[2020] Đề luyện thi ĐH Y Hà Nội (Đề 2)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Giải chi tiết và đáp án:

41A 42B 43C 44A 45C 46A 47A 48A 49B 50D
51B 52D 53B 54D 55A 56D 57C 58D 59D 60D
61C 62D 63A 64D 65D 66D 67C 68C 69A 70B
71A 72D 73B 74A 75A 76D 77D 78D 79A 80A

Câu 41: Kim loại nào sau đây không tan được trong H2SO4 loãng?

A. Cu.       B. Al.       C. Mg.       D. Fe.

Câu 42: Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp nhiệt luyện?

A. Al.       B. Fe.       C. K.       D. Ba.

Câu 43: Natri cacbonat còn có tên gọi khác là sođa. Công thức của natri cacbonat là

A. Na2SO3.       B. NaCl.       C. Na2CO3.       D. NaHCO3.

Câu 44: Metyl fomat có công thức cấu tạo là

A. HCOOCH3.       B. CH3COOH.       C. HCOOH.       D. CH3COOCH3.

Câu 45: Chất nào sau đây làm mềm được nước có tính cứng vĩnh cửu?

A. HCl.       B. NaCl.       C. Na3PO4.       D. H2SO4.

Câu 46: Dung dịch nào sau đây làm quỳ tính chuyển màu xanh?

A. CH3NH2.       B. H2NCH2COOH.       C. CH3COOH.       D. HCl.

Câu 47: Hiện nay, nhiều nơi ở nông thôn đang sử dụng hầm biogas để xử lí chất thải trong chăn nuôi gia súc, cung cấp nhiên liệu cho việc đun nấu. Chất dễ cháy trong khí biogas là

A. CH4.       B. CO2.       C. N2.       D. Cl2.

Câu 48: Cho dung dịch NaOH vào dung dịch chất X, thu được kết tủa màu nâu đỏ. Chất X là

A. FeCl3.       B. MgCl2.       C. CuCl2.       D. FeCl2.

Câu 49: Crom (VI) oxit có công thức hoá học là

A. Cr(OH)3.       B. CrO3.       C. K2CrO4.       D. Cr2O3.

Câu 50: Chất nào sau đây thuộc loại đisaccarit?

A. Glucozơ.       B. Tinh bột.       C. Fructozơ.       D. Saccarozơ.

Câu 51: Tơ nào sau đây thuộc loại tơ thiên nhiên?

A. Tơ nilon-6.       B. Tơ tằm.       C. Tơ nitron.       D. Tơ visco.

Câu 52: Dung dịch nào sau đây không hòa tan được Al?

A. HCl.       B. NaOH.       C. HNO3 loãng.       D. NaCl.

Câu 53: Thí nghiệm nào sau đây chỉ xảy ra ăn mòn hóa học?

A. Nhúng thanh kẽm vào dung dịch hỗn hợp gồm HCl và CuSO4.

B. Đốt dây magie trong bình bình đựng khí O2.

C. Để đinh sắt (làm bằng thép cacbon) trong không khí ẩm.

D. Nhúng thanh sắt (làm bằng thép cacbon) vào dung dịch H2SO4 loãng.

(Xem giải) Câu 54: Đốt cháy hoàn toàn 17,4 gam hỗn hợp Mg và Al trong bình kín chứa khí O2 (dư) thu được 30,2 gam hỗn hợp oxit. Thể tích khí oxi (đktc) đã tham gia phản ứng là

A. 17,92 lít.       B. 4,48 lít.       C. 11,20 lít.       D. 8,96 lít.

(Xem giải) Câu 55: Hoà tan hoàn toàn 10 gam CaCO3 vào dung dịch HCl dư, thu được V lít khí. Giá trị của V là

A. 2,24.       B. 3,36.       C. 1,12.       D. 4,48.

Câu 56: Trieste X tác dụng với dung dịch NaOH thu được natri oleat và glixerol. X là

A. C17H35COOCH3.       B. (C17H35COO)3C3H5.

C. C17H33COOCH3.       D. (C17H33COO)3C3H5.

(Xem giải) Câu 57: Cho 17,7 gam amin X (no, đơn chức, mạch hở) tác dụng hết với dung dịch HCl, thu được 28,65 gam muối. Công thức phân tử của X là

Bạn đã xem chưa:  [2020] Giải chi tiết 20 đề thầy Tào Mạnh Đức (15/20)

A. CH5N.       B. C2H7N.       C. C3H9N.       D. C4H11N.

Câu 58: Cặp chất nào sau đây cùng tồn tại trong một dung dịch?

A. MgCl2 và NaOH.       B. Fe(NO3)2 và AgNO3.        C. KHCO3 và HCl.       D. HCl và NaNO3.

(Xem giải) Câu 59: Bộ dụng cụ chiết dùng để tách hai chất lỏng X, Y được mô tả như hình vẽ:

Hai chất X, Y tương ứng là

A. Benzen và phenol.       B. Nước và dầu ăn.       C. Axit axetic và nước.       D. Benzen và nước.

Câu 60: Phát biểu nào sau đây sai?

A. Tơ lapsan được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng.

B. Cao su lưu hóa có cấu trúc mạng không gian.

C. Hầu hết các polime là những chất rắn, không bay hơi.

D. Các polime đều được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp.

Câu 61: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Các peptit đều tác dụng với Cu(OH)2 cho hợp chất có màu tím đặc trưng.

B. Anilin là chất lỏng tan nhiều trong nước.

C. Thành phần chính của tinh bột là amilopectin.

D. Phân tử lysin có một nguyên tử nitơ.

Câu 62: Thí nghiệm nào sau đây thu được muối sắt(II) là

A. Đốt cháy bột sắt trong khí clo.

B. Cho bột sắt vào lượng dư dung dịch bạc nitrat.

C. Cho thanh sắt vào dung dịch HNO3 đặc, nóng.

D. Đốt cháy hỗn hợp bột gồm sắt và lưu huỳnh trong điều kiện không có không khí.

(Xem giải) Câu 63: Tinh thể chất rắn X không màu, vị ngọt, dễ tan trong nước. X có nhiều trong quả nho chín nên còn gọi là đường nho. Khử chất X bằng H2 thu được chất hữu cơ Y. Tên gọi của X và Y lần lượt là

A. glucozơ và sobitol.       B. fructozơ và sobitol.

C. glucozơ và fructozơ.       D. saccarozơ và glucozơ.

(Xem giải) Câu 64: Tiến hành lên men m gam tinh bột (hiệu suất toàn quá trình đạt 81%) rồi hấp thụ toàn bộ lượng CO2 sinh ra vào nước vôi trong dư được 70 gam kết tủa. Giá trị m là

A. 90       B. 150       C. 120       D. 70.

(Xem giải) Câu 65: Dẫn 0,55 mol hỗn hợp X (gồm hơi nước và khí CO2) qua cacbon nung đỏ thu được 0,95 mol hỗn hợp Y gồm CO, H2 và CO2. Cho Y hấp thụ vào dung dịch chứa 0,1 mol Ba(OH)2 sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 29,55.       B. 19,7.       C. 15,76.       D. 9,85.

(Xem giải) Câu 66: Hòa tan hoàn toàn m gam Al vào dung dịch loãng chứa 0,2 mol H2SO4, thu được khí H2 và dung dịch X. Cho từ từ dung dịch NaOH 2M vào X, kết quả thí nghiệm được ghi ở bảng sau:

Thể tích dung dịch NaOH (ml) 140 240
Khối lượng kết tủa (gam) 2a + 1,56 a

Giá trị của m và a lần lượt là

A. 5,4 và 1,56.       B. 5,4 và 4,68.       C. 2,7 và 4,68.       D. 2,7 và 1,56.

(Xem giải) Câu 67: Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Cho dung dịch BaCl2 vào dung dịch KHSO4.
(b) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch Ca(HCO3)2.
(c) Cho dung dịch NH3 tới dư vào dung dịch Fe(NO3)3.
(d) Cho dung dịch NaOH tới dư vào dung dịch AlCl3.
(e) Cho kim loại Cu vào dịch FeCl3 dư.
Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được kết tủa là

A. 4.       B. 2.       C. 3.       D. 5.

(Xem giải) Câu 68: Cho sơ đồ các phản ứng xảy ra ở nhiệt độ thường: NaCl (điện phân dung dịch, có màng ngăn) → X; X + FeCl2 → Y; Y + O2 + H2O → Z; Z + HCl → T; T + Cu → CuCl2. Hai chất X, T lần lượt là

Bạn đã xem chưa:  [2019] Đề kiểm tra kiến thức - Mã đề 320 - Tào Mạnh Đức

A. NaOH, Fe(OH)3.       B. Cl2, FeCl2.       C. NaOH, FeCl3.       D. Cl2, FeCl3.

(Xem giải) Câu 69: Hỗn hợp X gồm metan, etilen, propin, vinyl axetilen và H2. Dẫn X qua Ni nung nóng, sau phản ứng hoàn toàn thu được hỗn hợp Y. Tỉ khối hơi của Y so với NO2 là 1. Cho 2,8 lít Y (đktc) làm mất màu tối đa 36 gam brom trong dung dịch. Cho 2,8 lít X (đktc) làm mất màu tối đa x gam brom trong dung dịch. Giá trị của x là

A. 30.       B. 24.       C. 48.       D. 60.

(Xem giải) Câu 70: Từ X thực hiện các chuyển hóa sau (theo đúng tỉ lệ mol):
(1) X + 2NaOH → 2X1 + X2 + H2O       (2) X1 + HCl → Y + NaCl
(3) X2 + CuO → Z + Cu + H2O              (4) X1 + NaOH → CH4 + Na2CO3
Biết X là chất hữu cơ mạch hở, có công thức phân tử C6H10O5. Nhận xét nào sau đây sai?

A. X có mạch cacbon không phân nhánh.       B. X2 là hợp chất hữu cơ đa chức.

C. Y có tên gọi là axit axetic.       D. Z là anđehit no, hai chức, mạch hở.

(Xem giải) Câu 71: Cho các phát biểu sau:
(a) Một số este có mùi thơm được dùng làm chất tạo hương trong công nghiệp thực phẩm.
(b) Bản chất của quá trình lưu hóa cao su là tạo ra cầu nối –S–S– giữa các mạch cao su không phân nhánh tạo thành mạch phân nhánh.
(c) Để khử mùi tanh của cá (gây ra do một số amin) nên rửa cá với giấm ăn.
(d) Vải làm từ chất liệu nilon-6,6 kém bền trong nước xà phòng có tính kiềm.
(e) Sự đông tụ protein chỉ xảy ra khi đun nóng.
Số phát biểu đúng là

A. 3.       B. 4.       C. 5.       D. 2.

(Xem giải) Câu 72: Đốt cháy hoàn toàn 25,74 gam triglixerit X, thu được CO2 và 1,53 mol H2O. Cho 25,74 gam X tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được glyxerol và m gam muối. Mặt khác, 25,74 gam X tác dụng được tối đa với 0,06 mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của m là

A. 24,18.       B. 27,72.       C. 27,42.       D. 26,58.

(Xem giải) Câu 73: Tiến hành điện phân dung dịch X chứa hỗn hợp CuSO4 và KCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp) với cường độ dòng điện không đổi thu được kết quả như bảng sau:

Thời gian điện phân (giây) Tổng số chất khí thoát ra ở hai điện cực Tổng thể tích khí thoát ra ở hai điện cực (lít)
t 1 1,344
2t 2 2,24
3t x V
4t 3 5,152

Giả sử hiệu suất của phản ứng điện phân là 100%, các khí sinh ra không tan trong nước và nước không bay hơi trong quá trình điện phân. Giá trị của V là

A. 3,584.       B. 3,136.       C. 2,912.       D. 3,36.

(Xem giải) Câu 74: Chất X (CnH2n+4O4N2) là muối amoni của axit cacboxylic đa chức; chất Y (CmH2m-3O6N5) là pentapeptit được tạo bởi một amino axit. Cho 0,26 mol E gồm X và Y tác dụng tối đa với dung dịch chứa 0,7 mol NaOH, đun nóng, thu được etylamin và dung dịch T chỉ chứa 62,9 gam hỗn hợp muối. Phần trăm khối lượng của X trong E có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 63,42%.       B. 51,78%.       C. 46,63%.       D. 47,24%.

(Xem giải) Câu 75: Hỗn hợp X chứa một ancol đơn chức và một este (đều no, mạch hở). Đốt cháy hoàn toàn 11,52 gam X bằng lượng O2 vừa đủ thu được tổng số mol CO2 và H2O là 0,81 mol. Mặt khác, 11,52 gam X phản ứng vừa đủ với 0,16 mol KOH thu được muối và hai ancol. Cho Na dư vào lượng ancol trên thoát ra 0,095 mol H2. Phần trăm khối lượng của ancol trong X gần nhất với giá trị nào sau đây?

Bạn đã xem chưa:  [2020] Thi thử Tốt nghiệp Chuyên Lương Văn Chánh - Phú Yên (Lần 2)

A. 8,35%.       B. 16,32%.       C. 6,33%.       D. 7,28%.

(Xem giải) Câu 76: Hòa tan hết m gam hỗn hợp E gồm Al, Mg, MgO trong dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 (0,34 mol) và KHSO4. Sau phản ứng thu được 8,064 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm NO, H2 và NO2 với tỉ lệ mol tương ứng 10 : 5 : 3 và dung dịch Y chỉ chứa muối. Cho NaOH dư vào Y thì có 2,28 mol NaOH tham gia phản ứng, đồng thời thu được 17,4 gam kết tủa xuất hiện. Phần trăm khối lượng của Mg trong E là

A. 29,41%.       B. 26,28%.       C. 28,36%.       D. 17,65%.

(Xem giải) Câu 77: Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 và Fe3O4 vào dung dịch HCl dư, thu được a mol H2 và dung dịch chứa 31,19 gam hỗn hợp muối. Mặt khác, hòa tan hoàn toàn m gam X trong dung dịch chứa 0,55 mol H2SO4 (đặc) đun nóng, thu được dung dịch Y và 0,14 mol SO2 (sản phẩm khử duy nhất của S+6). Cho 400 ml dung dịch NaOH 1M vào Y, sau khi phản ứng kết thúc thu được 10,7 gam một chất kết tủa. Giá trị của a là

A. 0,05.       B. 0,06.       C. 0,04.       D. 0,03.

(Xem giải) Câu 78: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp A gồm 3 este X, Y, Z (đều mạch hở và chỉ chứa chức este, Z chiếm phần trăm khối lượng lớn nhất trong P) thu được lượng CO2 lớn hơn H2O là 0,25 mol. Mặt khác, m gam P phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH thu được 22,2 gam 2 ancol hơn kém nhau 1 nguyên tử cacbon và hỗn hợp T gồm 2 muối. Đốt cháy hoàn toàn T cần vừa đủ 0,275 mol O2 thu được CO2, 0,35 mol Na2CO3 và 0,2 mol H2O. Phần trăm khối lượng của Z trong A là

A. 45,20%.       B. 50,40%.       C. 62,10%.       D. 42,65%.

(Xem giải) Câu 79: Trong phòng thí nghiệm, etyl axetat được điều chế theo các bước:
Bước 1: Cho 1 ml C2H5OH, 1 ml CH3COOH nguyên chất và 1 giọt H2SO4 đặc vào ống nghiệm.
Bước 2: Lắc đều, đồng thời đun cách thủy 5 – 6 phút trong nồi nước nóng 65 – 70°C.
Bước 3: Làm lạnh rồi rót thêm vào ống nghiệm 2 ml dung dịch NaCl bão hòa.
Cho các phát biểu sau:
(a) Có thể thay dung dịch axit sunfuric đặc bằng dung dịch axit sunfuric loãng.
(b) Để kiểm soát nhiệt độ trong quá trình đun nóng có thể dùng nhiệt kế.
(c) Dung dịch NaCl bão hòa được thêm vào ống nghiệm để phản ứng đạt hiệu suất cao hơn.
(d) Có thể thay dung dịch NaCl bão hòa bằng dung dịch HCl bão hòa.
(e) Để hiệu suất phản ứng cao hơn nên dùng dung dịch axit axetic 15%.
Số phát biểu đúng là

A. 1.       B. 2.       C. 3.       D. 4.

(Xem giải) Câu 80: Hòa tan hoàn toàn 28,4 gam hỗn hợp gồm Cu, FeCl2, Fe(NO3)2 và Fe3O4 (số mol của Fe3O4 là 0,02 mol) trong 560 ml dung dịch HCl 1,0M thu được dung dịch X. Cho AgNO3 dư vào X thì có 0,76 mol AgNO3 tham gia phản ứng thu được m gam kết tủa và thoát ra 0,448 lít khí (đktc). Biết các phản ứng hoàn toàn, NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5 trong các quá trình. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 107,6.       B. 98,5.       C. 110,8.         D. 115,2.

2
Bình luận

200
Mới nhất Cũ nhất Thích nhiều nhất
Hân

cho e hỏi mình muốn lm thêm những dạng bài như c74 thì tìm tag nào ạ

error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!