gam X đun nóng, sau một thời gian thu được chất rắn Y và hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với H2 bằng 18. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch HNO3 đặc nóng dư thu được dung dịch chứa (m + 33,9) gam muối và 3,36 lít khí NO2 (đktc và là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m gần giá trị

Xem thêm

Mục lục: Bài tập tổng hợp

» 400 bài tập nâng cao – Tác giả: Hoàng Chung: [Phần 1]–[Phần 2]–[Phần 3]–[Phần 4]–[Phần 5]–[Phần 6]–[Phần 7]–[Phần 8] » 1000 bài tập nâng cao – Tác giả: Tào Mạnh Đức: [Phần 1]–[Phần 2]–[Phần 3]–[Phần 4]–[Phần 5]–[Phần 6]–[Phần 7]–[Phần 8]–[Phần 9]–[Phần 10]–[Phần 11]–[Phần 12]–[Phần 13]-[Phần 14]–[Phần 15]–[Phần 16]–[Phần 17]–[Phần 18]–[Phần 19]–[Phần 20]–[Phần 21]–[Phần 22]–[Phần 23]–[Phần 24]–[Phần 25] » Bài tập hình vẽ thí nghiệm: [Phần 1]–[Phần 2] » Bài tập hữu cơ tổng hợp: [Phần 1]–[Phần 2]–[Phần 3] » Bài tập vô cơ tổng hợp: [Phần 1]–[Phần 2] » Bài tập khủng 2016 – Tác giả: Bùi Quang Tùng. » 60 bài tập 8,

Xem thêm

Bài tập este tổng hợp (Phần 13)

Phần 13 gồm các bài về hỗn hợp axit, ancol, este tiếp nối vào các Phần 1 và Phần 6. (Xem giải) Câu 1. X, Y là 2 axit cacboxylic đơn chức, Z là một ancol no, đa chức; T là este tạo bởi X, Y, Z và có 4 liên kết π; X, Y, Z, T đều mạch hở (MX < MY). Hỗn hợp A chứa X, Y, Z, T trong đó (nX + nY = 2nT). Cho 13,1 gam A tác dụng vừa đủ với 82 gam dung dịch NaOH kết thúc phản ứng, cô cạn thu được hỗn

Xem thêm

Bài tập hóa học tổng hợp (Phần 8)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 351: Nung nóng để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm 51,0 gam hỗn hợp gồm Al, CuO và Fe3O4 trong điều kiện không có không khí, thu được hỗn hợp rắn X. Chia X làm hai phần bằng nhau. Phần 1 cho vào dung dịch NaOH loãng dư, thấy lượng NaOH phản ứng là 13,6 gam đồng thời thoát ra x mol khí H2 và còn lại 12,0 gam rắn không tan. Hòa tan hết phần 2 trong dung dịch chứa 0,8 mol H2SO4 và y mol HNO3, thu được dung

Xem thêm

Bài tập hóa học tổng hợp (Phần 7)

⇒ Tải file  đề bài: Download (Xem giải) Câu 301: Hòa tan m gam hỗn hợp Na, K, Al và BaO vào nước dư, thu được dung dịch Y và 9,52 lít H2 (đktc). Cho từ từ đến hết dung dịch chứa 0,2 mol H2SO4 và 0,3 mol HCl thu được 46,65 gam hỗn hợp kết tủa và dung dịch Z chỉ chứa 24,95 gam hỗn hợp các muối clorua và sunfat trung hòa. Giá trị của m là A. 34,1.       B. 36,5.       C. 42,0       D. 27,6. (Xem giải) Câu 302:

Xem thêm

Bài tập este tổng hợp (Phần 12)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 1. X, Y là hai este hai chức mạch hở và đều chứa 4 liên kết pi trong phân tử. Cho 48,85 gam hỗn hợp (H) gồm X, Y tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch thu được m gam hỗn hợp muối khan Z (gồm ba muối của axit cacboxylic) và hỗn hợp T gồm hai ancol có cùng số nguyên tử cacbon; tỉ khối hơi của T so với He bằng 16,1875. Đốt cháy toàn bộ T cần vừa đủ 1,6 mol O2, thu được

Xem thêm

Bài tập hình vẽ thí nghiệm (Phần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 1. Trong thí nghiệm ở hình bên người ta dẫn khí clo mới điều chế từ MnO2 rắn với dung dịch HCl đậm đặc vào ống hình trụ A có đặt một miếng giấy mầu. Hiện tượng gì sẽ xảy ra khi (a) Đóng khóa K; (b) Mở khóa K? A. (a) Mất màu, (b) Không mất màu.       B. (a) Không mất màu, (b) Mất màu. C. (a) Mất màu, (b) Mất màu.       C. (a) Không mất màu, (b) Không mất màu. (Xem giải) Câu 2. Bóp mạnh quả bóp cao

Xem thêm

Bài tập hình vẽ thí nghiệm (Phần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 1. Hình vẽ sau đây mô tả thí nghiệm điều chế chất hữu cơ Y: Phản ứng nào sau đây xảy ra trong thí nghiệm trên? A. CH3COOH + C2H5OH ⇔ CH3COOC2H5 + H2O. B. CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O. C. C2H5OH → C2H4 + H2O D. 2C3H5(OH)3 + Cu(OH)2 → (C3H7O3)2Cu + 2H2O. (Xem giải) Câu 2. Điều chế este CH3COOC2H5 trong phòng thí nghiệm được mô tả theo hình vẽ sau Cho các phát biểu sau: (a) Etyl axetat có nhiệt độ sôi thấp (77°C) nên dễ bị bay hơi khi đun nóng.

Xem thêm

Bài tập muối amoni hữu cơ (Phần 2)

(Xem giải) Câu 1. X là tripeptit, Y là tetrapeptit, Z là hợp chất hữu cơ có công thức phân tử C4H12N2O4 (đều mạch hở). Cho 0,14 mol hỗn hợp E gồm X, Y, Z tác dụng với dung dịch chứa 0,46 mol NaOH. Sau phản ứng hoàn toàn thu được 0,03 mol một amin đơn chức, dung dịch T chứa 3 muối (trong đó có muối của Ala và muối của một axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở) có tổng khối lượng 45,85 gam. Khối lượng của X trong E gần nhất với A. 8,7 gam.      

Xem thêm

Bài tập điện phân (Phần 6)

(Xem giải) Câu 1. Hòa tan 31,76 gam hỗn hợp CuSO4 và NaCl vào nước thu được 300 gam dung dịch X. Điện phân dung dịch X (điện cực trơ, màng ngăn xốp) thì thu được 283,32 gam dung dịch Y (không còn màu xanh) và có V lít khí (đktc) thoát ra ở anot. Cho Y tác dụng với Mg dư thấy giải phóng 1,344 lít khí H2 (đktc). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, hiệu suất phản ứng điện phân bằng 100% (bỏ qua sự hòa tan của khí trong nước và sự bay hơi của nước).

Xem thêm

Bài tập hỗn hợp Peptit – Este (Phần 4)

⇒ Tải file đề bài: Download. Chú ý: Phần này dễ hơn các phần còn lại cùng chủ đề, gồm 50 câu với những nhóm câu có nội dung tương tự nhau. (Xem giải) Câu 1: E là peptit mạch hở được tạo bởi Gly, Ala và Val. Người ta lấy 0,03 mol E trộn với một lượng este Y (no, đơn chức, mạch hở) thu được 20,52 gam hỗn hợp T. Đốt cháy hoàn toàn T cần dùng vừa đủ 1,225 mol O2. Sản phẩm cháy thu được có chứa a mol CO2, b mol H2O và 0,09 mol N2.

Xem thêm

Chất khử với H+ và NO3- (Phần 17)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 1. Cho m gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe3O4, Fe(NO3)2 tác dụng với dung dịch chứa 2,98 mol HCl và 0,5 mol KNO3 thu được dung dịch Y chỉ chứa (m + 133,65) gam muối và 0,02 mol khí NO duy nhất. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH dư thu được kết tủa. Nung kết tủa trong không khí thấy khối lượng giảm 27,02 gam. Mạt khác, cho m gam X tác dụng với dung dịch H2SO4 (đặc, nóng dư) thu được 0,33 mol SO2. Biết rằng các phản

Xem thêm

Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao – Tào Mạnh Đức (Phần 25)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 961. Hỗn hợp X gồm glyxin, alanin, valin và axit glutamic; trong đó tỉ lệ mN : mO = 11 : 32. Cho 22,78 gam X tác dụng với dung dịch HCl dư, thu được 30,81 gam muối. Nếu cho 22,78 gam X tác dụng với dung dịch KOH vừa đủ, thu được m gam muối. Giá trị của m là A. 28,94.       B. 33,42.       C. 33,98.       D. 38,46. (Xem giải) Câu 962. Đốt cháy hoàn toàn 18,24 gam hỗn hợp X

Xem thêm

Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao – Tào Mạnh Đức (Phần 24)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 921. Hòa tan hết 11,44 gam hỗn hợp gồm Ca, CaO, Mg và MgO trong dung dịch HCl loãng dư, thu được 3,36 lít khí H2 (đktc) và dung dịch X có chứa 14,25 gam MgCl2. Đem cô cạn dung dịch X thu được lượng muối khan là A. 31,02 gam.          B. 29,79 gam.          C. 30,12 gam.         D. 29,97 gam. (Xem giải) Câu 922. Đốt cháy hoàn toàn m gam chất béo X bằng lượng oxi vừa đủ, thu được

Xem thêm

Bài tập hỗn hợp Peptit – Este (Phần 3)

(Xem giải) Câu 1. Hỗn hợp A gồm peptit X và hexapeptit Y, hỗn hợp B gồm đipeptit Z và este 2 chức T (X và Z có cùng số C, X được cấu tạo từ 3 aminoaxit). Cho 265,1 gam hỗn hợp Q gồm a mol A và a mol B tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 2,8 mol hỗn hợp gồm 4 muối khan của Gly, Ala, val và axit hữu cơ có cùng số C với Gly; và hỗn hợp 2 ancol cùng dãy đồng đẳng. Đốt

Xem thêm

Bài tập Peptit (Phần 6)

(Xem giải) Câu 1. Hỗn hợp X gồm ba peptit mạch hở không cùng số mol, có số nguyên tử cacbon tương ứng là 6; 8 và 12. Đun nóng m gam X cần dùng tối đa dung dịch chứa 46,4 gam NaOH, thu được (m + 42,44) gam hỗn hợp Y gồm ba muối của glyxin, alanin và valin. Nếu đốt cháy hoàn toàn m gam X cần dùng 2,79 mol O2, thu được CO2, H2O và N2. Phần trăm khối lượng của peptit có khối lượng phân tử nhỏ nhất trong hỗn hợp X là A.  4,46%.     

Xem thêm

Kim loại và dung dịch muối (Phần 3)

(Xem giải) Câu 1. Cho m gam hỗn hợp gồm Mg, Al và Fe vào 200ml dung dịch FeCl3 0,8M và CuCl2 0,6M. Sau khi phản ứng kết thúc, thu được dung dịch x và 1,8275m gam chất rắn Y. Cho dung dịch AgNO3 dư vào X, thu được 109,8 gam kết tủa. Nếu cho dung dịch NaOH dư vào X, thấy lượng NaOH phản ứng là 31,2 gam. Giá trị của m là: A. 6            B. 10            C. 12          D. 8 (Xem giải) Câu 2. Cho 1,68

Xem thêm

Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao – Tào Mạnh Đức (Phần 23)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 881. Cho 10,02 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al và Cu vào dung dịch HCl loãng dư, thu được 2,688 lít khí H2 (đktc) và dung dịch chứa 10,86 gam muối. Nếu hòa tan hết 10,02 gam X trên vào dung dịch HNO3 loãng dư, thu được 0,12 mol khí NO duy nhất và dung dịch chứa x gam muối. Giá trị của x là A. 40,98 gam.        B. 39,78 gam.        C. 41,78 gam.        D. 41,38 gam. (Xem giải) Câu 882.

Xem thêm

Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao – Tào Mạnh Đức (Phần 22)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 841. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp gồm hai cacbohiđrat cần dùng 1,2 mol O2, thu được CO2 và H2O có tổng khối lượng là 72,96 gam. Mặt khác đun nóng 0,2 mol X trên với dung dịch AgNO3/NH3 (dùng dư), thu được x gam Ag. Giá trị của x là A. 25,92 gam.         B. 43,20 gam.         C. 60,48 gam.         D. 17,28 gam. (Xem giải) Câu 842. Để 15,68 gam phôi Fe ngoài không khí, sau một thời gian thu

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!