Neo Pentan

Điện phân dung dịch gồm CuSO4 và NaCl (với điện cực trơ, màng ngăn xốp, hiệu suất 100%, bỏ qua sự hòa tan của khí trong nước và sự bay hơi của nước) với cường độ dòng điện không đổi là 9,65A trong thời gian t giây. Sau điện phân thu được 2,24 lít (ở đktc) hỗn hợp khí X gồm hai khí có tỉ khối so với H2 là 16,39. Kết luận nào sau đây không đúng?

A. Giá trị của t là 3960.

B. Khối lượng dung dịch sau điện phân giảm 15,95 gam so với dung dịch trước điện phân.

C. Dung dịch sau điện phân có pH < 7.

D. Hai khí trong X là Cl2 và H2.

Neo Pentan chọn trả lời