Giải đề thi thử 2018 thầy Tào Mạnh Đức (Lần 26)

⇒ Đáp án và giải chi tiết:

1C 2C 3D 4C 5A 6B 7A 8B 9B 10D
11A 12A 13B 14C 15C 16A 17B 18D 19C 20C
21C 22B 23D 24A 25A 26B 27C 28D 29A 30A
31C 32B 33C 34C 35C 36A 37D 38C 39A 40A

Câu 1. Thành phần chính của quặng manhetit là

A. Fe2O3.                     B. FeCO3.                   C. Fe3O4.                     D. FeS2.

Câu 2. Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch FeCl3?

A. Cu.                         B. Ni.                          C. Ag.                         D. Fe.

Câu 3. Cho phản ứng sau: Al + NaOH + H2O → NaAlO2 + H2. Phát biểu đúng là

A. NaOH là chất oxi hóa.                               B. H2O là chất môi trường.

C. Al là chất oxi hóa.                                      D. H2O là chất oxi hóa.

Câu 4. Ở điều kiện thường, hợp chất nào sau đây tác dụng được với nước?

A. Na.                         B. Al2O3.                     C. CaO.                       D. Be.

Câu 5. Cho 4 dung dịch riêng biệt: (a) Fe2(SO4)3; (b) H2SO4 loãng; (c) CuSO4; (d) H2SO4 loãng có lẫn CuSO4. Nhúng vào mỗi dung dịch thanh Zn nguyên chất. Số trường hợp xuất hiện ăn mòn điện hóa là

A. 3.                            B. 1.                            C. 4.                            D. 2.

Câu 6. Hòa tan hoàn toàn m gam Al trong dung dịch HNO3 loãng (dùng dư) thu được 3,36 lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5; đo đktc). Giá trị của m là

A. 8,10.                       B. 4,05.                       C. 1,35.                       D. 2,70.

Câu 7. Hòa tan hoàn toàn a mol bột Fe trong dung dịch chứa 2,4a mol H2SO4, thu được khí SO2 duy nhất và dung dịch X chỉ chứa các muối của kim loại có tổng khối lượng là 34,24 gam. Giá trị của a là

A. 0,20.                       B. 0,15.                       C. 0,25.                       D. 0,30.

Câu 8. Phương trình hóa học nào sau đây là sai?

A. 2FeCl3 + 2NaI → 2FeCl2 + 2NaCl + I2.    B. Na2SO4 + 2HCl → 2NaCl + H2SO4.

C. Fe(OH)3 + 3HCl → FeCl3 + 3H2O.           D. Fe + 3AgNO3 → Fe(NO3)3 + 3Ag.

Câu 9. Nhúng thanh Zn vào dung dịch muối X, sau khi kết thúc phản ứng thu được dung dịch có khối lượng giảm so với dung dịch ban đầu. Muối X là muối nào sau đây?

A. Ni(NO3)2.               B. AgNO3.                  C. Fe(NO3)3.               D. Cu(NO3)2.

Câu 10. Phát biểu nào sau đây không đúng khi so sánh tính chất hóa học của nhôm và sắt là

A. Nhôm và sắt đều bị thụ động trong dung dịch H2SO4 đặc, nguội.

B. Nhôm có tính khử mạnh hơn sắt.

C. Nhôm và sắt tác dụng với khí clo dư theo cùng tỉ lệ mol.

D. Nhôm và sắt đều bền trong không khí ẩm và nước.

Câu 11. Đốt cháy hoàn toàn 1 mol peptit X mạch hở, thu được N2, H2O và 4 mol CO2. Số đồng phân cấu tạo của X là

A. 1.                            B. 4.                            C. 3.                            D. 2.

Câu 12. Chất nào dưới đây là monosaccarit?

A. Fructozơ.                B. Tinh bột.                 C. Saccarozơ.              D. Xenlulozơ.

Câu 13. Tổng số nguyên tử trong một phân tử axit a-aminopropionic là

A. 11.                          B. 13.                          C. 12.                          D. 10.

Câu 14. Chất nào dưới đây tạo kết tủa trắng với nước brom?

A. Alanin.                   B. Glucozơ.                 C. Benzenamin.          D. Vinyl axetat.

Câu 15. Dãy các chất đều có khả năng tác dụng với nước brom là?

A. Glixerol, glucozơ, anilin.                            B. Axit acrylic, etilen glicol, triolein.

C. Triolein, anilin, glucozơ.                            D. Ancol anlylic, fructozơ, metyl fomat.

Câu 16. Đốt cháy hoàn toàn 0,15 mol este X (no, đơn chức, mạch hở), thu được CO2 và H2O có tổng khối lượng là 27,9 gam. Công thức phân tử của X là

Bạn đã xem chưa:  [2019] Thi thử THPT Quốc gia Liên trường - Nghệ An (Lần 1)

A. C3H6O2.                  B. C5H10O2.                 C. C4H8O2.                  D. C2H4O2.

Câu 17. Cho dung dịch chứa m gam hỗn hợp gồm glucozơ và fructozơ tác dụng với lượng dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng thu được 38,88 gam Ag. Giá trị m là

A. 48,6.                       B. 32,4.                       C. 64,8.                       D. 16,2.

Câu 18. Đun nóng ancol X có công thức phân tử C4H10O với CuO, đun nóng thu được chất hữu cơ Y cho được phản ứng tráng gương. Số đồng phân cấu tạo của X thỏa mãn là

A. 3.                            B. 4.                            C. 1.                            D. 2.

Câu 19. Cho vào ống nghiệm sạch khoảng 5 ml chất hữu cơ X; 1 ml dung dịch NaOH 30% và 5 ml dung dịch CuSO4 2%, sau đó lắc nhẹ, thấy ống nghiệm xuất hiện màu tím đặc trưng. Chất X là

A. Glucozơ.                B. Triolein.                  C. Lòng trắng trứng.   D. Glyxin.

Câu 20. Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về vinyl fomat?

A. Đốt cháy hoàn toàn thì số mol CO2 sinh ra bằng số mol O2 phản ứng.

B. Có công thức phân tử phân tử là C3H4O2.

C. Có khả năng tham gia phản ứng trùng ngưng tạo polime.

D. Thủy phân trong môi trường kiềm, sản phẩm thu được đều cho phản ứng tráng gương.

Câu 21. Cho 21,6 gam axit đơn chức, mạch hở tác dụng với 400 ml dung dịch KOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 37,52 gam hỗn hợp rắn khan. Tên gọi của axit là

A. Axit acrylic.           B. Axit propionic.       C. Axit axetic.                        D. Axit fomic.

Xem giải

Câu 22. Trong phân tử amino axit X có một nhóm amino và một nhóm cacboxyl. Cho 30,0 gam X tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được 38,8 gam muối khan. Công thức của X là

A. H2NC2H4COOH.                                       B. H2NCH2COOH.

C. H2NC4H8COOH.                                       D. H2NC3H6COOH.

Câu 23. Hỗn hợp X gồm Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, Cu(NO3)2 và AgNO3 (trong đó nguyên tố nitơ chiếm 13,944% về khối lượng). Nhiệt phân 30,12 gam X, thu được rắn Y. Thổi luồng khí CO dư qua Y nung nóng, thu được m gam rắn Z. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 10,28.                     B. 11,22.                     C. 25,92.                     D. 11,52.

Xem giải

Câu 24. Chia 200 ml dung dịch X chứa AlCl3 (x mol) và Al2(SO­4)3 (y mol) thành hai phần bằng nhau:

– Phần 1 tác dụng với dung dịch chứa 36,0 gam NaOH, thu được 17,16 gam kết tủa.

– Phần 2 tác dụng với dung dịch BaCl2 (dùng dư), thu được 55,92 gam kết tủa.

Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Tỉ lệ x : y lần lượt là

A. 3 : 2.                       B. 1 : 2.                       C. 2 : 3.                       D. 1 : 1.

Xem giải

Câu 25. Tiến hành điện phân dung dịch chứa CuSO4 và NaCl bằng điện cực trơ, màng ngăn xốp đến khi khí bắt đầu thoát ra ở cả hai cực thì dừng điện phân. Dung dịch sau điện phân hòa tan được Al2O3. Nhận định nào sau đây là đúng?

A. Khí thoát ra ở anot gồm Cl2 và O2.            B. Khí thoát ra ở anot chỉ có Cl2.

C. H2O tham gia điện phân ở catot.               D. Ở catot có khí H2 thoát ra.

Câu 26. Cho hỗn hợp X gồm Mg và Fe vào dung dịch Y chứa Cu(NO­3)2 và AgNO3, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y và rắn Z gồm hai kim loại. Nhận định nào sau đây là sai?

Bạn đã xem chưa:  [2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Quỳnh Thọ - Thái Bình (Lần 2)

A. Cho Z vào dung dịch HCl loãng, dư không thấy khí thoát ra.

B. Dung dịch Y chứa tối đa ba loại ion.

C. Lượng Mg trong X đã phản ứng hết.

D. Dung dịch Y chứa tối thiểu hai muối.

Xem giải

Câu 27. Cho hai muối X, Y thỏa mãn điều kiện sau:

(1) X + Y → không xảy ra phản ứng.             (2) X + Cu → không xảy ra phản ứng.

(3) Y + Cu → không xảy ra phản ứng.           (4) X + Y + Cu → xảy ra phản ứng.

Hai muối X và Y thỏa mãn là

A. Mg(NO3)2 và Na2SO4.                               B. NaNO3 và H2SO4.

C. NaHSO4 và NaNO3.                                  D. Fe(NO3)3 và NaHSO4.

Xem giải

Câu 28. Cho các nhận định sau:

(a) Axit axetic có khả năng phản ứng được với ancol metylic, metylamin và Mg kim loại.

(b) Độ pH của glyxin nhỏ hơn đimetylamin.

(c) Dung dịch metylamin và axit glutamic đều làm hồng dung dịch phenoltalein.

(d) CH5N có số đồng phân cấu tạo nhiều hơn CH4O.

Số nhận định đúng là

A. 1.                            B. 3.                            C. 4.                            D. 2.

Xem giải

Câu 29. Đốt cháy hoàn toàn a mol triglixerit X, thu được x mol CO2 và y mol H2O với x = y + 4a. Nếu thủy phân hoàn toàn X, thu được hỗn hợp gồm glixerol, axit oleic và axit stearic. Số nguyên tử hiđro (H) trong X là

A. 106.                                    B. 102.                                    C. 108.                                    D. 104.

Xem giải

Câu 30. Sục 6,72 lít khí CO2 (đktc) vào 400 ml dung dịch Ca(OH)2 aM, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X và kết tủa Y. Cho từ từ dung dịch NaOH 1M vào X đến khi kết tủa thu được lớn nhất thì đã dùng 120 ml. Giá trị của a là

A. 0,45.                       B. 0,50.                       C. 0,60.                       D. 0,65.

Xem giải

Câu 31. Hợp chất hữu cơ X (no, đa chức, mạch hở) có công thức phân tử C7H12O4. Cho 0,2 mol X tác dụng vừa đủ với 400 ml dung dịch KOH 1M, thu được chất hữu cơ Y và 42,0 gam hỗn hợp muối. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. CH3OOC-[CH2]2-OOCC2H5.                    B. CH3COO-[CH2]2-COOC2H5.

C. CH3COO-[CH2]2-OOCC2H5.                    D. CH3COO-[CH2]2-OOCC3H7.

Xem giải

Câu 32. Đốt cháy hoàn toàn một ancol X (no, hai chức, mạch hở) thì số mol H2O sinh ra bằng số mol O2 đã phản ứng. Nếu đun nóng X với CuO (dùng dư) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được chất hữu cơ Y tạp chức. Nhận định nào sau đây là đúng?

A. X có công thức phân tử là C2H6O2.           B. X hòa tan được Cu(OH)2 tạo phức xanh lam.

C. X có tên gọi là 2-metylpropan-1,2-điol.     D. Trong X chứa 3 nhóm -CH2-.

Xem giải

Câu 33. Hòa tan hoàn toàn 7,98 gam hỗn hợp gồm Mg và Al trong dung dịch chứa a mol H2SO4, sau khi kết thúc phản ứng, thu được 8,96 lít khí H2 (đktc) và dung dịch X. Cho từ từ dung dịch NaOH 1M vào X, sự phụ thuộc số mol kết tủa và thể tích dung dịch NaOH 1M được biểu diễn theo đồ thị sau:

tmd71

Giá trị của a là

A. 0,42.                       B. 0,44.                       C. 0,48.                       D. 0,45.

Xem giải

Câu 34. Thực hiện sơ đồ phản ứng sau:

(1) X + H2O → Y + Z.                       (2) Y + O2 → Z + H2O.

(3) Y → T + H2O.                                (4) T → polietilen.

Phân tử khối của X là

Bạn đã xem chưa:  [2021] Khảo sát kiến thức của sở GDĐT Vĩnh Phúc (Lần 2 - Đề 1)

A. 74.                          B. 46.                          C. 88.                          D. 60.

Xem giải

Câu 35. Cho các phát biểu sau:

(a) Oxi hóa hoàn toàn glucozơ bằng nước brom, thu được axit gluconic.

(b) Chất béo được gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol.

(c) Phân tử xenlulozơ có cấu trúc mạch phân nhánh.

(d) Ở nhiệt độ thường, axit glutamic là chất lỏng và làm quì tím hóa đỏ.

(e) Protein là những polipeptit cao phân tử có phân tử khối từ vài chục đến vài triệu.

(g) Các amin dạng khí đều tan tốt trong nước.

Số phát biểu đúng là

A. 3.                            B. 5.                            C. 4.                            D. 6.

Xem giải

Câu 36. Tiến hành điện phân dung dịch chứa 43,24 gam hỗn hợp gồm MSO4 và NaCl bằng điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường độ dòng điện không đổi, sau thời gian t giây, thì nước bắt đầu điện phân ở cả hai cực, thấy khối lượng catot tăng so với ban đầu; đồng thời ở anot thoát ra một khí duy nhất có thể tích là 4,48 lít (đktc). Nếu thời gian điện phân là 2t giây, khối lượng dung dịch giảm 25,496 gam. Kim loại M là

A. Ni.                          B. Cu.                          C. Fe.                          D. Zn.

Xem giải

Câu 37. Hỗn hợp E gồm peptit X (C9H16O5N4), peptit Y (C7H13O4N3) và peptit Z (C12H22O5N4). Đun nóng 31,17 gam E với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Y gồm ba muối của glyxin, alanin và valin. Đốt cháy hoàn toàn Y cần dùng 1,3725 mol O2, thu được CO2, H2O và 23,85 gam Na2CO3. Phần trăm khối lượng của X trong hỗn hợp E là

A. 25,0%.                    B. 33,4%.                    C. 58,4%.                    D. 41,7%.

Xem giải

Câu 38. Tiến hành các thí nghiệm sau:

(a) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ca(HCO3)2.

(b) Cho dung dịch KI vào dung dịch FeCl3.

(c) Sục khí CO2 vào dung dịch NaAlO2.

(d) Cho bột Cu vào lượng dư dung dịch Fe2(SO4)3.

(e) Cho miếng Na vào dung dịch CuSO4.

(g) Cho dung dịch HCl vào dung dịch AgNO3.

Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được kết tủa là

A. 4.                            B. 6.                            C. 5.                            D. 3.

Xem giải

Câu 39. Đun nóng m gam hỗn hợp X gồm ba este đều no, mạch hở với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 17,28 gam Ag. Mặt khác, đun nóng m gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Y gồm hai ancol hơn kém nhau một nguyên tử cacbon và 22,54 gam hỗn hợp Z gồm hai muối của hai axit có mạch không phân nhánh. Đốt cháy hoàn toàn Y, thu được 11,44 gam CO2 và 9,0 gam H2O. Phần trăm khối lượng của este có khối lượng phân tử lớn nhất trong hỗn hợp X là

A. 76,7%.                    B. 51,7%.                    C. 58,2%.                    D. 68,2%.

Xem giải

Câu 40. Hòa tan hoàn toàn 23,76 gam hỗn hợp gồm Cu, FeCl2 và Fe(NO3)2 vào 400 ml dung dịch HCl 1M thu được dung dịch X. Cho lượng dư dung dịch AgNO3 dư vào X, thấy lượng AgNO3 phản ứng là 98,6 gam, thu được m gam kết tủa và thoát ra 0,448 lít khí (ở đktc). Các phản ứng xảy ra hoàn toàn và khí NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5 trong cả quá trình. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 82.                          B. 80.                          C. 84.                          D. 86.

Xem giải

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!