Neo Pentan

Hỗn hợp khí X gồm axetilen, andehit fomic và hiđro. Cho V lít X (đktc) đi qua bột Ni nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp Y. Đốt cháy hoàn toàn Y thu được 10,8 gam H2O. Giá trị của V là

A. 17,92                 B. 6,72                  C. 4,48                 D. 13,44

Neo Pentan chọn trả lời