Neo Pentan

Thủy phân 68,4 gam saccarozơ với hiệu suất 75%, thu được m gam glucozơ. Giá trị của m là

A. 54.       B. 27.       C. 72.       D. 36.

Neo Pentan chọn trả lời