Neo Pentan

Cho E (C3H6O3) và F (C4H6O5) là các chất hữu cơ mạch hở. Trong phân tử chất F chứa đồng thời các nhóm -OH, -COO- và -COOH. Cho các chuyển hóa sau:
(1) E + NaOH (t°) → X + Y
(2) F + NaOH (t°) → X + H2O
(3) X + HCl → Z + NaCl
Câu 1. Biết X, Y, Z là các hợp chất hữu cơ. Cho các phát biểu sau:
(a) Chất X có số nguyên tử oxi bằng số nguyên tử hiđro.
(b) Phân tử chất E chứa đồng thời nhóm -OH và nhóm -COOH.
(c) Trong công nghiệp, chất Y được điều chế trực tiếp từ etilen.
(d) Nhiệt độ sôi của chất Y nhỏ hơn nhiệt độ sôi của ancol etylic.
(đ) 1 mol chất Z tác dụng với Na dư thu được tối đa 1 mol khí H2.
Số phát biểu đúng là

A. 4.       B. 3.       C. 5.         D. 2.

Câu 2. Biết X, Y, Z là các hợp chất hữu cơ. Cho các phát biểu sau:
(a) Trong công nghiệp, chất Y được điều chế trực tiếp từ etilen.
(b) Chất F là hợp chất no, chứa gốc metyl trong phân tử.
(c) Chất X có số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử hiđro.
(d) Phân tử chất E chứa đồng thời nhóm –OH và nhóm –COOH.
(e) Nhiệt độ sôi của chất Y nhỏ hơn nhiệt độ sôi của ancol etylic.
(f) 1 mol chất Z tác dụng với Na dư thu được tối đa 1 mol khí H2.
Số phát biểu đúng là

A. 5.        B. 3.       C. 2.        D. 4.

Câu 3. Biết X, Y, Z là các hợp chất hữu cơ. Cho các phát biểu sau:
(a) Đốt cháy hoàn toàn 1,25 mol X cần 42 lít (đktc) O2 (hiệu suất phản ứng 100%).
(b) Phân tử chất E chứa đồng thời nhóm -OH và nhóm -COO-.
(c) Y là chất gây nghiện, có trong thành phần của rượu, bia.
(d) Nhiệt độ sôi của chất Y nhỏ hơn nhiệt độ sôi của anđehit fomic.
(e) Dung dịch Z hòa tan Cu(OH)2 tạo thành dung dịch phức chất màu xanh thẫm.
Số phát biểu đúng là

A. 3.       B. 4.       C. 1.       D. 2.

Câu 4. Biết X, Y, Z là các hợp chất hữu cơ. Cho các phát biểu sau:
(a) Từ Y điều chế trực tiếp được CH3COOH.
(b) Chất X có số nguyên tử oxi bằng số nguyên tử hiđro.
(c) Chất E có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc.
(d) Nhiệt độ sôi của chất Y nhỏ hơn nhiệt độ sôi của ancol etylic.
(e) Chất Z tác dụng với dung dịch NaHCO3, sinh ra khí CO2.
Số phát biểu đúng là

A. 3.       B. 2.       C. 5.       D. 4.

Neo Pentan sửa câu hỏi