Giải đề thi THPT Quốc gia 2017 (Phần 3)

»» Kì thi THPT Quốc gia 2017 có 24 mã đề được tổ hợp từ 4 đề khác nhau. HỌC ONLINE giới thiệu đáp án và lời giải chi tiết trong 4 phần.

»» Dưới đây là đáp án và lời giải mã đề 211. Các mã đề có cùng nội dung203; 205; 213; 219; 221 nhưng thứ tự câu và đáp án đã được xáo trộn. Nếu bạn đọc có thắc mắc về đáp án, vui lòng comment ngay tại bài này. Nếu thắc mắc về lời giải, vui lòng comment vào lời giải để tiện theo dõi.

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

Câu 41. Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh nhất?

A. Fe              B. K              C. Mg               D. Al

Câu 42. Trong phân tử Gly-Ala, amino axit đầu C chứa nhóm

A. COOH            B. CHO              C. NO2              D. NH2

Câu 43. Phân tử polime nào sau đây chỉ chứa hai nguyên tố C và H?

A. Polietilen            B. Poli vinyl clorua              C. Poli vinyl axetat               D. Poliacrilonitrin

Câu 44. Oxit nào sau đây là oxit axit?

A. CrO3             B. Cr2O3              C. FeO              D. Fe2O3

Câu 45. Tác nhân hóa học nào sau đây không gây ô nhiễm môi trường nước?

A. Thuốc bảo vệ thực vật, phân bón.                B. Các ion NO3-, PO43-, SO42-

C. Các kim loại nặng Hg2+, Pb2+                  D. Khí O2 hòa tan trong nước.

Câu 46. Cho dung dịch FeCl3 vào dung dịch chất X, thu được kết tủa Fe(OH)3. Chất X là

A. NaCl             B. NaOH              C. AgNO3                D. H2S

Câu 47. Dung dịch nào sau đây tác dụng với dung dịch Ba(HCO3)2, vừa thu được kết tủa, vừa có khí thoát ra?

A. Ca(OH)2                B. NaOH                  C. H2SO4                  D. HCl

Câu 48. Thủy phân hoàn toàn tinh bột trong môi trường axit, thu được chất nào sau đây?

A. Saccarozo               B. Glucozo                 C. Ancol etylic                   D. Fructozo

Câu 49. Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng tạo ra glyxerol?

A. Tristearin               B. Glyxin                 C. Glucozo               D. Metyl axetat

Bạn đã xem chưa:  [2019] Thi thử THPT Quốc gia trường Mai Anh Tuấn - Thanh Hóa (Lần 1)

Câu 50. Ở nhiệt độ thường, kim loại X không tan trong nước nhưng tan trong dung dịch kiềm. Kim loại X là

A. Mg               B. Al                C. Na                D. Ca

Câu 51. Muối nào sau đây dễ bị phân hủy khi đun nóng?

A. Ca(HCO3)2                B. CaCl2               C. NaCl                 D. Na2SO4

Câu 52. Cho 2,7 gam Al phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, thu được V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là

A. 2,24              B. 6,72              C. 4,48                 D. 3,36

Câu 53. Trong phòng thí nghiệm, khí X được điều chế và thu vào bình tam giác bằng cách đẩy nước như hình vẽ bên.

2062

Phản ứng nào dưới đây không áp dụng được cách thu khí này?

A. Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2

B. 2KClO3 → 2KCl + 3O2

C. NaCl + H2SO4 → HCl + NaHSO4

D. CH3COONa + NaOH → CH4 + Na2CO3

Câu 54. Trong các chất sau: Cr(OH)3, CaCO3, Al(OH)3 và Al2O3. Số chất vừa phản ứng được với dung dịch HCl, vừa phản ứng được với dung dịch NaOH là

A. 4              B. 1               C. 2              D. 3

Câu 55. Để tác dụng với a mol triolein cần tối đa 0,6 mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của a là

A. 0,15             B. 0,3               C. 0,12                D. 0,20

Câu 56. Cho 11,7 gam hỗn hợp Cr và Zn phản ứng hoàn toàn với dung dịch HCl dư, đun nóng, thu được dung dịch X và 4,48 lít khí (đktc). Khối lượng muối trong X là

A. 25,90               B. 33,00                C. 29,45               D. 18,60

Câu 57. Cho các chất sau: etyl fomat, glucozo, saccarozo, tinh bột, glyxin. Số chất bị thủy phân trong môi trường axit là

A. 1              B. 4              C. 2               D. 3

Câu 58. Phát biểu nào sau đây sai?

A. Glucozo và fructozo là đồng phân của nhau.

B. Trong dung dịch, glucozo và fructozo đều hòa tan được Cu(OH)2.

C. Glucozo và saccarozo đều có phản ứng tráng bạc.

D. Glucozo và saccarozo đều là cacbohydrat.

Câu 59. Cho dãy các chất: (a) NH3, (b) CH3NH2, (c) C6H5NH2. Thứ tự tăng dần lực bazo của các chất trong dãy là

A. (a), (b), (c)             B. (c), (b), (a)              C. (b), (a), (c)              D. (c), (a), (b)

Bạn đã xem chưa:  THPT Quốc gia 2015 (Mã đề 357)

Câu 60. Cho các kim loại sau: K, Ba, Cu, Ag. Số kim loại điều chế được bằng phương pháp điện phân dung dịch (điện cực trơ) là

A. 2              B. 1              C. 4                D. 3

Câu 61. Xà phòng hóa hoàn toàn 17,8 gam chất béo X cần vừa đủ dung dịch chứa 0,06 mol NaOH. Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là

A. 14,68              B. 19,12              C. 18,36                 D. 19,04

Câu 62. Cho 6,72 lít khí CO (đktc) phản ứng với CuO nung nóng, thu được hỗn hợp khí có tỉ khối so với H2 bằng 18. Khối lượng CuO đã phản ứng là

A. 24                 B. 8                   C. 16                D. 12

Xem giải

Câu 63. Đốt cháy hoàn toàn amin đơn chức X bằng O2, thu được 0,05 mol N2, 0,3 mol CO2 và 6,3 gam H2O. Công thức phân tử của X là

A. C3H9N              B. C4H9N               C. C3H7N              D. C2H7N

Xem giải

Câu 64. Hòa tan hoàn toàn K và Na vào nước, thu được dung dịch X và V lít khí H2 (đktc). Trung hòa X cần 200 ml dung dịch H2SO4 0,1M. Giá trị của V là

A. 0,224               B. 0,112              C. 0,448                D. 0,896

Xem giải

Câu 67. Điện phân 100 ml dung dịch gồm CuSO4 0,5M và NaCl 0,6M (điện cực trơ, màng ngăn xốp, hiệu suất 100%, bỏ qua sự hòa tan của khí trong nước và sự bay hơi của nước) với cường độ dòng điện 0,5A trong t giây. Dung dịch sau điện phân có khối lượng giảm 4,85 gam so với dung dịch ban đầu. Giá trị của t là

A. 13510         B. 17370          C. 14475         D. 15440

Xem giải

Câu 70. Cho 0,1 mol este X (no, đơn chức, mạch hở) phản ứng hoàn toàn với dung dịch chứa 0,18 mol MOH (M là kim loại kiềm). Cô cạn dung dịch sau phản ứng, thu được chất rắn Y và 4,6 gam ancol Z. Đốt cháy hoàn toàn Y, thu được M2CO3, H2O và 4,84 gam CO2. Tên gọi của X là

A. metyl fomat              B. metyl axetat                C. etyl fomat                 D. etyl axetat

Xem giải

Câu 72. Hòa tan hoàn toàn a gam hỗn hợp Al và Al2O3 vào dung dịch H2SO4 loãng, thu được dung dịch X và 1,008 lít khí H2 (đktc). Cho từ từ dung dịch NaOH 1M vào X, số mol kết tủa Al(OH)3 (n mol) phụ thuộc vào thể tích dung dịch NaOH (V lít) được biểu diễn bằng đồ thị bên

Bạn đã xem chưa:  [2021] Thi thử THPT của sở GDĐT Hải Phòng

211

Giá trị của a là

A. 3,87             B. 2,34                C. 7,95                  D. 2,43

Xem giải

Câu 76. Hỗn hợp X gồm amino axit Y (có dạng H2N-CnH2n-COOH) và 0,02 mol H2NC3H5(COOH)2. Cho X vào dung dịch chứa 0,04 mol HCl, thu được dung dịch Z. Dung dịch Z phản ứng vừa đủ với dung dịch gồm 0,04 mol NaOH và 0,05 mol KOH, thu được dung dịch chứa 8,21 gam muối. Phân tử khối của Y là

A. 75           B. 89           C. 117         D. 103

Xem giải

Câu 77. Thủy phân hết 0,05 mol hỗn hợp E gồm hai peptit mạch hở X (CxHyOzN3) và Y (CnHmO6Nt), thu được hỗn hợp gồm 0,07 mol glyxin và 0,12 mol alanin. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 0,1 mol Y trong dung dịch HCl dư, thu được m gam hỗn hợp muối. Giá trị của m là

A. 63,50            B. 43,50           C. 47,40            D. 59,95

Xem giải

Câu 78. Hỗn hợp X gồm phenyl axetat, metyl benzoat, benzyl fomat và etyl phenyl oxalat. Thủy phân hoàn toàn 36,9 gam X trong dung dịch NaOH (dư, đun nóng), có 0,4 mol NaOH phản ứng, thu được m gam hỗn hợp muối và 10,9 gam hỗn hợp Y gồm các ancol. Cho toàn bộ Y tác dụng với Na dư, thu được 2,24 lít khí H2 (đktc). Giá trị của m là

A. 40,2         B. 49,3            C. 38,4           D. 42,0

Xem giải

Câu 79. Cho lượng dư Mg tác dụng với dung dịch gồm HCl, 0,1 mol KNO3 và 0,2 mol NaNO3. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch X chứa m gam muối và 6,272 lít hỗn hợp khí Y (đktc) gồm hai khí không màu, trong đó có một khí hóa nâu trong không khí. Tỉ khối của Y so với H2 là 13. Giá trị của m là

A. 60,34          B. 58,74         C. 83,16         D. 84,76

Xem giải

Câu 80. Chia hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4, Fe(OH)3 và FeCO3 thành hai phần bằng nhau. Hòa tan hết phần 1 trung dung dịch HCl dư, thu được 1,568 lít (đktc) hỗn hợp khí có tỉ khối so với H2 bằng 10 và dung dịch chứa m gam muối. Hòa tan hoàn toàn phần hai trong dung dịch chứa 0,57 mol HNO3, tạo ra 41,7 gam hỗn hợp muối (không có muối amoni) và 2,016 lít hỗn hợp khí (trong đó có khí NO). Giá trị của m gần nhất với

A. 25          B. 31           C. 29            D. 27

Xem giải

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!