Thi thử THPT 2018 – Chuyên ĐH Vinh (Lần 3)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Đáp án và giải chi tiết:

41C 42D 43C 44B 45A 46B 47C 48D 49A 50C
51D 52D 53A 54C 55B 56C 57A 58B 59D 60A
61D 62B 63A 64C 65B 66C 67D 68A 69A 70A
71D 72A 73D 74B 75B 76A 77C 78C 79D 80A

Câu 41. Kim loại nào sau đây là chất lỏng ở điều kiện thường?

A. Na                B. Ag                C. Hg                D. Mg

Câu 42. Cho 8,4 gam sắt tác dụng với 6,4 gam lưu huỳnh trong bình chân không sau phản ứng thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là:

A. 11,0                B. 13,2                C. 17,6                D. 14,8

Câu 43. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Chất béo là trieste của glixerol và axit hữu cơ                B. Metyl axetat có phản ứng tráng bạc

C. Trong phân tử vinyl axetat có 2 liên kết pi                D. Tristearin có tác dụng với nước brom.

Câu 44. Phenol tan nhiều trong dung dịch nào sau đây?

A. dung dịch Br2                B. dung dịch NaOH                C. dung dịch HCl                D. dung dịch Na2SO4

Câu 45. Cho 9,8 gam một hidroxit của kim loại M tác dụng vừa đủ với 100 ml dung dịch HCl 2M. Kim loại M là

A. Cu                B. Fe                C. K                D. Ca

Câu 46. Polime nào sau đây trong thành phần hóa học chỉ có hai nguyên tố C và H?

A. Poliacrilonitrin               B. Polistiren              C. Poli (metyl metacrylat)               D. Poli(vinyl clorua)

Câu 47. Để khử hòan toàn 34 gam hỗn hợp gồm FeO, Fe2O3, Fe3O4, CuO cần dùng ít nhất 10,08 lít khí CO (đktc). Khối lượng chất rắn thu được sau các phản ứng là

A. 28,0 gam                B. 24,4 gam                C. 26,8 gam                D. 19,6 gam

Câu 48. Thủy phân este nào sau đây thu được ancol metylic?

A. CH3COOC2H5                B. HCOOCH=CH2                C. HCOOC2H5                D. CH3COOCH3

Câu 49. Canxi hidroxit còn gọi là vôi tôi có công thức hóa học là:

A. Ca(OH)2                B. Ca(HCO3)2                C. CaCO3                D. CaO

Câu 50. Muối nào của natri sau đây được dùng để chế thuốc chữa đau dạ dày và làm bột nở?

A. Na2CO3                B. NaNO3                C. NaHCO3                D. NaCl

Câu 51. Tiến hành thí nghiệm với các dung dịch X, Y, Z, T. Kết quả ghi ở bảng sau:

Mẫu thử

Thuốc thử Hiện tượng

X, T

Quỳ tím Chuyển màu đỏ
X, Z, T Cu(OH)2

Dung dịch xanh lam

Y, Z, T AgNO3/NH3

Kết tủa bạc

X, Y, Z, T lần lượt là

A. axit fomic, axit glutamic, etyl fomat, glucozơ.

B. axit glutamic, glucozơ, etyl fomat, axit fomic.

C. axit fomic, etyl fomat, glucozơ, axit glutamic.

D. axit glutamic, etyl fomat, glucozơ, axit fomic.

Câu 52. Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp Na, K vào nước dư thu được dung dịch X và 3,36 lít H2(đktc). Thể tích dung dịch chứa HCl 1M và H2SO4 1M cần dùng để trung hòa hết dung dịch X là

A. 150 ml                B. 200 ml                C. 300 ml                D. 100 ml

Câu 53. Nạp đầy khí A vào bình thủy tinh trong suốt, đậy bình bằng nút cao su có ống thủy tinh vuốt nhọn xuyên qua. Nhúng ống thủy tinh vào chậu thủy tinh chứa nước có pha phenolphatlein. Một lát sau nước phun vào trong bình thành tia có màu hồng (hình vẽ minh họa ở bên).

13052

Khí A là

A. NH3               B. SO2              C. HCl                D. Cl2

Xem giải

Câu 54. Cho m gam hỗn hợp gồm HCOOC2H5 và H2N-CH2COOC2H5 tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 0,5M đun nóng, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch chứa ancol etylic và 7,525 gam hỗn hợp hai muối. Giá trị của m là

Bạn đã xem chưa:  Thi thử THPT Quốc gia 2018 chuyên Hà Giang (Lần 1)

A. 8,725               B. 7,750               C. 8,125                 D. 8,250

Xem giải

Câu 55. Hợp chất vô cơ X có các tính chất: X tinh khiết là chất lỏng không màu, bốc khói mạnh trong không khí ẩm, dung dịch X đặc để lâu có màu vàng, tan tốt trong H2O, có tính oxi hóa mạnh. Chất X là

A. H3PO4                B. HNO3               C. H2SO4                D. HCl

Câu 56. Cho dãy các chất: metan, xiclopropan, toluen, buta-1,3-đien, phenol, anilin, triolein. Số chất trong dãy tác dụng với nước brôm ở điều kiện thường là

A. 6                B. 7               C. 5                 D. 4

Câu 57. Cho dãy các chất isoamyl axetat, tripanmitin, anilin, xenlulozơ, Gly-Ala-Val. Số chất trong dãy bị thủy phân trong môi trường axit vô cơ loãng là

A. 4                B. 5               C. 3                 D. 2

Câu 58. Cho m gam hỗn hợp gồm Mg, Al và Zn phản ứng vừa đủ vỡi 7,84 lít (đktc) khí Cl2. Cũng m gam hỗn hợp trên phản ứng vừa đủ với m1 gam dung dịch HCl 14,6%. Giá trị của m1 là

A. 87,5                B. 175,0               C. 180,0                 D. 120,0

Xem giải

Câu 59. Phản ứng hóa học nào sau đây sai:

A. Fe + H2O → FeO + H2        B. 4Mg + SiO2 → Mg2Si + 2MgO

C. Cr + 2HCl → CrCl2 + H2           D. 4AgNO4 → 2Ag2O + 4NO2 + O2

Câu 60. Cho este no, đa chức, mạch hở X (có công thức phân tử CxHyO4 với x ≤ 5) tác dụng với dung dịch NaOH thu được sản phẩm chỉ gồm một muối của axit cacboxylic và một ancol. Biết X có tham gia phản ứng tráng bạc. Số công thức cấu tạo phù hợp với X là

A. 3                B. 4               C. 1                 D. 2

Xem giải

Câu 61. Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm Na2O, K, K2O, Ba, BaO (trong đó O chiếm 8% khối lượng hỗn hợp) vào lượng H2O dư thu được dung dịch Y và 1,792 lít H2 (đktc). Dung dịch Y hòa tan tối đa 8,64 gam Al. Giá trị của m là

A. 15,8                B. 18,0               C. 17,2                 D. 16,0

Xem giải

Câu 62. Hòa tan hết 9,18 gam bột Al cần dùng vừa đủ V lít axit vô cơ X nồng độ 0,25M, thu được 0,672 lít (đktc) một khí Y duy nhất và dung dịch Z chứa muối trung hòa. Để tác dụng hoàn toàn với Z tạo ra dung dịch trong suốt cần ít nhất 1 lít dung dịch NaOH 1,45M. Giá trị của V là

A. 6,20                B. 5,04               C. 4,84                 D. 6,72

Xem giải

Câu 63. Cho hệ cân bằng xảy ra trong bình kín: N2 + 3H2 ↔ 2NH3; ΔH < 0. Tỉ khối của hỗn hợp khí trong bình so với H2 tăng lên khi:

A. Giảm nhiệt độ phản ứng hoặc tăng áp suất chung của hệ phản ứng.

B. Thêm NH3 vào hoặc tăng nhiệt độ.

C. Thêm xúc tác hoặc tăng nhiệt độ.

D. Tăng nhiệt độ phản ứng hoặc giảm áp suất chung của hệ phản ứng.

Xem giải

Câu 64. Cho sơ đồ phản ứng sau: Cr2O3 –+Al–> Cr –+Cl2–> CrCl3 –+NaOH–> Cr(OH)3 –+NaOH–> NaCrO2 –+Br2+NaOH–> Na2CrO4. Số phản ứng mà nguyên tố crom đóng vai trò chất bị oxi hóa là:

A. 1                B. 4                C. 2                 D. 3

Câu 65. Kết quả thí nghiệm của các dung dịch X, Y, Z, T được ghi trong bảng sau:

Mẫu thử

Thuốc thử Hiện tượng

X

Dung dịch KI và hồ tinh bột Có màu xanh tím

Y

Dung dịch NH3

Có kết tủa màu xanh, sau đó kết tủa tan

Z Dung dịch NaOH

Có kết tủa keo, sau đó kết tủa tan

T Dung dịch H2SO4 loãng

Từ màu vàng chuyển sang màu da cam

Các dung dịch X, Y, Z, T lần lượt là:

A. FeCl3, AgNO3, AlCl3, K2Cr2O7           B. FeCl3, CuCl2, AlCl3, K2CrO4

C. ZnCl2, AlCl3, Fe2(SO4)3, K2Cr2O7           D. Al(NO3)3, BaCl2, FeCl2, CrCl2.

Bạn đã xem chưa:  [2020] Thi thử Tốt nghiệp sở GDĐT Thái Bình

Câu 66. Hỗn hợp X gồm isobutilen, xiclohexan, axit acrylic và ancol butylic. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 0,33 mol O2 thu được 5,376 lít (đktc) khí CO2 và 4,32 gam H2O. Khi lấy m gam X đem tác dụng với Na dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được V lít (đktc) khí H2. Giá trị của V là

A. 0,224                 B. 0,336                  C. 0,448                 D. 0,560

Xem giải

Câu 67. Hỗn hợp khí X gồm axetilen, andehit fomic và hiđro. Cho V lít X (đktc) đi qua bột Ni nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp Y. Đốt cháy hoàn toàn Y thu được 10,8 gam H2O. Giá trị của V là

A. 17,92                 B. 6,72                  C. 4,48                 D. 13,44

Xem giải

Câu 68. Phát biểu nào sau đây đúng:

A. Trong công nghiệp, các kim loại Al, Ca, Na đều được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy.

B. Thép là hợp kim của Fe chứa từ 2 – 5% khối lượng cacbon cùng một số nguyên tố khác (Si, Mn, Cr, Ni…)

C. Ở trạng thái cơ bản, nguyên tử nguyên tố Fe (Z = 26) có 6 electron lớp ngoài cùng.

D. Các chất Al, Al(OH)3, Cr2O3, NaHCO3 đều có tính lưỡng tính.

Câu 69. Có các phát biểu sau:

(a) Glucozơ và axetilen đều là hợp chất không no nên đều tác dụng với nước brôm.

(b) Có thể phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng tráng bạc.

(c) Este tạo bởi axit no điều kiện thường luôn ở thể rắn.

(d) Khi đun nóng tripanmitin với nước vôi trong thấy có kết tủa xuất hiện.

(e) Amilozơ là polime thiên nhiên có mạch phân nhánh.

(f) Tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ nitron, tơ axetat là các loại tơ nhân tạo.

Số phát biểu đúng là:

A. 1                 B. 3                 C. 4                  D. 2

Xem giải

Câu 70. Đốt cháy m gam hỗn hợp vinyl fomat, axit axetic, tinh bột bằng lượng oxi dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, hấp thụ hết toàn bộ sản phẩm cháy vào bình đựng Ba(OH)2 dư, sau phản ứng thấy tách ra 92,59 gam kết tủa, đồng thời khối lượng dung dịch còn lại giảm 65,07 gam so với dung dịch ban đầu. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây ?

A. 12,5.                B. 14,5.                C. 17,0.                D. 10,0.

Xem giải

Câu 71. Điện phân dung dịch gồm CuSO4 và NaCl (với điện cực trơ, màng ngăn xốp, hiệu suất 100%, bỏ qua sự hòa tan của khí trong nước và sự bay hơi của nước) với cường độ dòng điện không đổi là 9,65A trong thời gian t giây. Sau điện phân thu được 2,24 lít (ở đktc) hỗn hợp khí X gồm hai khí có tỉ khối so với H2 là 16,39. Kết luận nào sau đây không đúng?

A. Giá trị của t là 3960.

B. Khối lượng dung dịch sau điện phân giảm 15,95 gam so với dung dịch trước điện phân.

C. Dung dịch sau điện phân có pH < 7.

D. Hai khí trong X là Cl2 và H2.

Xem giải

Câu 72. Hỗn hợp X gồm adehit malonic, vinyl fomat, ancol etylic, ancol anlylic. Đốt cháy hoàn toàn 4,82 gam hỗn hợp X thu được 0,22 mol CO2 và 0,21 mol H2O. Lấy 7,23 gam hỗn hợp X đem tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn đem trung hòa dung dịch sau phản ứng, rồi lấy toàn bộ dung dịch thu được tham gia phản ứng tráng bạc thu được tối đa m gam bạc. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 19,45.                 B. 15,00.                 C. 13,00.                 D. 21,75.

Xem giải

Câu 73. Hỗn hợp E gồm đipeptit mạch hở X (được tạo bởi từ amino axit có công thức H2N-CnH2n-COOH) và este đơn chức Y. Cho 0,2 mol hỗn hợp E tác dụng tối đa với 200ml dung dịch NaOH 2M, đun nóng, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam hỗn hợp muối. Mặc khác đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol E thu được 0,64 mol CO2 và 0,40 mol H2O và 0,896 lít (ở đktc) khí N2. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 45.                B. 42.                C. 35.                D. 39.

Bạn đã xem chưa:  [2022] Thi thử TN chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An (Lần 1)

Xem giải

Câu 74. Hỗn hợp E gồm amin mạch no, đơn chức, mạch hở X và amino axit no, mạch hở Y (chứa 1 nhóm chức cacboxyl và 1 nhóm chức amino). Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn E thu được 3,15 gam H2O và 0,145 mol hỗn hợp gồm CO2 và N2. Nếu lấy m gam E ở trên thì tác dụng vừa đủ với 0,05 mol HCl. Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Giá trị của m là 3,13.

B. Phân tử khối của Y là 75.

C. Phần trăm khối lượng của Y trong E là 56,87%.

D. Phần trăm khối lượng của nitơ trong X là 31,11%.

Xem giải

Câu 75. Hỗn hợp E chứa X là este đơn chức, mạch hở, có mạch cacbon phân nhánh (phân tử có 2 liên kết pi) và Y là peptit mạch hở (tạo bở 2 amino axit có dạng H2N-CnH2n-COOH). Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp E chỉ thu được 0,38 mol CO2 và 0,34 mol H2O và 0,06 mol N2. Nếu lấy m gam hỗn hợp E đun nóng với lượng dư dung dịch NaOH thì có tối đa 0,14 mol NaOH tham gia phản ứng, thu được ancol no Z và m1 gam muối. Phát biểu nào sau đây không đúng ?

A. Giá trị của m là 10,12.               B. Trong phân tử Y có 2 gốc Ala.

C. X chiếm 19,76% về khối lượng trong E.               D. Giá trị của m1 là 14,36.

Xem giải

Câu 76. Dung dịch X chứa a mol ZnSO4, dung dịch Y chứa b mol AlCl3; dung dịch Z chứa c mol NaOH. Tiến hành hai thí nghiệm sau:

+ Thí nghiệm 1: Cho từ từ dung dịch Z vào dung dịch X.

+ Thí nghiệm 2: Cho từ từ dung dịch Z vào dung dịch Y.

Kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau:

05132018

Tổng khối lượng kết tủa ở hai thí nghiệm khi đều dùng x mol NaOH là m gam. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 10,6              B. 7,1              C. 8,9              D. 15,2

Xem giải

Câu 77. Cho hỗn hợp M gồm hai chất hữu cơ mạch hở là X (có công thức phân tử C4H9NO4) và đipeptit Y (có công thức phân tử C4H8N2O3). Cho m tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, đun nóng, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch chỉ gồm: một muối của axit cacboxylic Z, một muối của amino axit T và một ancol E. Biết M có tham gia phản ứng tráng bạc. Phát biểu nào sau đây sai?

A. T là NH2-CH2-COOH và E là CH3OH

B. Trong phân tử X có một chức este.

C. Y là NH2-CH2-CONH-CH2-COOH và Z là HCOONa

D. 1 mol M tác dụng với tối đa 2 mol NaOH.

Xem giải

Câu 78. Cho 27,3 gam hỗn hợp X gồm Zn, Fe và Cu tác dụng với 260 ml dung dịch CuCl2 1M, thu được 28,48 gam chất rắn Y và dung dịch Z. Cho toàn bộ Y tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 0,896 lít khí H2 (đktc). Cho Z tác dụng với dung dịch NaOH dư, lọc lấy kết tủa mang nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 17,12             B. 14,08             C. 12,80             D. 20,90

Xem giải

Câu 79. Hòa tan hết hỗn hợp X gồm Mg, Fe trong 800 ml dung dịch HNO3 1M thu được dung dịch Y chỉ chứa 52 gam muối và 1,12 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm N2 và N2O có tỉ khối so với H2 bằng 18. Cho Y tác dụng với một lượng dư dung dịch NaOH thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 16,5            B. 22,5            C. 18,2            D. 20,8

Xem giải

Câu 80. Hòa tan 17,44 gam hỗn hợp X gồm FeS, Cu2S và Fe(NO3)2 (trong đó nguyên tố N chiếm 6,422% khối lượng hỗn hợp) vào dung dịch HNO3 đặc, nóng, dư. Sau các phản ứng thu được hỗn hợp khí Y (gồm NO2 và SO2) và dung dịch Z. Cho Ba(OH)2 dư vào Z, sau phản ứng thu được 35,4 gam kết tủa T gồm 3 chất. Lọc tách T rồi nung đến khối lượng không đổi thu được 31,44 gam chất rắn E. Phần trăm khối lượng của nguyên tố oxi trong E gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 27,5            B. 32,5            C. 24,5            D. 18,2

Xem giải

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!