[2020] Đề luyện thi ĐH Y Hà Nội (Đề 5)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Giải chi tiết và đáp án:

41C 42B 43B 44C 45C 46C 47B 48D 49A 50C
51C 52B 53C 54B 55D 56A 57B 58A 59A 60B
61D 62B 63D 64B 65C 66B 67D 68C 69D 70A
71B 72A 73D 74A 75A 76A 77A 78D 79B 80B

Câu 41: Cacbohiđrat nào say đây làm mất màu dung dịch Br2?

A. Saccarozơ.       B. Fructozơ.       C. Glucozơ.       D. Tinh bột.

Câu 42: Oxit crom nào sau đây tan trong nước ở điều kiện thường?

A. Cr2O3.       B. CrO3.       C. CrO.       D. Cr3O4.

Câu 43: Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây tác dụng với bột lưu huỳnh?

A. Fe.       B. Hg.       C. Cr.       D. Cu.

Câu 44: Dung dịch Fe(NO3)2 không tác dụng với chất nào sau đây?

A. NaOH.       B. AgNO3.       C. Cu.       D. HCl.

Câu 45: Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch HCl tạo hai muối?

A. Al2O3.       B. Na2O.       C. Fe3O4.       D. CuO.

Câu 46: Thành phần chính của thạch cao nung chứa

A. CaSO4.       B. CaSO4.2H2O.       C. CaSO4.H2O.       D. Ca(HCO3)2.

Câu 47: X là chất rắn, không màu, dễ tan trong nước, kết tinh ở điều kiện thường. Chất X là

A. C6H5NH2.       B. NH2-CH2-COOH.       C. CH3NH2.       D. (C6H10O5)n.

Câu 48: Có nhiều loại bánh cần tạo độ xốp, vì vậy trong quá trình nhào bột người ta thường cho thêm hóa chất nào trong số các hóa chất sau đây?

A. NaCl.       B. NaNO3.       C. Na2CO3.       D. NH4HCO3.

Câu 49: Điện phân NaCl nóng chảy (điện cực trơ), tại catot xảy ra quá trình

A. khử ion Na+.       B. khử ion Cl–.       C. oxi hóa ion Na+.       D. oxi hóa ion Cl–.

Câu 50: Thủy phân este trong môi trường kiềm được gọi là phản ứng

A. este hóa.       B. trùng ngưng.       C. xà phòng hóa.       D. trùng gương.

Câu 51: Poli(vinyl axetat) điều chế từ vinyl axetat bằng phản ứng

A. trao đổi.       B. oxi hoá – khử.       C. trùng hợp.       D. trùng ngưng.

Câu 52: Kim loại nhôm không tan được trong dung dịch nào sau đây?

A. NaOH.       B. H2SO4 đặc, nguội.       C. HCl.       D. Ba(OH)2.

Câu 53: Dung dịch chất nào sau đây không dẫn điện được?

A. NaHSO4 trong nước.       B. CH3COONa trong nước.

C. HCl trong C6H6 (benzen).       D. Ca(OH)2 trong nước.

Câu 54: Ở nhiệt độ thường, chất nào sau đây là ở trạng thái rắn?

A. Triolein.       B. Tristearin.       C. Etyl axetat.       D. Trilinolein.

(Xem giải) Câu 55: Đun nóng 250 gam dung dịch glucozơ với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư, thu được 15 gam Ag. Nồng độ của dung dịch glucozơ là

A. 10%.       B. 30%.       C. 15%.       D. 5%.

(Xem giải) Câu 56: Đốt cháy hoàn toàn amin X no, đơn chức, mạch hở, thu được 8,96 lít CO2 (đktc) và 0,1 mol N2. Công thức phân tử của X là

A. C2H7N.       B. C4H11N.       C. C2H5N.       D. C4H9N.

(Xem giải) Câu 57: Bộ dụng cụ như hình bên mô tả phương pháp tách chất nào sau đây?

A. Phương pháp chiết.       B. Phương pháp chưng cất.

C. Phương pháp kết tinh.       D. Phương pháp sắc ký.

(Xem giải) Câu 58: Nhỏ dung dịch NaOH loãng vào bình đựng dung dịch chất X, thu được kết tủa màu xanh nhạt. Khi thêm tiếp dung dịch NaOH vào bình, thấy kết tủa tan dần tạo thành dung dịch màu lục nhạt. X là

Bạn đã xem chưa:  [2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Quảng Xương 1 - Thanh Hóa

A. CrCl3.       B. AlCl3.       C. CuCl2.       D. ZnCl2.

(Xem giải) Câu 59: Người ta có thể bảo vệ vỏ tàu biển bằng thép bằng cách gắn những tấm Zn vào vỏ tàu ở phần chìm trong nước biển vì

A. thép là cực dương, không bị ăn mòn, Zn là cực âm, bị ăn mòn.

B. thép là cực âm, không bị ăn mòn, Zn là cực dương, bị ăn mòn.

C. Zn ngăn thép tiếp xúc với nước biển nên thép không tác dụng với nước.

D. Zn ngăn thép tiếp xúc với nước biển nên thép không tác dụng với các chất có trong nước biển.

(Xem giải) Câu 60: Hòa tan hết 21,2 gam Na2CO3 trong dung dịch H2SO4 dư, thu được V lít khí CO2 (đktc). Giá trị của V là

A. 2,24.       B. 4,48.       C. 3,36.       D. 5,6.

Câu 61: Nhóm vật liệu nào sau đây được chế tạo từ polime thiên nhiên?

A. Nhựa bakelit, tơ tằm, tơ axetat.       B. Cao su isopren, nilon-6,6, keo dán gỗ.

C. Tơ visco, cao su buna, keo dán gỗ.       D. Tơ visco, tơ axetat, phim ảnh.

(Xem giải) Câu 62: Thủy phân hoàn toàn đisaccarit A thu được hai monosaccarit X và Y. Hiđro hóa X hoặc Y đều thu được chất hữu cơ Z. Các chất A và Z lần lượt là

A. tinh bột và glucozơ.       B. saccarozơ và sobitol.

C. saccarozơ và glucozơ.       D. glucozơ và axit gluconic.

(Xem giải) Câu 63: Cho các chất: lysin, triolein, metylamin, Gly-Ala. Số chất tác dụng được với dung dịch NaOH đun nóng là

A. 1.       B. 2.       C. 4.       D. 3.

(Xem giải) Câu 64: Cho 16,8 gam Fe vào một cốc đựng dung dịch CuSO4. Sau một thời gian lấy thanh sắt ra cân nặng 17,6 gam. Khối lượng Cu bám trên thanh sắt là

A. 19,2.       B. 6,4.       C. 0,8.       D. 9,6.

(Xem giải) Câu 65: Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm Na, Na2O, K, K2O, Ba và BaO (oxi chiếm 8,75% về khối lượng) vào H2O thu được 400 ml dung dịch Y và 1,568 lít H2 (đktc). Trộn 200 ml dung dịch Y với 200 ml dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,2M và H2SO4 0,15M, thu được 400 ml dung dịch có pH = 13. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 15.       B. 14.       C. 13.       D. 12.

(Xem giải) Câu 66: Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:
Bước 1: Cho vào ống nghiệm 1 ml dung dịch lòng trắng trứng 10% và 1 ml dung dịch NaOH 30%.
Bước 2: Cho tiếp vào ống nghiệm 1 giọt dung dịch CuSO4 2%. Lắc nhẹ ống nghiệm, sau đó để yên vài phút.
Phát biểu nào sau dây sai?

A. Thí nghiệm trên chứng minh protein của lòng trắng trứng có phản ứng màu biure.

B. Sau bước 1, protein của lòng trắng trứng bị thủy phân hoàn toàn.

C. Sau bước 2, thu được hợp chất màu tím.

D. Ở bước 1, có thể thay 1 ml dung dịch NaOH 30% bằng 1 ml dung dịch KOH 30%.

(Xem giải) Câu 67: Hỗn hợp khí X gồm hai hiđrocacbon mạch hở (đều chứa liên kết ba, phân tử hơn kém nhau một liên kết π.) Biết 0,56 lít X (đktc) phản ứng tối đa với 14,4 gam brom trong dung dịch. Mặt khác, 2,54 gam X tác dụng với dung dịch AgNO3 dư trong NH3, thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

A. 7,14.       B. 4,77.       C. 7,665.       D. 11,1.

(Xem giải) Câu 68: Dẫn từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch chứa x mol Ca(OH)2 và 2x mol NaOH. Sự phụ thuộc của khối lượng kết tủa thu được vào số mol CO2 phản ứng được biểu diễn theo đồ thị sau:

Bạn đã xem chưa:  [2020] Thi hết kỳ 1 Hóa 12 - THPT Lương Thế Vinh - Hà Nội

Tỉ lệ b : a là

A. 5 : 1.       B. 7 : 2.       C. 7 : 1.       D. 6 : 1.

(Xem giải) Câu 69: Cho các phát biểu sau:
(a) Glucozơ có vị ngọt thấy đầu lưỡi mát lạnh do xảy ra phản ứng lên men rượu.
(b) Xenlulozơ và tinh bột có phân tử khối bằng nhau.
(c) Nicotin là một amin độc, có trong thuốc lá.
(d) Các protein ít tan trong nước lạnh và tan nhiều hơn khi đun nóng.
(e) Tơ nitron bền và giữ nhiệt tốt nên thường được dùng để dệt vải may áo ấm.
Số phát biểu đúng là

A. 5.       B. 4.       C. 3.       D. 2.

(Xem giải) Câu 70: Hỗn hợp X gồm ba triglixerit được tạo bởi axit oleic và axit linoleic (có tỉ lệ mol tương ứng của hai axit là 2 : 1). Đốt cháy hoàn toàn a gam X thu được 37,62 gam CO2 và 13,77 gam H2O. Mặt khác, hiđro hóa hoàn toàn 2a gam X thu được chất hữu cơ Y. Đun Y với dung dịch KOH (vừa đủ) thu được glixerol và m gam muối. Giá trị của m là

A. 28,98.       B. 27,30.       C. 27,54.       D. 26,50.

(Xem giải) Câu 71: Thực hiện các thí nghiệm sau :
(a) Cho bột Fe vào dung dịch NaOH.
(b) Cho dung dịch AlCl3 vào dung dịch AgNO3.
(c) Cho bột vôi sống vào dung dịch CH3COOH.
(d) Cho thanh Fe vào dung dịch HNO3 loãng.
(e) Cho bột Cr2O3 vào dung dịch HCl loãng, nguội.
Số thí nghiệm có xảy ra phản ứng là

A. 4.       B. 3.       C. 5.       D. 2.

(Xem giải) Câu 72: Cho các phương trình phản ứng hóa học sau (theo đúng tỉ lệ mol, các phản ứng đều ở điều kiện và xúc tác thích hợp):
(1) X + 2NaOH → X1 + X2 + H2O
(2) X2 + CuO → X3 + Cu + H2O
(3) X3 + 4AgNO3 + 6NH3 + H2O → (NH4)2CO3 + 4Ag + NH4NO3
(4) X1 + 2NaOH → X4 + 2Na2CO3
(5) 2X4 → X5 + 3H2
Phát biểu nào sau đây sai?

A. X có 8 nguyên tử H trong phân tử.

B. X2 rất độc không được sử dụng để pha vào đồ uống.

C. X1 tan trong nước tốt hơn so với X.

D. X5 có phản ứng tạo kết tủa với AgNO3/NH3.

(Xem giải) Câu 73: Hòa tan hoàn toàn hai chất rắn X, Y (có số mol bằng nhau) vào nước thu được dung dịch Z. Tiến hành các thí nghiệm sau:
Thí nghiệm 1: Cho dung dịch NaOH dư vào V ml dung dịch Z, thu được n1 mol kết tủa.
Thí nghiệm 2: Cho dung dịch BaCl2 dư vào V ml dung dịch Z, thu được n2 mol kết tủa.
Thí nghiệm 3: Cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào V ml dung dịch Z, thu được n3 mol kết tủa.
Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và n1 < n2 < n3. Hai chất X, Y lần lượt là

A. H2SO4, Al2(SO4)3.     B. Al(NO3)3, FeSO4.     C. FeCl2, Fe2(SO4)3.     D. Al2(SO4)3, FeSO4.

(Xem giải) Câu 74: Điện phân 600ml dung dịch X chứa NaCl 0,5M và CuSO4 a mol/l (điện cực trơ, màng ngăn xốp) thu được dung dịch Y có khối lượng giảm 24,25 gam so với khối lượng dung dịch X thì ngừng điện phân. Nhúng thanh sắt nặng 150 gam vào dung dịch Y đến khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, lấy thanh kim loại ra, rửa sạch, làm khô cân được 150,4 gam (giả thiết toàn bộ kim loại tạo thành đều bám hết vào thanh sắt và không có sản phẩm khử của S+6 sinh ra). Biết hiệu suất điện phân 100%, bỏ qua sự hòa tan của khí trong nước. Giá trị của a là

A. 1,00.       B. 1,50.       C. 0,50.       D. 0,75.

(Xem giải) Câu 75: Hòa tan hoàn toàn 8,976 gam hỗn hợp X gồm Cu, FeS2, FeS và Cu2S trong 864 ml dung dịch HNO3 1M đun nóng, sau khi kết thúc các phản ứng thu được a gam dung dịch Y và 0,186 mol một chất khí thoát ra. Cho a gam dung dịch Y tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl2 thu được 11,184 gam kết tủa. Mặt khác, a gam dung dịch Y phản ứng tối đa với m gam Fe. Biết NO là sản phẩm khử duy nhất của N+5. Giá trị của m là

Bạn đã xem chưa:  [2023] Thi thử TN của sở GDĐT Quảng Bình (Đề 1)

A. 16,464.       B. 8,4.       C. 17,304.       D. 12,936.

(Xem giải) Câu 76: X và Y là hai axit cacboxylic hai chức, mạch hở kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng; Z và T là hai este thuần chức hơn kém nhau 14 đvC, đồng thời Y và Z là đồng phân của nhau (MX < MY < MT). Đốt cháy hoàn toàn 17,28 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z, T cần dùng 10,752 lít oxi (ở đktc). Mặt khác 17,28 gam hỗn hợp E tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch NaOH 1M thu được 4,2 gam hỗn hợp 3 ancol có cùng số mol. Số mol của X trong E là

A. 0,06.       B. 0,02.       C. 0,04.       D. 0,03.

(Xem giải) Câu 77: Cho m gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 loãng dư, sau khi phản ứng kết thúc chỉ thu được dung dịch Y. Chia Y thành 2 phần bằng nhau:
Phần 1: Dung dịch Y phản ứng tối đa với 0,6 mol Ba(OH)2 trong dung dịch thu được 179,64 gam kết tủa.
Phần 2: Để oxi hóa hết trong dung dịch Y cần dùng 90 ml dung dịch KMnO4 0,5M.
Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng Cu có trong hỗn hợp X gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 6,7.       B. 6,4.       C. 3,2.       D. 3,3.

(Xem giải) Câu 78: Cho 48,05 gam hỗn hợp E gồm chất hữu cơ mạch hở X (CnH2n+1O4N) và este hai chức Y (C4H6O4) (có tỉ lệ mol tương ứng là 3 : 4) tác dụng hết với dung dịch NaOH vừa đủ, đun nóng. Kết thúc phản ứng, thu được hỗn hợp Z gồm hai ancol đơn chức kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng và m gam hỗn hợp ba muối khan (đều có cùng số cacbon trong phân tử, trong đó có hai muối của axit cacboxylic). Giá trị của m là

A. 64,18.       B. 46,29.       C. 55,73.       D. 53,65.

(Xem giải) Câu 79: Hỗn hợp M gồm Al, Al2O3, Fe3O4, CuO, Fe và Cu, trong đó oxi chiếm 20,4255% khối lượng hỗn hợp. Cho 6,72 lít khí CO (đktc) đi qua 35,25 gam M nung nóng, sau một thời gian thu được hỗn hợp rắn G và hỗn hợp khí X có tỉ khối so với H2 bằng 18. Hòa tan hết toàn bộ G trong lượng dư dung dịch HNO3 loãng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch chứa m gam muối (không có muối NH4+) và 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí Z gồm NO và N2O. Tỉ khối của Z so với H2 là 16,75. Giá trị của m là

A. 96,25.       B. 117,95.       C. 139,50.       D. 80,75.

(Xem giải) Câu 80: X là este no, đa chức, mạch hở; Y là este ba chức, mạch hở (được tạo bởi glixerol và một axit cacboxylic đơn chức, không no chứa một liên kết C=C). Đốt cháy hoàn toàn 17,02 gam hỗn hợp E chứa X, Y thu được 18,144 lít CO2 (đktc). Mặt khác, đun nóng 0,12 mol E cần dùng 570 ml dung dịch NaOH 0,5M thu được dung dịch G. Cô cạn dung dịch G thu được hỗn hợp T chứa 3 muối (T1, T2, T3) và hỗn hợp 2 ancol có cùng số nguyên tử cacbon. Biết và T3 nhiều hơn T1 là 2 nguyên tử cacbon. Phần trăm khối lượng của T3 trong hỗn hợp T gần nhất với giá trị nào dưới đây?

A. 25%.       B. 30%.       C. 20%.         D. 29%.

2
Bình luận

200
Mới nhất Cũ nhất Thích nhiều nhất
minh nhat

Ad ơi bộ đề đhy này là ai ra vậy ạ?

error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!