Neo Pentan

Hỗn hợp E gồm amin mạch no, đơn chức, mạch hở X và amino axit no, mạch hở Y (chứa 1 nhóm chức cacboxyl và 1 nhóm chức amino). Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn E thu được 3,15 gam H2O và 0,145 mol hỗn hợp gồm CO2 và N2. Nếu lấy m gam E ở trên thì tác dụng vừa đủ với 0,05 mol HCl. Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Giá trị của m là 3,13.

B. Phân tử khối của Y là 75.

C. Phần trăm khối lượng của Y trong E là 56,87%.

D. Phần trăm khối lượng của nitơ trong X là 31,11%.

Neo Pentan chọn trả lời