Bài tập hỗn hợp Peptit – Este (Phần 1)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

Câu 1. Peptit X và peptit Y đều mạch hở được cấu tạo từ các α-amino axit no có 1 nhóm -COOH; Z là este thuần chức của glyxerol và 2 axit thuộc cùng dãy đồng đẳng axit acrylic. Đốt cháy 0,16 mol hỗn hợp E chứa X, Y, Z  có tỉ lệ mol tương ứng 1 : 2 : 5, sản phẩm cháy gồm CO2, H2O và N2 được dẫn qua bình đựng nước vôi trong dư thu được 196,0 gam kết tủa; đồng thời khối lượng bình tăng 112,52 gam. Khí thoát ra khỏi bình có thể tích là 2,688 lít (đktc). Đun nóng 64,86 gam E bằng dung dịch NaOH vừa đủ thu được lượng muối là:

A. 78,24 gam.           B. 87,25 gam.           C. 89,27 gam.           D. 96,87 gam.

Xem giải

Câu 2. X, Y là hai este mạch hở có công thức CnH2n -2O2; Z, T là hai peptit mạch hở đều được tạo bởi từ glyxin và alanin (Z và T hơn kém nhau một liên kết peptit). Đun nóng 27,89 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T cần dùng dung dịch chứa 0,37 mol NaOH, thu được 3 muối và hỗn hợp chứa 2 ancol có tỉ khối so với He bằng 8,4375. Nếu đốt cháy hoàn toàn 27,89 gam E rồi lấy sản phẩm cháy gồm CO2, H2O và N2 dẫn qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 115,0 gam kết tủa; khí thoát ra có thể tích là 2,352 lít (đktc). Phần trăm khối lượng của T (MZ < MT) có trong hỗn hợp E là:

A. 11,37%.           B. 12,68%.           C. 12,37%.           D. 10,68%.

Xem giải

Câu 3. Hỗn hợp E chứa peptit X (CxHyO5N4) và chất hữu cơ Y (C8H16O4N2). Để phản ứng hết 40,28 gam E cần 500 ml dung dịch NaOH 1M, chưng cất dung dịch sau phản ứng thu được x gam ancol Z duy nhất và hỗn hợp chứa 2 muối của 2 α-aminoaxit: a gam muối A và b gam muối B (MA < MB). Dẫn toàn bộ x gam Z qua bình đựng Na dư, thấy thoát ra 2,016 lít khí H2 (đktc); đồng thời khối lượng bình tăng 6,66 gam. Tỉ lệ a : b gần nhất với:

A. 0,8.           B. 0,6.           C. 0,9.           D. 0,7.

Xem giải

Câu 4. Hỗn hợp E gồm peptit X mạch hở (cấu tạo từ Gly, Ala) và este Y (được tạo ra từ phản ứng este hóa giữa axit cacboxylic no đơn chức và metanol). Đốt cháy hoàn toàn m gam E cần 15,68 lít O2 (đktc). Mặt khác thủy phân m gam E trong dung dịch NaOH vừa đủ thu được 24,2 gam hỗn hợp muối (trong đó số mol muối natri của Gly lớn hớn số mol muối natri của Ala). Đốt cháy hoàn toàn khối lượng muối trên cần 20 gam O2 thu được H2O, Na2CO3, N2 và 18,7 gam CO2. Tỉ lệ mol Gly : Ala trong X là:

A. 3:1.           B. 3:2.           C. 2:1.           D. 4:1.

Xem giải

Câu 5. Hỗn hợp E gồm peptit Ala-X-X (X là aminoaxit no chứa 1 nhóm –NH2 và 1 nhóm –COOH ) và axit cacboxylic Y no đơn chức, mạch hở , tác dụng vừa đủ với 450 ml dung dịch NaOH 1M thu được m gam muối Z. Đốt cháy hoàn toàn Z cần 25,2 lít O2 (đktc) thu được 50,75 gam (CO2 + H2O), N2, Na2CO3. X, Y lần lượt là:

A. Gly, CH3COOH.           B. Ala, CH3COOH.           C. Ala, HCOOH.           D. Gly, HCOOH.

Xem giải

Câu 6. Hỗn hợp H gồm 1 đipeptit A (được tạo nên từ 1 α-amino axit no, mạch hở, chứa 1 nhóm NH2, 1 nhóm COOH) và 1 este B đơn chức, phân tử chứa 2 liên kết π; A, B mạch hở.
– Đốt cháy hoàn toàn H với 21,504 lít O2 (đktc) sinh ra 36,96g CO2.
– H tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được dung dịch Y. Cho Y tác dụng vừa đủ với 250ml dung dịch HCl 1,76M thu được dung dịch Z. Cô cạn Z được m gam rắn khan. Giá trị của m là

A. 36,3.           B. 30,02.           C. 36,14.           D. 36,46.

Xem giải

Câu 7. Hỗn hợp E chứa peptit X mạch hở ( tạo bởi Gly và Ala) và este Y mạch hở (được tạo bởi etylen glycol và một axit đơn chức, không no chứa một liên kết C=C). Đun nóng m gam E với dung dịch NaOH vừa đủ thu được 23,08 gam hỗn hợp muối F, trong đó có a gam muối Gly và b gam muối Ala. Lấy toàn bộ F đem đốt cháy thu được Na2CO 3, N2; 23,76 gam CO2 và 7,56 gam H2O. Đốt cháy m gam E cần 0,89 mol O2. Tỉ lệ của a:b là:

A. 2,5.           B. 2,8.           C. 2,4.           D. 2,6.

Xem giải

Câu 8. Cho hỗn hợp M chứa ba chất hữu cơ mạch hở gồm C3H7NO4 và hai oligopeptit X (a mol) và Y (2a mol). Đun nóng M bằng 360 ml NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hơi Z chứa một chất duy nhất và hỗn hợp rắn T gồm 4 muối. Đốt cháy hoàn toàn T bằng 37,24 lít O2 (đktc), sản phẩm cháy gồm Na2CO3, N2 và 71,97 gam hỗn hợp chứa CO2 và H2O. Biết hai peptit X, Y cùng số nguyên tử cacbon, thủy phân hoàn toàn chỉ thu được valin và alanin. % khối lượng của peptit có phân tử khối nhỏ hơn trong M là:

Bạn đã xem chưa:  Bài tập chất béo (Phần 9)

A. 34,58%.           B. 53,65%.           C. 57,20%.           D. 61,36%.

Xem giải

Câu 9. Hỗn hợp E chứa chất X (C8H15O4N3) và chất Y (C10H19O4N); trong đó X là một peptit, Y là este của axit glutamic. Đun nóng 73,78 gam hỗn hợp E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được dung dịch có chứa m gam muối của alanin và hỗn hợp F chứa 2 ancol. Đun nóng toàn bộ F với H2SO4 đặc ở 140 0C, thu được 21,12 gam hỗn hợp ete. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị m là.

A. 44,4.           B. 11,1.           C. 22,2.           D. 33,3.

Xem giải

Câu 10. Hỗn hợp X gồm hai peptit hơn kém nhau 2 liên kết, cấu tạo từ Gly, Val. Trộn X và este hai chức Y có mạch cacbon hở, không phân nhánh với tỉ lệ mol 1:2 thu được 53,28 gam hỗn hợp Z. Thủy phân hoàn toàn Z trong NaOH vừa đủ thu được 64,82 gam muối, a gam 2 ancol. Dẫn ancol này qua bình đựng Na dư tạo thành 21,96 gam ancolat. Đốt hoàn toàn lượng muối thu được 3,584 lít N2 (đktc), Na2CO3, CO2 và 23,94 gam H2O. Đốt cùng lượng X trên được 1,33 mol CO2. Hiệu khối lượng của peptit có phân tử khối nhỏ và este trong Z có thể là:

A. 20,82.           B. 22,80.           C. 4,485.           D. 4,845.

Xem giải

Câu 11. X, Y (MX < MY) là hai peptit mạch hở, hơn kém nhau một liên kết peptit. Đun nóng 36,58 gam hỗn hợp E chứa X, Y và este Z (C5H11O2N) với dung dịch NaOH vừa đủ, chưng cất dung dịch sau phản ứng, thu được 0,05 mol ancol etylic và hỗn hợp chứa 2 muối của 2 α-aminoaxit thuộc cùng dãy đồng đẳng. Đốt cháy toàn bộ muối cần dùng 1,59 mol O2, thu được CO2, H2O, N2 và 26,5 gam Na2CO3. % khối lượng của X trong E là.

A. 45,2%.           B. 29,8%.           C. 34,1%.           D. 27,1%.

Xem giải

Câu 12. Hỗn hợp T gồm 2 peptit X, Y (MX < MY đều cấu tạo từ Gly và Ala) và este đa chức mạch hở Z tác dụng vừa đủ với 0,22 mol NaOH thu được 3,68 gam ancol A và dung dịch B, cô cạn dung dịch B thu được 20,52 gam hỗn hợp 3 muối. Đốt cháy hoàn toàn lượng T trên thì cần dùng 0,71 mol O2 thu được 9,54 gam nước. Biết T chứa 0,03 mol X và Y, phân tử X, Y, Z có cùng số nguyên tử C. Phần trăm khối lượng muối có khối lượng mol phân tử lớn nhất trong 20,52 gam muối ở trên gần nhất với :

A. 40.           B. 42.           C. 35.           D. 38.

Xem giải

Câu 13. Hỗn hợp X gồm peptit A mạch hở có công thức CxHyN5O6 và hợp chất B có công thức phân tử là C4H9NO2. Lấy 0,09 mol X tác dụng vừa đủ với 0,21 mol NaOH chỉ thu được sản phẩm là dung dịch gồm ancol etylic và a mol muối của glyxin, b mol muối của alanin. Nếu đốt cháy hoàn toàn 41,325 gam hỗn hợp X bằng lượng oxi vừa đủ thì thu được N2 và 96,975 gam hỗn hợp CO2 và H2O. Giá trị a : b gần nhất với

A. 0,50.           B. 0,76.            C. 1,30.            D. 2,60

Xem giải

Câu 14. Hỗn hợp E chứa các hợp chất hữu cơ mạch hở gồm hai peptit X, Y (MX < MY) và chất Z (C4H12O2N2). Đun 0,12 mol E với dung dịch KOH vừa đủ, thu được 1,344 lít (đktc) khí T làm quì tím ẩm hóa xanh và hỗn hợp chứa hai muối của glyxin và alanin. Đốt 23,1 gam E cần 0,99 mol O2, sản phẩm cháy gồm được dẫn qua dung dịch KOH đặc dư, thấy khối lượng dung dịch tăng 49,74 gam. Số nguyên tử hiđro trong 1 phân tử peptit X là.

A. 8.           B. 10.           C. 18.           D. 12.

Xem giải

Câu 15. X là một este 2 chức, phân tử chứa 6 liên kết π; Y, Z (MY < MZ) là hai peptit được tạo bởi glyxin và alanin; X, Y, Z đều mạch hở. Đun nóng 49,4g hỗn hợp H gồm X, Y, Z với dung dịch NaOH (vừa đủ), cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được hỗn hợp muối khan T và 22,8g hỗn hợp hơi Z chứa hai chất hữu cơ. Đốt cháy hoàn toàn T cần đúng 1,08 mol O2, thu được 29,68g Na2CO3 và hiệu số mol giữa CO2 và H2O là 0,32 mol. Biết số mol X bằng 10 lần tổng số mol Y và Z; Y và Z hơn kém nhau hai nguyên tử nitơ; Y và Z có số nguyên tử cacbon bằng nhau. Tổng số nguyên tử có trong X và Z là

A. 108.           B. 111.           C. 93.           D. 96.

Bạn đã xem chưa:  Tổng hợp 1000 bài hóa nâng cao - Tào Mạnh Đức (Phần 22)

Xem giải

Câu 16. Peptit X (CxHyOzN6) mạch hở tạo bởi một aminoaxit no chứa 1 nhóm NH2 và 1 nhóm COOH. Để phản ứng hết 19 g hỗn hợp E chứa X, este Y(CnH2n-2O4) và este Z (CmH2m-4O6) cần 300ml dung dịch NaOH 1M thu được hỗn hợp muối và hỗn hợp gồm 2 ancol có cùng số cacbon. Lấy toàn bộ hỗn hợp muối nung với vôi tôi xút được hỗn hợp F chứa 2 khí có tỉ khối so với H2 là 3,9. Đốt cháy 19 g E cần dùng 0,685 mol O2 thu được 9,72g H2O. Biết X, Y là este thuần chức .% khối lượng của X trong hỗn hợp E gần nhất với:

A. 10%.           B. 15%.           C. 20%.           D. 25%.

Xem giải

Câu 17. X và Y (MX < MY) là hai peptit mạch hở, đều tạo bởi glyxin và alanin (X và Y hơn kém nhau một liên kết peptit); Z là (CH3COO)3C3H5. Đun nóng toàn bộ 31,88 gam hỗn hợp T gồm X, Y, Z trong 1 lít dung dịch NaOH 0,44M (vừa đủ), thu được dung dịch B chứa 41,04 gam hỗn hợp muối. Biết trong T, nguyên tố oxi chiếm 37,139% về khối lượng. Phần trăm khối lượng của Y có trong T gần nhất với:

A. 27%.           B. 18%.           C. 36%.           D. 16%

Xem giải

Câu 18. X, Y (MX < MY) là hai peptit, mạch hở đều được tạo bởi glyxin, alanin và valin, Z là một este đa chức, mạch hở, không no chứa một liên kết C=C. Đun 20,78 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z trong dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được 1,36 gam hỗn hợp ancol F và 28,52 g muối khan T. Đốt cháy hoàn toàn T thu được 13,25 g Na2CO3. Đốt cháy hết 20,78 g E cần vừa đủ 1,14 mol O2. Biết X, Y, Z có cùng số nguyên tử cacbon. Phần trăm về khối lượng của ancol có phân tử khối lớn nhất trong F gần nhất với:

A. 46%.           B. 40%.           C. 52%.           D. 43%.

Xem giải

Câu 19. Cho hỗn hợp Egồm tripeptit X có dạng Gly-M-M (được tạo nên từ các α-amino axit thuộc cùng dãy đồng đẳng), amin Y và este no, hai chức Z (X, Y, Z đều mạch hở, X và Z cùng số nguyên tử cacbon). Đun m gam E với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch, thu được phần rắn chỉ chứa ba muối và 0,04 mol hỗn hợp hơi T gồm ba chất hữu cơ có tỉ khối hơi so với H2 bằng 24,75. Đốt cháy toàn bộ muối trên cần 7,672 lít O2 (đktc), thu được N2; 5,83 gam Na2CO3 và 15,2 gam hỗn hợp CO2 và H2O. Phần trăm khối lượng của Y trong E là:

A. 11,345%.           B. 12,698%.           C. 12,720%.           D. 9,735%.

Xem giải

Câu 20. X là tripeptit, Y là tetrapeptit và Z là hợp chất có CTPT là C4H9NO4 (đều mạch hở). Cho 0,2 mol hỗn hợp E chứa X, Y, Z tác dụng hoàn toàn với dung dịch chứa 0,59 mol NaOH (vừa đủ). Sau phản ứng thu được 0,09 mol ancol đơn chức; dung dịch T chứa 3 muối (trong đó có muối của Ala và muối của một axit hữu cơ no, đơn chức, mạch hở) với tổng khổi lượng là 59,24 gam. Phần trăm khối lượng của X trong E là:

A. 16,45%.           B. 17,08%.           C. 32,16%.           D. 25,32%.

Xem giải

Câu 21. X là este của amino axit. Y là peptit mạch hở. Cho m gam hỗn hợp M gồm X và Y tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,7 mol NaOH, đun nóng. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 13,8 gam một ancol đơn chức Z và hỗn hợp T chứa muối của Gly, Ala, Val (trong đó có 0,5 mol muối của Gly). Đốt cháy hoàn toàn T trong O2 thu được Na2CO3, N2, H2O và 1,45 mol CO2. Cho toàn bộ lượng Z trên tác dụng với Na, sinh ra 0,15 mol H2. Phần trăm khối lượng của Y trong M là

A. 58,37            B. 98,85            C. 40,10            D. 49,43

Xem giải

Câu 22. Hỗn hợp E gồm 3 chất: X (là este của amino axit); Y và Z là hai peptit mạch hở, hơn kém nhau một nguyên tử nitơ (đều chứa ít nhất hai loại gốc amino axit, MY < MZ). Cho 36 gam E tác dụng vừa đủ với 0,44 mol NaOH, thu được 7,36 gam ancol no, đơn chức, mạch hở và 45,34 gam ba muối của glyxin, alanin, valin (trong đó có 0,1 mol muối của alanin). Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 36 gam E trong O2 dư, thu được CO2, N2 và 1,38 mol H2O. Phần trăm khối lượng của Y trong E là

A. 18,39%.         B. 20,72%.         C. 27,58%.         D. 43,33%.

Xem giải

Câu 23. X là amino axit có công thức H2NCnH2nCOOH, Y là axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở. Cho hỗn hợp E gồm peptit Ala-X-X và Y tác dụng vừa đủ với 450 ml dung dịch NaOH 1M, thu được m gam muối Z. Đốt cháy hoàn toàn Z cần 25,2 lít khí O2 (đktc), thu được N2, Na2CO3 và 50,75 gam hỗn hợp gồm CO2 và H2O. Khối lượng của muối có phân tử khối nhỏ nhất trong Z là

Bạn đã xem chưa:  Bài tập nhôm trong đề thi đại học (Phần 2)

A. 14,55 gam.           B. 12,30 gam.           C. 26,10 gam.           D. 29,10 gam.

Xem giải

Câu 24. X là peptit tạo từ Ala và Gly, Y là este thuần chức, X và Y dều mạch hở, có số liên kết pi trung bình bằng 4,6. Đốt cháy 0,1 mol hh H gồm X và Y cần dùng vừa đủ 0,96 mol O2 thu được 1,792 lít N2. Mặt khác cho 0,1 mol H tác dụng vừa đủ với 0,28 mol NaOH thu được 4 muối trong đó có 3 muối có cùng số nguyên tử C và 1 ancol T. Cho T tác dụng với Kali vừa đủ thu dược 8,28 gam chất rắn. Phần trăm khối lượng X trong H gần với giá trị nào nhất sau đây?

A. 45           B. 50           C. 55           D. 60

Xem giải

Câu 25. X là este của aminoaxit , Y và Z là hai peptit (MY < MZ) có số nguyên tử nitơ liên tiếp nhau; X, Y, Z đều mạch hở. Đun nóng hết 56,73g hỗn hợp H gồm X, Y, Z trong dung dịch NaOH (vừa đủ), thu được hỗn hợp muối N (chỉ chứa 3 muối natri của glyxin, alanin, valin; biết số mol muối của alanin là 0,08 mol) và 14,72g ancol M. Dẫn hết M qua CuO đun nóng, thì thu được 21,12g hỗn hợp hơi gồm anđehit, nước, ancol dư. Đốt cháy toàn bộ N cần vừa đủ 1,7625 mol O2, thu được 36,57g Na2CO3. % khối lượng Z trong H có giá trị gần nhất với

A. 8%           B. 21%           C. 9%           D. 22%

Xem giải

Câu 26. Hỗn hợp T gồm hexapeptit X mạch hở (cấu tạo từ Gly, Ala, Val) và este Y (được tạo ra từ axit cacboxylic no, đơn chức và etanol). Thủy phân m gam T trong dung dịch NaOH vừa đủ thu được 32,4 gam hỗn hợp muối. Đốt cháy hoàn toàn khối lượng muối trên cần 1,11 mol O2 thu được H2O, Na2CO3, N2 và 33,0 gam CO2. Giá trị của m là:

A. 26,68             B. 22,82             C. 23,88             D. 25,28

Xem giải

Câu 27. Hỗn hợp E chứa peptit X mạch hở (tạo bởi Gly và Val) và este thuần chức mạch hở (tạo bởi etylen glicol và 1 axit đơn chức không no 1 nối đôi C=C). Đun nóng m gam hỗn hợp E với dung dịch NaOH vừa đủ thu được 25,32 gam hỗn hợp muối F. Lấy toàn bộ F đem đốt cháy thu được Na2CO3, N2, 30,8 gam CO2 và 10,44 gam H2O. Biết số mắt xích của X nhỏ hơn 8. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây:

A. 21             B. 20               C. 19             D. 18

Xem giải

Câu 28. X là peptit được tạo bởi các α – amino axit no, mạch hở, phân tử chứa 1 nhóm NH2 và 1 nhóm COOH; Y, Z là hai axit thuộc dãy đồng đẳng của axit acrylic; T là este 2 chức tạo bởi Y, Z và propan-1,3-diol. Đốt cháy hoàn toàn 11,76 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T (trong đó số mol của X bằng số mol của T) cần dùng 0,535 mol O2 thu được 6,48 gam H2O. Mặt khác đun nóng 11,76 gam E cần dùng 160 ml dung dịch KOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 15,92         B. 18,18         C. 18,48         D. 18,34

Xem giải

Câu 29. X, Y là hai peptit được tạo bởi glyxin, alanin, valin; Z là một este hai chức (X, Y, Z đều mạch hở). Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z cần 33,768 lít O2 (đktc). Mặt khác thủy phân m gam hỗn hợp E trong dung dịch NaOH (dùng dư 20% so với lượng phản ứng) thu được dung dịch B. Cô cạn dung dịch B thu được 49,39 gam hỗn hợp rắn F và hai ancol no, đơn chức. Để đốt cháy hết hỗn hợp rắn F trên cần dùng 42,48 gam O2 thu được H2O, Na2CO3, N2 và 38,72 gam CO2. Biết X, Y có cùng số nguyên tử C. Phần trăm khối lượng muối có phân tử khối lớn nhất trong F gần nhất với giá trị nào sau đây:

A. 13          B. 20          C. 11          D. 18

Xem giải

Câu 30. Hỗn hợp X gồm hai peptit mạch hở hơn kém nhau một liên kết peptit và một este mạch hở của α-amino axit. Đốt cháy hoàn toàn 41,49 gam X cần dùng 1,755 mol O2, thu được CO2, H2O và 0,255 mol N2. Mặt khác đun nóng 41,49 gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được ancol Y và 5 0,45 gam hỗn hợp Z gồm ba muối của glyxin, alanin và valin. Số đồng phân cấu tạo của peptit có khối lượng phân tử nhỏ trong hỗn hợp X là

A. 2.           B. 4.           C. 1.           D. 3.

Xem giải

6
Bình luận

200
Mới nhất Cũ nhất Thích nhiều nhất
Minh

Làm thế nào để download file pdf v ad

phungdo

làm thế nào để tải về đc vậy ad

anhanhcam

k download về đc ạ

error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!