[2021] Thi thử TN Chuyên Lê Thánh Tông – Quảng Nam (Lần 1)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Giải chi tiết và đáp án:

41C 42A 43A 44B 45B 46D 47D 48C 49D 50B
51A 52A 53A 54B 55A 56D 57D 58B 59B 60B
61D 62A 63C 64D 65D 66C 67C 68C 69B 70A
71D 72C 73B 74B 75B 76B 77B 78A 79B 80A

Câu 41: Polime nào sau đây khi đốt cháy hoàn toàn chỉ thu được CO2 và H2O?

A. Tơ olon.       B. Nilon-6.       C. Polietilen.       D. Nilon-6,6.

Câu 42: Chất nào sau đây là tripeptit?

A. Ala-Ala-Gly.       B. Gly-Ala-Gly-Ala.       C. Ala-Gly.       D. Ala-Ala.

Câu 43: Polime trong dãy nào sau đây đều thuộc loại tơ nhân tạo?

A. tơ visco và tơ xenlulozơ axetat.       B. tơ nilon-6,6 và tơ nilon-6.

C. tơ tằm và tơ visco.       D. tơ visco và tơ nilon-6,6.

Câu 44: Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp Mg, AI trong oxi dư, cho sản phẩm cháy vào dung dịch HCl dư. Số phương trình hóa học của các phản ứng xảy ra là

A. 5.       B. 4.       C. 6.       D. 3.

Câu 45: Chất nào sau đây là chất béo?

A. Etyl acrylat.       B. Tripanmitin.       C. Etyl fomat.       D. Etyl axetat.

Câu 46: Phát biểu nào sau đây đúng?

A Glucozơ có phản ứng thủy phân.       B. Etyl acrylat có phản ứng tráng bạc.

C. Đipeptit Ala-Ala có phản ứng màu biure.       D. Ở điều kiện thường, tristearin là chất rắn.

Câu 47: Cho dãy các chất: tinh bột, xenlulozơ, glucozơ, fructozơ, saccarozơ. Số chất trong dãy thuộc loại monosaccarit là

A. 4.       B. 3.       C. 1.       D. 2.

Câu 48: Kim loại Cu phản ứng được với dung dịch nào sau đây?

A. H2SO4 loãng.       B. NaOH.       C. HNO3 loãng.       D. HCl.

Câu 49: Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây ở trạng thái lỏng?

A. Zn.       B. Ag.       C. Al.       D. Hg.

Câu 50: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu xanh?

A. CH3COOH.       B. CH3NH2.       C. C2H5OH.       D. CH3OH.

Câu 51: Hòa tan hoàn toàn m gam Mg bằng dung dịch HCl dư, thu được 2,24 lít H2 (đktc) Giá trị của m là

A. 2,4.       B. 4,8.       C. 3,6.       D. 1,2.

Câu 52: Cho 0,2 mol H2NCH2COOH phản ứng với dung dịch NaOH dư. Khối lượng NaOH tham gia phản ứng là

A. 8 gam.       B. 6 gam.       C. 16 gam.       D. 4 gam.

Câu 53: Saccarozơ có nhiều trong cây mía, công thức phân tử của saccarozơ là

Bạn đã xem chưa:  [2021] Thi thử cụm Thành phố Vũng Tàu (Lần 1)

A. C12H22O11.       B. C12H24O11.       C. (C6H10O5)n.       D. C6H12O6.

Câu 54: Khi thủy phân tristearin trong môi trường axit, thu được sản phẩm là

A. axit panmitic và etanol.       B. axit stearic và glixerol.

C. axit panmitic và glixerol.       D. axit oleic và glixerol.

Câu 55: Khối lượng phân tử của alanin là.

A. 89.       B. 147.       C. 146.       D. 75.

Câu 56: Tính chất vật lí nào sau đây là tính chất vật lí chung của kim loại?

A. Khối lượng riêng.       B. Tính cứng.       C. Nhiệt độ nóng chảy.       D. Tính dẻo.

Câu 57: Este CH3COOC2H5 có tên gọi là

A. metyl acrylat.       B. vinyl fomat.       C. metyl axetat.       D. etyl axetat.

Câu 58: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Kim loại Fe có tính khử yếu hơn kim loại Ag.

B. Tính dẫn nhiệt của bạc tốt hơn đồng.

C. Độ cứng của kim loại Al cao hơn kim loại Cr.

D. Kim loại Cu tan được trong dung dịch FeCl2.

Câu 59: Dãy kim loại nào sau đây sắp xếp theo chiều tăng dần tính dẫn điện

A. Al < Ag < Cu, Fe.       B. Fe < AI < Cu < Ag.

C. Al < Fe < Cu < Ag.       D. Fe < Cu < Al < Ag.

Câu 60: Số đipeptit tối đa được tạo ra từ hỗn hợp glyxin và alanin là

A. 2.       B. 4.       C. 3.       D. 1.

Câu 61: Thủy phân CH3COOC2H5 trong dung dịch NaOH thu được muối là.

A. CH3OH.       B. C2H5COONa.       C. C2H5OH.       D. CH3COONa.

Câu 62: Chất nào sau đây thuộc loại polisaccarit?

A. Xenlulozơ.       B. Sobitol.       C. Glucozơ.       D. Saccarozơ.

Câu 63: Etyl propionat có mùi dứa, được dùng làm chất tạo hương trong công nghiệp. Etyl propionat được điều chế từ axit và ancol nào sau đây?

A. CH3COOH, CH3OH.       B. CH3COOH, C2H5OH.

C. C2H5COOH, C2H5OH.       D. C2H5COOH, CH3OH.

(Xem giải) Câu 64: Cho 12 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư. Sau phản ứng thu được 2,24 lít H2 (đktc), dung dịch X và m gam kim loại. Giá trị của m là

A. 5,6.       B. 3,2.       C. 2,8.       D. 6,4.

Câu 65: Kim loại nào sau đây không phản ứng với nước ở điều kiện thường?

A. Na.       B. Ca.       C. Ba.       D. Ag.

Câu 66: Polime X là chất rắn trong suốt, có khả năng cho ánh sáng truyền qua tốt nên được dùng chế tạo thủy tinh hữu cơ plexiglas. Tên gọi của X là

Bạn đã xem chưa:  [2021] Thi thử THPT của sở GDĐT Cần Thơ (Đề 4)

A. poli(vinyl clorua).       B. poliacrilonitrin.       C. poli(metyl metacrylat).       D. polietilen.

(Xem giải) Câu 67: Cho 10,4 gam hỗn hợp X gồm Fe và Mg tác dụng hết với lượng dư dung dịch HCl, thu được dung địch Y và 6,72 lít khí (đktc). Tính phần trăm khối lượng Fe trong X.

A. 46,15%.       B. 62,38%.       C. 53,85%.       D. 57,62%.

Câu 68: Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là

A. tính oxi hóa.       B. tính bazơ.       C. tính khử.       D. tính axit.

Câu 69: Trong môi trường kiềm, lòng trắng trứng tác dụng với Cu(OH)2 cho hợp chất màu

A. đen.       B. tím.       C. vàng.       D. đỏ.

(Xem giải) Câu 70: Cho 2,52 gam kim loại M tác dụng hết với dung dịch H2SO4 loãng, thu được 6,84 gam muối sunfat trung hòa. Kim loại M là

A. Fe.       B. Zn.       C. Ca.       D. Mg.

(Xem giải) Câu 71: Hợp chất hữu cơ X có phần trăm khối lượng cacbon, hiđro và oxi lần lượt bằng 54,54%, 9,10% và 36,36%. Tỉ khối hơi của X so với hiđro bằng 44, X tác dụng với dung dịch NaOH đun nóng, thu được hai sản phẩm hữu cơ. Số công thức cấu tạo của X là

A. 3.       B. 5.       C. 6.       D. 4.

(Xem giải) Câu 72: Cho 0,1 mol chất X (C2H8O3N2, M = 108) tác dụng với dung dịch chứa 0,2 mol NaOH đun nóng thu được chất khí làm xanh giấy quỳ ẩm và dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là

A. 5,7 gam       B. 15 gam.       C. 12,5 gam.       D. 21,8 gam.

(Xem giải) Câu 73: Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 3,26 mol O2, thu được 2,28 mol CO2 và 39,6 gam H2O. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn a gam X trong dung dịch NaOH, đun nóng, thu được dung dịch chứa b gam muối. Giá trị của b là

A. 40,40.              B. 36,72.              C. 31,92.              D. 35,60.

(Xem giải) Câu 74: Hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức (không chứa nhóm chức nào khác). Cho 0,08 mol X tác dụng hết với dung dịch AgNO3/NH3 thu được 0,16 mol Ag. Mặt khác thủy phân hoàn toàn 0,08 mol X bằng dung dịch NaOH dư thu được dung dịch chứa 9,34 gam hỗn hợp 2 muối và 1,6 gam CH3OH. Phần trăm khối lượng este có phân tử khối lớn hơn trong X là

A. 76,92%.       B. 57,62%.       C. 51,84%.       D. 74,94%.

(Xem giải) Câu 75: Hai este X, Y có cùng công thức phân tử C8H8O2 và chứa vòng benzen trong phân tử. Cho 6,8 gam hỗn hợp gồm X và Y tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, lượng NaOH phản ứng tối đa là 0,06 mol, thu được dung dịch Z chứa 4,7 gam ba muối. Khối lượng muối của axit cacboxylic có phân tử khối lớn hơn trong Z là

Bạn đã xem chưa:  [2021] Thi thử TN trường Hồng Lĩnh - Hà Tĩnh (Lần 1 - Đề 2)

A. 3,40 gam.       B. 0,82 gam.       C. 0,68 gam.       D. 2,72 gam.

(Xem giải) Câu 76: Cho 24,36 gam tripeptit mạch hở Gly-Ala-Gly tác dụng với lượng dung dịch HCl vừa đủ, sau phản ứng thu được dung dịch Y chứa m gam muối. Giá trị m là:

A. 40,42 gam.       B. 41,82 gam.       C. 37,50 gam.       D. 38,45 gam.

(Xem giải) Câu 77: Tiến hành phản ứng đồng trùng hợp giữa stiren và buta – 1,3 – đien (butađien), thu được polime X. Cứ 2,834 gam X phản ứng vừa hết với 1,731 gam Br2. Tỉ lệ số mắt xích (butađien : stiren) trong loại polime trên là

A. 1 : 1       B. 1 : 2       C. 2 : 3       D. 1 : 3

(Xem giải) Câu 78: Cho 8,9 gam amino axit X (công thức có dạng H2NCnH2nCOOH) tác dụng hết với dung dịch HCl dư, thu được 12,55 gam muối. Số nguyên tử hiđrô trong phân tử X là

A. 7.       B. 11.       C. 5.       D. 9.

(Xem giải) Câu 79: Cho 30,1 gam hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4 tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, đun nóng và khuấy đều. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 1,68 lít NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc), dung dịch Y và còn dư 0,7 gam kim loại. Cô cạn dung dịch Y, khối lượng muối khan thu được là:

A. 54,45 gam       B. 75,75 gam       C. 68,55 gam       D. 89,7 gam

(Xem giải) Câu 80: Tiến hành thí nghiệm điều chế etyl axetat theo các bước sau đây:
Bước 1: Cho 1 ml C2H5OH, 1 ml CH3COOH và vài giọt dung dịch H2SO4 đặc vào ống nghiệm.
Bước 2: Lắc đều ống nghiệm, đun cách thủy (trong nồi nước nóng) khoảng 5 – 6 phút ở 65 – 70°C.
Bước 3: Làm lạnh, sau đó rót 2 ml dung dịch NaCl bão hòa vào ống nghiệm.
Cho các phát biểu sau:
(a) Có thể thay dung dịch axit sunfuric đặc bằng dung dịch axit sunfuric loãng.
(b) Để kiểm soát nhiệt độ trong quá trình đun nóng có thể dùng nhiệt kế.
(c) Dung dịch NaCl bão hòa được thêm vào ống nghiệm để phản ứng đạt hiệu suất cao hơn.
(d) Có thể thay dung dịch NaCl bão hòa bằng dung dịch HCl bão hòa.
(e) Để hiệu suất phản ứng cao hơn nên dùng dung dịch axit axetic 15%.
Số phát biểu đúng là

A. 1.       B. 3.       C. 2.         D. 4.

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!