[2021] Thi thử THPT của sở GDĐT Hải Phòng

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Giải chi tiết và đáp án:

41D 42C 43D 44B 45B 46B 47A 48B 49D 50C
51B 52C 53A 54B 55A 56B 57C 58C 59B 60D
61D 62D 63A 64A 65A 66C 67D 68D 69B 70A
71D 72A 73D 74C 75A 76D 77D 78D 79C 80B

Câu 41: Chất nào sau đây có 1 liên kết pi trong phân tử?

A. C2H2.       B. C6H6.       C. CH4.       D. C2H4.

Câu 42: Saccarit chiếm thành phần chủ yếu trong mật ong là

A. saccarozơ.       B. tinh bột.       C. fructozơ.       D. glucozơ.

Câu 43: Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng sinh ra khí H2?

A. CaCO3.       B. NaOH.       C. NaHCO3.       D. Ca.

Câu 44: Công thức của sắt (III) sunfat là

A. FeS2.       B. Fe2(SO4)3.       C. FeSO4.       D. FeS.

Câu 45: Polime nào sau đây chứa oxi trong phân tử?

A. Polietilen.       B. Poli (metyl metacrylat).

C. Poli (vinyl clorua).       D. Cao su Buna.

Câu 46: Thực hiện thí nghiệm, như hình vẽ sau:

Sau khi lắc nhẹ, rồi để yên thì thấy tại ống nghiệm (A) và (B) lần lượt xuất hiện dung dịch

A. (A): màu tím ; (B): màu vàng.       B. (A): màu xanh lam (B): màu tím.

C. (A): màu xanh lam (B): màu vàng.       D. (A): màu tím; (B): màu xanh lam.

Câu 47: Trong hợp chất K2Cr2O7, crom có số oxi hóa là

A. +6.       B. +3.       C. +2.       D. +4.

Câu 48: Trog ngành công nghiệp nhuộm vải, phèn chua được dùng để cầm màu cho chất liệu. thành phần chính của phèn chua là

A. NaAl(SO4)2.12H2O.       B. K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.

C. LiAl(SO4)2.12H2O.       D. (NH4)2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.

Câu 49: Ion nào sau đây có tính oxi hóa mạnh nhất?

A. Mg2+.       B. Al3+.       C. Fe2+.       D. Cu2+.

Câu 50: Thành phần hóa học của supephotphat đơn là

A. Ca(H2PO4)2 và Ca3(PO4)2.       B. Ca3(PO4)2.

C. Ca(H2PO4)2 và CaSO4.       D. Ca(H2PO4)2.

Câu 51: Sự ăn mòn kim loại là

A. phản ứng trao đổi trong dung dịch.       B. sự phá hủy kim loại hoặc hợp kim.

C. sự điều chế kim loại.       D. khử ion kim loại thành nguyên tử.

Câu 52: Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh?

A. Anilin.       B. Etyl axetat.       C. Lysin.       D. Valin.

Câu 53: Ở điều kiện thường, chất X ở thể khí, tan rất ít trong nước, không duy trì sự cháy và sự hô hấp. Ở trạng thái lỏng, X dùng để bảo quản máu. Phân tử X có liên kết ba. Công thức của X là

A. N2.       B. NH3.       C. CO2.       D. C2H2.

Câu 54: Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy?

A. Ag.       B. Al.       C. Fe.       D. Cu.

Câu 55: Hợp chất sinh ra từ phản ứng giữa kim loại nhôm và dung dịch natri hiđroxit là

A. NaAlO2.       B. Al(OH)3.       C. H2.       D. Al2O3.

Câu 56: Chất béo X tác dụng với dung dịch NaOH, thu được C15H31COONa và C3H5(OH)3. Chất X là

Bạn đã xem chưa:  [2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Lương Thế Vinh - Hà Nội (Lần 3)

A. trilinolein.       B. tripanmitin.       C. tristearin.       D. triolein.

Câu 57: Sự hình thành thạch nhũ trong các hang động đá vôi là do phản ứng hoá học nào sau đây?

A. Ca(OH)2 + Na2CO3 → CaCO3 + 2NaOH.       B. CaCO3 + CO2 + H2O → Ca(HCO3)2.

C. Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O.       D. CaCO3 → CaO + CO2.

Câu 58: Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện tốt nhất?

A. Cu.       B. Al.       C. Ag.       D. Au.

Câu 59: Kim loại nào sau đây tác dụng với nước thu được dung dịch kiềm?

A. Fe.       B. Na       C. Al.       D. Cr.

Câu 60: Chất gây ra mùi thơm của quả chuối chín thuộc loại

A. axit béo.       B. ancol.       C. anđehit.       D. este.

(Xem giải) Câu 61: Cho các cặp chất sau: (a) Buta-1,3-đien và stiren. (b) Hexametylenđiamin và axit ađipic. (c) Axit terephtalic và etylen glicol. (d) Buta-1,3-đien và acrilonnitrin. Số cặp chất tham gia phản ứng trùng ngưng tạo polime là

A. 3.       B. 4.       C. 1.       D. 2.

(Xem giải) Câu 62: Hòa tan hoàn toàn 14,52 gam hỗn hợp X gồm NaHCO3, KHCO3 và MgCO3 bằng dung dịch HCl dư, thu được 3,36 lít khí CO2 (đktc) và dung dịch chứa m gam muối KCl. Giá trị của m là

A. 11,175.       B. 11,92.       C. 16,39.       D. 8,94.

(Xem giải) Câu 63: Cho este X có CTPT là C4H8O2 tác dụng với NaOH đun nóng, thu được muối Y có phân tử khối lớn hơn phân tử khối của X. Tên gọi của X là

A. metyl propionat.       B. propyl fomat.       C. isopropyl fomat.       D. etyl axetat.

Câu 64: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Amilopectin, lông cừu là polime thiên nhiên.

B. Amilozơ có cấu trúc mạch phân nhánh.

C. Protein dạng sợi dễ dàng tan vào nước tạo thành dung dịch keo.

D. Tinh bột và xenlulozơ là đồng phân của nhau.

(Xem giải) Câu 65: Để điều chế ra 2,7 kg Al bằng cách điện phân nóng chảy Al2O3 với hiệu suất phản ứng đạt 80% thì khối lượng Al2O3 cần dùng là

A. 6,375 kg.       B. 4,080 kg.       C. 5,400 kg.       D. 10,200 kg.

Câu 66: Cho 0,15 mol H2NCH2COOH phản ứng vừa đủ với 200 ml dung dịch NaOH aM. Giá trị của a là

A. 0,15.       B. 0,30.       C. 0,75.       D. 0,35.

Câu 67: Cho 1,2 gam kim loại R (hoá trị II) phản ứng vừa đủ với 0,05 mol Cl2. Công thức của R là

A. Fe.       B. Zn.       C. Ca.       D. Mg.

(Xem giải) Câu 68: Cho từ từ đến dư dung dịch X vào dung dịch FeCl2, sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn Y chứa hai chất. X là chất nào sau đây?

A. CuSO4.       B. Mg.       C. NaOH.       D. AgNO3.

Câu 69: Cho sơ đồ phản ứng: Thuốc súng không khói ← X → Y → Sobitol. X, Y lần lượt là

A. tinh bột, glucozơ.       B. xenlulozơ, glucozơ.

C. xenlulozơ, etanol.       D. tinh bột, etanol.

(Xem giải) Câu 70: Thủy phân 68,4 gam saccarozơ, sau một thời gian thu được hỗn hợp X. Cho toàn bộ X vào lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 43,2 gam Ag. Hiệu suất phản ứng thủy phân là

Bạn đã xem chưa:  [2021] Thi cuối kỳ 1 - Chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định

A. 50%.       B. 80%.       C. 70%.       D. 60%.

(Xem giải) Câu 71: Đốt cháy hoàn toàn x mol hỗn hợp E gồm CH4, C2H4, C3H6 và C2H2, thu được 8,064 lít CO2 (đktc) và 7,56 gam H2O. Mặt khác, cho 6,192 gam E phản ứng được với tối đa 0,168 mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của x là

A. 0,1.       B. 0,25.       C. 0,15.       D. 0,2.

(Xem giải) Câu 72: Cho các phát biểu sau:
(a) Hỗn hợp Al và BaO (tỉ lệ mol tương ứng là 1:1) tan hoàn toàn trong nước dư.
(b) Sục 2a mol CO2 vào dung dịch hỗn hợp chứa a mol NaOH và 0,5a mol Ba(OH)2 thu được kết tủa sau phản ứng.
(c) Trong dung dịch H2SO4 loãng, ion cromat chuyển thành ion dicromat
(d) Có thể dùng cát khô để dập tắt đám cháy kim loại magie.
(e) Dung dịch hỗn hợp FeSO4 và H2SO4 có thể làm mất màu dung dịch KMnO4.
(g) Zeolit là vật liệu trao đổi ion được dùng làm mềm nước cứng.
Số phát biểu đúng là

A. 4.       B. 3.       C. 5.       D. 6.

(Xem giải) Câu 73: Cho sơ đồ các phản ứng sau:
(1) X + NaOH → X1 + X2
(2) Y + NaOH → Y1 + Y2 + Y3
(3) X2 + CO → Z
(4) Y2 + AgNO3 + NH3 → T + Ag + NH4NO3
(5) T + HCl → Z + NH4Cl
Biết X và Y (MX < MY < 170) là hai chất hữu cơ mạch hở và chỉ chứa một loại nhóm chức. Đốt cháy hoàn toàn X1 cũng như Y1 thì sản phẩm cháy thu được chỉ có Na2CO3 và CO2. Y3 là chất hữu cơ no; MY1 > MX1. Cho các nhận định sau:
(a) Dùng Y2 để làm nước rửa tay phòng ngừa dịch Covid – 19.
(b) X và Y là những hợp chất hữu cơ không no.
(c) Y3 và Z có cùng số nguyên tử cacbon.
(d) Nung X1 với vôi tôi xút thu được hiđrocacbon đơn giản nhất.
(e) X2 và Y2 thuộc cùng dãy đồng đẳng.
Số nhận định đúng là

A. 2.       B. 4.       C. 3.       D. 1.

(Xem giải) Câu 74: Hỗn hợp X gồm K, Ba, Na2O, BaO. Cho m gam X hòa tan hết vào H2O dư thu được 0,015 mol H2 và 1 lít dung dịch Y có pH bằng 13. Cho toàn bộ Y tác dụng với 200 ml dung dịch H2SO4 0,15M thu được 6,99 gam kết tủa và dung dịch Z có pH bằng 12,523. Lọc bỏ kết tủa, cô cạn hoàn toàn dung dịch Z thu được 1,76 gam chất rắn. Giá trị của m là

A. 6,82.       B. 5,78.       C. 5,75.       D. 6,07.

(Xem giải) Câu 75: Hỗn hợp X chứa một amin no, đơn chức, mạch hở và một anken. Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol hỗn hợp X, thu được N2; 33,6 lít CO2 (đktc) và 35,1 gam H2O. Biết số nguyên tử cacbon trong amin lớn hơn trong anken. Cho toàn bộ lượng amin có trong 0,4 mol X tác dụng vừa đủ với HCl, thu được m gam muối. Giá trị của m là

A. 32,85.       B. 48,63.       C. 28,92.       D. 52,58.

(Xem giải) Câu 76: Hỗn hợp E gồm axit panmitic, axit béo X và triglixerit Y (trong đó Y được tạo nên từ hai axit đã cho và số mol X gấp hai lần số mol Y). Cho 0,4 mol E tác dụng với dung dịch Br2 dư thì có 0,4 mol Br2 tham gia phản ứng. Mặt khác, 335,6 gam E tác dụng vừa đủ 600 ml KOH 2M, thu được 373,6 gam hỗn hợp 2 muối. Phần trăm khối lượng của Y trong E gần nhất với giá trị nào sau đây?

Bạn đã xem chưa:  [2022] Thi thử TN trường Trần Quốc Tuấn - Quảng Ngãi (Lần 1)

A. 49,58%.       B. 33,61%.       C. 52,73%.       D. 51,15%.

(Xem giải) Câu 77: Hỗn hợp E chứa ba este đều no, mạch hở, không phân nhánh, trong đó oxi chiếm 224/493 về khối lượng của hỗn hợp. Đốt cháy hoàn toàn m gam E thu được 0,7 mol H2O. Mặt khác đun nóng m gam E với dung dịch KOH vừa đủ, thu được hỗn hợp Y chứa 2 ancol và (2m – 15,96) gam hỗn hợp Z gồm 2 muối của axit cacboxylic. Dẫn toàn bộ Y qua bình đựng Na dư, thấy khối lượng bình tăng 11,64 gam. Phần trăm khối lượng của este có phân tử khối nhỏ nhất trong E là

A. 32,91%.       B. 28,56%.       C. 18,81%.       D. 45,03%.

(Xem giải) Câu 78: Tiến hành thí nghiệm điều chế và thử tính chất của khí X như sau:
Bước 1: Cho vào ống nghiệm khô 4 – 5 gam hỗn hợp bột mịn được trộn đều gồm natri hiđroxit, canxi oxit, natri axetat.
Bước 2: Nút ống nghiệm bằng nút cao su có ống dẫn khí rồi lắp lên giá thí nghiệm.
Bước 3: Đun nóng phần đáy ống nghiệm tại vị trí hỗn hợp bột phản ứng bằng đèn cồn.
Cho các phát biểu sau:
(a) Ở bước 2, ống thí nghiệm được nắp trên giá sao cho miệng ống nghiệm hơi dốc xuống.
(b) Khí X thu được trong thí nghiệm trên là etan.
(c) Để thu được khí X có độ tinh khiết cao thì cần đặt ống dẫn khí vào bình thu trước khi tiến hành bước 3.
(d) Muốn thu khí X thoát ra ở thí nghiệm trên ít lẫn tạp chất ta phải thu bằng phương pháp dời nước.
(e) Dẫn khí X làm mất màu dung dịch Br2, KMnO4.
(g) sau khi phản ứng hoàn toàn ở bước 3, hỗn hợp bột thu được tan hết trong nước.
(h) Khí X là thành phần chính của khí thiên nhiên, khí bùn ao, khí của hầm biogas.
Số phát biểu đúng là

A. 6.       B. 5.       C. 4.       D. 3.

(Xem giải) Câu 79: Nung nóng 49,15 gam hỗn hợp gồm Fe3O4, CuO và Al trong môi trường không có không khí đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp rắn X. Chia X làm 2 phần không bằng nhau. Phần 1 tác dụng vừa đủ với dung dịch chứa 0,09 mol NaOH, thu được 0,015 mol khí H2 và m gam rắn không tan. Hoà tan hoàn toàn phần 2 trong dung dịch HNO3 loãng dư thu được 197,45 gam sản phẩm, trong đó có 0,3 mol khí NO (không còn khí nào khác) và 167,12 gam hỗn hợp muối khan. Giá trị m gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 7,2.       B. 12,5.       C. 5,5.       D. 6,5.

(Xem giải) Câu 80: Hòa tan m gam đơn chất E trong 100 gam dung dịch HNO3 69,3%, thu được 1 mol khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất của N+5) và 60,2 gam dung dịch F. Cho toàn bộ F tác dụng với dung dịch chứa a mol Ba(OH)2 và 0,1 mol NaOH sau phản ứng thu được 60,1 gam kết tủa và dung dịch T. Lọc bỏ kết tủa, cô cạn dung dịch T thu được 25,6 gam chất rắn. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của a là

A. 0,1.       B. 0,4.       C. 0,5.         D. 0,2.

1
Bình luận

200
Mới nhất Cũ nhất Thích nhiều nhất
Hoàng

admin có thể giải lại câu 73 được không ạ?
em thấy phần giải của câu đó hình như nó là câu khác

error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!