[2021] Thi học kỳ 1 chuyên Lê Quý Đôn – Quảng Trị

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Giải chi tiết và đáp án:

1B 2C 3C 4A 5C 6B 7C 8D 9A 10B
11C 12C 13C 14C 15C 16A 17B 18C 19A 20B
21A 22A 23B 24C 25D 26C 27A 28A 29C 30B

Câu 1: Kim loại nào sau đây khử được Zn2+ trong dung dịch muối?

A. Pb.       B. Mg.       C. Fe.       D. K.

Câu 2: Kim loại có tính khử mạnh nhất trong các kim loại: Na, Cu, Zn, Mg, Hg là

A. Zn.       B. Hg.       C. Na.       D. Mg.

Câu 3: Este metyl format có công thức là

A. CH2=CHCOOCH3.       B. CH3COOCH=CH2.       C. HCOOCH3.       D. CH3COOCH3.

(Xem giải) Câu 4: Hòa tan hoàn toàn m gam Zn vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 3,36 lit khí H2 (đkc). Giá trị của m là

A. 9,75.       B. 8,25.       C. 16,25.       D. 6,50.

Câu 5: Chất nào sau đây phản ứng được với NaOH trong dung dịch?

A. Natri clorua.       B. Etylamin.       C. Ala-Val-Gly.       D. Anilin.

(Xem giải) Câu 6: Cho các polime: tơ tằm, tinh bột, xenlulozơ, tơ nitron, polietilen. Có bao nhiêu polime thiên nhiên?

A. 1.       B. 3.       C. 4.       D. 2.

(Xem giải) Câu 7: Thổi một luồng khí CO dư đi qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp Fe3O4 và CuO nung nóng thu được 2,32 gam hỗn hợp rắn và hỗn hợp khí trong đó có 1,12 lit khí CO2 ở đktc. Giá trị của m là

A. 4,0 gam.       B. 4,2 gam.       C. 3,12 gam.       D. 3,22 gam.

Câu 8: Kim loại dẻo nhất và kim loại có nhiệt độ nóng chảy thấp nhất lần lượt là

A. Cu và Na.       B. Ag và Hg.       C. Au và Li.       D. Au và Hg.

Câu 9: Chất nào dưới đây có phân tử khối lớn nhất ?

A. Lysin.       B. Alanin.       C. Valin.       D. Anilin.

Câu 10: Loại cacbohydrat tạo vị ngọt đậm trong mật ong là

A. Glucozơ.       B. Fructozơ.       C. Saccarozơ.       D. Tinh bột.

Bạn đã xem chưa:  [2021] Thi thử TN sở GDĐT Cà Mau (Đề 2)

Câu 11: Polime nào sau đây dùng làm tơ sợi?

A. Poli (metyl metacrylat).       B. Poli (vinyl clorua).       C. Xenlulozơ       D. Polietilen.

(Xem giải) Câu 12: Cho bột đồng vào các dung dịch sau: ZnCl2, HCl, HNO3, Fe2(SO4)3. Số dung dịch mà bột đồng bị hòa tan là

A. 4.       B. 3.       C. 2.       D. 1.

Câu 13: Dây dẫn điện của hệ thống điện lưới quốc gia được làm bằng kim loại

A. Ag.       B. Au.       C. Cu.       D. Fe.

Câu 14: Trường hợp nào nào sau đây xảy ra ăn mòn điện hóa?

A. Cho thanh Fe nguyên chất vào dung dịch FeCl3.

B. Cho lá thép trong khí Cl2 ở nhiệt đô cao.

C. Cắt 1 miếng tôn (sắt tráng kẽm) để trong không khí ẩm.

D. Thanh nhôm nguyên chất nhúng trong dung dịch H2SO4 loãng.

(Xem giải) Câu 15: Cho các dung dịch: NH2-[CH2]4-CH(NH2)-COOH, NH2CH2COOH, CH3CH2COOH, CH3CH2CH2NH2. Số chất trong dãy làm đổi màu quỳ tím là

A. 4.       B. 5.       C. 3.       D. 2.

Câu 16: Thí nghiệm nào sau đây có kim loại tạo ra?

A. Cho Al vào dung dịch Fe(NO3)2.       B. Điện phân dung dịch KCl.

C. Cho Mg vào dung dịch FeCl3 dư.       D. Cho CO dư qua Al2O3.

Câu 17: Thủy phân hoàn toàn một cacbohydrat X, thu được một monosaccarit Y. Hai chất X, Y có thể là

A. saccarozơ và glucozơ.       B. tinh bột và glucozơ.

C. xenlulozơ và fructozơ.       D. saccarozơ và fructozơ.

Câu 18: Đun nóng este CH3COOC2H5 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là

A. C2H5COONa và CH3OH.       B. HCOONa và C2H5OH.

C. CH3COONa và C2H5OH.       D. CH3COONa và CH3OH.

(Xem giải) Câu 19: Dẫn khí CO dư qua hỗn hợp X (đốt nóng) gồm Fe2O3, Al2O3, ZnO, CuO, MgO đến phản ứng hoàn toàn, thu được chất rắn Y. Chất rắn Y chứa số kim loại là

A. 3.       B. 4.       C. 1.       D. 2.

Câu 20: Điện phân dung dịch muối AgNO3 thì

A. NO3- bị khử ở anot.       B. H2O bị oxi hóa ở anot.       C. Ag+ bị oxi hóa ở catot.       D. H2O bị khử ở catot.

Bạn đã xem chưa:  [2021] Thi thử TN trường Huỳnh Ngọc Huệ - Quảng Nam

Câu 21: Tiến hành thí nghiệm với các chất X, Y, Z và T (trong dung dịch) thu được các kết quả như sau:

Mẫu thử Thí nghiệm Hiện tượng
X Tác dụng với quỳ tím Quỳ tím chuyển màu xanh
Y Tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng Có kết tủa Ag
Z Tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng Không hiện tượng
Y hoặc Z Tác dụng với dung dịch Cu(OH)2 trong môi trường kiềm Dung dịch màu xanh lam
T Tác dụng với dung dịch Cu(OH)2 trong môi trường kiềm Có màu tím

Biết T là chất hữu cơ mạch hở, các chất X, Y, Z và T lần lượt là

A. Etyl amin; fructozo; saccazoro và Gly-Val-Ala.       B. Etyl amin; glucozo; etanol và Gly-Val-Ala.

C. Etyl amin; glucozo; saccarozo và Gly-Val.       D. Anilin; glucozo; saccarozo và Gly-Ala.

(Xem giải) Câu 22: Cho 0,2 mol X gồm glucozơ và saccarozơ vào dung dịch AgNO3 trong NH3 (dùng dư), thu được 17,28 gam Ag. Nếu cho 0,2 mol X tác dụng tối đa với V (ml) dung dịch Br2 1M. Giá trị của V là.

A. 80.       B. 120.       C. 160.       D. 60.

(Xem giải) Câu 23: Đốt cháy hoàn toàn m gam este X no, đơn chức, mạch hở cấn dùng 1,568 lit khí O2 (đkc) thu được 1,08 gam nước. CTPT của X là

A. C4H8O2.       B. C3H6O2.       C. C4H6O2.       D. C2H4O2.

(Xem giải) Câu 24: Cho 7,4 gam etyl fomat tác dụng với 120ml dung dịch NaOH 1M, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m (gam) chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 8,2g.       B. 6,8g.       C. 7,6g.       D. 8,8g.

(Xem giải) Câu 25: Cho 8,1 gam bột Al vào 150 ml dung dịch Cu(NO3)2 2,0M. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được m gam hỗn hợp kim loại. Giá trị của m là

A. 16,80.       B. 19,20.       C. 18,15.       D. 21,90.

(Xem giải) Câu 26: Cho 15,94 gam hỗn hợp gồm alanin và axit glutamic tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH 1M, thu được dung dịch X. Cho dung dịch HCl vừa đủ vào dung dịch X, cô cạn dung dịch sau phản ứng thu được m gam rắn khan. Giá trị m là

Bạn đã xem chưa:  [2021] Thi thử TN chuyên Lào Cai (Lần 1)

A. 27,64 gam.       B. 33,48 gam.       C. 32,75 gam.       D. 33,91 gam.

(Xem giải) Câu 27: Cho m gam glucozơ lên men thành ancol etylic. Khí sinh ra cho vào nuớc vôi trong dư thu được 120 gam kết tủa, biết hiệu suất quá trình lên men đạt 60%. Giá trị của m là

A. 180 gam.       B. 120 gam.       C. 112,5 gam.       D. 225 gam.

(Xem giải) Câu 28: Hỗn hợp M gồm hai chất hữu cơ no, mạch hở X (C7H18O4N2) và Y (C6H18O4N4). Đun nóng 0,12 mol M với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được hỗn hợp E gồm hai amin hơn kém nhau một nhóm -NH2, có cùng số nguyên tử cacbon và dung dịch chứa ba muối của glyxin, alanin và axit axetic. Đốt cháy hoàn toàn E thu được 0,47 mol H2O. Phần trăm khối lượng của Y trong M có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 84,5.       B. 28,5.       C. 88,0.       D. 64,5.

(Xem giải) Câu 29: Cho các phát biểu dưới đây:
(1) Cho Na vào dung dịch CuSO4 thấy có kết tủa màu đỏ bám vào.
(2) Các kim loại Ca, Mg, Al và Na chỉ điều chế được bằng phương pháp điện phân nóng chảy.
(3) Cho Mg dư vào dung dịch chứa các muối: Cu(NO3)2, Fe(NO3)3, Zn(NO3)2, NaNO3 có 3 phản ứng đã xảy ra.
(4) Thủy phân chất béo luôn thu được glixerol.
(5) Phân biệt glucozơ và fructozơ bằng phản ứng tráng gương.
(6) Albumin của lòng trắng trứng cho phản ứng màu biure tạo phức chất màu tím đặc trưng.
(7) Lysin và anilin đều tác dụng với dung dịch NaOH.
Số phát biểu đúng là

A. 5.       B. 6.       C. 3.       D. 4.

(Xem giải) Câu 30: Điện phân dung dịch (có màng ngăn xốp, điện cực trơ) dung dịch có chứa CuSO4 và KCl, với cường độ dòng điện I = 1,93A (giả sử các khí sinh ra không tan trong dung dịch). Toàn bộ khí sinh ra trong quá trình điện phân ở cả 2 điện cực theo thời gian được biểu diễn bằng đồ thị sau

Giá trị của x là

A. 2,716.       B. 2,632.       C. 2,464.         D. 2,688.

2
Bình luận

200
Mới nhất Cũ nhất Thích nhiều nhất
All Side Blance

câu 15 ko có hóa xanh anh ơi, 3 chất lận

error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!