You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

Bài toán hỗn hợp amin và các chất hữu cơ (Phần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 1. Hỗn hợp khí X gồm đimetylamin và hai hiđrocacbon đồng đẳng liên tiếp. Đốt cháy hoàn toàn 100 ml hỗn hợp X bằng một lượng oxi vừa đủ, thu được 550 ml hỗn hợp Y gồm khí và hơi nước. Nếu cho Y đi qua dung dịch axit sunfuric đặc (dư) thì còn lại 250 ml khí (các thể tích khí và hơi đo ở cùng điều kiện). Công thức phân tử của hai hiđrocacbon là A. CH4 và C2H6.         B. C2H4 và C3H6.        C.

Xem thêm

Bài toán kim loại kiềm, kiềm thổ và oxit của chúng (Phần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 1. Hỗn hợp X gồm Na, Ba, Na2O và BaO. Hòa tan hoàn toàn 32,1 gam X vào nước, thu được 2,24 lít khí H2 (dktc) và dung dịch Y, trong đó có chứa 4 gam NaOH. Phần trăm khối lượng oxi trong X là A. 9,85%.       B. 9,96%.       C. 8,47%.       D. 7,48%. (Xem giải) Câu 2. Cho các hỗn hợp chất rắn: (a) Na, BaO, Al2O3 (tỉ lệ mol 1 : 1 : 1). (b) Al, K, Al2O3 (tỉ lệ mol 1 :

Xem thêm

Bài toán phi kim tác dụng với oxi, axit (Phần 1)

(Xem giải) Câu 1. Cho 5,64 gam hỗn hợp X gồm C, S và P tác dụng hết với lượng dư dung dịch HNO3 đặc nóng, thu được 29,12 lít hỗn hợp khí gồm NO2 và CO2. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn 5,64 gam hỗn hợp X vào 70 gam dung dịch H2SO4 98% đun nóng thu được 15,68 lít hỗn hợp khí Y và dung dịch Z. Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào Z thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là A. 47,52        B.

Xem thêm

Bài tập muối amoni hữu cơ (Phần 3)

(Xem giải) Câu 1. Cho hỗn hợp E gồm chất X (C6H16O4N2) và chất Y (C2H10O6N4; là muối của axit vô cơ). Đun nóng 0,08 mol E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Z gồm hai amin có cùng số nguyên tử cacbon (không là đồng phân của nhau) và m gam hỗn hợp T gồm các muối. Đốt cháy hoàn toàn Z bằng lượng oxi vừa đủ, thu được 0,53 mol hỗn hợp gồm CO2, H2O và N2. Giá trị của m là A. 14,05.       B. 13,87.       C. 11,80.       D.

Xem thêm

Bài tập chất béo (Phần 4)

(Xem giải) Câu 1. Hiđro hóa hoàn toàn 43,2 gam hỗn hợp X gồm hai triglixerit cần dùng a mol H2 (xúc tác Ni, t°) thu được hỗn hợp Y. Đun nóng toàn bộ Y với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được glixerol và hỗn hợp Z gồm các muối. Đốt cháy hoàn toàn Z cần dùng 3,78 mol O2, thu được Na2CO3 và 5,09 mol hỗn hợp gồm CO2 và H2O. Giá trị của a là A. 0,09.        B. 0,10.        C. 0,07.        D. 0,08. (Xem giải) Câu 2. Hỗn hợp

Xem thêm

Bài tập khí than ướt, khí than khô (Phần 2)

(Xem giải) Câu 1. Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ thu được hỗn hợp khí X gồm CO, CO2 và H2 có tỉ khối so với H2 bằng 7,8. Dẫn toàn bộ X qua ống sứ chứa 0,28 mol hỗn hợp Fe2O3 và FeCO3 nung nóng thu được hỗn hợp khí và hơi Y. Hấp thụ toàn bộ Y vào dung dịch KOH đặc dư thấy khối lượng dung dịch tăng m gam. Hòa tan hết rắn còn lại trong ống sứ gồm Fe và các oxit sắt có khối lượng 26,8 gam bằng dung dịch HNO3 loãng thu

Xem thêm

Bài tập khí than ướt, khí than khô (Phần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 1. Dẫn 0,6 mol hỗn hợp gồm hơi nước và khí CO2 qua than nung đỏ, thu được 0,9 mol hỗn hợp X gồm CO, H2 và CO2. Cho X hấp thụ hết vào 200 ml dung dịch NaOH 2M, thu được dung dịch Y. Cho từ từ dung dịch Y vào 150 ml dung dịch HCl 1M, thu được V lít khí CO2 (đktc). Giá trị của V là A. 2,24.       B. 2,52.       C. 4,48.       D. 2,80. (Xem giải) Câu 2. Dẫn hơi

Xem thêm

Xác định công thức dựa vào phản ứng, tính chất và đặc điểm của chất (Phần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 1. Hợp chất hữu cơ X có công thức C6H8O4. Thực hiện chuỗi phản ứng sau (theo đúng tỉ lệ mol): (1) X + 2H2O → Y + 2Z (2) 2Z → T + H2O (H2SO4, 140°C) Biết rằng tỉ khối hơi của T so với H2 bằng 23. Phát biểu nào sau đây đúng? A. X không có đồng phân hình học.       B. Y chỉ có 2 đồng phân cấu tạo. C. X tác dụng với dung dịch Br2 theo tỉ lệ mol 1:3.      D. Đun nóng Z với

Xem thêm

Bài tập este tổng hợp (Phần 15)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 1. Cho m gam hỗn hợp E gồm ba este X, Y, Z (MX < MY < MZ) tác dụng vừa đủ với NaOH, sau phản ứng thu được 19,52 gam hỗn hợp Q gồm ba muối và 5,64 gam hai ancol no T có số mol khác nhau. Đốt cháy hết Q thu được 13,78 gam Na2CO3 và 14,52 gam CO2. Mặt khác, nếu đốt cháy hết T thu được 7,92 gam CO2. Biết rằng m gam E khi cháy cần 0,61 mol O2, thu được 35 gam hỗn hợp CO2

Xem thêm

Hóa hữu cơ tổng hợp (Phần 4)

(Xem giải) Câu 1. Hỗn hợp X chứa C2H4, C2H6O2, C3H8O2, C3H4O2 và CH4 (trong đó số mol của CH4 gấp đôi số mol của C3H4O2. Đốt cháy hoàn toàn 10,52 gam X thu được tổng khối lượng H2O và CO2 là 30,68 gam. Mặt khác, hấp thụtoàn bộ sản phẩm cháy vào 400 ml dung dịch Ca(OH)2 1M thấy xuất  m gam kết tủa. Giá trị m là? A. 32         B. 35         C. 36         D. 34 (Xem giải) Câu 2. Đốt cháy m gam hỗn hợp X gồm glixerol, metan, ancol etylic

Xem thêm

Bài tập chất béo (Phần 3)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 1. Đốt cháy hoàn toàn 4,03 gam triglixerit X bằng một lượng oxi vừa đủ, cho toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ hết vào bình đựng nước vôi trong dư thu được 25,5 gam kết tủa và khối lượng dung dịch thu được giảm 9,87 gam so với khối lượng nước vôi trong ban đầu. Mặt khác, khi thủy phân hoàn toàn 8,06 gam X trong dung dịch NaOH dư, đun nóng, thu  được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là A. 7,36         

Xem thêm

Bài tập đồ thị (Phần 4)

(Xem giải) Câu 1. Cho từ từ dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch chứa x mol Na2SO4 và y mol AlCl3, sự phụ thuộc của số mol kết tủa và số mol Ba(OH)2 được biểu diễn theo đồ thị sau: Giá trị của x + y là: A. 0,35         B. 0,3         C. 0,4         D. 0,45 (Xem giải) Câu 2. Dung dịch X chứa Ba(HCO3)2 và BaCl2. Dung dịch Y chứa NaOH 1M và Na2CO3 1M. Nhỏ từ từ đến dư dung dịch Y vào dung dịch X. Đồ thị biểu

Xem thêm

Bài tập este tổng hợp (Phần 14)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 1. Hỗn hợp T gồm ba este X, Y, Z đều mạch hở (X, Y đơn chức, MX < MY và Z hai chức). Thủy phân 23,36 gam T trong dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được 18,32 gam hỗn hợp E gồm 2 muối của axit cacboxylic no và 15,44 gam hỗn hợp F gồm ba ancol có cùng số cacbon (có khối lượng phân tử khác nhau). Mặt khác, đốt cháy 23,36 gam T cần dùng 29,12 lít O2 (đktc) và đốt cháy 15,44 gam F cần dùng 25,312

Xem thêm

Chất khử với H+ và NO3- (Phần 18)

(Xem giải) Câu 1. Hỗn hợp X gồm Fe2O3, Fe, Cr, FeO và CuO trong đó kim loại chiếm 80% khối lượng hỗn hợp. Cho 6,72 lít khí CO (đktc) đi qua m gam X đun nóng, sau một thời gian thu được chất rắn Y và hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với H2 bằng 18. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch HNO3 đặc nóng dư thu được dung dịch chứa (m + 33,9) gam muối và 3,36 lít khí NO2 (đktc và là sản phẩm khử duy nhất). Giá trị của m gần giá trị

Xem thêm

Mục lục: Bài tập tổng hợp

» 400 bài tập nâng cao – Tác giả: Hoàng Chung: [Phần 1]–[Phần 2]–[Phần 3]–[Phần 4]–[Phần 5]–[Phần 6]–[Phần 7]–[Phần 8] » 1000 bài tập nâng cao – Tác giả: Tào Mạnh Đức: [Phần 1]–[Phần 2]–[Phần 3]–[Phần 4]–[Phần 5]–[Phần 6]–[Phần 7]–[Phần 8]–[Phần 9]–[Phần 10]–[Phần 11]–[Phần 12]–[Phần 13]-[Phần 14]–[Phần 15]–[Phần 16]–[Phần 17]–[Phần 18]–[Phần 19]–[Phần 20]–[Phần 21]–[Phần 22]–[Phần 23]–[Phần 24]–[Phần 25] » Xác định công thức dựa vào phản ứng, tính chất và đặc điểm của chất: [Phần 1] » Muối amoni hữu cơ: [Phần 1]–[Phần 2]–[Phần 3] » Khí than ướt, khí than khô: [Phần 1]–[Phần 2] » Bài tập hình vẽ thí nghiệm: [Phần 1]–[Phần

Xem thêm

Bài tập este tổng hợp (Phần 13)

Phần 13 gồm các bài về hỗn hợp axit, ancol, este tiếp nối vào các Phần 1 và Phần 6. (Xem giải) Câu 1. X, Y là 2 axit cacboxylic đơn chức, Z là một ancol no, đa chức; T là este tạo bởi X, Y, Z và có 4 liên kết π; X, Y, Z, T đều mạch hở (MX < MY). Hỗn hợp A chứa X, Y, Z, T trong đó (nX + nY = 2nT). Cho 13,1 gam A tác dụng vừa đủ với 82 gam dung dịch NaOH kết thúc phản ứng, cô cạn thu được hỗn

Xem thêm

Bài tập hóa học tổng hợp (Phần 8)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 351: Nung nóng để thực hiện phản ứng nhiệt nhôm 51,0 gam hỗn hợp gồm Al, CuO và Fe3O4 trong điều kiện không có không khí, thu được hỗn hợp rắn X. Chia X làm hai phần bằng nhau. Phần 1 cho vào dung dịch NaOH loãng dư, thấy lượng NaOH phản ứng là 13,6 gam đồng thời thoát ra x mol khí H2 và còn lại 12,0 gam rắn không tan. Hòa tan hết phần 2 trong dung dịch chứa 0,8 mol H2SO4 và y mol HNO3, thu được dung

Xem thêm

Bài tập hóa học tổng hợp (Phần 7)

⇒ Tải file  đề bài: Download (Xem giải) Câu 301: Hòa tan m gam hỗn hợp Na, K, Al và BaO vào nước dư, thu được dung dịch Y và 9,52 lít H2 (đktc). Cho từ từ đến hết dung dịch chứa 0,2 mol H2SO4 và 0,3 mol HCl thu được 46,65 gam hỗn hợp kết tủa và dung dịch Z chỉ chứa 24,95 gam hỗn hợp các muối clorua và sunfat trung hòa. Giá trị của m là A. 34,1.       B. 36,5.       C. 42,0       D. 27,6. (Xem giải) Câu 302:

Xem thêm

Hòa tan hoàn toàn hai chất rắn X, Y (có số mol bằng nhau) (Phần 2)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1A 2B 3D 4A 5B 6C 7A 8B 9B 10B 11A 12B 13B 14D 15D 16C 17B 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 (Xem giải) Câu 1. Hòa tan hoàn toàn hai chất rắn X, Y có số mol bằng nhau vào nước được dung dịch Z. Tiến hành thí nghiệm sau: Thí nghiệm 1: Cho dung dịch NaOH dư vào V (ml) dung dịch Z, thu được m1 (gam) kết tủa. Thí nghiệm 2:

Xem thêm

Hòa tan hoàn toàn hai chất rắn X, Y (có số mol bằng nhau) (Phần 1)

⇒ Tải file đề bài: Download ⇒ Thi online: Vào phòng thi ⇒ Giải chi tiết và đáp án: 1D 2C 3B 4C 5D 6A 7D 8D 9A 10D 11A 12C 13B 14A 15D 16D 17D 18A 19C 20D 21B 22A 23C 24B 25A 26C 27C 28A 29A 30D (Xem giải) Câu 1. Hòa tan hoàn toàn hai chất rắn X, Y (có số mol bằng nhau) vào nước thu được dung dịch Z. Tiến hành các thí nghiệm sau: Thí nghiệm 1: Cho dung dịch NaOH dư vào V ml dung dịch Z, thu được n1 mol kết tủa. Thí

Xem thêm

Bài tập este tổng hợp (Phần 12)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 1. X, Y là hai este hai chức mạch hở và đều chứa 4 liên kết pi trong phân tử. Cho 48,85 gam hỗn hợp (H) gồm X, Y tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch thu được m gam hỗn hợp muối khan Z (gồm ba muối của axit cacboxylic) và hỗn hợp T gồm hai ancol có cùng số nguyên tử cacbon; tỉ khối hơi của T so với He bằng 16,1875. Đốt cháy toàn bộ T cần vừa đủ 1,6 mol O2, thu được

Xem thêm
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!