[2020] Thi hết kỳ 1 Hóa 12 – Sở GDĐT Bến Tre

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Giải chi tiết và đáp án:

1D 2C 3B 4D 5C 6A 7B 8D 9C 10B
11A 12B 13B 14B 15B 16C 17C 18C 19A 20A
21B 22C 23D 24C 25D 26A 27A 28C 29C 30C
31B 32D 33D 34B 35B 36D 37C 38B 39B 40D

Câu 1. Tripeptit Ala – Gly – Ala có công thức phân tử là

A. C9H17N3O4.       B. C6H11N3O4.       C. C8H13N3O4.       D. C8H15N3O4.

Câu 2. Tinh bột không thuộc loại:

A. cacbohiđrat.       B. polisaccarit.       C. monosaccarit       D. hợp chất tạp chức.

Câu 3. Đặc điểm chung của phản ứng thủy phân chất béo trong môi truờng axit là

A. Phản ứng oxi hóa-khử.       B. Phản ứng thuận nghịch.

C. Phản ứng một chiều.       D. Phản ứng xà phòng hóa.

(Xem giải) Câu 4. Cho dãy các chất: stiren, ancol benzylic, anilin, glucozơ, phenol. Số chất trong dãy có khả năng làm mất màu nước brom là

A. 3.       B. 5.       C. 2.       D. 4.

Câu 5. Nhỏ vài giọt nước brom vào dung dịch anilin, thấy xuất hiện kết tủa màu

A. đỏ.       B. xanh.       C. trắng.       D. tím.

Câu 6. Kim loại bị thụ động trong dung dịch HNO3 đặc, nguội là

A. Al.       B. Cu.       C. Zn.       D. Ag.

Câu 7. Thủy phân este X trong môi trường kiềm, thu được natri axetat và ancol metylic. Công thức của X là

A. C2H5COOCH3.      B. CH3COOCH3.      C. C2H3COOC2H5.      D. CH3COOC2H5.

Câu 8. Đồng phân của fructozơ là

A. xenlulozơ.       B. mantozơ.       C. saccarozơ.       D. glucozơ.

Câu 9. Cho dãy các kim loại: K, Ag, Mg, Al. Số kim loại trong dãy phản ứng được với dung dịch HCl là

A. 1.       B. 4.       C. 3.       D. 2.

Câu 10. Polime có cấu trúc mạng không gian là

A. amilopectin.      B. nhựa bakelit.       C. PE.       D. PVC.

(Xem giải) Câu 11. Cho các phát biểu sau:
(1) Peptit Gly-Ala tác dụng với Cu(OH)2 tạo hợp chất màu tím.
(2) Dung dịch metylamin, anilin làm đổi màu quỳ tím sang xanh.
(3) Có thể tạo ra tối đa 4 đồng phân đipeptit từ các amino axit Gly và Ala.
(4) Anilin tan ít trong nước nhưng tan nhiều trong dung dịch NaOH.
(5) Tripeptit Gly – Gly – Ala có phân tử khối là 203.
(6) Polime được dùng để chế tạo thủy tinh hữu cơ là poli(metyl metacrylat).
Số phát biểu đúng là

Bạn đã xem chưa:  [2021] Thi thử cụm Ngô Quyền - Kiến An - An Lão Hải Phòng (Lần 1)

A. 2.       B. 1.       C. 4.       D. 3.

(Xem giải) Câu 12. Cho 4,45 gam α-amino axit X tác dụng vừa hết với dung dịch NaOH thu được 5,55 gam muối. Công thức của X là

A. H2N – CH2 – CH2 – CH2 – COOH.       B. H2N – CH(CH3) – COOH.

C. H2N – CH2 – COOH.       D. H2N – CH2 – CH2 – COOH.

Câu 13. Phân tử khối trung bình của PVC 750000. Hệ số polime hóa của PVC là:

A. 25000.       B. 12000.       C. 24000.       D. 15000.

Câu 14. Trường hợp kim loại bị ăn mòn điện hoá là

A. Cho kim loại Zn nguyên chất vào dung dịch HCl.

B. Thép cacbon để trong không khí ẩm.

C. Cho Cu nguyên chất vào dung dịch HNO3 loãng.

D. Đốt dây Fe nguyên chất trong khí O2.

Câu 15. Dầu chuối là este được điều chế từ:

A. CH3COOH, CH3OH.       B. CH3COOH, (CH3)2CHCH2CH2OH.

C. C2H5COOH, C2H5OH.       D. (CH3)2CHCH2OH, CH3COOH.

Câu 16. Cacbohiđrat nhất thiết phải chứa nhóm chức của

A. amin.       B. xeton.       C. ancol.       D. anđehit.

Câu 17. Cho dãy các kim loai: Mg, Cu, Fe, Ag. Kim loai trong dãy có tính khử yếu nhất là

A. Fe.       B. Mg.       C. Ag.       D. Cu.

(Xem giải) Câu 18. Cho các phát biểu sau:
(1) Tất cả các cacbohiđat đều có phản ứng thủy phân.
(2) Trong môi trường axit, glucozơ và fructozơ có thể chuyển hoá lẫn nhau.
(3) Thủy phân este no, đơn chức, mạch hở trong môi trường kiềm luôn tạo muối và ancol.
(4) Tripanmitin có chứa 104 nguyên tử H.
Số phát biểu đúng là:

A. 2.       B. 3.       C. 1.       D. 4.

Câu 19. Cho các chất: saccarozơ, glucozơ, fructozơ, etyl fomat, axit fomic và anđehit axetic. Trong các chất trên, số chất có khả năng phản ứng với Cu(OH)2 ở điều kiện thường là

A. 4.       B. 5.       C. 2.       D. 3.

Câu 20. Xenlulozơ có công thức là

A. [C6H7O2(OH)3]n.        B. [C6H5O2(OH)3]n.       C. [C6H5O2(OH)5]n.       D. [C6H7O2(OH)2]n.

Câu 21. Cho dãy các kim loại: Fe, Na, K, Mg. Số kim loại trong dãy tác dụng đươc với nước ở nhiệt độ thường là

Bạn đã xem chưa:  [2020] KSCL Hóa 12 - THPT Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc

A. 4.       B. 2.       C. 3.       D. 1.

Câu 22. Dãy chỉ chứa những amino axit không làm đổi màu quỳ tím là

A. Gly, Ala, Glu.       B. Val, Lys, Ala.       C. Gly, Val, Ala.       D. Gly, Glu, Lys.

(Xem giải) Câu 23. Hòa tan hoàn toàn 12 gam hỗn hợp Fe, Cu (tỉ 1ệ mol 1 : 1) bằng axit HNO3, thu được V lit (ở đktc) hỗn hợp khí X (gồm NO và NO2) và dung dịch Y (chỉ chứa hai muối và axit dư). Tỉ khối của X đối với H2 bằng 19. Giá trị của V là

A. 3,36 lit.       B. 4,48 lit.       C. 2,24 lit.       D. 5,60 lit.

Câu 24. Hợp chất đường chiếm thành phần chủ yếu trong đường mía là:

A. Fructozơ.       B. Mantozơ.       C. Saccarozơ.       D. Glucozơ.

Câu 25. Cho m gam glucozơ phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 (đun nóng), thu được 16,2 gam Ag. Giá trị của m là

A. 18,0.       B. 27,0.       C. 9,0.       D. 13,5.

Câu 26. Để khử ion Cu2+ trong dung dịch CuSO4 có thể dùng kim loại

A. Fe.       B. Na.       C. Ba.       D. Ag.

(Xem giải) Câu 27. Có bao nhiêu amin bậc 1 có cùng công thức phân tử C4H11N?

A. 4.       B. 3.       C. 1.       D. 2.

(Xem giải) Câu 28. Trong phân tử este X no, đơn chức, mạch hở, hiđro chiếm 8,11% về khối lượng. Tổng số đồng phân este của X là:

A. 4.       B. 1.       C. 2.       D. 3.

(Xem giải) Câu 29. Dung dich Fe2(SO4)3 tác dụng với lượng dư kim loại nào tạo dung dịch chứa hai loại muối?

A. Fe.       B. Zn.      C. Cu.       D. Ag.

(Xem giải) Câu 30. Đốt cháy hoàn toàn một lượng hỗn hợp hai este X, Y no, đơn chức, mạch hở cần 3,976 lit oxi (đktc) thu được 6,38 gam CO2. Cho lượng este này tác dụng vừa đủ với KOH thu được hỗn hợp hai ancol kế tiếp và 3,92 gam muối của một axit hữu cơ. Công thức cấu tạo của X, Y lần lượt là

A. HCOOC3H7 và HCOOC4H9.       B. C2H5COOCH3 và C2H5COOC2H5.

C. CH3COOCH3 và CH3COOC2H5.       D. C2H5COOC2H5 và C2H5COOC3H7.

Câu 31. Tơ nilon-6,6 là sản phẩm trùng ngưng của

A. axit adipic và etylen glicol.       B. axit adipic và hexametylendiamin.

Bạn đã xem chưa:  [2020] Thi thử THPT Quốc gia trường Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc (Lần 1)

C. axit adipic và glixerol.       D. etylen glicol và hexametylendiamin.

(Xem giải) Câu 32. Khử glucozơ bằng hiđro để tạo sobitol. Lượng glucozơ dùng để tạo ra 1,82 gam sobitol với hiệu suất 80% là

A. 1,44 gam.       B. 1,80 gam.       C. 4,28 gam.       D. 2,25 gam.

Câu 33. Trong các chất sau, chất nào là amin bậc 2?

A. C6H5NH2.       B. CH3-CH(CH3)-NH2.       C. H2N-[CH2]6-NH2.       D. CH3-NH-CH3.

(Xem giải) Câu 34. Cho các polime: polietilen, poli(metyl metacrylat), polibutađien, polistiren, poli(vinyl axetat) và tơ nilon-6,6. Trong các polime trên, số polime có thể bị thủy phân trong dung dịch axit và dung dịch kiềm là

A. 5.       B. 3.       C. 4.       D. 2.

(Xem giải) Câu 35. Xà phòng hóa 8,8 gam etyl axetat bằng 200 ml dung dịch NaOH 1M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được bao nhiêu gam rắn khan?

A. 8,2 gam.       B. 12,2 gam.       C. 24,4 gam.       D. 16,4 gam.

Câu 36. Cho dãy các kim loại sau: nhôm, sắt, đồng, vàng. Kim loại nào có tính dẫn điện tốt nhất trong các kim loại trên?

A. Nhôm.       B. Sắt.       C. Vàng.       D. Đồng.

(Xem giải) Câu 37. Cho biết X la tetrapeptit (mạch hở) tạo thành từ 1 amino axit (A) no, mạch hở (phân tử chứa 1 nhóm -NH2 và 1 nhóm -COOH). Biết rằng trong phân tử A chứa 15,73%N về khối lượng. Thủy phân m gam X trong môi trường axit thu được 41,58 gam tripeptit; 25,6 gam đipeptit và 92,56 gam A. Giá trị m là

A. 161,00.       B. 149,00.       C. 143,45.       D. 159,25.

(Xem giải) Câu 38. Dãy gồm các chất được xếp theo chiều tính bazơ giảm dần từ trái sang phải là

A. CH3NH2, C6H5NH2, NH3.       B. CH3NH2, NH3, C6H5NH2.

C. C6H5NH2, NH3, CH3NH2.       D. NH3, CH3NH2, C6H5NH2.

(Xem giải) Câu 39. Hòa tan hoàn toàn 14,5 gam hỗn hợp gồm Mg, Fe, Zn bằng dung dịch HCl dư, sau phản ứng thu được 6,72 lit khí (đktc). Khối lượng muối clorua thu được sau phản ứng là

A. 15,57 gam.       B. 35,80 gam.       C. 25,15 gam.       D. 16,63 gam.

Câu 40. Hợp chất X có công thức cấu tạo: CH3-CH2-OCO-CH3. Tên gọi của X là

A. metyl axetat.       B. metyl propionat.       C. propyl axetat.        D. etyl axetat.

1
Bình luận

200
Mới nhất Cũ nhất Thích nhiều nhất
toilaminhphuc

Ủa đề vui vậy thầy 😀 ??

error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!