[2021] Thi thử TN trường Triệu Sơn 1 – Thanh Hóa (Lần 2)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Giải chi tiết và đáp án:

41A 42A 43A 44A 45D 46D 47B 48C 49A 50B
51D 52C 53A 54B 55A 56D 57A 58C 59C 60B
61B 62D 63C 64A 65C 66C 67D 68C 69C 70C
71D 72B 73D 74A 75B 76C 77C 78D 79B 80B

Câu 41: Phản ứng nào sau đây thể hiện cách điều chế kim loại Cu theo phương pháp thủy luyện?

A. Zn + CuSO4 → ZnSO4 + Cu.         B. CO + CuO → Cu + CO2.

C. 2CuSO4 + 2H2O → 2Cu + O2 + 2H2SO4.       D. H2 + CuO → Cu + H2O.

Câu 42: Số nguyên tử cacbon trong phân tử etyl fomat là

A. 3       B. 2       C. 4       D. 5

Câu 43: Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường kiềm (NaOH, KOH) còn được gọi là phản ứng

A. xà phòng hỏa.       B. hiđrat hóa.       C. este hóa.       D. hidro hóa.

Câu 44: Đun nóng dung dịch chất X, thu được kết tủa trắng. Chất X là

A. Ca(HCO3)2       B. Ca(NO3)2       C. NaCl       D. NaHCO3

Câu 45: Tơ nào dưới đây được điều chế bằng phương pháp trùng ngưng?

A. Tơ visco       B. Tơ axetat       C. Tơ nitron       D. Tơ nilon-6,6

Câu 46: Công thức nào sau đây là của alanin?

A. CH3-NH2       B. C6H5NH2.       C. H2N-CH2-COOH.       D. H2N-CH(CH3)-COOH.

Câu 47: Phản ứng giữa các chất nào sau đây có phương trình ion thu gọn: H+ + OH- → H2O?

A. Ba(OH)2 + H2SO4       B. NaOH + HCI       C. NaOH + CH3COOH       D. Fe(OH)2 + HCI

Câu 48: Cho alanin tác dụng với NaOH, thu được muối X. Công thức của X là

A. H2N-CH2-CH2-COOH       B. CIH3N-CH(CH3)-COONa

C. H2N-CH(CH3)-COONa       D. CIH3N-CH(CH3)-COOH

Câu 49: Hỗn hợp Fe, Cu có thể tan hết trong lượng dư dung dịch nào sau đây?

A. Fe2(SO4)3       B. ZnSO4       C. HCI       D. H2SO4 loãng

Câu 50: Phân tử saccarozơ được cấu tạo bởi một gốc glucozơ và một gốc fructozơ, số nguyên tử cacbon trong phân tử saccarozơ là

A. 11.       B. 12.       C. 10.       D. 22

Câu 51: Khi thủy phân tristearin trong môi trường axit, thu được sản phẩm là

A. C15H31COOH và glixerol       B. C3H31COONa và glixerol

C. C17H35COONa và glixerol       D. C17H35COOH và glixerol

Câu 52: Ở nhiệt độ thường, dung dịch Ba(HCO3)2 loãng tác dụng với dung dịch chất X, thu được kết tủa màu trắng. Chất X là

A. NaCl       B. KNO3       C. Na2CO3       D. HCI

Câu 53: Hiđroxit nào sau đây tan được trong dung dịch NaOH?

A. Al(OH)3       B. Mg(OH)2       C. Fe(OH)3       D. Cu(OH)2

Câu 54: Trong bảng tuần hoàn hóa học, kim loại nào sau đây thuộc nhóm IA?

A. Mg       B. Na       C. AI       D. Ba

Câu 55: Chất nào sau đây làm mất màu nước Br2?

Bạn đã xem chưa:  [2021] Khảo sát kiến thức - Sở GDĐT Vĩnh Phúc (Lần 1 - Đề 3)

A. Etilen       B. Benzen       C. Toluen       D. Metan

Câu 56: Chất nào sau đây thuộc loại monosaccarit?

A. Tinh bột       B. Saccarozơ       C. Xenlulozơ       D. Fructozơ

Câu 57: Dung dịch chất nào sau đây không làm đổi màu giấy quỳ tím?

A. Alanin       B. Lysin       C. Metylamin       D. Axit axetic

Câu 58: Chất tham gia phản ứng trùng ngưng là

A. stiren (vinylbenzen).       B. metyl metacrylat

C. axit ε-aminocaproic.       D. vinylxianua (acrilonitrin).

Câu 59: Công thức của thạch cao sống là

A. CaSO4.H2O       B. CaCO3       C. CaSO4.2H2O       D. CaSO4

Câu 60: Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là

A. tính axit       B. tính khử       C. tính bazơ       D. tính oxi hóa

Câu 61: Cho m gam bột Cu tác dụng hoàn toàn với một lượng dư dung dịch AgNO3 thu được 4,32 gam Ag. Giá trị của m là

A. 0,64.       B. 1,28       C. 1,92.       D. 2,56.

Câu 62: Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Dùng quỳ tím phân biệt được dung dịch axit axetic và dung dịch glyxin.

B. Trong một phân từ trimetylamin có 3 nguyên tử cacbon.

C. Dung dịch alanin không lành đổi màu quỳ tím.

D. Các protein đều dễ tan trong nước tạo dung dịch keo.

Câu 63: Khí X thoát ra khi đốt than trong lò, đốt xăng dầu trong động cơ, gây ngộ độc hô hấp cho người và vật nuôi do làm giảm khả năng vận chuyển oxi trong máu. Khi X là

A. Cl2.       B. CO2.       C. CO.       D. SO2

Câu 64: Ion kim loại nào sau đây có tính oxi hóa yếu nhất?

A. Mg2+.       B. Ag+.       C. Fe3+.       D. Cu2+.

Câu 65: Cho các tơ sau: visco, capron, xenlulozơ axetat, nitron, nilon-6,6. Số tơ bán tổng hợp là

A. 1       B. 4       C. 2       D. 3

(Xem giải) Câu 66: Thủy phân m gam tinh bột với hiệu suất phản ứng 75%, thu được 270 gam glucozơ. Giá trị của m là

A. 243       B. 162       C. 324       D. 182

(Xem giải) Câu 67: Cho sơ đồ chuyển hóa sau (mỗi mũi tên là một phương trình phản ứng): Xenlulozơ → X → Y → anđehit axetic. Các chất X và Y trong sơ đồ trên lần lượt là

A. glucozơ và etyl axetat       B. ancol etylic và axit axetic

C. saccarozơ và glucozơ       D glucozơ và ancol etylic

(Xem giải) Câu 68: Cho 6,75 gam Al vào dung dịch H2SO4 1M (loãng, dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là

A. 3,360       B. 5,60       C. 8,40       D. 2,240

(Xem giải) Câu 69: Dẫn khí CO dư đi qua ống sứ đựng 32 gam Fe2O3 nung nóng, cho toàn bộ hỗn hợp khí thu được tác dụng hết với nước vôi trong dư thu được m gam kết tủa. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn, giá trị của m là

Bạn đã xem chưa:  Giải chi tiết 36 đề thầy Tào Mạnh Đức (05/36)

A. 12,0       B. 16,0.       C. 60,0.       D. 45,0.

Câu 70: Thí nghiệm nào sau đây không thu được kết tủa sau phản ứng?

A. Cho dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch AlCl3.

B. Thổi CO2 đến dư vào dung dịch NaAlO2.

C. Cho dung dịch HCl đến dư vào dung dịch NaAlO2.

D. Cho dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch Al2(SO4)3.

(Xem giải) Câu 71: Cho 6,08 gam hỗn hợp Mg, Fe, Cu tác dụng với O2 (dư), thu được 8,8 gam hỗn hợp X gồm các oxit. Để hòa tan hoàn toàn X cần tối thiểu V lít dung dịch chứa đồng thời HCl 0,5M và H2SO4 0,15M. Giá trị của V là

A. 0,896.       B. 0,325.       C. 0,792.       D. 0,425.

(Xem giải) Câu 72: Cho các phát biểu sau
(1) Saccarozơ giống với glucozơ là đều có phản ứng với Cu(OH)2 (ở nhiệt độ thường) tạo ra dung dịch phức đồng màu xanh lam.
(2) Saccarozơ, tinh bột, xenlulozơ đều có phản ứng thuỷ phân.
(3) Saccarozơ và tinh bột khi bị thuỷ phân tạo ra glucozơ có phản ứng tráng bạc nên saccarozơ cũng như tinh bột đều có phản ứng tráng bạc.
(4) Có thể phân biệt xenlulozơ và tinh bột bằng phản ứng màu với iot
(5) Giống như xenlulozơ, amilopectin (trong tinh bột) có cấu tạo mạch không phân nhánh.
Số phát biểu đúng là

A. 4.       B. 3.       C. 1.       D. 2.

(Xem giải) Câu 73: Tiến hành các thí nghiệm sau:
(a) Sục 0,15 mol khí CO2 vào 100 ml dung dich NaOH 2M.
(b) Suc khí Clo dư vào dung dịch FeSO4.
(c) Cho hỗn hợp NaHSO4 và NaHCO3 (tỉ lệ mol 1:1) vào nước.
(d) Cho hỗn hợp Cu và Fe2O3 (tỉ lệ mol 1:1) vào dung dịch HCl dư.
(e) Cho FeO vào dung dịch KHSO4 dư.
Sau khi các phản ứng kết thúc, số thí nghiệm thu được hai muối là

A. 2.       B. 5.       C. 4.       D. 3.

(Xem giải) Câu 74: Cho hơi nước đi qua than nóng đỏ được hỗn hợp khí X gồm CO2, CO và H2. Toàn bộ lượng X khử vừa hết 48 gam Fe2O3 thành Fe và thu được 10,8 gam H2O. Phần trăm thể tích CO2 trong X là

A. 14,286%.          B. 28,571%.          C. 16,135%.          D. 13,235%.

(Xem giải) Câu 75: Đốt cháy hoàn toàn m gam một triglixerit X cần vừa đủ 1,61 mol O2, thu được 1,06 mol H2O. Nếu thủy phân hoàn toàn m gam X trong dung dịch KOH đun nóng, thu được dung dịch X chứa 19,24 gam muối. Để chuyển hóa a mol X thành chất béo no, cần dùng 0,06 mol H2 (xúc tác Ni, t°). Giá trị của a là

A. 0,02.       B. 0,03.       C. 0,06.       D. 0,01.

(Xem giải) Câu 76: Dung dịch X chứa x mol HCl. Dung dịch Y chứa y mol Na2CO3 và 2y mol NaHCO3. Nhỏ từ từ đến hết X vào Y, thu được V lít khí CO2 (đktc). Nhỏ từ từ đến hết Y vào X, thu được dung dịch Z và 2V lít khí CO2 (đktc). Cho dung dịch Ca(OH)2 dư vào Z thu được m gam kết tủa. Giá trị của m là

Bạn đã xem chưa:  [2021] Thi thử THPT trường Hải Lăng - Quảng Trị

A. 150x.          B. 75x.          C. 112,5x.          D. 37,5x

(Xem giải) Câu 77: Thực hiện sơ đồ sau (đúng với tỉ lệ mol các chất)
(1) X + NaOH → X1 + X2 + 2H2O
(2) X1 + H2SO4 → Na2SO4 + X3
(3) nX4 + nX2 → nilon-6,6 + 2nH2O
(4) nX3 + nX5 → tơ lapsan + 2nH2O
Nhận định nào sau đây sai

A. X có công thức C14H22O4N2

B. X2 có tên thầy thế là hexan-1,6-điamin

C. X3 và X4 có cùng số nguyên tử cacbon

D. X2, X4 , X5 có mạch cacbon không phân nhánh

(Xem giải) Câu 78: Cho 29,64 gam hỗn hợp X gồm FeO, Fe(NO3)2, Al và Zn tan hết trong dung dịch chứa 1,12 mol KHSO4. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch Y chỉ chứa 174,86 gam muối sunfat trung hòa (Y không phản ứng với Cu) và 3,584 lít (đktc) khí Z gồm 2 khí không màu, trong đó có 1 khí hóa nâu trong không khí, tỉ khối của Z so với He là 1,8125. Dung dịch Y phản ứng tối đa với V lít dung dịch NaOH 2M. Giá trị của V là:

A. 0,865 lít.        B. 0,560 lít.        C. 0,760 lít.        D. 0,785 lít.

(Xem giải) Câu 79: Hỗn hợp E chứa 3 este X, Y, Z (MX < MY < MZ < 146) đều mạch hở và không phân nhánh. Đun nóng 9,06 gam E với 250 ml dung dịch NaOH 0,5M (vừa đủ), thu được hỗn hợp T gồm 2 ancol (no, là đồng đẳng kế tiếp nhau) và m gam hỗn hợp muối Q. Nung nóng m gam Q với lượng dư hỗn hợp vôi tôi xút thu được 0,1 mol một chất khí duy nhất Mặt khác, để đốt cháy hoàn toàn T cần dung vừa đủ 4,704 lít khí O2 (đktc). Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của Y trong E có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

A. 60%.        B. 15%.       C. 50%.         D. 30%.

(Xem giải) Câu 80: Trong phòng thí nghiệm, etyl axetat được điều chế theo các bước:
– Bước 1: Cho 1 ml ancol etylic,1 ml axit axetic nguyên chất và 1 giọt axit sunfuric đặc vào ống nghiệm.
– Bước 2: Lắc đều, đồng thời đun cách thủy trong nồi nước nóng 65°C – 70°C.
– Bước 3: Làm lạnh rồi rót thêm vào ống nghiệm 2 ml dung dịch NaCl bão hòa.
(a) Có thể thay dung dịch axit sunfuric đặc bằng dung dịch axit sunfuric loãng.
(b) Có thể thực hiện thí nghiệm bằng cách đun sôi hỗn hợp.
(c) Để kiểm soát nhiệt độ trong quá trình đun nóng có thể dùng nhiệt kế.
(d) Có thể thay dung dịch NaCl bão hòa bằng dung dịch KCl bão hòa.
(e) Có thể dung dung dịch axit axetic 5% và ancol etylic 10° để thực hiện phản ứng este hóa.
(f) Để tăng hiệu suất phản ứng có thể thêm dung dịch NaOH loãng vào ống nghiệm.
Số phát biểu đúng là:

A. 5.        B. 2.        C. 3.        D. 4.

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!