You dont have javascript enabled! Please download Google Chrome!

THPT Quốc gia 2016 (Mã đề 526)

 File đề thi

 File đáp án

Câu 31. Hỗn hợp X gồm glyxin, alanin, axit glutamic (trong đó nguyên tố O chiếm 41,2% về khối lượng). Cho m gam X tác dụng với NaOH dư, thu được 20,532 gam muối. Giá trị của m là:

A. 16,0          B. 13,1         C. 12,0         D. 13,8

Xem giải

Câu 32. Điện phân dung dịch hỗn hợp NaCl và 0,05 mol CuSO4 bằng dòng điện một chiều có cường độ 2A (điện cực trơ, có màng ngăn). Sau thời gian t giây thì ngừng điện phân, thu được khí ở hai điện cực có tổng thể tích là 2,352 lít và dung dịch X. Dung dịch X hòa tan tối đa 2,04 gam Al2O3. Giả sử hiệu suất 100%, các khí sinh ra không tan. Giá trị của t là:

A. 9408         B. 8685          C. 9650          D. 7720

Xem giải

Câu 34. Cho m gam Mg vào dung dịch X gồm 0,03 mol Zn(NO3)2 và 0,05 mol Cu(NO3)2 sau một thời gian thu được 5,25 gam kim loại và dung dịch Y. Cho dung dịch NaOH vào Y, khối lượng kết tủa lớn nhất là 6,67 gam. Giá trị của m là:

A. 3,86          B. 3,6           C. 4,05           D. 2,02

Xem giải

Câu 35. Cho 7,65 gam hỗn hợp Al, Mg tan hoàn toàn trong 500 ml dung dịch HCl 1,04M và H2SO4 0,28M thu được dung dịch X và khí H2. Cho 850 ml dung dịch NaOH 1M vào X, sau phản ứng thu được 16,5 gam kết tủa gồm hai chất. Mặt khác cho từ từ dung dịch hỗn hợp KOH 0,8M và Ba(OH)2 0,1M vào X đến khi thu được lược kết tủa lớn nhất, lọc lấy kết tủa đem nung đến khối lượng không đổi thu được m gam chất rắn. Giá trị m gần nhất với giá trị nào sau đây:

A. 32,3           B. 38,6           C. 27,4           D. 46,3

Bạn đã xem chưa:  [Group BeeClass] Thi thử lần 7 - 2019

Xem giải

Câu 36. Hợp chất hữu cơ X chứa C, H, O chỉ chứa một loại nhóm chức. Cho 0,15 mol X phản ứng vừa đủ với 180 gam dung dịch NaOH thu được dung dịch Y. Làm bay hơi Y chỉ thu được 164,7 gam hơi H2O và 44,4 gam hỗn hợp chất rắn khan Z. Đốt cháy hoàn toàn Z thu được 23,85 gam Na2CO3, 56,1 gam CO2 và 14,85 gam H2O. Mặt khác Z phản ứng với H2SO4 loãng dư thu được 2 axit cacboxylic đơn chức và hợp chất T chứa C, H, O (MT < 126). Số nguyên tử H trong phân tử T bằng:

A. 6            B. 12             C. 8             D. 10

Xem giải

Câu 37. Đun nóng 48,2 gam hỗn hợp X gồm KMnO4 và KClO3 sau một thời gian thu được 43,4 gam hỗn hợp rắn Y. Cho Y tác dụng với HCl đặc, sau phản ứng thu được 15,12 lít Cl2 (đktc) và dung dịch gồm MnCl2, KCl và HCl dư. Số mol HCl phản ứng là:

A. 2,1             B. 1,9             C. 1,8             D. 2,4

Xem giải

Câu 39. Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm andehit malonic, andehit acrylic và một este đơn chức, mạch hở cần 2128 ml O2, thu được 2016 ml CO2 và 1,08 gam H2O. Mặt khác, m gam X phản ứng vừa đủ với 150 ml NaOH 1M thu được dung dịch Y (chỉ xảy ra pư xà phòng hóa). Cho Y tác dụng với AgNO3/NH3, khối lượng Ag tối đa thu được là:

A. 7,56          B. 10,8          C. 8,1          D. 4,32

Xem giải

Câu 40. Cho 3 hidrocacbon mạch hở X, Y, Z (MX < MY < MZ < 62) có cùng số nguyên tử C trong phân tử, đều tác dụng với AgNO3/NH3 dư. Trong các phát biểu sau:

Bạn đã xem chưa:  Giải chi tiết 36 đề thầy Tào Mạnh Đức (02/36)

a. 1 mol X phản ứng với tối đa 4 mol H2 (Ni, nhiệt độ)

b. Chất Z có đồng phân hình học

c. Chất Y có tên gọi but-1-in

d. Ba chất X, Y, Z đều có mạch C không phân nhánh.

Số phát biểu đúng là:

A. 4           B. 1           C. 2           D. 3

Xem giải

Câu 42. Hỗn hợp X gồm 3 peptit Y, Z, T đều mạch hở với tỷ lệ mol tương ứng là 2 : 3 : 4. Tổng số liên kết peptit trong Y, Z, T bằng 12. Thủy phân hoàn toàn 39,05 gam X thu được 0,11 mol X1, 0,16 mol X2, 0,2 mol X3. Biết X1, X2, X3 đều có dạng NH2-CnH2n-COOH. Mặt khác đốt cháy hoàn toàn m gam X cần 32,816 lít O2. Giá trị của m gần nhất với:

A. 31          B. 26          C. 28          D. 30

Xem giải

Câu 43. Hòa tan m gam hỗn hợp FeO, Fe(OH)2, FeCO3 và Fe3O4 (Trong đó Fe3O4 chiếm 1/3 tổng số mol hỗn hợp) vào dung dịch HNO3 loãng dư thu được 8,96 lít (đktc) hỗn hợp CO2 và NO (sp khử duy nhất) có tỷ khối hơi so với H2 là 18,5. Số mol HNO3 phản ứng là:

A. 1,8           B. 3,2          C. 3,8          D. 2,0

Xem giải

 

Câu 45. Đốt cháy hoàn toàn 0,33 mol hỗn hợp X gồm metyl propionat, metyl axetat và 2 hidrocacbon mạch hở cần vừa đủ 1,27 mol O2, tạo ra 14,4 gam H2O. Nếu cho 0,33 mol X vào dung dịch Br2 dư thì số mol Br2 tham gia phản ứng tối đa là:

A. 0,33          B. 0,40          C. 0,26          D. 0,30

Xem giải

 

Câu 47. Nung m gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3 và FeCO3 trong bình kín không có không khí, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn Y và chất khí Z có tỷ khối so với H2 là 22,5 (giả sử NO2 sinh ra không tham gia phản ứng nào khác). Cho Y tan hoàn toàn trong dung dịch gồm 0,01 mol KNO3 và 0,15 mol H2SO4 (loãng) thu được dung dịch chỉ chứa 21,23 gam muối trung hòa của kim loại và hỗn hợp hai khí có tỷ khối so với H2 là 8, trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí. Giá trị của m là:

Bạn đã xem chưa:  Thi THPT Quốc gia 2019 (Đề 1)

A. 13,92           B. 19,16           C. 11,32           D. 13,76

Xem giải

Câu 48. Hòa tan hết 14,8 gam hỗn hợp Fe và Cu trong 126 gam HNO3 48% thu được dung dịch X (không chứa muối amoni). Cho X phản ứng với 400 ml dung dịch hỗn hợp NaOH 1M và KOH 0,5M thu được kết tủa Y và dung dịch Z. Nung Y trong không khí đến khối lượng không đổi được 20 gam Fe2O3 và CuO. Cô cạn Z thu được hỗn hợp rắn khan T. Nung T đến khối lượng không đổi được 42,86 gam hỗn hợp rắn. Nồng độ phần trăm của Fe(NO3)3 trong X có giá trị gần nhất với:

A. 7,6           B. 6,9           C. 8,2           D. 7,9

Xem giải

Câu 50. Hỗn hợp X gồm một axit cacboxylic T hai chức, mạch hở, hai ancol đơn chức, cùng dãy đồng đẳng và một este tạo bởi axit và hai ancol đó. Đốt cháy hoàn toàn a gam X thu được 8,36 gam CO2. Mặt khác, đun nóng a gam X với 100 ml dung dịch NaOH 1M, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thêm tiếp 20 ml HCl 1M để trung hòa NaOH dư thu được dung dịch Y. Cô cạn Y thu được m gam muối khan và 0,05 mol hỗn hợp 2 ancol có M trung bình < 46. Giá trị của m là:

A. 7,09            B. 5,92             C. 6,53             D. 5,36

Xem giải

2
Bình luận

Mới nhất Cũ nhất Thích nhiều nhất
Tien72hc

các mã đề khác của năm này có nội dung tương tự phải không ạ

Kaepchang

Thx ad

error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!