[2023] Thi thử TN trường Việt Nam – Ba Lan – Hà Nội (Đề 1)

File word đề thi, đáp án và giải chi tiết

⇒ Giải chi tiết và đáp án:

⇒ Mã đề: 041

41C 42B 43D 44A 45B 46A 47C 48C 49D 50C
51C 52B 53A 54C 55B 56D 57B 58D 59C 60D
61B 62C 63D 64D 65D 66B 67D 68C 69C 70A
71C 72B 73C 74D 75C 76C 77B 78D 79B 80B

Câu 41: Trong công nghiệp, nhôm được sản xuất bằng phương pháp

A. Điện phân nóng chảy         B. Dùng CO khử ở nhiệt độ cao

C. Điện phân nóng chảy Al2O3.       D. Dùng Mg khử trong dung dịch.

Câu 42: Chất có tính chất lưỡng tính là

A. NaCl.       B. Al(OH)3.       C. AlCl3.       D. NaOH.

Câu 43: Trong tự nhiên, canxi sunfat tồn tại dưới dạng muối ngậm nước (CaSO4.2H2O) được gọi là

A. Thạch cao nung       B. Đá vôi       C. Thạch cao khan       D. Thạch cao sống.

Câu 44: Kim loại bền trong không khí và nước do có màng oxit bảo vệ là:

A. Al.       B. Cu.       C. Mn.       D. Fe.

(Xem giải) Câu 45: Khi cho Na vào dung dịch CuSO4 có hiện tượng:

A. Có khí bay ra và có kết tủa Cu màu đỏ       B. Có khí bay ra và có kết tủa màu xanh

C. Có kết tủa Cu màu đỏ       D. Có khí bay ra

(Xem giải) Câu 46: Điện phân NaCl nóng chảy xảy ra phản ứng : 2NaCl → 2Na + Cl2

A. Ở catot, ion Na+ bị khử.       B. Ở anot, nguyên tử Na bị khử.

C. Ở catot, nguyên tử Na bị oxi hoá.       D. Ở anot, ion Na+ bị oxi hoá.

Câu 47: Nước cứng là nước có chứa nhiều các ion

A. Cu2+, Fe3+.       B. Na+, K+.       C. Ca2+, Mg2+.       D. Al3+, Fe3+.

Câu 48: Dung dịch làm quỳ tím chuyển sang màu xanh là

A. NaCl.       B. NaNO3.       C. NaOH.       D. Na2SO4.

Câu 49: Kim loại nào sau đây bị thụ động trong axit sunfuric đặc, nguội?

A. Mg.       B. Ag.       C. Cu.       D. Al.

(Xem giải) Câu 50: Chất nào sau đây được dùng để khử chua trong đất nông nghiệp?

A. CaCl2.       B. Ca(NO3)2.       C. CaO.       D. CaSO4.

(Xem giải) Câu 51: Phát biểu đúng là:

A. Đun nóng thạch cao sống sẽ thu được CaO và CO2.

B. Dùng NaOH đề làm mềm nước cứng vĩnh cửu.

C. Vôi tôi có công thức là Ca(OH)2 là chất rắn màu trắng, ít tan trong nước.

D. Al2O3, Al(OH)3 và Na2CO3 là những hợp chất có tính lưỡng tính.

(Xem giải) Câu 52: Cho phương trình hóa học sau: Ca(HCO3)2 → CaCO3↓ + CO2 + H2O. Phản ứng này không giải thích được hiện tượng nào dưới đây

Bạn đã xem chưa:  [2023] Thi thử TN trường Ngô Gia Tự

A. Sự tạo cặn trong đáy nồi hơi, ấm đun nước       B. Sự xâm thực đá vôi của nước mưa

C. Sự tạo thành thạch nhũ trong hang động       D. Làm mềm nước cứng bằng cách đun nóng

(Xem giải) Câu 53: Nguyên tử Mg có Z = 12, cấu hình electron của Mg là

A. 1s2 2s2 2p6 3s2.       B. 1s2 2s2 2p6 3s3.

C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1.       D. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2.

Câu 54: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ?

A. Fe       B. Ag.       C. Ca       D. Cu.

(Xem giải) Câu 55: Những đặc điểm nào sau đây không là chung cho các kim loại kiềm?

A. số oxi hoá của nguyên tố trong hợp chất.       B. số lớp electron.

C. cấu tạo đơn chất kim loại.       D. số electron ngoài cùng của nguyên tử.

(Xem giải) Câu 56: Chỉ dùng dung dịch KOH để phân biệt được các chất riêng biệt trong nhóm nào sau đây?

A. Fe, Al2O3, Mg.       B. Zn, Al2O3, Al.       C. Mg, K, Na.       D. Mg, Al2O3, Al.

(Xem giải) Câu 57: Hình vẽ sau đây mô tả thí nghiệm khi cho khí X tác dụng với chất rắn Y, nung nóng sinh ra khí Z:

Phương trình hóa học của phản ứng tạo thành khí Z là

A. Fe2O3 + 3H2 → 2Fe + 3H2O.

B. CuO + CO → Cu + CO2.

C. 2HCl + CaCO3 → CaCl2 + CO2 + H2O

D. CuO + H2 → Cu + H2O.

Câu 58: Trong phòng thí nghiệm, để bảo quản Na có thể ngâm Na trong:

A. C2H5OH.       B. H2O.       C. dung dịch NH3       D. Dầu hỏa

Câu 59: Khi đun nóng, kim loại Al tác dụng với chất nào sau đây tạo ra AlCl3?

A. S.       B. NaCl.       C. Cl2.       D. O2

Câu 60: Khi dẫn từ từ khí CO2 đến dư vào dung dịch Ca(OH)2 thấy có

A. bọt khí và kết tủa trắng.       B. bọt khí bay ra.

C. kết tủa trắng xuất hiện.       D. kết tủa trắng, sau đó kết tủa tan dần.

(Xem giải) Câu 61: Cho 2,16 gam Mg tác dụng với dung dịch HNO3 (dư). Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 0,896 lít khí NO (ở đktc) và dung dịch X. Khối lượng muối khan thu được khi làm bay hơi dung dịch X là:

A. 8,88 gam       B. 13,92 gam       C. 6,52 gam       D. 13,32 gam

(Xem giải) Câu 62: Dẫn chậm 17,6 gam CO2 vào 500 ml dung dịch Ca(OH)2 0,6M. Phản ứng kết thúc thu được bao nhiêu gam kết tủa?

A. 40 gam.       B. 25 gam.       C. 20 gam.       D. 30 gam.

(Xem giải) Câu 63: Cho hỗn hợp các kim loại kiềm Na, K hòa tan hết vào nước được dung dịch A và 0,672 lít khí H2 (đktc). Thể tích dung dịch HCl 0,1M cần để trung hòa hết một phần hai dung dịch A là:

Bạn đã xem chưa:  Thi thử của sở GD-ĐT Thanh Hóa

A. 100 ml.       B. 600 ml.       C. 200 ml.       D. 300 ml.

(Xem giải) Câu 64: Cặp chất không xảy ra phản ứng hóa học là

A. Fe + dung dịch HCl       B. Cu + dung dịch FeCl3

C. Fe + dung dịch FeCl3       D. Cu + dung dịch FeCl2

Câu 65: Muối Fe2(SO4)3 dễ tan trong nước, khi kết tinh thường ở dạng ngậm nước như Fe2(SO4)3.9H2O. Tên gọi của Fe2(SO4)3 là

A. sắt(II) sunfat.       B. sắt(II) sunfua.       C. sắt(II) sunfit.       D. sắt(III) sunfat.

Câu 66: Tính chất hóa học đặc trưng của kim loại là

A. tính oxi hóa.       B. tính khử.       C. tính bazơ.       D. tính axit.

(Xem giải) Câu 67: Cho m gam hỗn hợp X gồm Mg và Al vào dung dịch HCl dư thu được 8,96 lít khí. Mặt khác, cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 6,72 lít khí. Thể tích khí đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Giá trị của m là:

A. 6,45 gam       B. 10,20 gam       C. 14,55 gam       D. 7,80 gam

(Xem giải) Câu 68: Cho các cặp kim loại nguyên chất tiếp xúc trực tiếp với nhau: Fe và Sn; Fe và Pb; Fe và Zn; Fe và Ni. Khi nhúng các cặp kim loại trên vào dung dịch axit, số cặp kim loại trong đó Fe bị phá huỷ trước là

A. 2       B. 1       C. 3       D. 4

(Xem giải) Câu 69: Có thể dùng bình bằng Al để chuyên chở các dung dịch nào sau đây?

A. dung dịch KOH, NaOH.

B. dung dịch HNO3, dung dịch H2SO4.

C. dung dịch HNO3 đặc nguội và H2SO4 đặc nguội.

D. dung dịch HCl, H2SO4.

(Xem giải) Câu 70: Cho phản ứng: aAl + bHNO3 → cAl(NO3)3 + dNO + eH2O. Tỉ lệ a : b là

A. 1/4.       B. 4/5.       C. 7/3.       D. 3/2

(Xem giải) Câu 71: Cho 10 gam hỗn hợp các kim loại Mg và Cu tác dụng hết với dung dịch HCl loãng dư thu được 3,36 lít H2 (đkc). Thành phần % theo khối lượng của Mg trong hỗn hợp là

A. 20%.       B. 50%.       C. 36%.       D. 40%.

(Xem giải) Câu 72: Nhôm hidroxit thu được từ cách nào sau đây?

A. Cho dư dung dịch HCl vào dung dịch natri aluminat.

B. Thổi khí CO2 vào dung dịch natri aluminat.

C. Cho dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3.

D. Cho Al2O3 tác dụng với nước

Câu 73: Nếu M là nguyên tố kim loại kiềm thì oxit của nó có công thức là

A. MO.       B. M2O3.       C. M2O.       D. MO2.

(Xem giải) Câu 74: Cho 15,6 gam hỗn hợp X gồm Al và Al2O3 tác dụng với dung dịch NaOH dư, thu được 6,72 lít khí H2 (đktc). Khối lượng của Al2O3 trong X là

Bạn đã xem chưa:  [2020 - 2021] Thi học sinh giỏi lớp 12 - Hà Nội

A. 2,7 gam.       B. 5,1 gam.       C. 5,4 gam.       D. 10,2 gam.

(Xem giải) Câu 75: Cặp chất nào sau đây gây nên tính cứng vĩnh cửu của nước?

A. NaNO3, KNO3.       B. NaNO3, KHCO3.       C. MgCl2, CaSO4.       D. NaHCO3, KNO3.

Câu 76: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm?

A. Ba.       B. Al.       C. K.       D. Ca.

(Xem giải) Câu 77: Thực hiện các thí nghiệm sau:
(a) Nung nóng Cu(NO3)2.
(b) Cho Fe(OH)2 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư).
(c) Sục khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 dư.
(d) Cho dung dịch KHSO4 vào dung dịch NaHCO3.
(e) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch HCl loãng.
(g) Cho đinh sắt vào dung dịch H2SO4 loãng.
Sau khi các phản ứng xảy ra, số thí nghiệm sinh ra chất khí là

A. 4.       B. 5.       C. 6.       D. 2.

(Xem giải) Câu 78: Để m gam hỗn hợp E gồm Al, Fe và Cu trong không khí một thời gian, thu được 34,4 gam hỗn hợp X gồm các kim loại và oxit của chúng. Cho 6,72 lít khí CO qua X nung nóng, thu được hỗn hợp rắn Y và hỗn hợp khí Z có tỉ khối so với H2 là 18. Hòa tan hoàn toàn Y trong dung dịch chứa 1,7 mol HNO3, thu được dung dịch chỉ chứa 117,46 gam muối và 4,48 lít hỗn hợp khí T gồm NO và N2O. Tỉ khối của T so với H2 là 16,75. Giá trị của m là

A. 27.       B. 31.       C. 32.       D. 28.

(Xem giải) Câu 79: Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp gồm Al và m gam hai oxit sắt trong khí trơ, thu được hỗn hợp chất rắn X. Cho X vào dung dịch NaOH dư, thu được dung dịch Y, chất không tan Z và 0,672 lít khí H2 (đktc). Sục khí CO2 dư vào Y thu được 8,58 gam kết tủa. Cho Z tan hết vào H2SO4 đặc, nóng thu được dung dịch chứa 20,76 gam muối sunfat và 3,472 lít khí SO2 (đktc). Biết SO2 làn sản phẩm khử duy nhất của S+6, các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là

A. 7,28.       B. 8,04.       C. 6,96.       D. 6,80.

(Xem giải) Câu 80: Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Na, K2O, Ba và BaO (trong đó oxi chiếm 10% về khối lượng) vào nước, thu được 300 ml dung dịch Y và 0,336 lít khí H2. Trộn 300 ml dung dịch Y với 200 ml dung dịch gồm HCl 0,2M và HNO3 0,3M, thu được 500 ml dung dịch có pH = 13. Giá trị của m là

A. 10,8.       B. 9,6.       C. 12,0.       D. 11,2.

Bình luận

200
error: Chúc bạn học tốt và luôn vui nhé !!