[2020] Đề tham khảo thi Tốt nghiệp THPT của Bộ Giáo Dục

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Giải chi tiết và đáp án:

41A 42B 43A 44A 45A 46D 47C 48C 49A 50A
51C 52A 53C 54A 55C 56D 57A 58C 59C 60B
61C 62D 63A 64A 65B 66A 67A 68D 69A 70B
71A 72B 73A 74A 75B 76B 77B 78C 79B 80A

Câu 41. Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch CuSO4?

A. Ag.       B. Mg.       C. Fe.       D. Al.

Câu 42. Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm?

A. Cu.       B. Na.       C. Mg.       D. Al.

Câu 43. Khí X sinh ra trong quá trình đốt nhiên liệu hóa thạch, rất độc và gây ô nhiễm môi trường. Khí X là

A. CO.       B. H2.       C. NH3.       D. N2.

Câu 44. Thủy phân este CH3CH2COOCH3, thu được ancol có công thức là

A. CH3OH.       B. C3H7OH.       C. C2H5OH.       D. C3H5OH.

Câu 45. Ở nhiệt độ thường, kim loại Fe không phản ứng với dung dịch nào sau đây?

A. NaNO3.       B. HCI.       C. CuSO4.       D. AgNO3.

Câu 46. Dung dịch chất nào sau đây làm xanh quỳ tím?

A. Metanol.       B. Glixerol.       C. Axit axetic.       D. Metylamin.

Câu 47. Chất nào sau đây có tính lưỡng tính?

A. NaNO3.       B. MgCl2.       C. Al(OH)3.       D. Na2CO3.

Câu 48. Sắt có số oxi hóa +3 trong hợp chất nào sau đây?

A. Fe(OH)2.       B. Fe(NO3)2.       C. Fe2(SO4)3.       D. FeO.

Câu 49. Chất nào sau đây có phản ứng trùng hợp?

A. Etilen.       B. Etylen glicol.       C. Etylamin.       D. Axit axetic.

Câu 50. Phản ứng nào sau đây là phản ứng nhiệt nhôm?

A. 3FeO + 2Al → 3Fe + Al2O3.        B. 2Al + 2NaOH + 2H2O → 2NaAlO2 + 3H2.

C. 2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2.        D. 2Al + 3CuSO4 → Al2(SO4)3 + 3Cu.

Câu 51. Số nguyên tử cacbon trong phân tử glucozơ là

A. 5.       B. 10.       C. 6.       D. 12.

Câu 52. Ở nhiệt độ thường, kim loại nào sau đây tan hết trong nước dư?

A. Ba.       B. Al.       C. Fe.       D. Cu.

Câu 53. Chất nào sau đây được dùng để làm mềm nước có tính cứng tạm thời?

A. CaCO3.       B. MgCl2.       C. NaOH.       D. Fe(OH)2

Câu 54. Dung dịch KOH tác dụng với chất nào sau đây tạo ra kết tủa Fe(OH)3?

A. FeCl3.       B. FeO.       C. Fe2O3.       D. Fe3O4.

Câu 55. Chất nào sau đây là chất điện li yếu?

A. HCI.       B. KNO3.       C. CH3COOH.       D. NaOH.

Bạn đã xem chưa:  [2020] Thi thử Tốt nghiệp trường Đô Lương 4 - Nghệ An (Lần 3)

Câu 56. Thủy phân triolein có công thức (C17H33COO)3C3H5 trong dung dịch NaOH, thu được glixerol và muối X. Công thức của X là

A. C17H35COONa.       B. CH3COONa.       C. C2H3COONa.       D. C17H33COONa.

Câu 57. Natri hiđroxit (còn gọi là xút ăn da) có công thức hóa học là

A. NaOH.       B. NaHCO3.       C. Na2CO3.       D. Na2SO4.

Câu 58. Chất nào sau đây có một liên kết ba trong phân tử?

A. Metan.       B. Etilen.       C. Axetilen.       D. Benzen.

Câu 59. Chất X có công thức H2N-CH(CH3)-COOH. Tên gọi của X là

A. glyxin.       B. valin.       C. alanin.       D. lysin.

Câu 60. Thành phần chính của vỏ các loài ốc, sò, hến là

A. Ca(NO3)2.       B. CaCO3.       C. NaCl.       D. Na2CO3.

(Xem giải) Câu 61. Cho m gam bột Zn tác dụng hoàn toàn với dung dịch CuSO4 dư, thu được 9,6 gam kim loại Cu. Giá trị của m là

A. 6,50.       B. 3,25.       C. 9,75.       D. 13,00.

(Xem giải) Câu 62. Hòa tan hoàn toàn 0,1 mol Al bằng dung dịch NaOH dư, thu được V lít H2. Giá trị của V là

A. 2,24.       B. 5,60.       C. 4,48.       D. 3,36.

(Xem giải) Câu 63. Cho 2 ml ancol etylic vào ống nghiệm đã có sẵn vài viên đá bọt. Thêm từ từ 4 ml dung dịch H2SO4 đặc vào ống nghiệm, đồng thời lắc đều rồi đun nóng hỗn hợp. Hiđrocacbon sinh ra trong thí nghiệm trên là

A. etilen.       B. axetilen.       C. propilen.       D. metan.

Câu 64. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Dung dịch lysin không làm đổi màu quỳ tím.        B. Metylamin là chất khí tan nhiều trong nước.

C. Protein đơn giản chứa các gốc α-amino axit.        D. Phân tử Gly-Ala-Val có ba nguyên tử nitơ.

(Xem giải) Câu 65. Thủy phân 68,4 gam saccarozơ với hiệu suất 75%, thu được m gam glucozơ. Giá trị của m là

A. 54.       B. 27.       C. 72.       D. 36.

(Xem giải) Câu 66. Cho m gam Gly-Ala tác dụng hết với dung dịch NaOH dư, đun nóng. Số mol NaOH đã phản ứng là 0,2 mol. Giá trị của m là

A. 14,6.       B. 29,2.       C. 26,4.       D. 32,8.

(Xem giải) Câu 67. Chất X được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp. Ở điều kiện thường, X là chất rắn vô định hình. Thủy phân X nhờ xúc tác axit hoặc enzim, thu được chất Y có ứng dụng làm thuốc tăng lực trong y học. Chất X và Y lần lượt là

A. tinh bột và glucozơ.       B. tinh bột và saccarozơ.

C. xenlulozơ và saccarozơ.       D. saccarozơ và glucozơ.

Câu 68. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Cho viên kẽm vào dung dịch HCl thì kẽm bị ăn mòn hóa học.

Bạn đã xem chưa:  [2020] Thi hết kỳ 1 Hóa 12 – Sở GDĐT Nam Định

B. Quặng boxit là nguyên liệu dùng để sản xuất nhôm.

C. Đốt Fe trong khí Cl2 dư, thu được FeCl3.

D. Tính khử của Ag mạnh hơn tính khử của Cu.

(Xem giải) Câu 69. Hỗn hợp FeO và Fe2O3 tác dụng với lượng dư dung dịch nào sau đây không thu được muối sắt(II)?

A. HNO3 đặc, nóng.       B. HCl.       C. H2SO4 loãng.       D. NaHSO4.

(Xem giải) Câu 70. Cho các tơ sau: visco, capron, xenlulozơ axetat, olon. Số tơ tổng hợp là

A. 1.       B. 2.       C. 3.       D. 4.

(Xem giải) Câu 71. Nung 6 gam hỗn hợp Al và Fe trong không khí, thu được 8,4 gam hỗn hợp X chỉ chứa các oxit. Hòa tan hoàn toàn X cần vừa đủ V ml dung dịch HCl 1M. Giá trị của V là

A. 300.       B. 200.       C. 150.       D. 400.

(Xem giải) Câu 72. Hỗn hợp X gồm hai este có cùng công thức phân tử C8H8O2 và đều chứa vòng benzen. Để phản ứng hết với 0,25 mol X cần tối đa 0,35 mol NaOH trong dung dịch, thu được m gam hỗn hợp hai muối. Giá trị của m là

A. 17,0.       B. 30,0.       C. 13,0.       D. 20,5.

(Xem giải) Câu 73. Cho các phát biểu sau:
(a) Hỗn hợp Na và Al2O3 (tỉ lệ mol tương ứng 2 : 3) tan hết trong nước dư.
(b) Đun nóng dung dịch Ca(HCO3)2 có xuất hiện kết tủa.
(c) Phèn chua được sử dụng để làm trong nước đục.
(d) Kim loại Cu oxi hóa được Fe3+ trong dung dịch.
(e) Miếng gang để trong không khí ấm có xảy ra ăn mòn điện hóa.
Số phát biểu đúng là

A. 3.       B. 4.       C. 5.       D. 2.

(Xem giải) Câu 74. Dẫn 0,04 mol hỗn hợp gồm hơi nước và khí CO2 qua cacbon nung đỏ, thu được 0,07 mol hỗn hợp Y gồm CO, H2 và CO2. Cho Y đi qua ống đựng 20 gam hỗn hợp gồm Fe2O3 và CuO (dư, nung nóng), sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là

A. 19,04.       B. 18,56.       C. 19,52.       D. 18,40.

(Xem giải) Câu 75. Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong dung dịch NaOH, thu được glixerol, natri stearat và natri oleat. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 3,22 mol O2, thu được H2O và 2,28 mol CO2. Mặt khác, m gam X tác dụng tối đa với a mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là

A. 0,04.       B. 0,08       C. 0,20.       D. 0,16.

(Xem giải) Câu 76. Cho các phát biểu sau:
(a) Mỡ lợn hoặc dầu dừa được dùng làm nguyên liệu để điều chế xà phòng.
(b) Nước ép quả nho chín có phản ứng tráng bạc.
(c) Tơ tằm kém bền trong môi trường axit và môi trường kiềm.
(d) Cao su lưu hóa có tính đàn hồi, lâu mòn và khó tan hơn cao su thiên nhiên.
(e) Dung dịch anilin làm quỳ tím chuyển thành màu xanh.
Số phát biểu đúng là

Bạn đã xem chưa:  [2020] Thi thử Tốt nghiệp sở GDĐT Nam Định

A. 2.       B. 4.       C. 3.       D. 5.

(Xem giải) Câu 77. Tiến hành thí nghiệm theo các bước sau:
Bước 1: Cho vào hai bình cầu mỗi bình 10 ml etyl fomat.
Bước 2: Thêm 10 ml dung dịch H2SO4 20% vào bình thứ nhất, 20 ml dung dịch NaOH 30% vào bình thứ hai.
Bước 3: Lắc đều cả hai bình, lắp ống sinh hàn rồi đun sôi nhẹ trong khoảng 5 phút, sau đó để nguội.
Cho các phát biểu sau:
(a) Kết thúc bước 2, chất lỏng trong hai bình đều phân thành hai lớp.
(b) Ở bước 3, có thể thay việc đun sôi nhẹ bằng đun cách thủy (ngâm trong nước nóng).
(c) Ở bước 3, trong bình thứ hai có xảy ra phản ứng xà phòng hóa.
(d) Sau bước 3, trong hai bình đều chứa chất có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.
Số phát biểu đúng là

A. 2.       B. 4.       C. 3.       D. 1.

(Xem giải) Câu 78. Thủy phân hoàn toàn chất hữu cơ E (C9H16O4, chứa hai chức este) bằng dung dịch NaOH, thu được sản phẩm gồm ancol X và hai chất hữu cơ Y, Z. Biết Y chứa 3 nguyên tử cacbon và MX < MY< MZ. Cho Z tác dụng với dung dịch HCl loãng, dư, thu được hợp chất hữu cơ T (C3H6O3). Cho các phát biểu sau:
(a) Khi cho a mol T tác dụng với Na dư, thu được a mol H2.
(b) Có 4 công thức cấu tạo thỏa mãn tính chất của E.
(c) Ancol X là propan-1,2-điol.
(d) Khối lượng mol của Z là 96 gam/mol.
Số phát biểu đúng là

A. 3.       B. 4.       C. 2.       D. 1.

(Xem giải) Câu 79. Cho 7,34 gam hỗn hợp E gồm hai este mạch hở X và Y (đều tạo bởi axit cacboxylic và ancol; MX < MY < 150) tác dụng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được ancol Z và 6,74 gam hỗn hợp muối T. Cho toàn bộ Z tác dụng với Na dư, thu được 1,12 lít khí H2. Đốt cháy hoàn toàn T, thu được H2O, Na2CO3 và 0,05 mol CO2. Phần trăm khối lượng của X trong E là

A. 81,74%.       B. 40,33%.       C. 30,25%.       D. 35,97%

(Xem giải) Câu 80. Chất X (C6H16O4N2) là muối amoni của axit cacboxylic, chất Y (C6H15O3N3, mạch hở) là muối amoni của đipeptit. Cho 8,91 gam hỗn hợp E gồm X và Y tác dụng hết với lượng dư dung dịch NaOH, thu được sản phẩm hữu cơ gồm 0,05 mol hai amin no (đều có hai nguyên tử cacbon trong phân tử và không là đồng phân của nhau) và m gam hai muối. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 9,0.       B. 8,5.       C. 10,0.         D. 8,0.

4
Bình luận

200
Mới nhất Cũ nhất Thích nhiều nhất
Twinkle

ad ơi, sau đề lần 2 này liệu còn thi peptit với điện phân không ạ ?

ch3itechz

AD Neopentan cho em hỏi AD có file bài tập xác định công thức muối không ạ

error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!