Bài tập hỗn hợp Peptit – Este (Phần 3)

(Xem giải) Câu 1. Hỗn hợp A gồm peptit X và hexapeptit Y, hỗn hợp B gồm đipeptit Z và este 2 chức T (X và Z có cùng số C, X được cấu tạo từ 3 aminoaxit). Cho 265,1 gam hỗn hợp Q gồm a mol A và a mol B tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 2,8 mol hỗn hợp gồm 4 muối khan của Gly, Ala, val và axit hữu cơ có cùng số C với Gly; và hỗn hợp 2 ancol cùng dãy đồng đẳng. Đốt

Xem thêm

Bài tập Peptit (Phần 6)

(Xem giải) Câu 1. Hỗn hợp X gồm ba peptit mạch hở không cùng số mol, có số nguyên tử cacbon tương ứng là 6; 8 và 12. Đun nóng m gam X cần dùng tối đa dung dịch chứa 46,4 gam NaOH, thu được (m + 42,44) gam hỗn hợp Y gồm ba muối của glyxin, alanin và valin. Nếu đốt cháy hoàn toàn m gam X cần dùng 2,79 mol O2, thu được CO2, H2O và N2. Phần trăm khối lượng của peptit có khối lượng phân tử nhỏ nhất trong hỗn hợp X là A.  4,46%.     

Xem thêm

Kim loại và dung dịch muối (Phần 3)

(Xem giải) Câu 1. Cho m gam hỗn hợp gồm Mg, Al và Fe vào 200ml dung dịch FeCl3 0,8M và CuCl2 0,6M. Sau khi phản ứng kết thúc, thu được dung dịch x và 1,8275m gam chất rắn Y. Cho dung dịch AgNO3 dư vào X, thu được 109,8 gam kết tủa. Nếu cho dung dịch NaOH dư vào X, thấy lượng NaOH phản ứng là 31,2 gam. Giá trị của m là: A. 6            B. 10            C. 12          D. 8 (Xem giải) Câu 2. Cho 1,68

Xem thêm

Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao – Tào Mạnh Đức (Phần 23)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 881. Cho 10,02 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al và Cu vào dung dịch HCl loãng dư, thu được 2,688 lít khí H2 (đktc) và dung dịch chứa 10,86 gam muối. Nếu hòa tan hết 10,02 gam X trên vào dung dịch HNO3 loãng dư, thu được 0,12 mol khí NO duy nhất và dung dịch chứa x gam muối. Giá trị của x là A. 40,98 gam.        B. 39,78 gam.        C. 41,78 gam.        D. 41,38 gam. (Xem giải) Câu 882.

Xem thêm

Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao – Tào Mạnh Đức (Phần 22)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 841. Đốt cháy hoàn toàn 0,2 mol hỗn hợp gồm hai cacbohiđrat cần dùng 1,2 mol O2, thu được CO2 và H2O có tổng khối lượng là 72,96 gam. Mặt khác đun nóng 0,2 mol X trên với dung dịch AgNO3/NH3 (dùng dư), thu được x gam Ag. Giá trị của x là A. 25,92 gam.         B. 43,20 gam.         C. 60,48 gam.         D. 17,28 gam. (Xem giải) Câu 842. Để 15,68 gam phôi Fe ngoài không khí, sau một thời gian thu

Xem thêm

Bài tập este tổng hợp (Phần 11)

(Xem giải) Câu 1. Hỗn hợp E gồm este hai chức X và este ba chức Y; X và Y đều mạch hở; X tạo bởi axit đa chức. Đốt cháy hoàn toàn 0,07 mol E cần vừa đủ 0,85 mol O2 thu được 9,72 gam H2O. Cho 12,416 gam E tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được hỗn hợp Z gồm 3 muối cùng số nguyên tử cacbon và hỗn hợp T gồm hai ancol có số nguyên tử C liên tiếp nhau. Cho T tác dụng với Na dư thấy thoát ra 1,5232 lít khí H2

Xem thêm

Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao – Tào Mạnh Đức (Phần 21)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 801. Cho 18,24 gam hỗn hợp chứa Mg và Cu với tỉ lệ mol tương ứng là 1 : 2 vào dung dịch chứa 0,12 mol Fe(NO3)3. Sau khi các phản ứng hoàn toàn, thu được m gam rắn. Giá trị của m là A. 18,72 gam.       B. 19,84 gam.      C. 17,60 gam.      D. 14,40 gam. (Xem giải) Câu 802. Hòa tan hoàn toàn 9,0 gam hỗn hợp gồm Mg và Al bằng lượng vừa đủ dung dịch HNO3, sau khi các phản ứng kết

Xem thêm

Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao – Tào Mạnh Đức (Phần 20)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 761. Đốt cháy 13,92 gam hỗn hợp gồm Al, Zn và Mg trong 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí gồm O2 và Cl2, thu được hỗn hợp rắn X (không thấy khí thoát ra). Cho toàn bộ X vào dung dịch chứa a mol HCl loãng (dùng dư), thấy thoát ra 0,12 mol khí H2; đồng thời thu được dung dịch Y chứa các chất tan có cùng nồng độ mol/l. Giá trị của a là A. 0,72.         B. 0,84.         C. 0,76.       

Xem thêm

Chất khử với H+ và NO3- (Phần 16)

(Xem giải) Câu 1. Hỗn hợp X chứa Fe và Mg. Cho m gam X tác dụng HCl vừa đủ thu được V lít H2 và dung dịch chứa (2m + 13,53) gam muối. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng dung dịch HNO3 dư thu được 0,5V lít hỗn hợp khí Y (gồm NO và N2O có tỷ khối so với H2 là 216/13) và dung dịch Z thu được 73,02 gam muối khan. Giá trị của m là A. 14,16         B. 19,76          C. 19,52         D. 14,40 (Xem giải)

Xem thêm

Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao – Tào Mạnh Đức (Phần 19)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 721. Cho 12,76 gam hỗn hợp gồm Na và Al2O3 vào nước dư, thu được 2,24 lít khí H2 (đktc) và dung dịch X. Cho 200 ml dung dịch HCl 0,8M vào dung dịch X, kết thúc phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị m là A. 9,36 gam.         B. 12,48 gam.         C. 7,80 gam.         D. 6,24 gam. (Xem giải) Câu 722. Cho một nhúm bông (trong đó hàm lượng xenlulozơ chiếm 90%) có khối lượng m gam vào

Xem thêm

Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao – Tào Mạnh Đức (Phần 18)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 681. Đun nóng este X đơn chức, mạch hở với dung dịch KOH 12% (vừa đủ), thu được 87,1 gam dung dịch Y. Chưng cất dung dịch Y, thu được 6,9 gam ancol etylic. Giả sử nước bay hơi không đáng kể. Công thức phân tử của X là. A. C6H10O2.         B. C5H10O2.         C. C5H8O2.         D. C6H12O2. (Xem giải) Câu 682. Hỗn hợp X chứa hai chất béo được tạo bởi từ axit stearic và axit oleic. Xà phòng hóa hoàn toàn

Xem thêm

Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao – Tào Mạnh Đức (Phần 17)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 641. X, Y là hai este mạch hở, trong phân tử chỉ chứa một loại nhóm chức và đều có công thức phân tử CnH2n-6O4. Thủy phân hoàn toàn 46,75 gam hỗn hợp E chứa X, Y với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Z chứa hai ancol đều no và 47,2 gam hỗn hợp gồm hai muối; trong đó có a gam muối A và b gam muối B. Lấy toàn bộ Z đem đốt cháy cần dùng 27,16 lít O2 (đktc), thu được 22,95 gam nước.

Xem thêm

Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao – Tào Mạnh Đức (Phần 16)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 601. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm glucozơ, fructozơ và saccarozơ, thu được CO2 và H2O có tổng khối lượng là (m + 11,52) gam. Nếu đun nóng mgam X trên với dung dịch H2SO4 loãng (dư), lấy toàn bộ sản phẩm hữu cơ tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng (dư) thu được x gam bạc. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của x là. A. 6,48 gam.         B. 12,96 gam         C. 8,64 gam.     

Xem thêm

Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao – Tào Mạnh Đức (Phần 15)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 561. Xà phòng hóa hoàn toàn 18,5 gam CH3COOCH3 trong dung dịch KOH 16%, thu được 193,5 gam dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y, thu được m gam rắn khan. Giả sử H2O bay hơi không đáng kể. Giá trị m là A. 30,50.         B. 46,5.          C. 38,5.          D. 42,0. (Xem giải) Câu 562. Chất hữu cơ X dạng mạch hở có dạng ClH3N-R-COOR’ (R, R’ là các gốc hiđrocacbon), phần trăm khối lượng của nitơ trong X

Xem thêm

Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao – Tào Mạnh Đức (Phần 14)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 521. Nhúng thanh Fe vào dung dịch X gồm 0,01 mol Cu(NO3)2 và 0,1 mol NaHSO4. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thấy có khí NO thoát ra (sản phẩm khử duy nhất của N+5), đồng thời khối lượng thanh Fe giảm m gam. Giá trị m là A. 2,16 gam.          B. 4,96 gam.          C. 2,80 gam.          D. 2,24 gam. (Xem giải) Câu 522. Đốt cháy hoàn toàn 4,56 gam hỗn hợp X gồm metylamin, đimetylamin,

Xem thêm

Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao – Tào Mạnh Đức (Phần 13)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 481. Cho 3m gam kim loại M vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư), thu được dung dịch X và khí SO2 (sản phẩm khử duy nhất của S+6). Cô cạn dung dịch X, thu được 19m gam muối khan. Kim loại M là A. Mg.         B. Al.          C. Fe.          D. Cu. (Xem giải) Câu 482. Cho 0,2 mol X gồm glucozơ và saccarozơ vào dung dịch AgNO3/NH3 dư, thu được 17,28 gam Ag. Nếu cho 0,2 mol X tác

Xem thêm

Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao – Tào Mạnh Đức (Phần 12)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 441. Tiến hành điện phân 200 ml dung dịch chứa CuSO4 1M và NaCl 0,8M bằng điện cực trơ với cường độ dòng điện không đổi I = 5A trong thời gian 5790 giây thì dừng điện phân, thấy khối lượng dung dịch giảm m gam. Giá trị m là A. 16,40.         B. 18,48.       C. 20,48.       D. 20,76. (Xem giải) Câu 442. Hòa tan hết hỗn hợp gồm 8,64 gam Mg và 4,8 gam MgO trong dung dịch HNO3 loãng, dư, kết

Xem thêm

Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao – Tào Mạnh Đức (Phần 11)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 401. Cho các cặp chất sau đều có tỉ lệ mol 1 : 1: (a) Ca và Al2O3; (b) Na và Al; (c) AgNO3 và Fe(NO3)2; (d) Al(OH)3 và NaOH; (e) Na và (NH4)2CO3; (g) Ba và AlCl3. Số cặp chất tan hoàn toàn trong nước dư, chỉ thu được dung dịch trong suốt là A. 6.          B. 4.         C. 3.         D. 5. (Xem giải) Câu 402. Đốt cháy hoàn toàn m gam triglyxerit X, thu được CO2 có

Xem thêm

Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao – Tào Mạnh Đức (Phần 10)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 361. Cho m gam một oxit sắt phản ứng vừa đủ với 0,2 mol H2SO4, thu được dung dịch chỉ chứa một muối duy nhất và 448 ml khí SO2 (đktc, sản phẩm khử duy nhất của S+6). Giá trị của m là A. 6,40.          B. 9,28.         C. 8,64.         D. 11,60. (Xem giải) Câu 362. Cho 7,56 gam peptit X (C6H11O4N3) tác dụng với 200 ml dung dịch NaOH 1M (đun nóng), cô cạn dung dịch sau phản ứng

Xem thêm

Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao – Tào Mạnh Đức (Phần 9)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 321. Đốt cháy hoàn toàn 6,48 gam kim loại M trong khí Cl2 dư, thu được 32,04 gam muối. Hòa tan lượng muối này vào nước rồi cho tác dụng với 250 ml dung dịch NaOH 2M thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là A. 18,72.          B. 15,66.          C. 13,00.          D. 14,50. (Xem giải) Câu 322. Đun nóng 10,68 gam chất hữu cơ X (C3H7O2N) với 200 ml dung dịch KOH 1M, cô cạn dung

Xem thêm

Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao – Tào Mạnh Đức (Phần 8)

⇒ Tải file đề bài: Download (Xem giải) Câu 281. Hỗn hợp E gồm hai amin đơn chức X và Y (MX < MY) có tỉ lệ mol tương ứng là 3 : 2. Đun nóng 8,44 gam E với dung dịch HNO3 dư, thu được 21,04 gam muối. Khối lượng của Y trong 0,1 mol E là A. 4,72 gam.           B. 3,72 gam.         C. 2,36 gam.         D. 4,22 gam. (Xem giải) Câu 282. Hòa tan hoàn toàn 20,64 gam hỗn hợp X gồm MO, M(OH)2 và MCO3

Xem thêm
error: Vui lòng không sao chép !!