Neo Pentan

Cho hỗn hợp M gồm hai chất hữu cơ mạch hở là X (có công thức phân tử C4H9NO4) và đipeptit Y (có công thức phân tử C4H8N2O3). Cho m tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, đun nóng, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch chỉ gồm: một muối của axit cacboxylic Z, một muối của amino axit T và một ancol E. Biết M có tham gia phản ứng tráng bạc. Phát biểu nào sau đây sai?

A. T là NH2-CH2-COOH và E là CH3OH

B. Trong phân tử X có một chức este.

C. Y là NH2-CH2-CONH-CH2-COOH và Z là HCOONa

D. 1 mol M tác dụng với tối đa 2 mol NaOH.

nhoczit111 đã trả lời