Bài tập đồ thị (Phần 4)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

(Xem giải) Câu 1. Cho từ từ dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch chứa x mol Na2SO4 và y mol AlCl3, sự phụ thuộc của số mol kết tủa và số mol Ba(OH)2 được biểu diễn theo đồ thị sau:

Giá trị của x + y là:

A. 0,35         B. 0,3         C. 0,4         D. 0,45

(Xem giải) Câu 2. Dung dịch X chứa Ba(HCO3)2 và BaCl2. Dung dịch Y chứa NaOH 1M và Na2CO3 1M. Nhỏ từ từ đến dư dung dịch Y vào dung dịch X. Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc khối lượng vào kết tủa (m gam) vào thể tích dung dịch Y (V lít) như sau

Giá trị của x là

A. 98,50.        B. 68,95.        C. 78,80.        D. 88,65.

(Xem giải) Câu 3. Hòa tan hết 52,56 gam hỗn hợp X gồm Al, Al2O3 và Al(OH)3 trong dung dịch chứa H2SO4 loãng (lấy dư) thu được 1,2a mol khí H2 và dung dịch Y. Cho từ từ Ba(OH)2 1,25M đến dư vào dung dịch Y, phản ứng được biểu diễn theo đồ thị sau:

Phần trăm khối lượng của Al2O3 có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 38%.        B. 37%.        C. 40%.        D. 39%.

(Xem giải) Câu 4. Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp gồm Al và Al2O3 (tỉ lệ mol 1 : 1) cần dùng vừa đủ dung dịch chứa HCl và H2SO4, thu được khí H2 và dung dịch X chỉ chứa các muối clorua và sunfat trung hòa. Cho từ từ dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào X, sự phụ thuộc số mol kết tủa và số mol Ba(OH)2 được biểu diễn theo đồ thị sau:

Bạn đã xem chưa:  Bài tập nhôm trong đề thi đại học (Phần 2)

Giá trị của m là

A. 15,48.       B. 16,34.       C. 13,33.       D. 12,90.

(Xem giải) Câu 5. Cho từ từ dung dịch Ba(OH)2 dư vào 100 ml dung dịch X chứa hỗn hợp gồm AlCl3 và Al2(SO4)3, sự phụ thuộc số mol kết tủa với số mol Ba(OH)2 được biểu thị theo đồ thị sau:

Nếu cho 400 ml dung dịch NaOH 2M vào 100 ml dung dịch X, kết thúc phản ứng thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 10,92.        B. 14,04.       C. 15,60.         D. 12,48.

(Xem giải) Câu 6. Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp gồm Na, Ba và Al2O3 vào nước dư, thu được 3,136 lít khí H2 (đktc) và dung dịch X chỉ chứa hai muối gồm NaAlO2 và Ba(AlO2)2. Cho dung dịch H2SO4 đến dư vào X, sự phụ thuộc khối lượng kết tủa (gam) với số mol H2SO4 được biểu diễn theo đồ thị sau:

Giá trị của x là

A. 0,30.        B. 0,36.        C. 0,34.         D. 0,32.

(Xem giải) Câu 7. Điện phân dung dịch X chứa Cu(NO3)2 và KCl với điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện không đổi I = 1A. Số mol khí sinh ra ở cả hai điện cực (mol) theo thời gian điện phân t (giây) được biểu diễn như hình vẽ, hiệu suất điện phân 100%, các khí sinh ra không tan trong nước.

Nếu điện phân dung dịch X trong thời gian 11580 giây rồi cho dung dịch sau điện phân tác dụng với lượng dư Mg thấy có 0,01 mol NO thoát ra. Dung dịch sau phản ứng chứa m gam chất tan. Giá trị của m là?

Bạn đã xem chưa:  Bài tập khí than ướt, khí than khô (Phần 1)

A. 11,908.       B. 11,836.       C. 12,106.       D. 11,424

(Xem giải) Câu 8. Điện phân dung dịch X chứa CuSO4, KCl và HCl với điện cực trơ, màng ngăn xốp. Cường độ dòng điện không đổi. Tổng số mol khí thoát ra ở cả hai điện cực phụ thuộc vào thời gian điện phân theo đồ thị sau:

Biết hiệu suất phản ứng điện phân là 100%, các khí sinh ra không tan trong nước và không bay hơi trong quá trình điện phân. Phần trăm thể tích khí H2 ở thời điểm 6t là:

A. 30%         B. 50%          C.60%         D. 40%

(Xem giải) Câu 9. Dẫn 0,2 mol hỗn hợp X (gồm hơi nước và khí CO2) qua cacbon nung đỏ, thu được a mol hỗn hợp Y gồm CO, H2 và CO2; trong đó có x mol CO2. Cho Y đi qua dung dịch hỗn hợp gồm Ca(OH)2 và KOH, ta quan sát hiện tượng theo đồ thị hình vẽ.

Giá trị của a gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 0,26         B. 0,36             C. 0,425         D. 0,475

(Xem giải) Câu 10. Hòa tan m gam hỗn hợp gồm CuSO4 và NaCl vào nước, thu được dung dịch X. Tiến hành điện phân X với điện cực trơ, màng ngăn xốp, dòng điện có cường độ không đổi. Tổng số mol khí thu được ở cả hai điện cực (n) phụ thuộc vào thời gian điện phân (t) được mô tả như đồ thị bên.

Bạn đã xem chưa:  Chất khử với H+ và NO3- (Phần 12)

Giả thiết hiệu suất điện phân là 100%, bỏ qua sự bay hơi của nước. Giá trị của m là

A. 33,55.         B. 39,40.         C. 51,10.         D. 43,70

(Xem giải) Câu 11. Cho m gam hỗn hợp X gồm K2O, Ba vào dung dịch chứa 0,06 mol HCl và 0,08 mol BaCl2 thu được x mol khí và dung dịch Y. Hấp thụ từ từ CO2 vào dung dụng Y ta có đồ thị sau:

Giá trị của m là

A. 40,72        B. 43,46        C. 37,98        D. 38,84

(Xem giải) Câu 12. Cho từ từ dung dịch H3PO4 vào dung dịch Ca(OH)2 ta được đồ thị sau:

Tính giá trị của a, b.

(Xem giải) Câu 13. Hoà tan hoàn toàn 25,3 gam hỗn hợp A gồm Na, BaO, Al trong nước dư, thu được 8,96 lít khí H2 (đktc) và dung dịch B. Nhỏ từ từ dung dịch HCl vào B, kết quả quan sát biểu thị trên đồ thị sau:

Phần trăm khối lượng của oxi trong A có giá trị gần nhất với

A. 5%.            B. 6%.           C. 7%.            D. 8%

(Xem giải) Câu 14. Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X chứa Ba; BaO và Al thu được dung dịch Y và 4,928 lít khí H2 (đktc). Cho từ từ dung dịch H2SO4 vào dung dịch Y. Khối lượng kết tủa (gam) phụ thuộc vào số mol của H2SO4 theo đồ thị sau:

Giá trị của m là?

A. 27,92            B. 31,16           C. 28,06          D. 24,49

2
Bình luận

200
Mới nhất Cũ nhất Thích nhiều nhất
minggthuu012

có file k ạ

Huynh nhan

có pdf chưa thầy

error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!