[2020] Thi thử THPT Quốc gia trường Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc (Lần 2 – Mã 102)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Giải chi tiết và đáp án:

41C 42D 43C 44C 45B 46A 47B 48A 49B 50D
51A 52D 53D 54B 55D 56B 57C 58C 59D 60B
61C 62B 63A 64B 65A 66C 67C 68A 69B 70A
71D 72D 73A 74B 75D 76C 77A 78D 79A 80C

Câu 41: Chất nào sau đây không làm mất màu dung dịch brom?

A. Stiren       B. Etilen       C. Benzen       D. CH2=CH-COOH

Câu 42: Hóa chất không sử dụng làm phân bón hóa học là

A. KCl.       B. (NH4)2HPO4.       C. Ca(H2PO4)2.       D. NaCl.

Câu 43: Etanal có công thức hóa học là

A. CH3COCH3       B. HCHO       C. CH3CHO       D. C2H5CHO

Câu 44: Hợp chất không hòa tan được Cu(OH)2 là

A. propan-1,2-điol.       B. etylen glicol.       C. propan-1,3-điol.       D. glixerol.

Câu 45: Alanin có công thức là

A. H2N-CH2-CH2-COOH.       B. H2N-CH(CH3)-COOH.

C. CH2=CHCOONH4.       D. H2N-CH2-COOH.

Câu 46: Dãy chất nào sau đây, trong nước đều là chất điện li mạnh?

A. MgCl2, Al2(SO4)3, Ba(OH)2.       B. CH3COOH, BaCl2, KOH.

C. Cu(NO3)2, CaCl2, NH3.       D. H3PO4, Fe(NO3)3, NaOH.

Câu 47: Trong số các loại tơ sau: tơ tằm, tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ axetat, tơ capron, tơ enang. Những loại tơ thuộc loại tơ nhân tạo là

A. Tơ tằm và tơ enang.       B. Tơ visco và tơ axetat.

C. Tơ visco và tơ nilon-6,6.       D. Tơ nilon – 6,6 và tơ capron.

Câu 48: Este HCOOCH3 có tên gọi là

A. metyl fomat.       B. etyl fomat.       C. metyl axetat.       D. etyl axetat.

Câu 49: Sođa khan có công thức hóa học là

A. NH4HCO3       B. Na2CO3       C. NaHCO3       D. CaCO3

Câu 50: Những tính chất vật lí chung của kim loại (dẫn điện, dẫn nhiệt, ánh kim, dẻo) được gây nên chủ yếu bởi

A. Khối lượng riêng của kim loại.       B. Cấu tạo mạng tinh thể của kim loại.

C. Tính chất của kim loại.       D. Các electron tự do trong mạng tinh thể kim loại.

(Xem giải) Câu 51: Thuỷ phân hoàn toàn một đipeptit (Ala-Gly) bằng 300ml dung dịch HCl 1M thu được m gam hỗn hợp muối trung hoà. Giá trị của m là

A. 35,55 gam.       B. 23,7 gam.       C. 32,85 gam.       D. 27,3 gam.

(Xem giải) Câu 52: Dùng hóa chất nào sau đây có thể nhận biết được 5 chất lỏng không màu là: glixerol, etanol, dung dịch glucozơ, anilin và lòng trắng trứng?

A. Na và dung dịch Br2       B. Na và dung dịch AgNO3/NH3

C. dung dịch AgNO3/NH3 và Cu(OH)2       D. dung dịch Br2 và Cu(OH)2

(Xem giải) Câu 53: Đun nóng 3,42 gam mantozơ trong dung dịch axit sunfuric loãng, đun nóng, trung hòa axit sau phản ứng rồi cho hỗn hợp tác dụng hoàn toàn với AgNO3 trong dung dịch NH3, đun nóng thu được 3,78 gam Ag. Hiệu suất phản ứng thủy phân mantozơ là

A. 62,5%       B. 87,5%       C. 69,27%       D. 75,0%

(Xem giải) Câu 54: X là este thuần chức tạo ra từ axit đơn chức và ancol đa chức. X không tác dụng với natri. Thủy phân hoàn toàn a gam X cần dùng vừa đủ 100 gam dung dịch NaOH 6 % thu được 10,2 gam muối và 4,6 gam ancol. Công thức của X là

A. (HCOO)2C2H4       B. (HCOO)3C3H5       C. (C2H3COO)3C3H5       D. (CH3COO)2C3H6

(Xem giải) Câu 55: Cho dãy các chất: metyl acrylat, tristearin, saccarozơ, glyxylalanin (Gly-Ala), glucozơ. Số chất bị thủy phân khi đun nóng trong môi trường axit là

Bạn đã xem chưa:  [2019] Thi thử THPT Quốc gia của Sở GDĐT Vĩnh Phúc (Mã đề 422)

A. 2.       B. 1.       C. 3.       D. 4.

(Xem giải) Câu 56: Hòa tan hoàn toàn hai chất rắn X và Y có số mol bằng nhau vào nước, thu được dung dịch Z. Tiến hành các thí nghiệm sau:
– Thí nghiệm 1: Cho Z phản ứng với dung dịch CaCl2, thấy có n1 mol CaCl2 phản ứng.
– Thí nghiệm 2: Cho Z phản ứng với dung dịch HCl, thấy có n2 mol HCl phản ứng.
– Thí nghiệm 2: Cho Z phản ứng với dung dịch NaOH, thấy có n3 mol NaOH phản ứng.
Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn và n1<n2<n3. Hai chất X, Y lần lượt là:

A. NaHCO3 và (NH4)2CO3       B. NH4HCO3 và (NH4)2CO3

C. NaHCO3 và Na2CO3       D. NH4HCO3 và Na2CO3

Câu 57: Y là một polisaccarit có trong thành phần của tinh bột và có cấu trúc mạch cacbon không phân nhánh. Tên gọi của Y là

A. amilopectin.       B. saccarozơ.       C. amilozơ.       D. glucozơ.

(Xem giải) Câu 58: Hỗn hợp X gồm CH4, C3H8, C2H4 và C3H4. Đem đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X bằng không khí, sau phản ứng thu được một hỗn hợp gồm a mol N2, 0,2 mol O2, 0,4 mol CO2 và 0,5 mol H2O. Biết rằng trong không khí N2 chiếm 80% và O2 chiếm 20% theo thể tích. Giá trị của a là

A. 4,4 mol       B. 1,0 mol       C. 3,4 mol       D. 2,4 mol

(Xem giải) Câu 59: Cho 13,0 gam bột Zn vào dung dịch chứa 0,1 mol Fe(NO3)3, 0,1 mol Cu(NO3)2 và 0,1 mol AgNO3, khuấy đều cho phản ứng hoàn toàn. Khối lượng kết tủa sau khi phản ứng là

A. 14,0 gam       B. 16,4 gam       C. 19,07 gam       D. 17,2 gam

(Xem giải) Câu 60: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Fe và các oxit sắt trong dung dịch H2SO4 đặc, nóng dư thu được 80 gam muối Fe2(SO4)3 và 2,24 lít SO2 (đktc). Số mol H2SO4 đã tham gia phản ứng là

A. 0,9 mol       B. 0,7 mol       C. 0,8 mol       D. 0,5 mol

(Xem giải) Câu 61: Cho dãy các chất: stiren, ancol benzylic, anilin, toluen, phenol (C6H5OH). Số chất trong dãy có khả năng làm mất màu nước brom là

A. 4 chất.       B. 2 chất.       C. 3 chất.       D. 5 chất.

Câu 62: Amin nào sau đây không làm đổi màu quỳ tím?

A. CH3NHC2H5       B. C6H5NH2.       C. (CH3)2NH.       D. C2H5NH2.

(Xem giải) Câu 63: Muối X có công thức phân tử là CH6O3N2. Đun nóng X với NaOH thu được 2,24 lít khí Y (Y là hợp chất chứa C, H, N và có khả năng làm xanh giấy quỳ tím ẩm). Khối lượng muối thu được là

A. 8,5 gam       B. 8,3 gam       C. 6,8 gam       D. 8,2 gam

(Xem giải) Câu 64: Điện phân dung dịch NaOH với cường độ không đổi là 10A trong thời gian 268 giờ. Dung dịch còn lại sau điện phân có khối lượng 100g và nồng độ 24%. Nồng độ % của dung dịch ban đầu là

A. 4,8%       B. 2,4%       C. 9,6%       D. 1,2%

(Xem giải) Câu 65: Hỗn hợp X gồm 1 mol aminoaxit no, mạch hở và 1 mol amin no, mạch hở. X có khả năng phản ứng tối đa với 2 mol HCl hoặc 2 mol NaOH. Đốt cháy hoàn toàn X thu được 6 mol CO2, x mol H2O và y mol N2. Giá trị x, y tương ứng là

A. 7 và 1,0       B. 8 và 1,0       C. 7 và 1,5       D. 8 và 1,5

Bạn đã xem chưa:  [2020] Thi thử Tốt nghiệp Chuyên Lê Quý Đôn - Quảng Trị

Câu 66: Phát biểu nào dưới đây chưa chính xác?

A. Tinh bột, mantozơ và glucozơ lần lượt là poli- đi- và monosaccarit.

B. Monosaccarit là cacbon hiđrat không thể thủy phân được.

C. Đisaccarit là cacbon hiđrat thủy phân sinh ra hai loại monosaccarit.

D. Polisaccarit là cacbon hiđrat thủy phân sinh ra nhiều phân tử monosaccarit.

(Xem giải) Câu 67: Thủy phân hoàn toàn 0,1 mol este đơn chức Y trong 145 ml dung dịch NaOH 1M. Cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được ancol etylic và 10 gam chất rắn khan. Công thức cấu tạo của Y là

A. C2H5COOC2H5.       B. C2H3COOC2H5.       C. CH3COOC2H5.       D. HCOOC2H5.

Câu 68: Phát biểu nào sau đây không đúng?

A. Phân tử có hai nhóm – CO-NH- được gọi là đipeptit, ba nhóm thì được gọi là tripeptit

B. Trong mỗi phân tử protit, các aminoaxit được sắp xếp theo một thứ tự xác định

C. Những hợp chất hình thành bằng cách ngưng tụ hai hay nhiều α-aminoaxit được gọi là peptit

D. Các peptit có từ 10 đến 50 đơn vị amino axit cấu thành được gọi là polipeptit

(Xem giải) Câu 69: Cho 3,36 lít khí CO2 vào 200,0 ml dung dịch chứa NaOH xM và Na2CO3 0,4M thu được dung dịch X chứa 19,98 gam hỗn hợp muối. Nồng độ mol/l của NaOH trong dung dịch là

A. 0,60M       B. 0,50M       C. 0,70M       D. 0,75M

(Xem giải) Câu 70: Người ta dùng 0,75 gam glucozơ tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 để tráng ruột phích. Biết hiệu suất phản ứng là 80%. Khối lượng Ag có trong ruột phích là

A. 0,72.       B. 0,45.       C. 0,9.       D. 0,36.

Câu 71: Các polime không có nhiệt độ nóng chảy xác định do:

A. có tính chất hóa học khác nhau.       B. có cấu trúc không xác định.

C. có khối lượng quá lớn.       D. là hỗn hợp của nhiều phân tử có khối lượng khác nhau.

(Xem giải) Câu 72: Tiến hành các thí nghiệm sau:
(a) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư.
(b) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2.
(c) Dẫn khí H2 dư qua bột CuO nung nóng.
(d) Cho Na vào dung dịch CuSO4 dư.
(e) Nhiệt phân AgNO3.
(g) Đốt FeS2 trong không khí.
(h) Điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ.
Sau khi kết thúc các phản ứng, số thí nghiệm thu được kim loại là

A. 4.       B. 2.       C. 5.       D. 3.

(Xem giải) Câu 73: Làm bay hơi một chất hữu cơ A (chứa các nguyên tố C, H, O) được một chất hơi có tỉ khối hơi đối với metan bằng 13,5. Lấy 10,8 gam chất A và 19,2 gam O2 cho vào bình kín; dung tích 25,6 lít (không đổi). Đốt cháy hoàn toàn A, sau đó giữ nhiệt độ bình ở 163,8°C thì áp suất trong bình bằng 1,26 atm. Lấy toàn bộ sản phẩm cháy cho vào 160 gam dung dịch NaOH 15%; được dung dịch B có chứa 41,1 gam hỗn hợp hai muối. Khí ra khỏi dung dịch B có thể tích V1 lít (đktc). Số nguyên tử trong một phân tử A là

A. 27       B. 25       C. 24       D. 29

(Xem giải) Câu 74: Chất hữu cơ X mạch hở có công thức phân tử C8H12O4. Từ X thực hiện các phản ứng sau:
(a) X + 2NaOH → Y + Z + T       (b) X + H2 → E
(c) E + 2NaOH → 2Y + T           (d) Y + HCl → NaCl + F
Khẳng định nào sau đây đúng?

A. Khối lượng phân tử của E bằng 176.       B. Khối lượng phân tử của T bằng 62.

Bạn đã xem chưa:  Thi thử THPT của trường THPT chuyên Tuyên Quang (Lần 1)

C. Khối lượng phân tử của Z bằng 96.       D. Khối lượng phân tử của Y bằng 94.

(Xem giải) Câu 75: Hoà tan hết 14,88 gam hỗn hợp gồm Mg, Fe(NO3)2, Fe3O4 vào dung dịch chứa 0,58 mol HCl. Sau khi các phản ứng kết thúc thu được dung dịch X chứa 30,05 gam chất tan và thấy thoát ra 1,344 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm H2, NO,NO2 có tỉ khối hơi so với H2 bằng 14. Cho dung dịch X phản ứng với AgNO3 lấy dư, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Z, 81,34 gam kết tủa và 0,224 lít khí NO( sản phảm khử duy nhất, đktc). Phần trăm theo khối lượng của Mg trong hỗn hợp đầu có giá trị gần bằng

A. 16%.       B. 19%.       C. 18%.       D. 17%.

(Xem giải) Câu 76: Cho etan qua xúc tác (ở nhiệt độ cao) thu được một hỗn hợp X gồm etan, etilen, axetilen và H2. Tỷ khối của hỗn hợp X đối với etan là 0,4. Hãy cho biết nếu cho 0,4 mol hỗn hợp X qua dung dịch Br2 dư thì số mol Br2 đã phản ứng là bao nhiêu?

A. 0,16 mol       B. 0,32 mol       C. 0,24 mol       D. 0,40 mol

(Xem giải) Câu 77: X có vòng benzen và có CTPT là C9H8O2. X tác dụng dễ dàng với dung dịch brom thu được chất Y có công thức phân tử là C9H8O2Br2. Mặt khác, cho X tác dụng với NaHCO3 thu được muối Z có CTPT là C9H7O2Na, X có số công thức cấu tạo là

A. 5       B. 3       C. 4       D. 6

(Xem giải) Câu 78: Hai chất đồng phân A, B (A được lấy từ nguồn thiên nhiên) có chứa 40,45% C, 7,86% H; 15,73% N và còn lại là O. Tỷ khối hơi của chất lỏng so với không khí là 3,069. Khi phản ứng với NaOH, A cho muối C3H6O2NNa, còn B cho muối C2H4O2NNa. Nhận định nào dưới đây là sai?

A. A có tính lưỡng tính nhưng B chỉ có tính bazơ       B. A là alanin, B là metyl amino axetat.

C. A và B đều tác dụng với HNO2 để tạo khí N2       D. Ở t° thường A là chất lỏng, B là chất rắn

(Xem giải) Câu 79: Hỗn hợp E gồm este X đơn chức và axit cacboxylic Y hai chức (đều mạch hở, không no có một liên kết đôi C=C trong phân tử). Đốt cháy hoàn toàn một lượng E, thu được 0,43 mol khí CO2 và 0,32 mol H2O. Mặt khác, thủy phân 46,6 gam E bằng 200 gam dung dịch NaOH 12% rồi cô cạn dung dịch thu được phần hơi Z có chứa chất hữu cơ T. Dẫn toàn bộ Z vào bình đựng Na, sau phản ứng khối lượng bình tăng 188,85 gam, đồng thời thoát ra 6,16 lit khí H2 ở đkc. Biết tỉ khối của T so với H2 là 16. Phần trăm khối lượng của Y trong hỗn hợp E có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 46,5%       B. 48%       C. 43,5%       D. 41,3%

(Xem giải) Câu 80: Cho X, Y là hai chất thuộc dãy đồng đẳng của axit acrylic và MX < MY, Z là ancol có cùng số nguyên tử cacbon với X, T là este hai chức tạo bởi X, Y và Z. Đốt cháy hoàn toàn 11,16 gam hỗn hợp E gồm X, Y, Z, T cần vừa đủ 13,216 lít khí O2(đktc), thu được khí CO2 và 9,36 gam H2O. Mặt khác cho 11,16 gam hỗn hợp E tác dụng tối đa với dung dịch chứa 0,04 mol Br2. Khối lượng muối thu được khi cho cùng lượng E trên tác dụng với KOH dư là

A. 5,44 gam.       B. 5,80 gam.       C. 4,68 gam.        D. 5,04 gam.

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!