Neo Pentan

Hỗn hợp E gồm đipeptit mạch hở X (được tạo bởi từ amino axit có công thức H2N-CnH2n-COOH) và este đơn chức Y. Cho 0,2 mol hỗn hợp E tác dụng tối đa với 200ml dung dịch NaOH 2M, đun nóng, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam hỗn hợp muối. Mặc khác đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol E thu được 0,64 mol CO2 và 0,40 mol H2O và 0,896 lít (ở đktc) khí N2. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 45.                B. 42.                C. 35.                D. 39.

noway đã trả lời