Neo Pentan

Cho 12 gam hỗn hợp gồm Fe và Cu tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng, dư. Sau phản ứng thu được 2,24 lít H2 (đktc), dung dịch X và m gam kim loại không tan. Giá trị của m là

A. 6,4.       B. 5,6.       C. 3,4.       D. 4,4.

Neo Pentan chọn trả lời