[2021] Thi thử TN trường Huỳnh Ngọc Huệ – Quảng Nam

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Giải chi tiết và đáp án:

41B 42C 43B 44A 45A 46D 47B 48D 49B 50B
51C 52C 53B 54D 55C 56A 57C 58C 59B 60C
61A 62A 63C 64C 65D 66A 67D 68A 69C 70C
71B 72A 73A 74A 75B 76B 77A 78A 79B 80C

Câu 41: Ion nào sau đây có tính oxi hóa mạnh nhất?

A. K+.       B. Fe2+.       C. Ca2+.         D. Al3+.

Câu 42: Chất đồng đẳng kế tiếp của axetilen có công thức là

A. CH2=CH‒CH3.       B. CH2=C=CH2.       C. CH≡C‒CH3.       D. CH3−CH2‒CH3.

Câu 43: Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, Na thuộc nhóm

A. IIA.       B. IA.       C. IIB.       D. IB.

Câu 44: Chất nào sau đây crom có số oxi hóa +6?

A. CrO3.       B. Cr(OH)3.       C. CrCl2.       D. Cr2O3.

Câu 45: Phân Ure cung cấp cho cây trồng nguyên tố dinh dưỡng là

A. nitơ.       B. kali.       C. cacbon.       D. photpho.

Câu 46: Số nguyên tử nitơ trong phân tử lysin là

A. 1.       B. 3.       C. 4.       D. 2.

Câu 47: Phân tử polime nào sau đây có chứa nguyên tố oxi?

A. Polietilen.       B. Poli(metyl metacrylat).        C. Polibutađien.       D. Poli(vinyl clorua).

Câu 48: Kim loại nào sau đây phản ứng với dung dịch NaOH loãng?

A. Cu.       B. Fe.       C. Cr.       D. Al.

Câu 49: Chất nào sau đây là polisaccarit?

A. Fructozơ.       B. Tinh bột.       C. Glucozơ.       D. Saccarozơ.

Câu 50: Trong công nghiệp, kim loại nào sau đây được sản xuất từ quặng boxit?

A. Fe.       B. Al.       C. Cr.       D. Mg.

Câu 51: Chất nào sau đây là chất béo?

A. Isoamyl axetat.       B. Amilopectin.       C. Triolein.       D. Alanin.

Câu 52: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh?

A. Alanin.       B. Anilin.       C. Etylamin.       D. Axit glutamic.

Câu 53: Ở nhiệt độ thường, kim loại nào sau đây không phản ứng với nước?

A. K.       B. Au.       C. Na.       D. Ba.

Câu 54: Kim loại Ca tác dụng với H2O tạo thành H2 và

A. CaH2.       B. CaO.       C. CaCO3.       D. Ca(OH)2.

Câu 55: Cho chất X tác dụng với dung dịch KOH, thu được CH3COOK và CH3OH. Chất X là

A. CH3COOC2H5.       B. CH3COOH.       C. CH3COOCH3.       D. C2H5COOCH3.

Câu 56: Công thức của sắt (II) nitrat là

A. Fe(NO3)2.       B. Fe(NO2)2.       C. Fe(NO3)3.       D. Fe(NO2)3.

Câu 57: Không khí sẽ bị ô nhiễm khi nồng độ của khí X tăng cao, góp phần hình thành mưa axit. Khí X có thể là

A. N2.       B. O2.       C. SO2.       D. CH4.

Bạn đã xem chưa:  [2021] Thi thử TN trường Đào Duy Từ - Quảng Bình (Lần 1)

Câu 58: Trong tự nhiên, canxi sunfat tồn tại ở dạng CaSO4.2H2O được gọi là

A. vôi tôi.       B. vôi sống.       C. thạch cao sống.       D. đá vôi.

Câu 59: Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất?

A. Cu.       B. Ag.       C. Al.       D. Au.

Câu 60: Kim loại nào sau đây có thể điều chế được bằng phương pháp thủy luyện?

A. Ca.       B. Na.       C. Cu.       D. Al.

(Xem giải) Câu 61: Thủy phân m gam saccarozơ với hiệu suất 75%, thu được hỗn hợp X (chỉ chứa các chất hữu cơ). Cho toàn bộ X phản ứng tráng bạc hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 37,8 gam Ag. Giá trị của m là

A. 39,9.       B. 79,8.       C. 34,2.       D. 68,4.

Câu 62: Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch X, thu được chất kết tủa. Dung dịch X là

A. Fe(NO3)2.       B. Al(NO3)3.       C. Cu(NO3)2.       D. Fe(NO3)3.

Câu 63: Chất X có cấu trúc co xoắn, được tạo thành trong cây xanh nhờ quá trình quang hợp. Thủy phân hoàn toàn X nhờ xúc tác axit hoặc enzim, thu được chất Y. Hai chất X và Y lần lượt là

A. xenlulozơ và fructozơ.       B. tinh bột và fructozơ.

C. tinh bột và glucozơ.       D. xenlulozơ và glucozơ.

Câu 64: Thủy phân hoàn toàn hỗn hợp etyl axetat và propyl axetat trong dung dịch NaOH dư, sản phẩm thu được gồm

A. 1 muối và 1 ancol.       B. 2 muối và 2 ancol.       C. 1 muối và 2 ancol.       D. 2 muối và 1 ancol.

Câu 65: Chất nào sau đây phản ứng với axit H2SO4 đặc, nóng không sinh ra chất khí?

A. Fe(OH)2.       B. Fe3O4.       C. FeO.       D. Fe2O3.

(Xem giải) Câu 66: Hòa tan hoàn toàn 7,8 gam hỗn hợp gồm Mg và Al trong dung dịch HCl dư, thu được V lít khí H2 và dung dịch chứa 36,2 gam muối. Giá trị của V là

A. 8,96.       B. 6,72.       C. 3,36.       D. 4,48.

Câu 67: Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Các polime đồng thời có cả tính dẻo và tính đàn hồi.

B. Poli(vinyl clorua) được dùng chế tạo thủy tinh hữu cơ.

C. Cao su buna được sản sản xuất từ cao su thiên nhiên.

D. Tơ nilon‒6,6 kém bền với nhiệt, với axit và kiềm.

(Xem giải) Câu 68: Cho m gam Al phản ứng hoàn toàn với khí oxi dư, thu được 5,1 gam oxit. Giá trị của m là

A. 2,70.       B. 5,4.       C. 4,05.       D. 1,35.

(Xem giải) Câu 69: Cho các chất sau: etyl axetat, vinyl axetat, etyl acrylat, metyl metacrylat. Có bao nhiêu chất làm mất màu nước brom?

A. 1.       B. 2.       C. 3.       D. 4.

(Xem giải) Câu 70: Cho 2,0 gam hỗn hợp X gồm metylamin, đimetylamin phản ứng vừa đủ với 0,05 mol HCl trong dung dịch, thu được m gam muối. Giá trị của m là

A. 4,725.       B. 3,425.       C. 3,825.       D. 2,550.

Bạn đã xem chưa:  [2018] Giải chi tiết đề thi tham khảo 2018 của BGD

(Xem giải) Câu 71: Cho 6,64 gam hỗn hợp X gồm Na, Na2O, Ba, BaO tác dụng với một lượng dư H2O, thu được 0,672 lít H2 và 200 ml dung dịch Y. Cho toàn bộ Y tác dụng với 200 ml dung dịch hỗn hợp gồm HNO3 0,4M và HCl 0,1M, thu được 400 ml dung dịch Z có pH = 13. Cô cạn 400 ml dung dịch Z, thu được m gam chất rắn khan. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 11,71.       B. 12,35.       C. 11,03.       D. 11,67.

(Xem giải) Câu 72: Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Ngâm đinh Fe sạch vào ống nghiệm đựng dung dịch CuSO4 trong thời gian 2 phút.
(b) Cho dung dịch NaOH dư vào ống nghiệm đựng dung dịch Al2(SO4)3.
(c) Nhỏ dung dịch Br2 đến dư vào ống nghiệm đựng dung dịch hỗn hợp NaCrO2 và NaOH.
(d) Nhỏ dung dịch FeSO4 đến dư vào ống nghiệm đựng dung dịch hỗn hợp KMnO4 và H2SO4.
(e) Nhỏ dung dịch FeSO4 đến dư vào ống nghiệm đựng dung dịch hỗn hợp K2Cr2O7 và H2SO4.
Số thí nghiệm có hiện tượng chuyển màu dung dịch trong ống nghiệm là

A. 4.       B. 3.       C. 5.       D. 2.

(Xem giải) Câu 73: Cho các phát biểu sau:
(a) Ở điều kiện thường, glucozơ và anilin đều là chất rắn và dễ tan trong nước.
(b) Khi tham gia phản ứng tráng bạc, glucozơ bị oxi hóa thành sobitol.
(c) Amilopectin trong tinh bột có cấu trúc mạch không phân nhánh, co xoắn.
(d) Xăng sinh học E5 (ký hiệu E5 RON 92) là loại xăng chứa 5% thể tích etanal.
(e) Gạch cua nổi lên trên khi nấu bún riêu cua là hiện tượng đông tụ chất béo.
(f) Xenlulozơ là nguyên liệu để chế tạo thuốc súng không khói, sản xuất tơ nhân tạo.
Số phát biểu sai là

A. 5.       B. 4.       C. 3.       D. 2.

(Xem giải) Câu 74: Hấp thụ hết 6,72 lít khí CO2 vào dung dịch chứa a mol KOH và b mol K2CO3, thu được dung dịch X. Chia X thành hai phần bằng nhau. Cho từ từ đến hết phần 1 vào 200 ml dung dịch HCl 1,2M, thu được 4,032 lít CO2. Cho phần 2 tác dụng hết với dung dịch Ba(OH)2 dư, thu được 59,1 gam kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Tỉ lệ a : b là

A. 2 : 3.       B. 2 : 5.       C. 1 : 2.       D. 2 : 1.

(Xem giải) Câu 75: Đốt cháy hoàn toàn 0,03 mol hỗn hợp X gồm ba triglixerit cần vừa đủ 2,385 mol O2, thu được 1,57 mol H2O. Mặt khác, hiđro hóa hoàn toàn 39,45 gam X (xúc tác Ni, t°), thu được hỗn hợp Y. Đun nóng Y với dung dịch NaOH vừa đủ, thu được glixerol và m gam muối. Giá trị của m là

A. 41,91.       B. 40,89.       C. 27,26.       D. 28,70.

(Xem giải) Câu 76: Hỗn hợp E gồm amin no, mạch hở X và hiđrocacbon mạch hở Y (số mol X lớn hơn số mol Y). Đốt cháy hết 0,26 mol E cần dùng vừa đủ 56,224 lít O2, thu được N2, CO2 và 34,92 gam H2O. Mặt khác, nếu cho 0,26 mol E tác dụng với dung dịch HCl dư thì lượng HCl phản ứng tối đa là 0,28 mol. Khối lượng (gam) của X trong 0,26 mol E là

Bạn đã xem chưa:  [2022] Thi thử TN chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm - Quảng Nam (Lần 1)

A. 10,36.       B. 14,28.       C. 8,40.       D. 12,32.

(Xem giải) Câu 77: Hỗn hợp E gồm ba este mạch hở đều được tạo bởi axit cacboxylic với ancol, đều có phân tử khối lớn hơn 70 và nhỏ hơn 230. Đốt cháy hoàn toàn a mol E, thu được 14,112 lít khí CO2 và 8,1 gam H2O. Mặt khác, thủy phân hoàn toàn 6,18 gam E cần vừa đủ 350ml dung dịch KOH 0,3M, thu được hỗn hợp gồm các ancol và muối. Khối lượng (gam) của este có phân tử khối lớn nhất trong a mol E là

A. 7,92.       B. 10,56.       C. 5,28.       D. 13,20.

(Xem giải) Câu 78: Thực hiện thí nghiệm điều chế và thử tính chất của khí X như sau:
Bước 1: Cho vào ống nghiệm khô (ống số 1) có nút và ống dẫn khí khoảng 4 – 5 gam hỗn hợp bột mịn đã được trộn đều gồm natri axetat và vôi tôi xút theo tỉ lệ 1 : 2 về khối lượng.
Bước 2: Lắp ống số 1 lên giá thí nghiệm rồi nhúng ống dẫn khí vào dung dịch nước brom đựng trong cốc thủy tinh.
Bước 3: Dùng đèn cồn đun nóng ống số 1 (lúc đầu đun nhẹ xung quanh phần dưới của ống nghiệm, sau đó đun tập trung vào vị trí có hỗn hợp phản ứng).
Cho các phát biểu sau:
(a) Ở bước 2, lắp ống số 1 sao cho miệng ống hướng lên.
(b) Sau khi thực hiện bước 3 một thời gian, màu của dung dịch trong cốc thủy tinh bị nhạt dần.
(c) Khí X sinh ra trong thí nghiệm là thành phần chính của khí thiên nhiên, có khả năng kích thích trái cây nhanh chín.
(d) Kết thúc thí nghiệm, tắt đèn cồn, để ống số 1 nguội hẳn rồi mới đưa ống dẫn khí ra khỏi dung dịch trong cốc thủy tinh.
(e) Muốn thu khí X vào bình tam giác mà ít lẫn tạp chất ta phải thu bằng phương pháp đẩy nước.
Số phát biểu sai là

A. 4.       B. 2.       C. 1.       D. 3.

(Xem giải) Câu 79: Để hòa tan hết 19,18 gam hỗn hợp X gồm Mg, Fe3O4 và Fe(NO3)2 cần 290 ml dung dịch H2SO4 1,5M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được dung dịch Y chỉ chứa 55,73 gam muối trung hòa và 2,8 lít hỗn hợp khí Z gồm hai khí không màu (trong đó có một khí hóa nâu ngoài không khí), tỉ khối của Z so với H2 là 3,8. Phần trăm khối lượng Mg trong X gần nhất với

A. 26%.       B. 28%.       C. 31%.       D. 11%.

(Xem giải) Câu 80: Đốt cháy hoàn toàn a mol hỗn hợp X gồm metyl acrylat, vinyl axetat, metyl axetat và hai hiđrocacbon mạch hở cần vừa đủ 1,62 mol O2, thu được CO2 và 19,44 gam H2O. Nếu cho 0,15a mol X vào dung dich Br2 dư thì số mol Br2 phản ứng tối đa là 0,072 mol. Giá trị của a là

A. 0,36.       B. 0,60.       C. 0,48.       D. 0,24.

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!